Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Ansökan om betalningsarrangemang

Anvisningen gäller såväl privatpersoner som företags- och organisationskunder.

Om du inte kan betala skatten inom den utsatta tiden kan du få mer betalningstid genom att ansöka om ett betalningsarrangemang. Om du följer betalningsarrangemangets villkor, låter Skatteförvaltningen inte utsöka skatt som ingår i betalningsarrangemanget.

Ett företag stryks inte ur förskottsuppbördsregistret under ett gällande betalningsarrangemang och skatteskuld som ingår i det publiceras inte i skatteskuldsregistret eller på protestlistan.

Vad krävs för att få ett betalningsarrangemang?

Du måste göra ansökan om betalningsarrangemang själv. Du kan få ett betalningsarrangemang endast om

 • dina betalningssvårigheter är tillfälliga
 • du har betalat de skatter för vilka Skatteförvaltningen tidigare beviljat betalningsarrangemang
 • du inte har skatter i utsökning
 • du har lämnat in alla skattedeklarationer och de anmälningar som ska lämnas till inkomstregistret (anmälningar om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälningar)

Skatteförvaltningen kan också avvisa din begäran om betalningsarrangemang om du har haft flera betalningsarrangemang efter varandra.

Tänk dock efter innan du ansöker om betalningsarrangemang om du nödvändigt behöver ett betalningsarrangemang eller om du kan betala skatten när du får en betalningsuppmaning. Observera att betalningsuppmaningen inte är ett separat brev utan en del av ett sammandrag av skattebetalningsläget.

Du får 1–3 betalningsuppmaningar om en försenad skatt innan skatten sänds till utsökningen.

Antalet betalningsuppmaningar beror bland annat på om du har andra obetalda skatter. I betalningsuppmaningen meddelas alltid på förhand om skatterna riskerar att gå till utsökningen.

Betalningsarrangemangets längd är högst 2 år. Om betalningsarrangemanget omfattar skatter som håller på att preskriberas, kan betalningsarrangemanget vara kortare. Betalningsarrangemanget upphör då 6 månader innan skatterna preskriberas. Skatteskulden preskriberas fem år efter ingången av året efter det år då skatten påfördes eller debiterades.

Hur kan jag ansöka om betalningsarrangemang?

Du kan ansöka om betalningsarrangemang  i MinSkatt eller genom att ringa vår servicetelefon 029 497 029 (samtalspris, lna/msa). Du får beslutet snabbare via MinSkatt än per telefon.

Läs anvisningen: Så här ber du om betalningsarrangemang i MinSkatt

Läs ytterligare anvisningar om du ansöker om betalningsarrangemang för något av dessa skatter:

Du kan ansöka om betalningsarrangemang för kvarskatten först efter att din beskattning har slutförts. Dagen då din beskattning slutförs visas i ditt beskattningsbeslut och i MinSkatt. Datumet kan ändras om du eller din make gör ändringar i skattedeklarationen eller om Skatteförvaltningen från något annat håll får uppgifter som påverkar din beskattning. Du får då ett nytt beskattningsbeslut.

Betalningsarrangemang kan ansökas av en delägare i boet som har en fullmakt från samtliga delägare i boet att sköta dödsboets ärenden. Delägarna kan också ge fullmakten till en utomstående person.

Du kan ansöka om ett betalningsarrangemang. Observera dock att du inte kan registrera fordonet innan den bilskatt som omfattas av ett betalningsarrangemang har betalats i sin helhet.

Du kan begära om betalningsarrangemang för arvsskatt exempelvis i MinSkatt.

Märk väl att arvsskatt ingår automatiskt i betalningsarrangemanget även då du begär om betalningsarrangemang för en annan typ av skatt. Detta påverkas inte av att obetald arvsskatt enligt lagen sänds till utsökning först efter att två år har föflutit från den första ratens förfallodag.

När träder betalningsarrangemanget i kraft?

Betalningsarrangemanget träder i kraft omedelbart efter att Skatteförvaltningen har godkänt din begäran om betalningsarrangemang. En begäran om betalningsarrangemang i MinSkatt kan beviljas omedelbart automatiskt om den uppfyller villkoren för betalningsarrangemang.

 • Om du begär om betalningsarrangemang i MinSkatt ser du beslutet där så fort din ansökan har slutbehandlats.
 • Om du begär om betalningsarrangemang per telefon får du svaret per post inom cirka en vecka.

Om ett betalningsarrangemang inte beviljas, får du ett meddelande om detta per brev eller telefon.

Hur betalar jag skatter som ingår i betalningsarrangemanget?

Du får per post ett betalningsprogram och anvisningar för betalning av de skatter som ingår i betalningsarrangemanget. Betalningsprogrammet för betalningsarrangemang skickas också till MinSkatt. Läs anvisningen: Så här hittar du beskattningsbeslut, beskattningsintyg och brev i MinSkatt

Betala skatterna enligt betalningsprogrammet månatligen i lika stora rater. Den första förfallodagen infaller inom en månad från att betalningsarrangemanget har godkänts. Det går inte att ändra betalningsarrangemangets längd eller raterna i efterhand.

Du kan dock betala skatter i betalningsarrangemanget i snabbare takt eller i större rater än enligt betalningsprogrammet. Kom då också ihåg att använda referensnumret för betalningsarrangemanget.

När du betalar raterna i ditt betalningsarrangemang måste du använda det referensnummer som du har fått med betalningsprogrammet. Då används din betalning för att täcka skatterna som ingår i arrangemanget.

Betala de skatter som inte ingår i betalningsarrangemanget på vanligt sätt dvs. enligt de betalningsanvisningar som du fått i beskattningsbeslutet eller i MinSkatt. Observera att skatter på eget initiativ som inte hör till betalningsarrangemanget kan betalas tidigast under den månad då de förfaller till betalning.

Betalningsarrangemanget påverkar inte beloppet av dröjsmålsränta. Även om betalningsdagen för en skatt flyttas fram på grund av betalningsarrangemanget beräknas dröjsmålsräntan fortfarande från och med dagen efter den ursprungliga förfallodagen till och med den faktiska betalningsdagen. Dröjsmålsräntan för 2022 är 7 %.

Kan betalningsarrangemanget förfalla?

Betalningsarrangemanget övervakas automatiskt och det förfaller om dess villkor inte efterföljs.  Betalningsarrangemanget förfaller om

 • du inte följer tidsplanen för betalningsarrangemanget
 • du får nya skatteskulder medan betalningsarrangemanget pågår
 • du försummar att lämna skattedeklarationer, exempelvis inte deklarerar skatter på eget initiativ eller inkomstskatter.

Om betalningsarrangemanget förfaller får du ett meddelande som skickas automatiskt. Då betalningsarrangemanget har förfallit skickar Skatteförvaltningen de obetalda skatterna till utsökning. Obetald moms, förskottsinnehållning och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift kan också publiceras på protestlistan. En företagares skatteskulder kan dessutom publiceras i skatteskuldsregistret.

Observera ett undantag: En obetald arvsskatt som ingår i ett förfallet betalningsarrangemang sänds inte till utsökning innan  två år har förflutit från den första ratens förfallodag.

En skatteåterbäring eller en betalning som är avsedd för en annan skatt kan användas till skatter som ingår i betalningsarrangemanget

Om du får skatteåterbäring under ett betalningsarrangemang använder Skatteförvaltningen den till de skatter som ingår i arrangemanget.

Användning av din skatteåterbäring minskar alltid det sammanlagda beloppet av skatt som ingår i betalningsarrangemanget. Du kan välja hur du fortsätter att betala betalningsarrangemanget:

 • Du betalar normalt följande rat av betalningsarrangemanget enligt ditt betalningsprogram. På detta sätt kan ditt betalningsarrangemang upphöra tidigare än planerat om den skatteåterbäring som använts till att betala skatterna i betalningsarrangemanget täcker beloppet av en eller flera betalningsrater.
 • Alternativt kan du låta bli att betala ett belopp som motsvarar det återbäringsbelopp som använts till att betala skatter som ingår i betalningsarrangemanget. Se till att du efter det fortsätter att följa betalningsarrangemanget normalt. På detta sätt upphör ditt betalningsarrangemang enligt det planerade betalningsprogrammet.

Också den betalning som du har avsett för en annan skatt används till de skatter som ingår i betalningsarrangemanget om du vid betalningstidpunkten inte har andra skatter som betalningen kunde användas till.

Vanliga frågor:

Kontrollera i det meddelande och det betalningsprogram som du fick efter att betalningsarrangemanget godkändes att skatten ingår i betalningsarrangemanget. Om så är fallet behöver du inte betala skatten separat med e-fakturan utan du kan ta bort den e-faktura som du tagit emot i nätbanken. Du ska betala skatten som en del av betalningsarrangemanget och använda betalningsarrangemangets referensnummer.

Att ett betalningsarrangemang förfaller kan bero på följande orsaker:

 • Du följde inte det betalningsprogram som ingick i betalningsarrangemanget
 • En ny skatteskuld har uppkommit efter att betalningsarrangemanget gjorts. Du har med andra ord inte betalat sådana skatter i tid som inte ingår i betalningsarrangemanget.
 • Du har inte lämnat dina skattedeklarationer.

Skatter eller andra betalningar som ingått i ett betalningsarrangemang skickas till indrivning genom utsökning snart efter att de förfallit. Du kan kontrollera i MinSkatt om dina obetalda skatter har hunnit skickas till utsökning. Skatteförvaltningen kan inte ange en exakt tidsplan för när skatterna överförs till utsökning.

När skatten har överförts till utsökning från Skatteförvaltningen ska skatten betalas till utsökningsmyndigheten. Kontakta utsökningsmyndigheten om du har frågor som gäller att betala en skatt som är i utsökning.

Kan du betala skatten?

Om de skatter eller andra betalningar som ingått i ett betalningsarrangemang visas i MinSkatt som skatter som ska betalas ska du betala dem genast för att eventuellt undvika utsökning.

Observera att dröjsmålsränta influtit på skatterna i det förfallna betalningsarrangemanget från och med dagen efter den ursprungliga förfallodagen. Räntebeloppet visas i MinSkatt.

Du kan lättast betala skatter i MinSkatt där dröjsmålsräntan automatiskt beräknats i det belopp som du ska betala och referensen är färdigt ifylld. Om du betalar skatterna till exempel via din nätbank ska du använda det referensnummer som du fick med betalningsprogrammet i betalningsarrangemanget.

Du kan ansöka om betalningsarrangemang för kvarskatten för 2021 först efter att din beskattning har slutförts. Dagen då din beskattning slutförs finns i beskattningsbeslutet och i MinSkatt.

Det lönar sig att ansöka om betalningsarrangemang först när du vet att du inte kan betala skatten på förfallodagen.

Om du emellertid kan betala en del av skatten lönar det sig att betala denna del av skatten på förfallodagen. Ansök om betalningsarrangemang för det återstående beloppet. Då betalar du dröjsmålsränta endast på den del av skatten som går till betalningsarrangemanget.

Betalningsarrangemangets första rat beräknas så att den börjar den dag då din ansökan godkänns, dvs. inte på förfallodagen.

Enklast är att ansöka om betalningsarrangemang i MinSkatt. Läs anvisningen: Så här ansöker du om betalningsarrangemang i MinSkatt

Innehållet i ett godkänt betalningsarrangemang kan inte ändras.

Du kan inte be Skatteförvaltningen att lägga till nya skatter till ett pågående betalningsarrangemang eller tar skatter ut ur arrangemanget.

Kom ihåg att betala raterna i betalningsarrangemanget senast på förfallodagen. Kom också ihåg att betala skatterna som inte ingår i betalningsarrangemanget senast på förfallodagen.

Om du inte betalar betalningsarrangemanget eller skatterna utanför det senast på förfallodagen, förfaller betalningsarrangemanget!

Antalet betalningsrater

Du kan inte heller be om ökning eller minskning av antalet betalningsrater. Det är dock möjligt att betala skatter i betalningsarrangemanget i snabbare takt, och då kan du ha färre betalningsrater att betala. Läs mer: Kan jag betala skatter i betalningsarrangemanget i snabbare takt än vad som fastställts i betalningsprogrammet?