Gåvoskatt i internationella situationer

Man måste betala gåvoskatt då egendom överförs till en annan person som gåva och

  • om den som mottar eller ger gåvan är bosatt i Finland vid tidpunkten då gåvan ges, eller
  • om fast egendom som finns i Finland ges som gåva samt för aktier eller andelar i samfund vars tillgångar till mer än 50 procent består av fast egendom i Finland.

Man måste även betala gåvoskatt i Finland på egendom som finns utomlands, t.ex. en bostad i Spanien när den som ger eller får gåvan vid tidpunkten för gåvan var bosatt i Finland.

Även en gåva som fåtts från utlandet omfattas av finsk gåvoskatt, t.ex. pengar av en person som är bosatt utomlands, när den som får gåvan vid tidpunkten för gåvan var bosatt i Finland.

Eventuellt måste man betala gåvoskatt fastän båda parterna i gåvan bor utomlands. Gåvoskatt ska betalas när fast egendom som finns i Finland ges som gåva samt för aktier eller andelar i samfund vars tillgångar till mer än 50 procent består av fast egendom i Finland.