Underskottsgottgörelse

Om avdragen från kapitalinkomsterna är större än kapitalinkomsterna, uppstår underskott. En del av underskottet får dras av från skatterna på förvärvsinkomster i form av underskottsgottgörelse. Underskottsgottgörelsen utgör 30 procent av underskottet i kapitalinkomstslaget.

Procentandelen är densamma som skattesatsen för kapitalinkomster under 30 000 euro. Med hjälp av underskottsgottgörelsen kan underskottet i kapitalinkomsterna utnyttjas vid beskattningen av förvärvsinkomster. Underskottsgottgörelsen kombinerar alltså beskattningen av kapitalinkomster och av förvärvsinkomster. Underskottsgottgörelsen har dock ett maximibelopp som inte får överskridas.

Kapitalinkomster och underskott i kapitalinkomstslaget

Mad kapitalinkomster avses avkastning av egendom, vinst vid överlåtelse av egendom och annan sådan inkomst som inflyter på grundval av förmögenhet. Exempelvis ränteinkomst, dividendinkomst från börsbolag, hyresinkomst och överlåtelsevinster utgör kapitalinkomst.

Avdrag från kapitalinkomster utgörs av utgifterna för kapitalinkomstens förvärvande och bibehållande, t.ex. återbetalning av delägarlån, ränteutgifter och från kapitalinkomster avdragbar förlust från förvärvskälla.

Om beloppet på kapitalinkomsterna är större än avdragen från kapitalinkomsterna, blir det kvar beskattningsbar kapitalinkomst efter avdragen. Skattesatsen för kapitalinkomsterna är 30 procent. För kapitalinkomster som överskrider 30 000 euro är skattesatsen 34 procent.

Om beloppet på kapitalinkomsterna är mindre än avdragen från kapitalinkomsterna, uppstår underskott i kapitalinkomstslagen.

Exempel: Anders har under skatteåret 2017 haft 4 000 euro i kapitalinkomster, 1 000 euro i utgifter för inkomstens förvärvande, 6 000 euro i räntor på skuld för inkomstens förvärvande och 3 000 euro i räntor på bolån. Av räntor på bostadslån fick man under skatteåret 2017 dra av 45 procent, alltså är det avdragbara beloppet i exemplet 0,45 x 3 000 = 1 350 euro.

    Euro
Anders kapitalinkomster   4 000
- utgifter för inkomstens förvärvande - 1 000
- räntor på skuld för inkomstens förvärvande - 6 000
- räntor på bolån - 1 350
= Anders underskott i kapitalinkomstslaget - 4 350

Obs! Av räntor på bostadslån får man under 2018 dra av 35 procent.

Underskottsgottgörelse

Belopp på underskottsgottgörelse och barnförhöjning

Beloppet på underskottsgottgörelsen är  30 procent av det under samma skatteår uppkomna underskottet i kapitalinkomstslaget. Det är endast det underskott i kapitalinkomstslaget som uppkommit under samma skatteår som tas i beaktande. Underskotten från tidigare år beaktas inte.

Maximibeloppet på underskottsgottgörelsen är 1 400 euro.

Maximbeloppet höjs med en barnförhöjning om 400 euro om den skatskyldige eller makarna tillsammans har försörjt ett minderårigt barn. Om antalet minderåriga barn är två eller flera, är barnhöjningen sammanlagt 800 euro.

Vilkendera maken beviljas barnförhöjning?

Barnförhöjningen beviljas primärt till den av makarna vars inkomstskatt till staten för förvärvsinkomster är större. Barnförhöjningen kan dock överföras till den andra maken om makarna yrkar på det. Om barnen är flera än ett, kan avdraget på makarnas yrkande även fördelas så att vardera maken får förhöjningen om 400 euro. Förhöjningen måste delas på hälften. Den kan inte delas så att den ena maken får exempelvis 200 euro och den andra 600 euro.

Om makarna har skilt sig eller om de bor isär är endast den make berättigad till barnförhöjningen som anses ha försörjt barnet under skatteåret.

Om underskottet är större än underskotsgottgörelsens maximibelopp, går den avdragbara andelen av det överskjutande beloppet inte slutgiltigt förlorad. Den fastställs som förlust som hänför sig till kapitalinkomstslaget. Förlust som hänför sig till kapitalinkomstslaget räknas ut så att den underskottsgottgörelse som redan gjorts och som först har multiplicerats med en koefficient (100 : 30) dras av från underskottet.

Exempel: Anders har varken make eller barn. Anders underskott i kapitalinkomstslaget är 6 000 euro. Skatten på Anders förvärvsinkomster är 15 000 euro. 30 procent av underskottet i kapitalinkomstslaget 6 000 euro utgör 1 800 euro.

Underskottsgottgörelsens maximibelopp är emellertid 1 400 euro, varför man drar av endast 1 400 euro från skatterna på Anders förvärvsinkomster. Skatten på Anders förvärvsinkomster blir alltså 13 600 euro (15 000 € - 1 400 €).

Den andel av underskottsgottgörelsen som överstiger 1 400 euro fastställs som förlust som hänför sig till kapitalinkomstslaget. Som Anders förlust som hänför sig till kapitalinkomstslaget under skatteåret fastställs 1 333 € (6 000 € - ((100 : 30) x 1 400 €)).

Exempel: Berta är ensamförsörjare och hon har försörjt tre minderåriga barn under skatteåret. Bertas underskott i kapitalinkomstslaget är 7 000 euro. Skatten på Bertas förvärvsinkomster är 15 000 euro. 30 procent av Bertas underskott i kapitalinkomstslaget 7 000 euro utgör 2 100 euro.

Bertas fall höjs underskottsgottgörelsens maximibelopp (1 400 euro) med barnförhöjningen om 800 euro. Maximibeloppet på Bertas underskottsgottgörelse är 2 200 euro.

30 procent (2 100 euro) av Bertas underskott i kapitalinkomstslaget dras av i sin helhet från skatterna på Bertas förvärvsinkomster. Skatten på Bertas förvärvsinkomster blir alltså 12 900 euro (15 000 € - 2 100 €).

Förhöjning för make

Vid beskattningen av makar är underskottsgottgörelsens maximibelopp gemensamt. Om den ena makens underskottsgottgörelse inte når maximibeloppet, överförs den oanvända delen till den andra maken. I praktiken sker detta när den ena makens underskottsgottgörelse överskrider den övre gränsen för underskottsgottgörelsen (1 400 euro + eventuell barnförhöjning) och den andra maken har inget underskott eller om underskottet inte når den övre gränsen.

Exempel: Mats och Maj har ett gemensamt minderårigt barn. Skatten på Mats förvärvsinkomster är 15 000 euro. Mats underskott i kapitalinkomstslaget är 11 000 euro. Maj har inget underskott i kapitalinkomstslaget.

Underskottsgottgörelsens andel, dvs. 30 procent av Mats underskott i kapitalinkomstslaget 11 000 euro utgör 3 300 euro. Maximibeloppet på underskottsgottgörelsen är dock 1 400 euro. Majs underskottsgottgörelse (1 400 euro) överförs till Mats eftersom Maj inte har något underskott i kapitalinkomstslaget. Också underskottsgottgörelsens barnförhöjning beaktas i Mats beskattning.

Maximibeloppet på Mats underskottsgottgörelse blir alltså 3 200 euro (maximibeloppet på hans egen underskottsgottgörelse 1 400 € + Majs oanvända 1 400 € + barnförhöjning 400 €).

Denna 3 200 euro dras av som underskottsgottgörelse från skatten på Mats förvärvsinkomster. Skatten på Mats förvärvsinkomster blir alltså 11 800 euro (15 000 € - 3 200 €).

Underskottsgottgörelse för räntor på lån för första bostad är 32 procent

Om underskottet i kapitalinkomstslaget uppkommit till följd av räntorna på bolån för förvärv av första bostad, höjs underskottsgottgörelsens procentandel (30 procent) med två procentenheter. Underskottsgottgörelsen för räntorna på lån för första bostad utgör alltså 32 procent av underskottet. Förhöjningen påverkar dock inte underskottsgottgörelsens maximibelopp, som även i detta fall är 1 400 euro (+ eventuell barnförhöjning).

Förhöjningen av underskottsgottgörelsen beviljas för det år då den första bostaden togs i bruk och de nio därpå följande åren.

Förhöjningen gäller utan någon åldersgräns alla de som köpt första bostad. Detta gäller endast underskottsgottgörelsen i inkomstbeskattningen, inte överlåtelsebeskattningen. En förutsättning för befrielsen från överlåtelseskatt är att köparen har fyllt 18 men inte 40 år innan överlåtelsehandlingen undertecknades.

Vad betraktas som bolån eller lån för första bostad?

Med bolån avses ett lån som hänför sig till förvärv eller ombyggnad av den skattskyldiges eller familjens stadigvarande bostad. Bolånet har tagits för förvärv av första bostad om båda två av de följande villkoren uppfylls:

  • Lånet har tagits för förvärv av en sådan byggnad eller lägenhet varav (eller av de aktier eller andelar som ger rätt till besittning av lägenheten) den skattskyldige 1.1.1993 eller därefter förvärvat minst hälften i sin ägo.
  • Den skattskyldige har inte tidigare ägt minst hälften av en byggnad eller lägenhet som han eller hon använder som sin stadigvarande bostad eller av aktier eller andelar som ger rätt till besittning av en lägenhet.

Förhöjningen av underskottsgottgörelsen beviljas alltså inte om den skattskyldige tidigare ägt minst hälften av en bostad som han eller hon använt som sin stadigvarande bostad.

Då den första bostaden säljs och en ny bostad förvärvs, beviljas förhöjningen av underskottsgottgörelsen inte längre. Efter förvärvet av den andra bostaden utgör skulden vanligt bolån.

Exempel: Axel har varken make eller barn. Axels underskott i kapitalinkomstslaget är 3 000 euro. Axels underskott i kapitalinkomstslaget består av räntorna på lån för första bostad. Skatten på Axels förvärvsinkomster är 15 000 euro.

32 % av Axels underskott i kapitalinkomstslaget 3 000 euro utgör 960 euro. Detta belopp dras av från skatterna på Axels förvärvsinkomster. Skatten på Axels förvärvsinkomster blir alltså 14 040 euro (15 000 € - 960 €). Om det hade varit fråga om räntorna på vanligt bolån, skulle avdraget från förvärvsinkomsterna ha varit 900 euro.

Nyckelord: