Metsätalouden luovutusvoitot

Metsäkiinteistöjen (maapohja ja puusto) ja metsätalouden käyttöomaisuuden vastikkeellisiin luovutuksiin sovelletaan tuloverolain luovutusvoittosäännöksiä. 

Metsäkiinteistöjen luovutukset

Metsäkiinteistöjen luovutusvoitot voivat olla kokonaan veronalaisia, mutta myös osittain tai kokonaan verottomia. Metsäkiinteistöjen luovutuksista syntyy usein tappioita.

Ilmoita sekä metsäkiinteistöjen että metsätalouden käyttöomaisuuksien luovutukset lomakkeella 9  (Laskelma luovutusvoitosta tai -tappiosta).

Metsäkiinteistön luovutusvoiton määrän laskemiseen ja veron määräämiseen liittyy seuraavia erityispiirteitä:

  • lisää kiinteistön hankintamenoon kiinteistöllä olevien metsäteiden ja -ojien poistamatta olevat rakentamismenot. Kyseiset menot ovat metsäkiinteistön perusparannusmenoja.
  • lisää tehdyt metsävähennykset  luovutusvoittoon. Lisättävä enimmäismäärä on enintään 60 prosenttia luovutettavan metsän hankintamenosta. Lue lisää: Metsävähennys.
  • Jos valtio, maakunta, kunta tai kuntayhtymä lunastaa itselleen metsänomistajan metsäalueita, luovutusvoitto on osittain verotonta. Näissä tilanteissa luovutushinnasta vähennetään vähintään 80 %. Osittaista verovapautta ei kuitenkaan sovelleta, jos kiinteistö luovutetaan esimerkiksi Metsähallitukselle tai muulle valtion liikelaitokselle muuhun kuin luonnonsuojelutarkoitukseen, puolustusvoimien käyttöön, tutkimustarkoituksiin tai muuhun vastaavaan yhteiskunnalliseen tarkoitukseen.
  • Luovutuksesta saatu voitto on verotonta, jos kiinteää omaisuutta luovutetaan valtiolle tai valtion liikelaitokselle luonnonsuojelulaissa tarkoitetuksi luonnonsuojelualueeksi.
  • Luovutusvoitto on myös verotonta, jos kyseessä on kiinteistön luovutus luonnonsuojelulaissa tarkoitetuksi suojelualueeksi vaihtamalla kiinteistö toiseen kiinteistöön.
  • Luovutusvoitto on tietyin edellytyksin verotonta myös sukupolvenvaihdoksissa. Luovutusvoitto on verotonta, jos luovutettava metsä on ollut yhteensä yli 10 vuotta metsänomistajan tai hänen ja sellaisen henkilön omistuksessa, jolta hän on saanut sen vastikkeettomasti. Luovutusvoiton verovapaus edellyttää lisäksi, että luovutuksensaajana on yksin tai yhdessä puolisonsa kanssa luovuttajan lapsi tai tämän rintaperillinen taikka luovuttajan sisar, veli, sisar- tai velipuoli. Tämän säännöksen mukainen verovapaus voidaan menettää, jos luovutuksensaaja luovuttaa samaa omaisuutta edelleen ennen kuin 5 vuotta on kulunut hänen saannostaan. Tällöin hänen luovutusvoittoaan laskettaessa hänen hankintamenosta vähennetään se veronalaisen luovutusvoiton määrä, jota ei ole pidetty hänen saantomiehensä veronalaisena tulona. Verovapauden menettämisestä aiheutunut sanktio kohdistuu ensimmäisen luovutuksen luovutuksensaajaan, ei siihen joka on saanut verovapauden saanut.

Esimerkki: Niilo omistaa metsäkiinteistön. Niilo on saanut metsäkiinteistönsä vuonna 1988 perintönä vanhemmiltaan. Niilo on vuonna 2011 myynyt perintönä saamansa metsäkiinteistön pojalleen Matille 50 000 eurolla. Niilon metsäkiinteistöstä saama luovutusvoitto on verovapaata, koska hän on omistanut myymänsä metsäkiinteistön yli 10 vuotta ja luovutuksensaajana on ollut hänen oma poikansa. Laskennallisesti Niilon metsäkiinteistön verovapaan luovutusvoiton määrä on 30 000 euroa (50 000e - (50 000e x 40 %)).

Matti myy Niilolta ostamansa metsäkiinteistön vuonna 2013 kauppahinnan ollessa 55 000 euroa. Kun Niilon metsäkiinteistön luovutukseen on sovellettu verovapaussäännöstä ja kun Matti on luovuttanut saamansa metsäkiinteistön edelleen ennen kuin 5 vuotta on kulunut Niilon ja Matin välisestä kaupasta, on Matin luovutusvoiton määrää laskettaessa huomioitava Niilon saaman verovapaan luovutusvoiton määrä. Niilon saama verovapaa luovutusvoitto pienentää Matin hankintamenoa. 

Matin metsäkiinteistön myynnistä saaman luovutusvoiton määrä on 35 000 euroa (55 000 e - (50 000e - 30 000e)).

Metsätalouden käyttöomaisuuden luovutukset

Metsätalouden koneiden, laitteiden, rakennusten ja rakennelmien luovutuksista saadut voitot ovat metsänomistajan luovutusvoittoja, ei metsätalouden pääomatuloa. Edellä mainittujen metsätalouden hyödykkeiden luovutuksista saattaa syntyä myös luovutustappioita.

Metsätalouden käyttöomaisuuden hankintamenoja ja niistä tehtäviä poistoja seurataan metsätalouden muistiinpanoissa hyödykekohtaisesti. Metsätalouden hyödykkeiden myynneistä muodostuva luovutusvoitto tai luovutustappio lasketaan myös hyödykekohtaisesti. Nämä tiedot ilmoitetaan metsänomistajan esitäytetyllä veroilmoituksella lomakkeella 9 (Laskelma luovutusvoitosta ja -tappiosta).

Sivu on viimeksi päivitetty 10.5.2017