Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Avdrag – vad får du dra av i beskattningen?

Du kan beviljas olika avdrag i beskattningen vilka minskar på skattebeloppet. En del av avdragen gör vi automatiskt för dig men en del ska du deklarera själv.

Du får deklarera följande avdrag

Tabellen visar självriskerna och maximibeloppen för de olika avdragen 2023
Närmare information om avdrag Självrisken 2023 Maximibeloppet 2023
Hushållsavdrag
(Renovering, dvs. arbete som innebär ombyggnad och underhåll av bostad)
100 euro 2 250 euro
Hushållsavdrag
(Hushålls-, omsorgs- och vårdarbete samt avstående från oljeuppvärmning)
100 euro 3 500 euro
Resekostnader 750 euro 8 400 euro
Utgifter för förvärv av inkomst 750 euro inget maximibelopp
Avdrag för din andra bostad (ingår i utgifterna för inkomstens förvärvande) 750 euro 450 euro/mån.
Motorsågs- och skogsarbetaravdrag (kolla avdragsprocenterna) ingen självrisk 240 euro (skogsarbetaravdrag)
Underhållsskyldighetsavdrag ingen självrisk 80 euro/barn
Inkomstutjämning ingen självrisk inget maximibelopp
Donationsavdrag (minimibeloppet är 850) ingen självrisk 500 000 euro
Avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga ingen självrisk 1 400 euro

Hur och när beviljas avdrag?

Avdraget för 2023

Du får en förhandsifylld skattedeklaration före utgången av april. Ange avdraget i din skattedeklaration senast på den utsatta dagen. Avdraget beaktas i ditt beskattningsbeslut som skickas till dig före utgången av oktober.

Avdraget för 2024

Du kan dra nyttan av avdraget redan under det innevarande året om du anmäler avdraget för ditt skattekort varmed din skatteprocent minskar.

Du kan också redan nu anmäla uppgifter om avdraget för det innevarande året. Då finns uppgifterna färdigt i din skattedeklaration som kommer följande vår. När du får skattedeklarationen följande år ska du kontrollera uppgifterna och korrigera dem vid behov.

Så här deklarerar du avdrag

Ange ändringar och avdrag som saknas i MinSkatt. Alternativt kan du korrigera uppgifterna på de pappersblanketter.

Så här lämnar du uppgifter om avdrag i MinSkatt

Har du inte beviljats samma avdragsbelopp som du deklarerade?

En del avdrag beräknas på skatterna och andra på inkomsterna. Därför får du inte automatiskt det avdragsbelopp som du har deklarerat som exempelvis skatteåterbäring.

Exempelvis hushållsavdraget är påtagligare än resekostnadsavdraget eftersom hushållsavdraget direkt dras av skattebeloppet. Resekostnaderna dras däremot av från förvärvsinkomsterna innan skattebeloppet beräknas.

Granska de förhandsifyllda avdragen i din skattedeklaration

Medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer och avgifter till arbetslöshetskassor dras av från förvärvsinkomsterna till fullt belopp innan skatten beräknas.
Förvärvsinkomst är

 • löneinkomst
 • inkomstrelaterad dagpenning
 • grunddagpenning
 • sjukdagpenning.

Från sjöarbetsinkomst kan avgifter inte dras av.

Din arbetsgivare anmäler till Skatteförvaltningen varje år de pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier som har tagits ut på din lön. Dessa avgifter ser du i din förhandsifyllda skattedeklaration som avdrag från förvärvsinkomsterna.

Kontrollera i ditt sista lönebesked för året att beloppen av de uttagna försäkringspremierna är rätt i din skattedeklaration.

Vad gäller avdraget?

Du kan dra av utgifter för förvaltning och förvaring av värdepapper, värdeandelar och annan med dessa jämförbar egendom. Dessa utgifter är exempelvis hyror för bankfack och årsavgifter för värdeandelskonton.

Hur mycket kan jag dra av?

Du kan dra av alla utgifter för förvaltning och förvaring av värdepapper. Kostnader under 50 euro lönar det sig inte att deklarera eftersom självrisken är 50 euro.

Varifrån görs avdraget?

Utgifterna dras av från kapitalinkomsterna.

Hur mycket kan jag dra av?

Från och med 2023 kan du inte längre dra av räntor på bostadslån i beskattningen. Räntor på studielån kan inte heller dras av.

Räntor på skuld för förvärvande av inkomst kan dras av i sin helhet. Skuld för förvärvande av inkomst betyder att skulden har tagits för förvärvande av skattepliktig inkomst. Du har exempelvis tagit ett lån för att köpa en placeringsbostad av vilken du får hyresinkomster eller aktier för att få dividendinkomster.

När beviljas jag avdrag?

Åren 2023 och 2024 kan du dra av räntorna på lån i beskattningen endast om det är fråga om skuld för förvärv av inkomst. Kontrollera att lånets användningsändamål har antecknats rätt i skattedeklarationen och skattekortsuppgifterna. Korrigera uppgiften om användningsändamålet vid behov.

Varifrån görs avdraget?

Räntorna på skuld för förvärvande av inkomst dras i första hand av från kapitalinkomsterna, till exempel hyresinkomsterna eller överlåtelsevinsterna. Återbetalningarna av lånekapitalet är inte en avdragbar utgift i beskattningen.

Om du inte har kapitalinkomster eller tillräckligt med kapitalinkomster för att göra avdraget beviljas du ett avdrag i form av en så kallad underskottsgottgörelse från skatter på förvärvsinkomster. Underskottsgottgörelsen är 30 procent av räntebeloppet. Underskottsgottgörelsen är högst 1 400 euro. Den kan dock höjas med en eventuell barnförhöjning som är 400 euro för ett minderårigt barn och 800 euro för två eller flera minderåriga barn.

Mer information

Hur mycket kan jag dra av?

Premier för frivillig pensionsförsäkring och långsiktigt sparande, dvs. LS-avtal, får dras av till ett belopp på högst 5 000 euro per år.

Varifrån görs avdraget?

Premierna dras av från kapitalinkomsterna under betalningsåret.

Om du inte har kapitalinkomster eller kapitalinkomsterna inte räcker till för att göra avdrag kan du göra avdraget i form av en så kallad särskild underskottsgottgörelse från skatter på förvärvsinkomster. Den särskilda underskottsgottgörelsen är 30 procent.

Om du inte har tillräckligt med skatt på förvärvsinkomsterna gör Skatteförvaltningen avdraget automatiskt från din makes eller makas beskattning. Om inte ens makens skatter räcker till förblir premien till dessa delar slutgiltigt oavdragen.

Förlust fastställs inte på grund av premier för pensionsförsäkringar och LS–avtal.

Vem kan göra avdraget?

Endast den försäkrade kan dra av premierna i sin beskattning. Även om din make eller maka skulle ha betalat din försäkringspremie kan hen inte dra av den i sin beskattning.

Mer information

Information om att dra av premier för en frivillig pensionsförsäkring i beskattningen

Detaljerade anvisningar om beskattningen av premier för frivilliga pensionsförsäkringar och LS-avtal

Skatteförvaltningen gör följande avdrag för din räkning

Hur görs avdragen?

Om du har löneinkomster under 2024 beviljas du automatiskt ett avdrag på 750 euro för förvärv av inkomst (750 euro år 2023). Avdraget kan dock inte vara större än löneinkomstens belopp.

Om dina utgifter för förvärv av inkomst överstiger 750 euro ska du ange utgifterna i din skattedeklaration. Läs närmare anvisningar om att dra av utgifter för förvärv av inkomst

Varifrån görs avdraget?

Avdraget för förvärv av inkomst görs från löneinkomsten vid stats- och kommunalbeskattningen.

När kan jag dra av?

Du kan beviljas förvärvsinkomstavdrag om du får exempelvis

 • skattepliktiga löneinkomster
 • annan förvärvsinkomst för arbete som du har utfört för någon annan
 • förvärvsinkomstandel av företagsinkomst som ska fördelas

Däremot beviljas förvärvsinkomstavdraget inte exempelvis på pensionsinkomst eller sociala förmåner.

Varifrån görs avdraget?

Förvärvsinkomstavdraget görs vid stats- och kommunalbeskattningen.

Hur mycket kan jag dra av?

Avdraget för 2023 och 2024 är högst 3 570 euro.

 • Avdraget är 51 % när inkomsterna som berättigar till avdraget är 2 500–7 230 euro.
 • Till den del av inkomsten som överstiger 7 230 euro är avdraget är 28 %.

Om din nettoförvärvsinkomst överstiger 14 000 euro minskar avdraget med 4,5 procent för den överstigande delen. När avdragsbeloppet minskas, räknas alla förvärvsinkomster som inkomst, också exempelvis pension, arbetslöshetsersättning och sjukdagpenning.

Avdraget beviljas inte alls om dina nettoförvärvsinkomster överstiger 94 084 euro.

Mer information

Läs mer om förutsättningarna för förvärvsinkomstavdraget

När kan jag dra av?

Du kan beviljas arbetsinkomstavdrag om du får exempelvis

 • skattepliktiga löneinkomster
 • andra förvärvsinkomster som du har fått för att arbeta för någon annan
 • förvärvsinkomstandel av företagsinkomst som ska fördelas

Hur mycket kan jag dra av?

År 2024

 • Arbetsinkomstavdragets maximibelopp är 2 140 euro
 • Om löntagaren eller företagaren före ingången av 2024 har fyllt 65 år är arbetsinkomstavdragets maximibelopp 3 340 euro. Personer under 65 år får inte den åldersbaserade höjningen av arbetsinkomstavdragets maximibelopp.
 • Avdraget är 12 procent av det inkomstbelopp som berättigar till avdrag.
 • Avdraget minskas med 2,03 procent av det belopp med vilket nettoförvärvsinkomsten överstiger 23 420 euro. Till den del nettoförvärvsinkomsten överstiger 71 900 euro minskar avdraget med 1,21 procent av den överskjutande delen.

År 2023

 • Arbetsinkomstavdraget är högst 2 030 euro
 • Om löntagaren eller företagaren före ingången av 2023 har fyllt
  • 60 år, är arbetsinkomstavdraget högst 2 230 euro
  • 62 år, är arbetsinkomstavdraget högst 2 430 euro
  • 65 år, är arbetsinkomstavdraget högst 2 630 euro
 • Avdraget är 12 % av de avdragsberättigande inkomsterna 
 • Avdragsbeloppet minskar med 2,03 procent för den del av nettoförvärvsinkomsten som överstiger 22 000 euro och med 1,21 procent för den del som överstiger 70 000 euro.
När avdragsbeloppet minskas, räknas alla förvärvsinkomster som inkomst, också exempelvis pension, arbetslöshetsersättning och sjukdagpenning.

Varifrån görs avdraget?

Arbetsinkomstavdraget görs från statens inkomstskatt. Om din inkomstskatt inte räcker till görs avdraget från kommunalskatt, kyrkoskatt och sjukförsäkringens sjukvårdspremie enligt förhållandet mellan dessa skatter.

Mer information

Läs mer om arbetsinkomstavdraget

Varifrån görs avdraget?

Skatteåren 2024 och 2023: Grundavdraget görs vid stats- och kommunalbeskattningen.

Hur mycket är avdraget?

År 2024

 • Avdraget är högst 3 980 euro.
 • Om nettoförvärvsinkomstens belopp efter de nämnda avdragen överstiger 3 980 euro, minskas avdraget med 18 procent av den överskjutande inkomsten.
 • Du beviljas inte ens ett partiellt grundavdrag om nettoförvärvsinkomsten efter de nämnda avdragen överstiger 26 092 euro.

År 2023

 • Avdraget är högst 3 870 euro.
 • Om nettoförvärvsinkomsten efter alla avdrag vid kommunalbeskattningen överstiger 3 870 euro minskas avdraget med 18 % för den överstigande andelen.
 • Du beviljas inte ens ett partiellt grundavdrag i kommunalbeskattningen om nettoförvärvsinkomsten efter alla dessa avdrag överstiger 25 370 euro.

Mer information

Läs mer om grundavdraget

Hur mycket är avdraget?

Beloppet på pensionsinkomstavdraget beror på pensionstagarens samtliga beskattningsbara löneinkomster och andra förvärvsinkomster.

År 2024: Pensionsinkomstavdraget är högst 10 920 euro.

 • Om nettoförvärvsinkomsten är större än 10 920 euro, minskas avdraget med 51 procent av det överskjutande beloppet. 
 • Till den del nettoförvärvsinkomsten överstiger 22 500 euro minskar avdraget med 15 procent av den överskjutande delen.

År 2023: Avdraget är högst 10 320 euro.

 • Om nettoförvärvsinkomsten är större än 10 320 euro, minskas avdraget med 51 procent av det överskjutande beloppet.  
 • Om nettoförvärvsinkomsten överstiger 22 500 euro minskar avdraget med 15 procent av den överskjutande delen.

När beviljas avdrag?

Du beviljas pensionsinkomstavdrag år 2024 om dina nettoförvärvsinkomster är högst 55 927 euro

Du beviljas pensionsinkomstavdrag år 2023 om dina nettoförvärvsinkomster är högst 49 880 euro.

Varifrån görs avdraget?

Pensionsinkomstavdraget dras av från nettoförvärvsinkomsten vid stats- och kommunalbeskattningen.

Mer information

Läs mer om pensionsinkomstavdrag

När kan jag göra avdraget?

Du kan beviljas studiepenningsavdrag det år då du får studiepenning.

Varifrån görs avdraget?

Skatteåren 2024 och 2023: Studiepenningsavdraget görs vid stats- och kommunalbeskattningen.

Hur mycket kan jag dra av?

Avdraget är högst 2 600 euro men högst lika stort som ditt studiepenningsbelopp.

Om du utöver studiepenningen får lön eller annan förvärvsinkomst minskar avdragsbeloppet. Hälften (50 %) av studiepenningsavdraget dras av från den andel av förvärvsinkomster som överstiger 2 600 euro. Du beviljas inte alls något avdrag om dina nettoförvärvsinkomster överstiger 7 800 euro.

Mer information

Läs mer om studiepenningsavdraget

När kan avdraget göras?

Studielånsavdraget gäller endast för högskolestuderande som före 1.8.2014 inlett sina första högskolestudier som leder till högskoleexamen.

Om du har lyft studielån och avlagt examen inom tidsfristen kan du få studielånsavdrag. Avdraget beviljas för de år då du amorterar studielån.

Varifrån görs avdraget?

Avdraget görs från den statliga inkomstskatten. Om din inkomstskatt inte räcker till görs avdraget från kommunalskatt, kyrkoskatt och sjukförsäkringens sjukvårdspremie enligt förhållandet mellan dessa skatter.

Hur mycket kan dras av?

Det är FPA som avgör rätten till studielånsavdraget samt fastställer avdragets maximibelopp. Avdraget beviljas årligen av Skatteförvaltningen utifrån FPA:s uppgifter, och du behöver inte särskilt yrka på studielånsavdrag i skattedeklarationen.  

Nuvarande studerande får studielånskompensation

Om du har inlett dina högskolestudier 1.8.2014 eller senare kan du få studielånskompensation av FPA efter att du avlagt examen. Studielånskompensationen utgör skattefri inkomst som inte syns i den förhandsifyllda skattedeklarationen och du behöver inte heller ange den i din deklaration. 

Läs mer om studielånskompensation på FPA:s webbplats.

När beviljas avdrag?

När du har sjöarbetsinkomster får du också avdrag för sjöarbetsinkomst.

Varifrån görs avdraget?

Sjöarbetsinkomstavdraget dras av från nettoförvärvsinkomsten vid stats- och kommunalbeskattningen.

Hur mycket är avdraget?

Sjöarbetsinkomstavdraget är 20 % av sjöarbetsinkomstens totalbelopp. Avdraget är dock högst 7 000 euro.

Om du får sjöarbetsinkomst för över 50 000 euro minskar dock avdragets maximibelopp, dvs. 7 000 euro. På andelen som överskrider 50 000 euro beräknas först 5 %. Denna andel på 5 % dras av från 7 000 euro.

Avdraget höjs med 170 euro för varje hel kalendermånad under vilken fartyget inte besöker Finland (ett så kallat cross-trade-avdrag).

Mer information

Läs mer om beskattningen av sjöarbetsinkomst

Vanliga frågor

Dessa avdrag kan du redan nu deklarera för 2024:

 • hushållsavdrag
 • resekostnader
 • utgifter för förvärvande av inkomst
 • avdrag för bostad på arbetsorten
 • underhållsskyldighetsavdrag.

Du kan deklarera det innevarande årets avdrag i MinSkatt färdigt för din skattedeklaration.

Så här lämnar du uppgifter om avdrag i MinSkatt

Sidan har senast uppdaterats 28.2.2024