Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Ränteavdrag för bostadslån

Den ränta som betalats på ett bostadslån kan i allmänhet dras av i beskattningen antingen delvis eller i sin helhet. Avdraget av räntor på bostadslån beror på i hurdan användning bostaden är.

Om du har tagit ett lån för din första bostad ska du läsa om ränteavdrag för första bostad.

Stadigvarande bostad eller totalrenovering av den

Du kan dra en del av räntorna på bostadslån i beskattningen om du har tagit lånet för att förvärva familjens stadigvarande bostad eller för totalrenovering av den. Bostaden kan vara ett egnahemshus eller en bostadslägenhet. Observera att ränteavdraget för bostadslån har minskat stegvis från och med år 2012. I beskattningen för 2022 är ränteavdraget för bostadslån 5 procent. Från och med 2023 kan räntorna på bostadslån inte längre dras av i beskattningen.

Belopp på ränteavdrag för bostadslån

Belopp på ränteavdrag för bostadslån
Det år då räntorna på bostadslånet betalats Avdragsgill ränteandel
2023 0 %
2022 5 %
2021 10 %
2020 15 %
2019 25 %
2018 35 %

De avdragsgilla räntorna dras i första hand av från kapitalinkomsterna. Om du inte har kapitalinkomster eller de är mindre än dina avdragsgilla räntor uppstår ett underskott. Av detta underskott räknas 30 % som en underskottsgottgörelse som dras av från skatterna på dina förvärvsinkomster.

Se exempel på beräkningen i avsnittet Underskottsgottgörelse

Ränteavdrag för lån för placeringsbostad

Om du har tagit ett lån för att köpa en placeringsbostad kan du i beskattningen dra av räntorna till sitt fulla belopp. Det rör sig då om en skuld för inkomstförvärv, dvs. ett lån för förvärv av skattepliktig inkomst. Förvärvsverksamhet är exempelvis att du hyr ut bostaden och får inkomster av den.

Räntorna på ett lån för en placeringsbostad dras först av från kapitalinkomsterna. Sådana är exempelvis hyresinkomster från bostäder. Om resultatet är negativt dras 30 % av detta underskott av från skatten på förvärvsinkomsten. Även bikostnaderna för lånet för en placeringsbostad kan dras av från kapitalinkomsterna.

Övriga bostadslån

Räntekostnaderna för lån för köp av fritidsbostad kan inte dras av i beskattningen. Lånet jämställs med en konsumtionskredit, dvs. annan skuld.

Om en bostad ställts till förfogande för familjens myndiga barn eller en far- eller morförälder, antingen utan hyra eller till en betydligt lägre hyra än hyresnivån i området, kan räntekostnader inte dras av för lån som tagits för köp eller totalrenovering av bostaden. Lånet jämställs med en konsumtionskredit, dvs. annan skuld.

Exempelvis en fritidsbostad kan under året ha varit i eget bruk men även hyrts ut.

Andelen av lånet för fritidsbostaden ses i proportion till respektive användningstid

  • för uthyrningstiden som skuld för inkomstens förvärv
  • för eget bruk som konsumtionskredit.

I beskattningen dras räntekostnaderna av enligt lånets användningsändamål.

Att äga en kvotdel

Man kan även förvärva endast en kvotdel av en bostad i sin ägo. Med hjälp av olika finansieringsmodeller finansierar bostadsköparen en viss andel av bostadspriset och den återstående delen finansieras exempelvis genom ett bolagslån som bostadsaktiebolaget tagit.

Som räntor på bostadsskuld kan du i dessa fall endast dra av räntorna som du har betalat för ditt eget lån. Du kan alltså inte i din beskattning dra av sådan ränta för bolagslån som du har betalat i samband med bolagsvederlaget.

En delägarbostad är ett arrangemang där du köper en del av de aktier som berättigar till besittning av en bostad.

Om du har tagit ett lån för att köpa en ägarandel kan du dra av räntorna i beskattningen. Du kan däremot inte dra av en ränta som eventuellt ingår i hyran.

En bostadsrättsbostad är en boendeform där du för bostaden betalar en bostadsrättsavgift och bruksvederlag.

Om du har tagit ett lån för att betala bostadsrättsavgiften kan du dra av räntorna i beskattningen.

Totalrenovering av stadigvarande bostad

Du kan i beskattningen dra av en del av räntan på lån för totalrenovering av din stadigvarande bostad på samma sätt som på ett lån för köp av en stadigvarande bostad. Du kan dra av 5 % av räntorna 2022. Från och med 2023 kan räntorna på bostadslån inte längre dras av i beskattningen.

Om totalrenoveringen har finansierats med ett bolagslån som bostadsaktiebolaget tagit kan du inte dra av den ränta som ingår i bolagsvederlaget. Du kan emellertid dra av räntorna om du tar ett eget lån för bostadsbolagets totalrenoveringskostnader och med lånet betalar din andel av bostadsbolagets kostnader eller av bostadsbolagets lån.

Du kan inte dra av räntorna om lånet hänför sig till en så kallad årsreparation. Årsreparationskostnader är bland annat målning eller tapetsering av bostaden eller köp av köksinredning som motsvarar den tidigare nivån.

Aravalån

Räntorna på ett aravalån, dvs. ett så kallat annuitetslån, får inte dras av i beskattningen.

Varifrån görs avdraget?

Avdraget görs i första hand från kapitalinkomster, såsom hyresinkomster och dividendinkomster. Om du inte har kapitalinkomster, dras 30 % av de avdragsgilla räntorna av från skatten på förvärvsinkomsterna som underskottsgottgörelse. Förvärvsinkomster är exempelvis löner, pensioner och förmåner från FPA.

Underskottsgottgörelse

Om du inte har kapitalinkomster beviljas avdraget som en underskottsgottgörelse från skatten på förvärvsinkomsterna (t.ex. löneinkomst). Gottgörelsen är högst 1 400 euro om året. För makar är maximibeloppet 2 800 euro.

Till maximibeloppet av underskottsgottgörelsen läggs en barnförhöjning som är 400 euro för ett minderårigt barn och 800 euro för två eller flera minderåriga barn.

Exempel: En familj har två barn. Makarna har under året betalat 2 000 euro i bostadslåneräntor. I sin beskattning för 2022 kan makarna dra av 100 euro för räntan (2 000 euro × 5 %). Makarna har inga kapitalinkomster och därför får de en underskottsgottgörelse från skatten på förvärvsinkomsterna. Från räntorna dras 30 % av som underskottsgottgörelse så att denna totalt uppgår till 30 euro (100 euro × 30 %).

Deklarera räntekostnaderna till Skatteförvaltningen

Räntekostnaderna för ett lån kan beaktas redan i förskottsinnehållningssatsen på skattekortet.

Läs mer om att ändra skattekortet

Banken anmäler räntorna till den förhandsifyllda skattedeklarationen

Banken lämnar uppgifterna om lånet och låneräntorna till Skatteförvaltningen för den slutliga beskattningen, och dessa uppgifter visas i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Kontrollera ränteuppgifterna och lånets användningsändamål. Om användningsändamålet har angetts felaktigt i skattedeklarationen ska du i tilläggsuppgifterna ange lånets rätta användningsändamål och kreditkod.

Sidan har senast uppdaterats 13.12.2022