Sökande av ändring i arvs- och gåvobeskattning

Du kan söka ändring i arvs- och gåvobeskattningen efter att beskattningen har verkställts. Du kan söka ändring genom att begära omprövning skriftligen hos skatterättelsenämnden. Kontrollera alltid tidsfristen för sökande av ändring i den anvisning för ändringssökande som har bifogats till beskattningsbeslutet.

Vem kan söka ändring?

Den skattskyldige dvs. arvs- eller gåvomottagaren kan söka ändring i arvs- och gåvobeskattningen.

Hur söker man ändring?

Du ska begära omprövning på blanketten Begäran om omprövning av arvs- eller gåvobeskattning (blankett 3625r). Begäran om omprövning kan också formuleras fritt. Begäran om omprövning ska alltid innehålla följande uppgifter:

  • ändringssökandens namn och personbeteckning
  • det beskattningsbeslut som du söker ändring i (fyll i beslutsnummer)
  • vilka ändringar i beskattningen omprövningsbegäran gäller
  • på vilka grunder du söker ändring.

Bifoga till begäran om omprövning också kopior av de handlingar som du åberopar, om du inte tidigare har lämnat dessa till Skatteförvaltningen. Om du vill att beslutet skickas till ett ombud som du har gett fullmakt, meddela då om detta i din begäran om omprövning och ange ombudets adress som processadress. 

Skicka din begäran om omprövning och bilagorna till adressen:

Skatteförvaltningen
Omprövningsbegäranden
PB 650
00052 SKATT
Du kan också lämna begäran om omprövning till vilken skattebyrå som helst.

Du kan inte ännu begära omprövning av arvs- och gåvobeskattningen elektroniskt i e-tjänsten MinSkatt.

Tidsfristen för att begära omprövning

Tidsfristen för att begära omprövning beror på när du har fått gåvan eller arvlåtaren har dött. Kontrollera alltid tidsfristen för ändringssökande i den anvisning om ändringssökande som bifogats till beslutet.

Tidsfrister för begäran om omprövning

Begäran om omprövning som gäller arvs- och gåvobeskattning kan lämnas inom 5 år räknat från början av året efter att arvs- och gåvobeskattningen har verkställts.

Året då arvs- eller gåvobeskattningen
har verkställts

  Begäran om omprövning
ska vara framme

 2011  2.1.2017
 2012  2.1.2018
 2013  31.12.2018
 2014  31.12.2019
 2015  31.12.2020
 2016  31.12.2021
 2017 *  2.1.2023
* Arvlåtaren har dött eller gåvan har mottagits år 2016 men arvs- eller gåvobeskattningen har verkställts är 2017.

Exempel 1: Armi fick en skattepliktig gåva 31.1.2016. Hon lämnade en gåvoskattedeklaration till Skatteförvaltningen 20.4.2016. Skatteförvaltningen verkställde Armis gåvobeskattning 20.6.2016. Armi fick ett gåvobeskattningsbeslut i vilket hon upptäckte ett fel. Armis gåvobeskattning har verkställts år 2016, och begäran om omprövning ska därför vara framme hos Skatteförvaltningen senast 31.12.2021.

Exempel 2: Peter fick 15.12.2016 en gåva som han deklarerade 2.3.2017. Gåvobeskattningen verkställs 20.6.2017. Eftersom gåvan har fåtts år 2016 tillämpas den gamla tidsfristen för ändringssökande (5 år). Gåvobeskattningen verkställs år 2017, och begäran om omprövning ska därför vara framme hos Skatteförvaltningen senast 31.12.2023.

Fr.o.m. 2017 kan begäran om omprövning av arvs- eller gåvobeskattning lämnas inom 3 år från utgången av skatteåret. Med skatteår avses i arvsbeskattningen det år då arvlåtaren har dött och i gåvobeskattningen det år då gåvan har mottagits.

Exempel: Armi fick 31.1.2017 en skattepliktig gåva. Armi lämnar 20.4.2017 en gåvoskattedeklaration till Skatteförvaltningen. Armi får 20.6.2017 ett gåvobeskattningsbeslut i vilket hon upptäcker ett fel. Eftersom gåvobeskattningen har verkställs år 2017 ska begäran om omprövning vara framme hos Skatteförvaltningen senast 31.12.2020.

Endast en sådan begäran om omprövning som lämnats inom utsatt tid kan prövas

En begäran om omprövning ska lämnas till Skatteförvaltningen inom utsatt tid. Handlingarna ska postas i så god tid att de är framme hos Skatteförvaltningen senast på den sista dagen för ändringssökande. Begäran om omprövning som anländer efter den utsatta tiden avvisas utan prövning.

Skatten ska betalas även om ändring sökts

Även om ändring har sökts i arvs- eller gåvobeskattningen, ska skatten betalas inom den utsatta tiden.

Skatteförvaltningen kan dock på din ansökan förbjuda utsökningen av skatten eller förordna att utsökningen ska avbrytas. Under utsökningsförbudet eller utsökningsavbrottet ackumuleras dröjsmålsränta på skatten på normalt sätt.

Besvär till förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen

Ett beslut som meddelats till en begäran om omprövning kan överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Kontrollera alltid besvärstiden i besvärsanvisningen som har bifogats till beskattningsbeslutet.

Tidsfrister för besvär

Besvärsskriften ska lämnas till förvaltningsdomstolen inom besvärstiden. Besvären till förvaltningsdomstolen kan också anföras elektroniskt i förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst.

Ändring i förvaltningsdomstolens beslut kan sökas genom att anföra besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen ger tillstånd till detta. Besvär ska anföras inom 60 dagar efter delgivningen av förvaltningsdomstolens beslut.

Besvär till förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen kan vara avgiftsbelagda.

Tidsfrister för begäran om omprövning och besvär

Arvlåtaren har dött eller gåvan har mottagits år 2017 eller därefter

Fr.o.m. 2017 kan begäran om omprövning av arvs- eller gåvobeskattning lämnas inom 3 år från utgången av skatteåret. Med skatteår avses i arvsbeskattningen det år då arvlåtaren har dött och i gåvobeskattningen det år då gåvan har mottagits.

Exempel: Armi fick en skattepliktig gåva 31.1.2018. Hon lämnade en gåvoskattedeklaration till Skatteförvaltningen 20.4.2018. Armi fick 20.6.2018 ett gåvobeskattningsbeslut i vilket hon upptäckte ett fel. Eftersom gåvobeskattningen har verkställs år 2018 ska begäran om omprövning vara framme hos Skatteförvaltningen senast 31.12.2021.

Arvlåtaren har dött eller gåvan har mottagits år 2016 eller tidigare

Begäran om omprövning som gäller arvs- och gåvobeskattning kan lämnas inom 5 år räknat från början av året efter att arvs- och gåvobeskattningen har verkställts.

Året då arvs- eller gåvobeskattningen har verkställts Begäran om omprövning ska vara framme
2014 31.12.2019
2015 31.12.2020
2016 31.12.2021
2017* 2.1.2023

*Arvlåtaren har dött eller gåvan har mottagits år 2016 men arvs- eller gåvobeskattningen har verkställts är 2017.

Exempel 1: Armi fick en skattepliktig gåva 31.1.2016. Hon lämnade en gåvoskattedeklaration till Skatteförvaltningen 20.4.2016. Skatteförvaltningen verkställde Armis gåvobeskattning 20.6.2016. Armi fick ett gåvobeskattningsbeslut i vilket hon upptäckte ett fel. Armis gåvobeskattning har verkställts år 2016, och begäran om omprövning ska därför vara framme hos Skatteförvaltningen senast 31.12.2021.

Exempel 2: Peter fick 15.12.2016 en gåva som han deklarerade 2.3.2017. Gåvobeskattningen verkställdes 20.6.2017. Eftersom gåvan har fåtts år 2016 tillämpas den gamla tidsfristen för ändringssökande (5 år). Gåvobeskattningen verkställdes år 2017, och begäran om omprövning ska därför vara framme hos Skatteförvaltningen senast 31.12.2023.

Arvlåtaren har dött eller gåvan har fåtts 2017 eller därefter

Tidsfristen för att anföra besvär hos förvaltningsdomstolen är 60 dygn räknat från den dag du fick del av det beslut som meddelats med anledning av omprövningsbegäran.

Arvlåtaren har dött eller gåvan har mottagits år 2016 eller tidigare

Besvärstiden till förvaltningsdomstolen är fem år räknat från början av det år som följer på året då arvs- eller gåvobeskattningen verkställdes. Kontrollera besvärstiden i besvärsanvisningen som har bifogats till beslutet. Om din omprövningsbegäran gällde ett beslut om rättelse av beskattningen som fattats på Skatteförvaltningens initiativ efter 1.1.2017, är tidsfristen för att anföra besvär hos förvaltningsdomstolen 60 dagar räknat från den dag du fick del av det beslut som meddelats med anledning av omprövningsbegäran.