Överlåtelsevinster på skog

Deklarera överlåtelser av både skogsfastigheter och skogsbrukets anläggningstillgångar i samband med din personliga förhandsifyllda skattedeklaration antingen i

  • MinSkatt i punkten Kapitalinkomster - Överlåtelser
  • eller alternativt på blankett 9 (Uträkning av överlåtelsevinst eller -förlust) enligt anvisningarna på dess omstående sida. 

Överlåtelser av skogsfastigheter

Överlåtelsevinster av skogsfastigheter kan vara helt skattepliktiga, men också delvis eller helt skattefria. Överlåtelser av skogsfastigheter leder ofta även till överlåtelseförluster.

Beräkningen av beloppet av överlåtelsevinsten på en skogsfastighet och fastställandet av skatten har följande särdrag:

  • Till fastighetens anskaffningspris läggs de oavskrivna byggutgifterna för skogsvägar och skogsdiken som finns på fastigheten. De nämnda utgifterna utgör utgifter för ombyggnad av skogsfastigheten.
  • De gjorda skogsavdragen läggs till överlåtelsevinsten. Maximibeloppet av tillägget är dock högst 60 procent av anskaffningsutgiften för den skog som överlåts. Läs mera i den detaljerade skatteanvisningen: Skogsavdrag
  • Överlåtelsevinsten är delvis skattefri i situationer av inlösentyp eller då staten, ett landskap, en kommun eller en samkommun är mottagare av överlåtelsen. I en överlåtelse av denna typ förverkligas den delvisa skattefriheten så att man vid beräkningen av överlåtelsevinsten drar av minst 80 procent av överlåtelsepriset. Delvis skattefrihet tillämpas inte, om fastigheten överlåts exempelvis till Forststyrelsen eller något annat statligt affärsverk för något annat syfte än naturskydd, försvarsmaktens bruk, forskningsändamål eller annat motsvarande samhälleligt syfte.
  • Överlåtelsevinsten är skattefri om fast egendom överlåts som naturskyddsområden enligt naturvårdslagen till staten eller ett statligt affärsverk.
  • Överlåtelsevinsten är också skattefri, om fastigheten överlåts som skyddsområde enligt naturvårdslagen genom att fastigheten byts mot en annan fastighet.
  • Överlåtelsevinsten är också skattefri under vissa förutsättningar vid generationsväxling. Överlåtelsevinsten är skattefri, om den skog som överlåts har varit i skogsägarens eller i dennes och en sådan persons ägo av vilken han erhållit den utan vederlag i totalt mer än 10 år. Skattefriheten i fråga om överlåtelsevinsten förutsätter dessutom att överlåtelsemottagaren ensam eller tillsammans med sin make/maka är överlåtarens barn eller dennes bröstarvinge eller överlåtarens syster, bror, halvsyster eller -bror. Skattefriheten enligt denna regel kan förloras, om mottagaren överlåter samma egendom vidare inom 5 år efter förvärvet.

Överlåtelse av anläggningstillgångar inom skogsbruk

Överlåtelsevinsterna på maskiner, anläggningar, byggnader och konstruktioner inom skogsbruk utgör överlåtelsevinster för skogsägaren, inte kapitalinkomst av skogsbruk. Överlåtelserna av ovan nämnda skogsbruksnyttigheter kan också leda till överlåtelseförluster.

Anskaffningsutgifterna för anläggningstillgångar inom skogsbruk och avskrivningarna på dessa följs i skogsbrukets anteckningar upp nyttighetsspecifikt. Överlåtelsevinsten eller överlåtelseförlusten som uppstår då skogsbruksnyttigheter säljs beräknas också nyttighetsspecifikt.  Överlåtelsevinsten eller -förlusten anmäls med blankett 9.Det är inte längre möjligt att med skattedeklarationsblanketten 2C göra avskrivningar på nyttigheter som har överlåtits under skatteåret.