Underskottsgottgörelse

Underskottsgottgörelsen visas i den förhandsifyllda skattedeklarationen för alla privatpersoner i punkten Övriga uppgifter enligt följande:

  • Du har inte ansökt om barnförhöjning på underskottsgottgörelse.
  • Du har inte ansökt om att underskottsgottgörelsen ska överföras till maken eller makan.

Måste jag ansöka om barnförhöjning på underskottsgottgörelse?

Nej, det behöver du inte. Skatteförvaltningen beviljar barnförhöjningen primärt till den av makarna vars inkomstskatt till staten för förvärvsinkomster är större. Om du vill överföra barnförhöjningen till den andra av er ska du begära om det tillsammans med din maka eller make.

Underskott uppstår exempelvis när

  • du inte har kapitalinkomster men betalar ränta på bostadslån 
  • kapitalinkomsterna (t.ex. hyresinkomster) är mindre än de utgifter (t.ex. renoveringskostnader) som ska dras av från dem.

Hur ansöker jag om barnförhöjning på underskottsgottgörelse eller överför gottgörelsen till min maka eller make?

Deklarera uppgifterna i MinSkatt eller på blankett 50B. Du kan begära att

  • barnförhöjningen på underskottsgottgörelsen görs i din beskattning
  • underskottsgottgörelsen ska överföras till din makas eller makes beskattning om du inte har skatter som påförs för förvärvsinkomster eller om dina skatter inte räcker till för att dra av hela underskottsgottgörelsen.

Om du får underskottsgottgörelse men det inte på dina inkomster uppbärs tillräckligt med skatt från vilken avdraget kan göras, kan du överföra gottgörelsen till din maka eller make.

Underskottsgottgörelsens maximibelopp

Procentandelen är densamma som skattesatsen för kapitalinkomster som underskrider 30 000 euro. Med hjälp av underskottsgottgörelsen kan underskottet i kapitalinkomsterna utnyttjas vid beskattningen av förvärvsinkomster.

Vad är underskottsgottgörelse?

Underskottsgottgörelsen kombinerar alltså beskattningen av kapital- och förvärvsinkomster. Underskottsgottgörelsen har dock maximibelopp som inte kan överskridas.

Om avdragen från kapitalinkomsterna är större än kapitalinkomsterna, uppstår ett underskott. En del av underskottet får dras av från skatterna på förvärvsinkomster i form av en underskottsgottgörelse. Underskottsgottgörelsen utgör 30 % av underskottet i kapitalinkomstslaget.

Underskottsgottgörelsens maximibelopp är 1 400 euro. En barnförhöjning läggs till maximibeloppet om du har minderåriga barn. 30 % (32 % för räntor på första bostad) av detta underskott dras automatiskt av som underskottsgottgörelse från skatterna på förvärvsinkomster. 

Exempel: Anders har under skatteåret 2019 haft 4 000 euro i kapitalinkomster, 1 000 euro i utgifter för inkomstens förvärvande, 6 000 euro i räntor på skuld för inkomstens förvärvande och 3 000 euro i räntor på bolån. Av räntor på bostadslån fick man under skatteåret 2019 dra av 25 procent, alltså är det avdragbara beloppet i exemplet 0,25 x 3 000 = 750 euro.

    Euro
Anders kapitalinkomster   4 000
- utgifter för inkomstens förvärvande - 1 000
- räntor på skuld för inkomstens förvärvande - 6 000
- räntor på bolån - 750
= Anders underskott i kapitalinkomstslaget - 3 750

Obs! Av räntor på bostadslån får man under 2020 dra av 15 procent.

Underskottsgottgörelse

Belopp på underskottsgottgörelse och barnförhöjning

Beloppet på underskottsgottgörelsen är  30 procent av det under samma skatteår uppkomna underskottet i kapitalinkomstslaget. Det är endast det underskott i kapitalinkomstslaget som uppkommit under samma skatteår som tas i beaktande. Underskotten från tidigare år beaktas inte.

Maximibeloppet på underskottsgottgörelsen är 1 400 euro.

Maximbeloppet höjs med en barnförhöjning om 400 euro om den skatskyldige eller makarna tillsammans har försörjt ett minderårigt barn. Om antalet minderåriga barn är två eller flera, är barnhöjningen sammanlagt 800 euro.

Vilkendera maken beviljas barnförhöjning?

Barnförhöjningen beviljas primärt till den av makarna vars inkomstskatt till staten för förvärvsinkomster är större. Barnförhöjningen kan dock överföras till den andra maken om makarna yrkar på det. Om barnen är flera än ett, kan avdraget på makarnas yrkande även fördelas så att vardera maken får förhöjningen om 400 euro. Förhöjningen måste delas på hälften. Den kan inte delas så att den ena maken får exempelvis 200 euro och den andra 600 euro.

Om makarna har skilt sig eller om de bor isär är endast den make berättigad till barnförhöjningen som anses ha försörjt barnet under skatteåret.

Om underskottet är större än maximibeloppet av gottgörelsen

Om underskottet är större än maximibeloppet av underskottsgottgörelsen går den avdragbara andelen av det överstigande beloppet inte slutgiltigt förlorad. Den fastställs som förlust inom kapitalinkomstslaget och kan dras av under 10 därpå följande år allteftersom kapitalinkomst uppstår. Förlusten inom kapitalinkomstslaget beräknas genom att från underskottet subtrahera den underskottsgottgörelse som redan gjorts efter att den först har multiplicerats med koefficienten (100 : 30).

Exempel: Anders har varken make eller barn. Anders underskott i kapitalinkomstslaget är 6 000 euro. Skatten på Anders förvärvsinkomster är 15 000 euro. 30 procent av underskottet i kapitalinkomstslaget 6 000 euro utgör 1 800 euro.

Underskottsgottgörelsens maximibelopp är emellertid 1 400 euro, varför man drar av endast 1 400 euro från skatterna på Anders förvärvsinkomster. Skatten på Anders förvärvsinkomster blir alltså 13 600 euro (15 000 e - 1 400 e).

Den andel av underskottsgottgörelsen som överstiger 1 400 euro fastställs som förlust som hänför sig till kapitalinkomstslaget. Som Anders förlust som hänför sig till kapitalinkomstslaget under skatteåret fastställs 1 333 e (6 000 € - ((100 : 30) x 1 400 e)).

Exempel: Berta är ensamförsörjare och hon har försörjt tre minderåriga barn under skatteåret. Bertas underskott i kapitalinkomstslaget är 7 000 euro. Skatten på Bertas förvärvsinkomster är 15 000 euro. 30 procent av Bertas underskott i kapitalinkomstslaget 7 000 euro utgör 2 100 euro.

Bertas fall höjs underskottsgottgörelsens maximibelopp (1 400 euro) med barnförhöjningen om 800 euro. Maximibeloppet på Bertas underskottsgottgörelse är 2 200 euro.

30 procent (2 100 euro) av Bertas underskott i kapitalinkomstslaget dras av i sin helhet från skatterna på Bertas förvärvsinkomster. Skatten på Bertas förvärvsinkomster blir alltså 12 900 euro (15 000 e - 2 100 e).

Förhöjning för make

Vid beskattningen av makar är underskottsgottgörelsens maximibelopp gemensamt. Om den ena makens underskottsgottgörelse inte når maximibeloppet, överförs den oanvända delen till den andra maken. I praktiken sker detta när den ena makens underskottsgottgörelse överskrider den övre gränsen för underskottsgottgörelsen (1 400 euro + eventuell barnförhöjning) och den andra maken har inget underskott eller om underskottet inte når den övre gränsen.

Exempel: Mats och Maj har ett gemensamt minderårigt barn. Skatten på Mats förvärvsinkomster är 15 000 euro. Mats underskott i kapitalinkomstslaget är 11 000 euro. Maj har inget underskott i kapitalinkomstslaget.

Underskottsgottgörelsens andel, dvs. 30 procent av Mats underskott i kapitalinkomstslaget 11 000 euro utgör 3 300 euro. Maximibeloppet på underskottsgottgörelsen är dock 1 400 euro. Majs underskottsgottgörelse (1 400 euro) överförs till Mats eftersom Maj inte har något underskott i kapitalinkomstslaget. Också underskottsgottgörelsens barnförhöjning beaktas i Mats beskattning.

Maximibeloppet på Mats underskottsgottgörelse blir alltså 3 200 euro (maximibeloppet på hans egen underskottsgottgörelse 1 400 e + Majs oanvända 1 400 e + barnförhöjning 400 e).

Denna 3 200 euro dras av som underskottsgottgörelse från skatten på Mats förvärvsinkomster. Skatten på Mats förvärvsinkomster blir alltså 11 800 euro (15 000 e - 3 200 e).

Underskottsgottgörelse för räntor på lån för första bostad är 32 procent

Om underskottet i kapitalinkomstslaget uppkommit till följd av räntorna på bolån för förvärv av första bostad, höjs underskottsgottgörelsens procentandel (30 procent) med två procentenheter. Underskottsgottgörelsen för räntorna på lån för första bostad utgör alltså 32 procent av underskottet. Förhöjningen påverkar dock inte underskottsgottgörelsens maximibelopp, som även i detta fall är 1 400 euro (+ eventuell barnförhöjning).

Förhöjningen av underskottsgottgörelsen beviljas för det år då den första bostaden togs i bruk och de nio därpå följande åren.

Förhöjningen gäller utan någon åldersgräns alla de som köpt första bostad. Detta gäller endast underskottsgottgörelsen i inkomstbeskattningen, inte överlåtelsebeskattningen. En förutsättning för befrielsen från överlåtelseskatt är att köparen har fyllt 18 men inte 40 år innan överlåtelsehandlingen undertecknades.

Vad betraktas som bostadsskuld eller skuld för första bostad?

Med bostadsskuld avses skuld som hänför sig till förvärv eller totalrenovering av din eller familjens stadigvarande bostad.

Bostadslånet har tagits för förvärv av första bostad om båda av de följande villkoren uppfylls:

  • Lånet har tagits för förvärv av en sådan byggnad eller lägenhet varav (eller av de aktier eller andelar som berättigar till besittning av lägenheten) du förvärvat minst hälften i din ägo 1.1.1993 eller därefter.
  • Du har inte tidigare ägt minst hälften av en byggnad eller lägenhet som du använder som din stadigvarande bostad eller av aktier eller andelar som berättigar till besittning av en lägenhet.

Förhöjningen för underskottsgottgörelse för första bostad beviljas alltså inte om du tidigare ägt minst hälften av en bostad som du har använt som din stadigvarande bostad.

Då du säljer den första bostaden och förvärvar en ny bostad beviljas förhöjningen av underskottsgottgörelsen inte längre. Efter förvärvet av den andra bostaden utgör skulden ett vanligt bostadslån.

Exempel: Axel har varken maka/make eller barn. Axels underskott i kapitalinkomstslaget är 3 000 euro. Axels underskott i kapitalinkomstslaget består av räntorna på lån för första bostad. Skatten på Axels förvärvsinkomster är 15 000 euro.

32 % av Axels 3 000 euros underskott i kapitalinkomstslaget utgör 960 euro. Detta belopp dras av från skatterna på Axels förvärvsinkomster. Skatten på Axels förvärvsinkomster blir alltså 14 040 euro (15 000 e - 960 e). Om det hade varit fråga om räntor på ett vanligt bostadslån, skulle avdraget från förvärvsinkomsterna ha varit 900 euro.

Observera att räntorna på ett totalrenoveringslån för första bostad dras av som räntor på ett vanligt bostadslån. Räntorna på ett totalrenoveringslån behandlas som räntor på ett vanligt bostadslån oavsett om du har tagit lånet i samband med att du förvärvade din första bostad eller senare.