Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Elavdrag – du kan få avdrag för höga elenergikostnader

Du kan få elavdrag i beskattningen om elräkningarna för din stadigvarande bostad är stora. Det är fråga om ett tillfälligt avdrag på grund av höga elpriser. Avdraget beviljas endast för januari–april 2023.

Hur stort är avdraget?

Du kan få elavdrag om de totala kostnaderna för elenergin är mer än 2 000 euro för fyra månader. Elavdraget är 60 procent av de elenergikostnader för januari–april som överstiger 2 000 euro.

Beräkna avdragsbeloppet med räknaren

 • Avdraget är högst 2 400 euro per en stadigvarande bostad. Maximibeloppet är alltså per elförbrukningsplats, inte per person. Exempelvis makar kan få sammanlagt högst 2 400 euro i avdrag.
 • Om du använder fler än en stadigvarande bostad samtidigt beviljas avdraget endast för en bostad, den huvudsakliga bostaden. Avdrag beviljas inte för elenergikostnaderna för din fritidsbostad.
 • Du får maximiavdraget om elenergikostnaderna för 4 månader är 6 000 euro.
 • Elavdraget och de övriga hushållsavdragen tillsammans har en självrisk på 100 euro. Om du inte har andra hushållsavdrag dras självrisken av från elavdraget. Elavdraget påverkar inte hushållsavdragets maximibelopp eller de arbeten som berättigar till hushållsavdrag.
 • Du kan dela elavdraget med den person som du bor med om ni båda har betalat elkostnader.

Exempel. Elenergiräkningarna för din stadigvarande bostad är sammanlagt 3 000 euro för den el som förbrukats under januari–april 2023. Elavdraget beräknas utifrån det elenergipris inklusive moms som överskrider gränsen på 2 000 euro, i det här fallet alltså utifrån 1 000 euro. Avdraget är 60 % x 1 000 euro = 600 euro. 
Om du inte ansöker om något annat hushållsavdrag, dras självrisken på 100 euro av från 600 euro. Du får 500 euro i elavdrag.

Exempel. Du bor stadigvarande med din sambo i ett egnahemshus som hen äger. Elenergiräkningarna för huset är totalt 3 000 euro för januari–april 2023. Om ni delar på räkningarna för elenergikostnaderna, ska ni båda ansöka om avdrag för era andelar.
Avdraget beviljas för de elenergikostnader som överstiger 2 000 euro, dvs. för 1 000 euro. Om ni delar på elräkningarna och avdraget hälften var, har ni båda 500 euro i avdragbara kostnader. Avdraget är 60 procent av detta belopp, dvs. 60 % x 500 euro = 300 euro för var och en.
Självrisken är personlig. Först dras det alltså av 100 euro i självrisk per person om ni inte har något annat hushållsavdrag. Efter självrisken får ni båda 200 euro i avdrag.

Gör så här när du ansöker om elavdrag

1

Kontrollera din elräkning

Räkna ihop 4 månaders elenergikostnader för tiden 1.1–30.4.2023. Betalningstidpunkten är inte av betydelse, bara den infaller år 2023.  

Om du ännu inte har fått elräkningarna för januari–april kan du uppskatta 4 månaders kostnader på basis av din senaste elräkning.

Räkna in i kostnaderna priset på elenergi inklusive moms och grundavgiften för elenergi. Det går inte att få avdrag för elöverföring varför du inte ska lägga till elöverföringens grundavgift eller andra elöverföringskostnader i beloppet. Utred vid behov med ditt elbolag vad de olika avgifterna i din räkning innebär.

Obs! Avdraget beräknas utifrån den el som förbrukats under januari–april. Lägg inte till elräkningen för december i kostnaderna även om betalningsdagen infaller i januari. Å andra sidan kan du räkna räkningen för april in i kostnaderna även om betalningsdagen infaller i maj. 

Du kan få elavdrag om de totala kostnaderna för elenergin är mer än 2 000 euro för fyra månader.

2

Ansök om avdrag för skattekortet

Du kan dra nytta av avdraget redan under år 2023 om du anmäler avdraget för ditt skattekort. Då minskar din skattesats för resten av året.

När du ändrar ditt skattekort i början av år 2023

Du kan göra skattekortsändringen genom att uppskatta kostnaderna för 4 månaders elenergi genast 1.1.2023. 

När du senare vet de faktiska elenergikostnaderna ska du göra en ny skattekortsändring där du korrigerar din tidigare uppskattning. Då är skattebeloppet så rätt som möjligt och du behöver inte betala eventuella kvarskatter i efterhand, om elkostnaderna är mindre än du uppskattade. Korrigera de faktiska energikostnaderna senast på våren 2024 i den förhandsifyllda skattedeklarationen. 

När du ändrar skattekortet senare under år 2023

Du kan dock göra skattekortsändringen senare under år 2023 när du fått elräkningarna för början av året och vet alltså redan elenergikostnaderna för januari–april. Då kan du göra skattekortsändringen enligt de faktiska elenergikostnaderna. 

Så här ansöker du om elavdrag i MinSkatt

Se andra sätt att ändra ditt skattekort

3

Kontrollera och komplettera den förhandsifyllda skattedeklaration

Om du har gjort en skattekortsändring under 2023 och ansökt om elavdrag visas avdraget i den förhandsifyllda skattedeklarationen som du får på våren 2024. Kontrollera och korrigera skattedeklarationen vid behov.

Om du inte har angett avdraget för skattekortet ska du lägga till avdraget i skattedeklarationen. Avdraget beaktas i ditt beskattningsbeslut som skickas till dig före utgången av oktober.

Elavdraget fås inte omedelbart på bankkontot som återbäring

När du anmäler elavdraget för ditt skattekort minskar avdraget din skattesats för resten av året. Avdraget fås alltså inte omedelbart på bankkontot som återbäring.

Exempel: Du uppskattar på basis av din tidigare elräkning att dina elenergikostnader kommer att vara 3 000 euro i januari–april. Du får (3 000 euro – 2 000 euro) x 60 % = 600 euro i elavdrag. Eftersom du inte har något annat hushållsavdrag, dras ännu självrisken på 100 euro av.
Du anger ett elavdrag på 600 euro för ditt skattekort i början av 2023. Du får inte elavdraget som återbäring på ditt bankkonto, utan avdraget minskar din skattesats för resten av året. 

Räcker dina skatter till elavdraget?

Elavdraget dras av direkt från skatterna. Ibland kan elavdraget vara större än skattebeloppet. Om dina skatter inte är tillräckliga för att göra elavdraget, drar Skatteförvaltningen av den oavdragna andelen från din makes eller makas skatter. Du kan uppskatta beloppet av dina skatter med skatteprocenträknaren.

Se exempelbilden på skatteprocentsräknarens resultat.

Vid uppskattningen av skatten kan du som hjälp också använda beskattningsbeslutet som du fått med skattekortet för 2023. Du ser beslutet i MinSkatt: Välj fliken Kontakt och sedan i punkten Beslut och brev länken Öppna besluten och breven.

Vi kan inte fastställa några exakta gränser eftersom inkomstgränsen påverkas av till exempel om du får lön, pension eller förmånsinkomster; i vilken kommun du bor, hur gammal du är, om du betalar kyrkoskatt och vilka avdrag du har i din beskattning. Dessutom kan du ha kapitalinkomster som du ska betala skatt på.

Här ges alltså endast riktgivande gränser. Uppskatta ditt skattebelopp exempelvis med hjälp av skatteprocenträknaren.

Löntagare

 • I genomsnitt börjar skatt tas ut till exempel
  • i Helsingfors, då löneinkomsterna överstiger ca 18 600 euro
  • i S:t Michel, då löneinkomsterna överstiger ca 16 900 euro
 • Det är möjligt att få ett fullt elavdrag när elenergikostnaderna överskrider 6 000 euro och löneinkomsterna är i genomsnitt
  • ca 28 320 euro i Helsingfors
  • ca 26 700 euro i Jyväskylä
  • ca 25 400 euro i S:t Michel

Pensionär

 • Skatt börjar tas ut om pensionen överstiger 12 882 euro i det finländska fastlandet. På Åland är gränsen 10 360 euro.
 • Det är möjligt att få ett fullt elavdrag när elenergikostnaderna överskrider 6 000 euro och pensionsinkomsterna är i genomsnitt
  • 19 180 euro i Helsingfors
  • 18 500 euro i Jyväskylä
  • 18 050 euro i S:t Michel

Se fler exempel på skattebelopp på olika inkomstnivåer

Om dina skatter inte räcker till elavdraget ska du ansöka om elstöd hos FPA

Om det inte finns tillräckligt med skatter för att du ska kunna få elavdraget lönar det sig att ansöka om det elstöd som Folkpensionsanstalten beviljar. Läs mer om elstödet på FPA:s webbplats.

Obs! Elavdraget beviljas inte om du på basis av samma kostnader får FPA:s elstöd eller utkomststöd på basis av elkostnader. Samma gäller övriga direkta understöd från statens eller något annat offentligt samfunds medel. Skatteförvaltningen får uppgifterna om elstödsmottagarna från FPA.

Retroaktiv elpriskompensation

Den retroaktiva elpriskompensationen kompletterar det elavdrag som beviljas av Skatteförvaltningen och det elstöd som FPA betalar. Kompensationen gäller elenergi som köpts 1.11.2022–28.2.2023.

FPA eller Skatteförvaltningen ansvarar inte för beviljandet av elpriskompensation utan elbolagen gör kompensationen direkt i elräkningen genom att dra av beloppet automatiskt.

Den retroaktiva elpriskompensationen påverkar inte beloppet av Skatteförvaltningens elavdrag. Även om elbolaget betalar dig elpriskompensation kan du ändå få elavdraget till fullt belopp. Elpriskompensationen dras alltså inte av från elenergipriset.

Läs mer: Lagarna om retroaktiv elpriskompensation och om förlängning av betalningstiderna för elräkningar träder i kraft nästa vecka

Det går inte att få elavdrag för kostnaderna för jordbruk eller näringsverksamhet

Om du har en gemensam elmätare för hemmet och lokalerna för jordbruk eller näringsverksamhet ska du dela elenenergikostnaderna mellan dessa. Dra av jordbrukets andel av elen från dina jordbruksinkomster och näringsverksamhetens andel från dina inkomster av näringsverksamhet. Du kan få elavdrag för övriga elenergikostnader på normalt sätt.

Samma gäller också förvärvsverksamhet: om du exempelvis hyr ut en del av ditt hem kan du inte dra av samma elkostnader både från hyresinkomster och som elavdrag.

Vanliga frågor

Se vanliga frågor om elavdrag.

Sidan har senast uppdaterats 14.3.2023