Gåvoskatt i internationella situationer

Du ska betala gåvoskatt om du av samma gåvogivare får gåvor för minst 5 000 euro inom loppet av 3 år och något av dessa villkor uppfylls:

  • Gåvotagaren eller gåvogivaren var bosatt i Finland vid gåvotillfället.
  • Gåvan är ett egnahemshus, en bostadsaktielägenhet eller en sommarstuga.
  • Gåvan är annan fast egendom i Finland eller aktier i eller andelar i ett sådant företag eller en sådan organisation vars tillgångar till mer än 50 procent utgörs av fast egendom i Finland.

I Finland ska du exempelvis betala gåvoskatt i dessa situationer:

  • Du får i gåva en bostad som ligger någon annanstans än i Finland. Du bor utomlands och gåvogivaren bor i Finland vid gåvotillfället.
  • Du får penningmedel av en person som inte bor i Finland. Du själv bor i Finland vid gåvotillfället.
  • Du får en sommarstuga i Finland som gåva. Både du och gåvogivaren bor utomlands.

Om du betalar högst 75 % av egendomens värde anses skillnaden mellan köpesumman och egendomens värde utgöra en gåva som du ska betala gåvoskatt på.

Om du bor i Finland och har betalat gåvoskatt till utlandet, kan du i vissa fall få avräkning av den till utlandet betalda skatten i den gåvoskatt som betalas till Finland. Ange de uppgifter som behövs i gåvoskattedeklarationen.

Deklarera och betala gåvoskatt så här

1

Utred värdet på gåvan

När du har fått en gåva ska du för gåvoskattedeklarationen utreda det gängse värdet på gåvan. Det gängse värdet innebär det pris med vilket egendomen kunde ha sålts på den dag då du fick gåvan. Skatteförvaltningen i Finland beräknar gåvoskatten utgående från detta värde.

Så här definierar du gåvans värde

2

Lämna en gåvoskattedeklaration

Gåvotagaren ska lämna en gåvoskattedeklaration inom 3 månader från den dag då gåvan togs emot.

För gåvoskattedeklarationen behöver du dessa uppgifter:

  • gåvans värde
  • datum då du fick gåvan
  • ditt släktskapsförhållande till gåvogivaren.

Dessa uppgifter påverkar även gåvoskattebeloppet.

Du kan göra gåvoskattedeklarationen

Om du inte kan logga in i MinSkatt ska du använda pappersblanketten.

3

Betala gåvoskatt

Du får gåvoskattebeslutet inom cirka 6 månader från att du har skickat gåvoskattedeklarationen. Med beslutet får du anvisningar för betalningen av skatten.

Den första förfallodagen för gåvoskatten infaller cirka 3 månader efter att du har fått beskattningsbeslutet. Om gåvoskatten är mindre än 500 euro ska skatten betalas i en rat. Ett större skattebelopp delas in i två betalningsrater. Förfallodagen för den andra raten infaller två månader efter den första förfallodagen.

Du kan uppskatta gåvoskattebeloppet med gåvoskatteräknaren

Ta i beaktande eventuella andra skatter

Om du får fast egendom i Finland som gåva (t.ex. en sommarstuga) ska du i fortsättningen också ta hand om skatter som hänför sig till ägarskapet. Exempelvis en fastighetsägare ska betala fastighetsskatt varje år.