Huijausviestejä on liikkeellä Verohallinnon nimissä. Lue lisää huijausviesteistä

Muutoksenhaku perintö- ja lahjaverotuksessa

Voit hakea perintö- tai lahjaverotukseen muutosta sen jälkeen, kun verotus on toimitettu. Muutosta haetaan tekemällä kirjallinen oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle. Tarkista muutoksenhakuaika aina verotuspäätöksen liitteenä olevasta muutoksenhakuohjeesta. Voit hakea muutosta OmaVerossa tai paperilomakkeella.

Kuka voi hakea muutosta

Perintö- ja lahjaverotukseen voi hakea muutosta verovelvollinen, eli perinnön tai lahjan saaja.

Näin haet muutosta OmaVerossa

Kirjaudu OmaVeroon

Valitse välilehti Toiminnot ja sen jälkeen kohdasta Oikaisuvaatimukset linkki Kaikki oikaisuasiat. Valitse oikea linkki:

  • Oikaisuvaatimus lahjaverotukseen
  • Oikaisuvaatimus perintöverotukseen.

Täytä ja lähetä oikaisuvaatimus.

Näin haet muutosta paperilomakkeella

Voit tehdä oikaisuvaatimuksen lomakkeella Perintö- tai lahjaverotuksen oikaisuvaatimus (3625). Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös vapaamuotoisesti. Oikaisuvaatimuksessa on aina ilmoitettava

  • muutoksenhakijan nimi ja henkilötunnus
  • mihin verotuspäätökseen haet muutosta (merkitse päätösnumero)
  • miten verotusta vaaditaan muutettavaksi
  • mitkä ovat perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Liitä oikaisuvaatimukseen kopiot niistä asiakirjoista, joihin vetoat, jollet ole niitä aikaisemmin toimittanut Verohallintoon. Jos haluat, että päätös toimitetaan valtuuttamallesi asiamiehelle, ilmoita tästä oikaisuvaatimuksellasi ja merkitse asiamiehen osoite prosessiosoitteeksi.  

Lähetä oikaisuvaatimus ja liitteet osoitteeseen:

Verohallinto
Oikaisuvaatimukset
PL 650
00052 VERO
Voit myös jättää oikaisuvaatimuksen mihin tahansa verotoimistoon.

Milloin oikaisuvaatimus on tehtävä?

Oikaisuvaatimuksen määräaika riippuu siitä, milloin lahja on saatu tai perinnönjättäjä on kuollut. Tarkista muutoksenhakuaika aina päätöksen liitteenä olevasta muutoksenhakuohjeesta.

Katso oikaisuvaatimuksen määräajat

Vain määräajassa tehty oikaisuvaatimus tutkitaan

Oikaisuvaatimus on jätettävä määräajassa Verohallintoon. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ovat Verohallinnossa viimeistään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä klo 16.15. Huomaa, että myös OmaVerossa oikaisuvaatimus on tehtävä ennen kello 16.15.  Määräajan jälkeen saapunut oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.

Vero on maksettava, vaikka muutosta olisi haettu

Vaikka perintö- tai lahjaverotukseen olisi haettu muutosta, vero on maksettava viimeistään eräpäivänä. Maksamattomalle verolle kertyy viivästyskorkoa muutoksenhausta huolimatta.

Verohallinto voi kuitenkin hakemuksestasi kieltää veron ulosoton tai määrätä ulosoton keskeytettäväksi. Lue lisää täytäntöönpanon keskeyttämisestä. Ulosoton kiellon tai keskeytyksen aikana verolle kertyy normaalisti viivästyskorkoa.

Valitus hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen voi hakea muutosta tekemällä valituksen hallinto-oikeuteen. Tarkista valitusaika aina saamasi päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.

Katso valituksen määräajat

Valitus on toimitettava valitusajassa hallinto-oikeuteen. Sen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä klo 16.15. Valituksen hallinto-oikeuteen voi tehdä myös sähköisesti Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa. Myös silloin valitus on tehtävä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen klo 16.15.

Tarkista hallinto-oikeuksien osoitteet (Oikeus.fi)

Hallinto-oikeuden tekemään päätökseen voi hakea muutosta tekemällä valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus antaa siihen luvan. Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa siitä, kun on saanut tiedon hallinto-oikeuden tekemästä päätöksestä. Hallinto-oikeuteen tai korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehtävä valitus voi olla maksullinen.

Lue tarkemmin tuomioistuinten maksuista (Oikeus.fi)

Oikaisuvaatimuksen ja valituksen määräajat

Perinnönjättäjä on kuollut tai lahja on saatu vuonna 2019 tai sen jälkeen

Perintö- tai lahjaverotuksen oikaisuvaatimuksen voi tehdä 3 vuoden kuluessa verovuoden päättymisestä. Verovuodella tarkoitetaan perintöverotuksessa perinnönjättäjän kuolinvuotta tai lahjaverotuksessa lahjan saantivuotta.

Perinnönjättäjän kuolinvuosi tai lahjan saantivuosi Oikaisuvaatimuksen oltava perillä viimeistään
2019 2.1.2023
2020 1.1.2024
2021 31.12.2024

Esimerkki: Armi on saanut verotettavan lahjan 31.1.2020. Armi antoi lahjaveroilmoituksen 20.4.2020. Armi sai lahjaveropäätöksen 20.6.2020. Myöhemmin hän saa täsmennystä lahjan arvoon, minkä perusteella hän tekee oikaisuvaatimuksen. Koska lahja on saatu vuonna 2020, oikaisuvaatimuksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään 1.1.2024.

Perinnönjättäjä on kuollut tai lahja on saatu vuonna 2016

Perintö- tai lahjaverotuksen oikaisuvaatimuksen voi tehdä 5 vuoden kuluessa perintö- tai lahjaverotuksen toimittamisvuotta seuraavan vuoden alusta.

Perintö- tai lahjaverotuksen toimittamisvuosi Oikaisuvaatimuksen oltava perillä viimeistään
2017* 2.1.2023

* Lahja on saatu tai perinnönjättäjä on kuollut vuonna 2016, mutta perintö- tai lahjaverotus on toimitettu vuonna 2017.

Esimerkki: Petri sai 15.12.2016 lahjan, josta hän teki lahjaveroilmoituksen 2.3.2017. Lahjaverotus toimitettiin 20.6.2017. Koska lahja on saatu vuoden 2016 puolella, siihen sovelletaan vanhaa muutoksenhakuaikaa (5 vuotta). Lahjaverotus toimitettiin vuonna 2017, joten oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään 2.1.2023.

Perinnönjättäjä on kuollut tai lahja on saatu vuonna 2017 tai sen jälkeen

Valitusaika hallinto-oikeuteen on 60 vuorokautta siitä, kun olet saanut tiedoksi oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen.

Perinnönjättäjä on kuollut tai lahja on saatu vuonna 2016

Valitusaika hallinto-oikeuteen on viisi vuotta perintö- tai lahjaverotuksen toimittamisvuotta seuraavan vuoden alusta. Tarkista valitusaika saamasi päätöksen liitteenä olleesta valitusosoituksesta. Jos oikaisuvaatimuksesi on kohdistunut 1.1.2017 jälkeen Verohallinnon aloitteesta tehtyyn verotuksen oikaisupäätökseen, valitusaika hallinto-oikeuteen on 60 päivää siitä, kun olet saanut tiedoksi oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen.

Sivu on viimeksi päivitetty 22.8.2022