Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Underskottsgottgörelse - Skatteförvaltningen gör avdraget på dina vägnar

Underskottsgottgörelsen är ett avdrag som Skatteförvaltningen gör automatiskt från skatten på förvärvsinkomsterna om du har rätt till avdraget. Du kan få underskottsgottgörelse om avdragen från kapitalinkomsterna är större än dina kapitalinkomster. 

Underskott uppstår exempelvis när

 • du inte har kapitalinkomster men betalar ränta på bostadslån
 • utgifterna som ska dras av från kapitalinkomsterna är större än inkomsterna, till exempel när renoveringskostnaderna för en hyresbostad är större än hyresinkomsterna.

En del av detta underskott av kapitalinkomsterna dras av som underskottsgottgörelse från skatterna på förvärvsinkomster, till exempel löneinkomster.

Om du får underskottsgottgörelse visas den i ditt beskattningsbeslut i punkten Avdrag från skatter och avgifter.

Exempel: Anders hade 4 000 euro i kapitalinkomster för skatteår 2022. Från kapitalinkomsterna hade han 1 000 euro avdragbara utgifter för förvärvande av inkomst, 6 000 euro i räntor på skuld för inkomstens förvärvande och 3 000 euro i räntor på bostadslån. Från räntor på bostadslån får han för skatteåret 2022 dra av 5 procent, alltså det avdragbara beloppet i exemplet är 0,05 x 3 000 euro = 150 euro. Anders underskott i kapitalinkomstslaget är 3 150 euro. Underskottsgottgörelsen är 30 procent av underskottet, det vill säga 945 euro.

Exempel på beräkning av underskottsgottgörelse
Inkomster och avdrag   Euro
Anders kapitalinkomster   4 000
- utgifter för förvärvande av inkomst  - 1 000
- ränta på skuld för förvärvande av inkomst - 6 000
- ränta på bostadslån    - 150
= Anders underskott i kapitalinkomsterna  - 3 150
= underskottsgottgörelsen är 30 % x 3 150 euro - 945

Obs! Från och med 2023 kan räntorna på bostadslån kan inte längre dras av i beskattningen. 

Hur stort är beloppet av underskottsgottgörelsen?

Gottgörelsen är 30 % av underskottet.

Man kan få högst 1 400 euro i underskottsgottgörelse per år.

Om du har minderåriga barn läggs en barnförhöjning till maximibeloppet.

 • Om du eller ni med din make tillsammans har ett minderårigt barn läggs 400 euro till maximibeloppet. Då är underskottsgottgörelsen högst 1 800 euro.
 • Om antalet minderåriga barn är två eller flera, är förhöjningen sammanlagt 800 euro. Då är underskottsgottgörelsen högst 2 200 euro.

Nej, det behöver du inte. Skatteförvaltningen beviljar automatiskt barnförhöjningen i första hand till den av makarna vars inkomstskatt till staten för förvärvsinkomster är större. 

Om ni vill att barnförhöjningen beviljas den av makarna med mindre inkomster ska ni yrka på det i samband med skattedeklarationen. Ange då i punkten ”Underskottsgottgörelse och dess barnförhöjning” för hur många barn du yrkar på förhöjning i din beskattning.

Du kan yrka på barnförhöjning

Om ni har fler barn än ett kan ni dela barnförhöjningen med din make så att ni båda får en förhöjning på 400 euro. Förhöjningen måste delas på hälften. Den kan inte delas så att den ena av makarna får exempelvis 200 euro och den andra 600 euro.

Om ni har skiljt er eller bor isär är endast den av föräldrarna berättigad till barnförhöjning som är boförälder.

Du förlorar inte avdragsrätten. Om du har make eller maka och hens underskottsgottgörelse understiger 1 400 euro överförs till dig den andel av maximibeloppet som blir oanvänd för hen (= 1 400 euro - den använda underskottsgottgörelsen).

I andra fall fastställs en förlust inom kapitalinkomstslaget som kan dras av från dina kapitalinkomster under de följande10 åren allteftersom kapitalinkomst uppstår. Kapitalinkomster är till exempel försäljningsvinster av aktier och fondandelar, dividendinkomster och hyresinkomster.

Underskottsgottgörelsen kan överföras till den andra av makarna

I beskattningen kan man till din make eller maka överföra

 • den andel av maximibeloppet av underskottsgottgörelsen som blir oanvänd i din beskattning. Skatteförvaltningen gör detta automatiskt och du behöver inte yrka på det separat.
 • en underskottsgottgörelse som inte kan dras av i din beskattning. Det här sker om du inte har skatter på förvärvsinkomster eller om skatterna inte räcker till att dra av underskottsgottgörelsen. Detta kan du yrka på i skattedeklarationen. Gör ett yrkande
  • i MinSkatti punkten Övriga avdrag - Barnförhöjning av underskottsgottgörelsen och överföring till make eller maka
  • på blankett 50B Kapitalinkomster och avdrag från dem 
  • Markera punkten ”Underskottsgottgörelsen som inte kan dras av från mina skatter ska dras av från makens/makans skatter”. Yrkandet ska framställas senast innan din beskattning för skatteåret slutförs.
  • Om du inte yrkar på överföring av underskottsgottgörelsen till din make eller maka fastställs en sådan förlust av kapitalinkomstslaget som dras av från dina kapitalinkomster under de följande 10 åren allteftersom kapitalinkomst uppstår.

Exempel: Mats och Maj har ett gemensamt minderårigt barn. Skatten på Mats förvärvsinkomster är 15 000 euro. Mats underskott i kapitalinkomstslaget är 11 000 euro. Maj har inget underskott i kapitalinkomstslaget.

Andelen av underskottsgottgörelsen, det vill säga 30 %, av Mats underskott på 11 000 euro i kapitalinkomstslaget utgör 3 300 euro. Maximibeloppet på underskottsgottgörelsen är dock 1 400 euro. Underskottsgottgörelsen (1 400 euro) för Maj överförs till godo för Mats eftersom Maj inte har något underskott i kapitalinkomstslaget.

Även barnförhöjningen av underskottsgottgörelsen beaktas i Mats beskattning. Maximibeloppet på Mats underskottsgottgörelse blir alltså 3 200 euro (maximibeloppet på hans egen underskottsgottgörelse 1 400 euro + Majs oanvända 1 400 euro + barnförhöjning 400 euro).

Dessa 3 200 euro dras av som underskottsgottgörelse från skatten på Mats förvärvsinkomster. Skatten på Mats förvärvsinkomster blir alltså 11 800 euro (15 000 euro - 3 200 euro).

Underskottsgottgörelsen för räntor på första bostad är större

I regel utgör underskottsgottgörelsen 30 % av underskottet i kapitalinkomstslaget. Om du har tagit lån för köp av första bostad och underskottet har uppkommit av räntorna på detta lån utgör underskottsgottgörelsen 32 %. 

Om du har tagit bostadslånet för köp av första bostad ska du kontrollera att användningsändamålet för lånet har antecknats rätt i den förhandsifyllda skattedeklarationen. 

Förhöjningen av underskottsgottgörelsen gäller utan någon åldersgräns alla de som köpt första bostad (med skillnad från överlåtelsebeskattningen där endast 18–40-åriga får skattefriheten för första bostad). Du får förhöjningen av underskottsgottgörelsen för det år då du flyttade in i den första bostaden och för de nio därpå följande åren.

Exempel: Axel har varken maka eller make eller barn. Axels underskott i kapitalinkomstslaget är 3 000 euro. Axels underskott i kapitalinkomstslaget består av räntorna på lånet för första bostad. Skatten på Axels förvärvsinkomster är 15 000 euro.

Axels underskott i kapitalinkomstslaget är 3 000 euro varav 32 % utgör 960 euro. Detta belopp dras av från skatterna på Axels förvärvsinkomster. Skatten på Axels förvärvsinkomster blir alltså 14 040 euro (15 000 euro - 960 euro). Om det hade varit fråga om räntorna på ett vanligt bostadslån, skulle avdragsbeloppet från förvärvsinkomsterna ha varit 900 euro.

Vad betraktas som bostadsskuld eller skuld för första bostad?

Bostadslån är skuld som tagits för förvärv eller totalrenovering av din eller familjens stadigvarande bostad.

Bostadslånet har tagits för förvärv av första bostad om båda av de följande villkoren uppfylls:

 • Lånet har tagits för förvärv av en sådan byggnad eller lägenhet varav du förvärvat minst hälften i din ägo 1.1.1993 eller därefter.
 • Du har inte tidigare ägt minst hälften av en byggnad eller lägenhet som du använder som din stadigvarande bostad.

Du kan inte få förhöjning av underskottsgottgörelsen för första bostad om du tidigare ägt minst hälften av en bostad som du har använt som din stadigvarande bostad. Då du säljer den första bostaden och förvärvar en ny bostad beviljas inte längre förhöjningen av underskottsgottgörelsen. Efter förvärvet av den andra bostaden utgör skulden ett vanligt bostadslån.

Observera att räntorna på ett totalrenoveringslån för första bostad dras av som räntor på ett vanligt bostadslån. Räntorna på ett totalrenoveringslån behandlas som räntor på ett vanligt bostadslån oavsett om du har tagit lånet i samband med att du förvärvade din första bostad eller senare.

Sidan har senast uppdaterats 2.1.2023