Vero.fi har ett serviceavbrott onsdagen den 29 maj kl. 6–9. MinSkatt fungerar normalt.

Gåvoskatt i internationella situationer

Fick du pengar eller annan egendom i gåva? Bor du själv eller gåvogivaren i Finland? Då ska du lämna en gåvoskattedeklaration och betala gåvoskatt i Finland. Även om ni båda bor utomlands, ska du trots det betala gåvoskatt om gåvan är fast egendom i Finland, till exempel en sommarstuga eller en bostad i Finland.

Fast egendom i Finland är

 • olika fastigheter, såsom tomter, sommarstugor eller andra fritidsbostäder samt jordbruks- och skogsfastigheter
 • aktier i eller andelar i sådana samfund vars tillgångar till mer än 50 procent utgörs av fast egendom i Finland, till exempel aktier i ett bostadsaktiebolag.

Det finns dock en nedre gräns för värdet på gåvan: om värdet på gåvorna som du fått av samma gåvogivare sammanlagt understiger 5 000 euro inom loppet av 3 år, behöver du inte betala skatt på gåvorna och inte heller lämna en gåvoskattedeklaration.

Observera också att köp till underpris kan vara en gåva. Om du köper egendom men betalar ett underpris, alltså högst 75 procent av värdet på egendomen, anses skillnaden mellan köpesumman och det gängse värdet på egendomen utgöra en gåva som du ska betala gåvoskatt för.

Exempel på situationer då en gåvoskattedeklaration ska lämnas

Du ska lämna en gåvoskattedeklaration och betala gåvoskatt i Finland exempelvis i följande situationer:

 • Du bor i Finland och en gåvogivare som bor i Finland ger dig en fastighet i Spanien i gåva.
 • Du bor i Finland och en gåvogivare som bor utomlands ger dig pengar i gåva.
 • Du bor utomlands och en gåvogivare som bor i Finland ger dig pengar i gåva.
 • Du bor utomlands och en gåvogivare som bor utomlands ger dig en sommarstuga i Finland och pengar i gåva. Då ska du betala gåvoskatt i Finland endast för sommarstugan, det vill säga för den fasta egendomen.
 • Du bor utomlands och får en gåva av en person som bor i Finland. En gåvoskattedeklaration ska lämnas även om egendomen finns utomlands.

Om du bor i Finland och har utomlands betalat skatt på gåvan, kan denna skatt i vissa fall räknas av, det vill säga beaktas i den finska gåvoskatten. Du ska besvara frågan om utländsk skatt i gåvoskattedeklarationen. Ange alltså dessa uppgifter.

Så här deklarerar och betalar du gåvoskatt

1

Utred värdet på gåvan

När du har fått en gåva ska du för gåvoskattedeklarationen utreda det gängse värdet på gåvan. Med gängse värde avses det pris med vilket egendomen kunde ha sålts på den dag då du fick gåvan. Utgående från detta värde beräknar Skatteförvaltningen gåvoskatten.

Så här reder du ut gåvans värde

En gåvoskattedeklaration behöver inte lämnas

 • om du får en gåva värd mindre än 5 000 euro
 • om du inom tre år får gåvor av samma gåvogivare till ett sammanlagt värde som understiger 5 000 euro.
2

Lämna en gåvoskattedeklaration

Gåvotagaren ska lämna en gåvoskattedeklaration inom 3 månader från den dag då hen tog emot gåvan.

En gåvoskattedeklaration måste lämnas även om Finland enligt skatteavtalet inte har någon beskattningsrätt till gåvan.

För gåvoskattedeklarationen behöver du dessa uppgifter:

 • gåvans värde
 • datum då du fick gåvan
 • ditt släktskapsförhållande till gåvogivaren.

Dessa uppgifter påverkar även gåvoskattebeloppet.

Du kan lämna gåvoskattedeklarationen

Om du inte kan logga in i MinSkatt ska du använda pappersblanketten.

3

Betala gåvoskatt

Du får gåvoskattebeslutet inom cirka 6 månader från att du har skickat gåvoskattedeklarationen. Med beslutet får du anvisningar för betalningen av skatten.

Den första förfallodagen för gåvoskatten infaller cirka 3 månader efter att du fått beskattningsbeslutet. Du ska betala gåvoskatten på en gång om beloppet är under 500 euro. Ett större skattebelopp delas in i två betalningsrater. Förfallodagen för den andra delen infaller två månader efter den första förfallodagen.

Du kan uppskatta gåvoskattebeloppet med gåvoskatteräknaren

Ta i beaktande eventuella andra skatter

Om du får fast egendom i Finland som gåva (t.ex. en sommarstuga), ska du i fortsättningen också ta hand om skatter som hänför sig till ditt ägarskap. En fastighetsägare ska till exempel betala fastighetsskatt varje år.

Sidan har senast uppdaterats 23.4.2024