Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Distansarbete och avdrag

Det kan anknyta sig sådana kostnader till distansarbete som du får dra av i beskattningen. Sådana är exempelvis utgifter för arbetsrum, arbetsredskap och dataanslutning. Med distansarbete avses ett arrangemang, där du har kommit överens med arbetsgivaren om att arbeta åtminstone en del av din arbetstid hemma eller i någon annan arbetslokal som du själv skaffat.

Utgifter för förvärvande av inkomst

Alla löntagare får automatiskt ett avdrag på 750 euro för förvärvande av inkomst. Om du har mer utgifter än detta kan du i skattedeklarationen ange dem som utgifter för förvärvande av inkomst. 

Som utgifter för förvärvande av inkomst kan du dra av

ett avdrag för arbetsrum (antingen ett schablonmässigt avdrag eller de faktiska kostnaderna, till exempel för möbler, inte båda)

kostnaderna för arbetsredskapen (till exempel för dator eller bildskärm)

kostnaderna för dataanslutningen antingen delvis eller helt. 

Läs anvisningen ifall du distansarbetar i Finland för en utländsk arbetsgivare

Granska avdragsbeloppen

När du distansarbetar kan du som avdrag för arbetsrum dra av någotdera av följande:

A. schablonmässigt avdrag för arbetsrum  

B. de faktiska kostnaderna för arbetsutrymmet, såsom möbler. 

Du får alltså inte dra av båda i din skattedeklaration. 

A. Schablonmässigt avdrag för arbetsrum

Du kan få ett schablonmässigt avdrag för arbetsrum även om du inte har ett separat arbetsrum som reserverats för arbete. Du behöver inte framställa en redogörelse för kostnaderna. Avdraget för arbetsrum bestäms enligt antalet distansarbetsdagar.

Det schablonmässiga avdraget för arbetsrum täcker hyran för arbetsrummet, belysningen, elektriciteten, värmen och städningen. Det schablonmässiga avdraget täcker också möbler, såsom arbetsstol eller skrivbord. Om du yrkar på schablonmässigt avdrag för arbetsrum kan du inte separat dra av kostnader för anskaffning av möbler. 

Om makarna använder samma bostad för att distansarbeta kan båda makarna göra ett schablonmässigt avdrag för arbetsrum enligt tabellen nedan.

Tabell över avdrag för arbetsrum enligt antalet distansarbetsdagar

Antalet distansarbetsdagar

Schablonmässigt avdrag för arbetsrum i beskattningen för 2022

Du distansarbetar över 50 % av totalantalet arbetsdagar under kalenderåret 920 euro
Du distansarbetar högst 50 % av totalantalet arbetsdagar under kalenderåret 460 euro
Du distansarbetar sporadiskt 230 euro

Exempel 1: Olle distansarbetar hemifrån över hälften av arbetsdagarna under hela året. Olle har inget separat arbetsrum. Olle köpte dessutom en arbetsstol som kostade 200 euro. Han kan i sin beskattning som utgifter för förvärvande av inkomst dra av det schablonmässiga avdraget för arbetsrum på 920 euro. Avdraget täcker också kostnaderna för möbler och därmed kan Olle inte yrka på ett avdrag för arbetsstolen. Eftersom utgifterna för förvärvande av inkomst överstiger beloppet av avdraget för förvärvande av inkomst (750 euro) avdras 920 euro från löneinkomsterna.

Exempel 2: Ann distansarbetar hemifrån mindre än hälften av arbetsdagarna under hela året. Hon kan i sin beskattning som utgifter för förvärvande av inkomst dra av det schablonmässiga avdraget för arbetsrum på 460 euro. Om Ann inte har andra utgifter för förvärvande av inkomst behöver hon inte ansöka om avdrag för arbetsrum eftersom Ann automatiskt beviljas ett avdrag för förvärvande av inkomst på 750 euro.

B. Avdrag enligt faktiska kostnader

Om det till ditt arbete anknyter mycket arbete hemma kan du istället för det schablonmässiga avdraget för arbetsrum dra av de verkliga utgifterna för arbetsrummet. Avdragbara utgifter kan vara exempelvis kostnader för möbler samt hyres-, belysnings- och uppvärmningskostnader för arbetsrummet. För de faktiska kostnaderna ska du på begäran lämna en redogörelse och verifikat.

Om makarna använder samma bostad vid distansarbete och yrkar på avdrag enligt de faktiska kostnaderna fördelas avdragsbeloppet mellan makarna enligt den framställda redogörelsen.

Möbler i ett arbetsrum är exempelvis ett arbetsbord och en arbetsstol.

Om du skaffar möbler själv kan du dra av anskaffnings-, service- och reparationskostnader som kostnader för förvärvande av inkomst, om möblerna i huvudsak används i arbetet.

 • Om anskaffningspriset är högst 1 200 euro per möbel år 2022 kan du dra av kostnaderna på en gång under anskaffningsåret.
 • Om anskaffningspriset överstiger 1 200 euro ska du årligen dra av 25 % av priset som avskrivningar.

Arbetsredskap är exempelvis en dator, en bildskärm och ett tangentbord.

Om du skaffar arbetsredskap själv kan du dra av anskaffnings-, service- och reparationskostnader som kostnader för förvärvande av inkomst, om möblerna i huvudsak används i arbetet.

 • Om anskaffningspriset är högst 1 200 euro per arbetsredskap år 2022 kan du dra av utgifterna på en gång under anskaffningsåret.
 • Om anskaffningspriset överstiger 1 200 euro ska du årligen dra av 25 % av priset som avskrivningar.

Om du lånar arbetsredskap av arbetsgivaren för att användas i arbetet förblir de i arbetsgivarens ägo, och ingen skattepliktig förmån uppstår för dig.

Om arbetsgivaren skaffar arbetsredskap i din ägo, utgör det gängse värdet på dem sådan lön för dig som arbetsgivaren anmäler till inkomstregistret.

Exempel 3. Malin distansarbetar mindre än hälften av det totala antalet arbetsdagar. Då kan Malin som avdrag för arbetsrum dra av 460 euro. Malin har köpt en bildskärm och ett tangentbord för distansarbete. Anskaffningspriset på dessa är sammanlagt 200 euro. Arbetsgivaren har gett en bärbar dator, en mus och hörlurar i Malins bruk.

Utgifter för förvärvande av inkomst för Malin är utgifterna för anskaffningen av bildskärmen och tangentbordet samt avdraget för arbetsrum, sammanlagt 660 euro. Malin deklarerar inte kostnaderna i beskattningen eftersom hon automatiskt som avdrag för förvärvande av inkomst får 750 euro.

Du har själv skaffat en dataanslutning

Om du har skaffat en dataanslutning (t.ex. bredband) kan du dra av kostnaderna för den som utgifter för förvärvande av inkomst. Avdragsbeloppet är

50 % av kostnaderna för dataanslutningen om du använder anslutningen delvis i arbetet

100 % av kostnaderna för dataanslutningen om du använder anslutningen huvudsakligen i arbetet.

Om makarna använder samma dataanslutning i inkomstförvärv halveras de ovannämnda procentandelarna.

Om din arbetsgivare ersätter dig brukskostnaderna för den dataanslutning som du själv skaffat utgör ersättningen skattepliktig inkomst både beträffande användningen i arbetet och beträffande det privata bruket. Du kan dra av andelen av användningen i arbetet som utgifter för förvärvande av inkomst i din skattedeklaration om den tillsammans med övriga utgifter för förvärvande av inkomst överstiger 750 euro.

Din arbetsgivare har skaffat en dataanslutning till dig

Om din arbetsgivare arrangerar en dataanslutning till dig för användning i arbetet är både användningen i arbetet och det privata bruket skattefria för dig.

Resekostnader

När du distansarbetar en del av veckan kan du som kostnaderna för resor mellan bostaden och arbetsplatsen dra av resekostnaderna endast för de dagar då du är på arbetsplatsen. Kontrollera i din förhandsifyllda skattedeklaration att resekostnaderna motsvarar de faktiska resekostnaderna i fjol och korrigera resekostnaderna vid behov. 

Självrisken för kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen är 750 euro. Deklarera resekostnaderna endast om de överskrider 750 euro. Dra av resekostnaderna beräknat enligt det billigaste transportmedlet. Ett månadskort kan beroende på situationen vara det billigaste alternativet även om du arbetar en del av veckan på distans.

Om du använde 1.1–14.4.2022 munskydd i kollektivtrafiken under resorna mellan hemmet och arbetsplatsen och köpte munskydden själv, kan du i skattedeklarationen för 2022 dra av kostnaderna för munskydden som resekostnader. Det schablonmässiga avdraget är 2 euro för alla de dagar då du gjorde en resa som berättigar till avdrag.

Rekommendationen av Institutet för hälsa och välfärd (THL) om att använda munskydd var i kraft 13.8.2020–14.4.2022. För tiden därefter kan du inte kan dra av kostnaderna för munskydd.

Exempel: Rolf bor i Lahtis och arbetade huvudsakligen på kontoret i Helsingfors 1.1–15.3.2022. Sedan 16.3.2022 arbetade han på distans och fortsatte med det till utgången av 2022. Från september 2022 besökte han sporadiskt kontoret i Helsingfors ungefär en gång i veckan. Det billigaste pendlingssättet i Rolfs fall var månadskort för tre månaders tid (januari–mars). Därtill får Rolf dra av resorna han de facto har gjort under september–december enligt priset på enkelbiljett. För 1–15.3.2022 beviljas han också avdrag för de munskydd som han själv köpte för kontorsresorna.

Så här anger du avdrag i skattedeklarationen

Obs. Om du har angett dina utgifter för förvärvande av inkomst eller resekostnader tidigare, till exempel när du ansökte om skattekort, visas de i MinSkatt i skattedeklarationens fas Förhandsifyllda inkomster och avdrag där du kan korrigera uppgifterna. Om uppgifterna inte är förhandsifyllda, ska du ange dem i fasen Övriga avdrag.

Tabell: att ange avdrag i skattedeklarationen
Avdrag  Så här deklarerar du
Avdrag för arbetsrum
 • I MinSkatt i punkten Övriga avdrag – Utgifter för förvärvande av inkomst – Utgifter för förvärvande av löneinkomst samt avdrag för arbetsrum – Avdrag för arbetsrum. Välj ett av följande alternativ:
  • Arbetsrum för förvärvande av inkomster på heltid eller distansarbetsdagar som utgör mer än 50 % av arbetsdagarna
  • Arbetsrum för förvärvande av inkomster på deltid eller distansarbetsdagar som utgör högst 50 % av antalet arbetsdagar
  • Arbetsrum för förvärvande av tillfälliga inkomster eller sporadiskt distansarbete
  • Annan situation (du ansöker om avdrag för arbetsrum på basis av till exempel de faktiska kostnaderna).
Arbetsredskap, såsom en bildskärm och ett tangentbord
Dataanslutning
Resekostnader
 • I MinSkatt i punkten Övriga avdrag - Resekostnader
 • Deklarera kostnaderna för munskydd tillsammans med kostnaderna för resor mellan bostaden och arbetsplatsen i punkten Kollektivtrafik – Tidsperiodens kostnader för resor med kollektivtrafik.
 • På blankett 1A, Resekostnader – Resor mellan bostaden och arbetsplatsen 

Vanliga frågor

Du kan bifoga dokument eller skriva fritt formulerade utredningar till den förhandsifyllda skattedeklarationen endast i vissa undantagsfall.

När du kompletterar din förhandsifyllda skattedeklaration i MinSkatt kan du fylla i alla uppgifter som behövs i de olika deklarationsfaserna. Det räcker att du fyller i uppgifterna i datafälten.

Om du exempelvis deklarerar ett avdrag i MinSkatt ska du ange avdragsbeloppet och de övriga uppgifterna som begärs i var sitt fält. Verifikationer och kvitton som gäller avdraget bifogas inte − du ska dock spara dem. Det finns inte heller fält för tilläggsuppgifter där du kan skriva fritt formulerad text. Om det behövs ber vi dig att lämna mera information.

I vissa undantagsfall kan du lägga till en bilaga − exempelvis om du deklarerar värdepapperstransaktioner. I respektive punkt visas då rubriken Bilagor och länken Lägg till fil.

Observera även att MinSkatt inte har numrerade blanketter, såsom blankett 7H (Hyresinkomster – aktielägenheter). Ange uppgifterna om olika inkomster under de rätta rubrikerna, till exempel hyresinkomsterna i respektive punkt.

Ni kan båda få samma schablonmässiga arbetsrumsavdrag som ni skulle ha fått om ni arbetade hemma. Beloppet för det schablonmässiga arbetsrumsavdraget beror på det totala antalet distansarbetsdagar.

Kostnader för arbetstagarens egna specialarrangemang, såsom kostnaderna för ett separat arbetsutrymme som hyrts i Lappland, kan inte dras av som utgifter för förvärvande av inkomst. Då beloppet på det schablonmässiga arbetsrumsavdraget fastställs räknas emellertid distansarbetsdagarna i det separata arbetsutrymmet som distansarbetsdagar.

Också distansarbetsdagar är vanliga inrikes arbetsdagar och därmed kan du under distansarbetsdagar normalt använda de kostförmåner, såsom lunchsedlar eller elektroniska betalmedel, som din arbetsgivare gett dig.

Om din stuga ligger längre från din arbetsplats än ditt hem och du åker till arbetsplatsen från stugan kan du som kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen dra av resorna från ditt hem till din egentliga arbetsplats beräknat enligt det billigaste fortskaffningsmedlet.

Om din stuga ligger närmare din arbetsplats än ditt hem kan du som kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen dra av resorna från din stuga till din egentliga arbetsplats beräknat enligt det billigaste fortskaffningsmedlet.

Avdraget för resorna beräknat från stugan kan alltså aldrig vara större än beräknat hemifrån.

De kostnader för resor till arbetsplatsen som kan avdras beror på dina familjeförhållanden.

Du anses ha familj i beskattningen om

 • du är gift eller lever i ett registrerat partnerskap
 • du har en sambo som du har eller har haft ett gemensamt barn med
 • du är ensamförsörjare och bor med dina minderåriga barn eller har delad vårdnad om dina minderåriga barn och barnen bor med dig en del av tiden.

Du har utöver ditt hem i din användning en ägar- eller hyresbostad som ligger nära arbetsplatsen

 • Om du har familj kan du dra av kostnaderna för resorna mellan hemmet och arbetsplatsen samt mellan bostaden på arbetsorten och arbetsplatsen beräknat enligt det billigaste fortskaffningsmedlet. Ange dessa i punkten Resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Du kan också få avdrag för bostad på arbetsorten för en hyresbostad om de andra villkoren för avdraget uppfylls (läs mer i anvisningen Avdrag för bostad på arbetsorten)
 • Om du inte har familj och har två bostäder, betraktas i beskattningen den bostad som ligger i närheten av den egentliga arbetsplatsen som din egentliga bostad. Du kan endast dra av kostnaderna för resor mellan denna bostad och den egentliga arbetsplatsen som resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Kostnader för resor från andra bostäder kan du inte dra av.

Du övernattar på hotell, hos bekanta eller släktingar

Du kan dra av kostnaderna för resor mellan hemmet och arbetsplatsen samt mellan hotellet och arbetsplatsen i punkten Resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Du kan inte dra av kostnader för inkvartering eftersom det inte är fråga om en arbetsresa utan om en resa mellan bostaden och arbetsplatsen.

Läs mer och granska exemplen i anvisningen Avdrag av resekostnader i löntagarens beskattning i kapitel 2.3

Det schablonmässiga avdraget för arbetsrum enligt fullt belopp (920 euro) baserar sig på att personen har distansarbetat över hälften av alla arbetsdagar under hela året. Om du har arbetat endast sex månader och mer än hälften av tiden på distans, kan du få det schablonmässiga avdraget på 460 euro för arbetsrum eftersom du har distansarbetat mindre än hälften av hela årets arbetsdagar.

Du kan inte få arbetsrumsavdrag, om du inte har kostnader som orsakas av distansarbete, dvs. om dina föräldrar betalar dina boendekostnader.

Också distansarbetsdagar är vanliga inrikes arbetsdagar och därmed kan du under distansarbetsdagar normalt använda de kostförmåner, såsom lunchsedlar eller elektroniska betalmedel, som din arbetsgivare gett dig.

Om du lånar möbler av arbetsgivaren för att användas i arbetet förblir de i arbetsgivarens ägo, och ingen skattepliktig förmån uppstår för dig.

Om arbetsgivaren skaffar möbler i din ägo till ditt arbetsrum, utgör det gängse värdet på möblerna sådan lön för dig som arbetsgivaren anmäler till inkomstregistret.

Sidan har senast uppdaterats 6.5.2022