Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Ansökan om betalningsarrangemang

Om du har tillfälliga betalningssvårigheter kan du få mer betalningstid och mindre betalningsrater för skatten genom att ansöka om betalningsarrangemang. Skatteförvaltningen skickar inte en skatt som igår i ett betalningsarrangemang till utsökning om du följer villkoren för betalningsarrangemanget.

Ett företag stryks inte ur förskottsuppbördsregistret under ett gällande betalningsarrangemang och skatteskuld som ingår i det publiceras inte i skatteskuldsregistret eller på protestlistan.

Tänk dock efter innan du ansöker om betalningsarrangemang om du nödvändigt behöver ett betalningsarrangemang eller om du kan betala skatten när du får en betalningsuppmaning. Observera att betalningsuppmaningen inte är ett separat brev utan en del av ett sammandrag av skattebetalningsläget.

Du får 1–3 betalningsuppmaningar om en skatt som är för sen innan den skickas till utsökning. Antalet betalningsuppmaningar beror bland annat på om du har andra obetalda skatter. Det meddelas alltid på förhand i betalningsuppmaningen om skatterna riskerar att gå till utsökningen.

Vad krävs för att få ett betalningsarrangemang?

Du måste göra ansökan om betalningsarrangemang själv. Du kan få ett betalningsarrangemang endast om

 • dina betalningssvårigheter är tillfälliga
 • du har betalat de skatter för vilka Skatteförvaltningen tidigare beviljat betalningsarrangemang
 • du inte har skatter i utsökning
 • du har lämnat in alla skattedeklarationer och de anmälningar som ska lämnas till inkomstregistret (anmälningar om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälningar)

Skatteförvaltningen kan avslå din ansökan om betalningsarrangemang. Om din ansökan avslås får du ett brev per post och i MinSkatt. Om du har tagit i bruk elektronisk kommunikation med myndigheterna, det vill säga Suomi.fi-meddelanden, får du brevet endast i MinSkatt. Du får ett e-postmeddelande om det. I brevet berättas varför din ansökan har avslagits.

Betalningsarrangemangets längd är högst 2 år och den mista möjliga betalningsraten 20 euro. I betalningsarrangemanget ingår automatiskt de skatter som redan har förfallit till betalning och de skatter som förfaller inom 45 dagar.

Om betalningsarrangemanget omfattar skatter som håller på att preskriberas, kan betalningsarrangemanget vara kortare. Betalningsarrangemanget upphör då 6 månader innan skatterna preskriberas.

Skatteskulden preskriberas fem år efter ingången av året efter det år då skatten påfördes, debiterades eller då skatten förfallit till betalning. Ett undantag till detta är en sådan arvsskatt vars första rat har förfallit till betalning den första januari 2024 eller senare. Då preskriberas skatteskulden 12 år efter ingången av året efter det år då skatten har påförts.

Hur kan jag ansöka om betalningsarrangemang?

Ansök om betalningsarrangemang i MinSkatt. Läs anvisningen: Så här ansöker du om betalningsarrangemang i MinSkatt.

Om du inte kan använda MinSkatt, kan du ansöka om betalningsarrangemang genom att ringa servicenumret 029 497 029 (samtalspris, lna/msa).

Logga in i MinSkatt

Skatteförvaltningen kan använda automatiserat beslutsfattande vid avgörandet av ditt ärende. Detta innebär att beslutet i ditt ärende kan fattas delvis eller helt automatiserat. Läs mer om automatiserat beslutsfattande på Skatteförvaltningen.

Läs ytterligare anvisningar om du ansöker om betalningsarrangemang för något av dessa skatter:

Du kan ansöka om betalningsarrangemang för kvarskatten först efter att din beskattning har slutförts. Dagen då din beskattning slutförs visas i ditt beskattningsbeslut och i MinSkatt. Datumet kan ändras om du eller din make gör ändringar i skattedeklarationen eller om Skatteförvaltningen från något annat håll får uppgifter som påverkar din beskattning. Du får då ett nytt beskattningsbeslut.

Betalningsarrangemang kan ansökas av en delägare i boet som har en fullmakt från samtliga delägare i boet att sköta dödsboets ärenden. Delägarna kan också ge fullmakten till en utomstående person.

Du kan ansöka om ett betalningsarrangemang. Observera dock att du inte kan registrera fordonet innan den bilskatt som omfattas av ett betalningsarrangemang har betalats i sin helhet. Endast registrerade bilskatteombud kan registrera fordon innan bilskatten har betalats i sin helhet.

Du kan ansöka om betalningsarrangemang för arvsskatten. Arvsskatten ingår automatiskt i betalningsarrangemanget även då du ansöker om betalningsarrangemang för någon annan skatt.

Den första arvsskatteratens förfallodag påverkar betalningstiden för arvsskatten och tidpunkten då skatten skickas till utsökning. Välj rätt anvisning enligt förfallodag:

Den första betalningsratens förfallodag är den 1 januari 2024 eller senare

Din arvsskatt skickas till utsökning först efter att tio år har förflutit från den första betalningsratens förfallodag. Under denna tid kan du också betala arvsskatt utan betalningsarrangemang.

Om du ansöker om betalningsarrangemang för arvsskatten ska du betala skatten i sin helhet inom två år.

I båda fall ackumuleras det dröjsmålsränta på skatten från dagen efter förfallodagen fram till den sista betalningsdagen. Också skatteåterbäringar används normalt för arvsskatterater.

Den första betalningsratens förfallodag var före den 1 januari 2024

Din arvsskatt skickas till utsökning efter att två år har förflutit från den första betalningsratens förfallodag. Under denna tid kan du också betala arvsskatt utan betalningsarrangemang.

Om du ansöker om betalningsarrangemang för arvsskatten ska du betala skatten i sin helhet inom två år.

I båda fall ackumuleras det dröjsmålsränta på skatten från dagen efter förfallodagen fram till den sista betalningsdagen. Också skatteåterbäringar används normalt för arvsskatterater.

Du kan ansöka om betalningsarrangemang endast för skattens första betalningsrat om

 • du har beviljas en skattelättnad vid generationsväxling i arvs- eller gåvoskatten
 • skatten har fördelats i högst tio årliga rater.

När träder betalningsarrangemanget i kraft?

Skatteförvaltningen behandlar din ansökan om betalningsarrangemang ungefär inom en vecka från att den kommit in. Betalningsarrangemanget träder i kraft omedelbart efter att Skatteförvaltningen har godkänt din ansökan. Om ditt betalningsarrangemang godkänns i den automatiska processen kan ditt betalningsarrangemang träda i kraft redan följande dag efter att du lämnat ansökan.

När Skatteförvaltningen har behandlat din ansökan om betalningsarrangemang får du ett brev per post och i MinSkatt. Om du har tagit i bruk elektronisk kommunikation med myndigheterna, det vill säga Suomi.fi-meddelanden, får du brevet endast i MinSkatt. Du får ett e-postmeddelande om det.

Hur betalar jag skatter som ingår i betalningsarrangemanget?

Du får per post ett betalningsprogram för de skatter som ingår i betalningsarrangemanget och anvisningar om betalningen. Betalningsprogrammet för ett betalningsarrangemang kommer också som brev till MinSkatt. Läs anvisningen: Så här hittar du beskattningsbeslut, beskattningsintyg och brev i MinSkatt

Betala skatterna enligt betalningsprogrammet månatligen i lika stora rater. Använd alltid referensnumret för betalningsarrangemanget när du betalar. Den första förfallodagen infaller inom en månad från att betalningsarrangemanget har godkänts. Det går inte att ändra betalningsarrangemangets längd eller raterna i efterhand.

Betala skatterna enligt betalningsprogrammet månatligen i lika stora rater. Använd alltid referensnumret för betalningsarrangemanget när du betalar. Den första förfallodagen infaller inom en månad från att betalningsarrangemanget har godkänts. Det går inte att ändra betalningsarrangemangets längd eller raterna i efterhand.

Du kan dock betala skatter i betalningsarrangemanget i snabbare takt eller i större rater än enligt betalningsprogrammet. Kom då också ihåg att använda referensnumret för betalningsarrangemanget.

Betala de skatter som inte ingår i betalningsarrangemanget på vanligt sätt, det vill säga enligt de anvisningar som du fått i beskattningsbeslutet eller i MinSkatt. Observera att skatter på eget initiativ som inte ingår i betalningsarrangemanget kan betalas tidigast under den månad då de förfaller till betalning.

Dröjsmålsränta

Betalningsarrangemanget påverkar inte beloppet av dröjsmålsränta. Även om betalningsdagen för en skatt senareläggs i och med betalningsarrangemanget, beräknas dröjsmålsräntan fortfarande från och med dagen efter den ursprungliga förfallodagen till och med den faktiska betalningsdagen. År 2024 är dröjsmålsräntan 7,5 % (arvsskatt) eller 11 % (övriga skatteslag).

Kan betalningsarrangemanget förfalla?

Betalningsarrangemanget övervakas automatiskt och det förfaller om dess villkor inte efterföljs. Betalningsarrangemanget förfaller om

 • du inte följer tidsplanen för betalningsarrangemanget
 • du får nya skatteskulder medan betalningsarrangemanget pågår
 • du försummar att lämna skattedeklarationer, exempelvis inte deklarerar skatter på eget initiativ eller inkomstskatter.

Om betalningsarrangemanget förfaller får du ett meddelande som skickas automatiskt. Meddelandet om att betalningsarrangemanget förfaller visas också i MinSkatt.

Hur förnyas ett förfallet betalningsarrangemang?

Om ditt betalningsarrangemang förfaller kan du inom 10 dagar efter att det förfallit be om att arrangemanget förnyas. Innan ditt betalningsarrangemang kan förnyas ska du först åtgärda bristerna i ditt betalningsarrangemang och betala försenade betalningar. Granska i MinSkatt vilka brister du har i betalningsarrangemanget.

Observera att du själv ska begära att få betalningsarrangemanget förnyat. Skatteförvaltningen gör alltså inte det automatiskt även om du åtgärdar bristerna i betalningsarrangemanget inom utsatt tid.

Be i MinSkatt om att få det förfallna betalningsarrangemanget förnyat. På ingångssidan i MinSkatt i punkten Betalningsarrangemangets saldo ska du välja länken Fortsätt till att lämna en begäran om förnyande av betalningsarrangemang.

Om du inte kan använda MinSkatt, kan du också be om att få betalningsarrangemanget förnyat genom att ringa servicenumret 029 497 029 (samtalspris, lna/msa). Den utsatta tiden på 10 dagar gäller också en begäran om förnyande som du gör per telefon.

När Skatteförvaltningen har behandlat din begäran får du ett brev om förnyandet. Att betalningsarrangemanget förnyas förlänger inte betalningsarrangemanget tidsmässigt. Beloppet av den sista betalningsraten kan visserligen ändras på grund av eventuella räntor. Om du förnyar betalningsarrangemanget per telefon ändras också referensnumret för betalningsarrangemanget. Om du förnyar betalningsarrangemanget i MinSkatt ändras referensnumret inte.

Observera att du inte kan förnya ett betalningsarrangemang om du har betalat de skatter som ingår i arrangemanget i sin helhet. Om du behöver förlängd betalningstid för nya skatter ska du ansöka om ett helt nytt betalningsarrangemang.

Om ditt betalningsarrangemang förfaller kan du ansöka om ett nytt betalningsarrangemang först efter att du har betalat alla skatterna i det tidigare betalningsarrangemanget i sin helhet.

Om ditt betalningsarrangemang förfaller kan du inom 10 dagar efter att det förfallit be om att arrangemanget förnyas. Om du inte ber om att få ditt betalningsarrangemang förnyat eller din begäran inte godkänns, skickar Skatteförvaltningen de obetalda skatterna till utsökning. Du hinner eventuellt undvika utsökningen om du kan betala de skatter eller andra betalningar som ingått i betalningsarrangemanget genast efter att de förfallit.

Obetald moms, förskottsinnehållning och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift kan publiceras på protestlistan. Skatteskulden hos dem som bedriver företagsverksamhet kan dessutom publiceras i skatteskuldsregistret.

Observera ett undantag: en obetald arvsskatt som ingått i ett förfallet betalningsarrangemang skickas inte till utsökning innan två eller tio år har förflutit från den första ratens förfallodag. Tioårsfristen gäller skatter vars första rat förföll till betalning den 1 januari 2024 eller senare. Om den första raten förföll till betalning redan tidigare, kan skatten skickas till utsökning när två år har förflutit från förfallodagen.

Du kan kontrollera i MinSkatt om dina obetalda skatter har hunnit skickas till utsökning. Skatteförvaltningen kan inte ange en exakt tidsplan för när skatterna överförs till utsökning.

När Skatteförvaltningen har skickat en skatt till utsökning ska du betala skatten till utsökningsmyndigheten. Kontakta utsökningsmyndigheten om du har frågor om betalningen av en skatt som är i utsökning.

En skatteåterbäring eller en betalning som är avsedd för en annan skatt kan användas till skatter som ingår i betalningsarrangemanget

Om du får skatteåterbäring under ett betalningsarrangemang använder Skatteförvaltningen den till de skatter som ingår i arrangemanget.

Användning av din skatteåterbäring minskar alltid det sammanlagda beloppet av skatt som ingår i betalningsarrangemanget. Du kan välja hur du fortsätter att betala betalningsarrangemanget:

 • Du betalar normalt följande rat av betalningsarrangemanget enligt ditt betalningsprogram. På detta sätt kan ditt betalningsarrangemang upphöra tidigare än planerat om den skatteåterbäring som använts till att betala skatterna i betalningsarrangemanget täcker beloppet av en eller flera betalningsrater.
 • Alternativt kan du låta bli att betala ett belopp som motsvarar det återbäringsbelopp som använts till att betala skatter som ingår i betalningsarrangemanget. Se till att du efter det fortsätter att följa betalningsarrangemanget normalt. På detta sätt upphör ditt betalningsarrangemang enligt det planerade betalningsprogrammet.

Också den betalning som du har avsett för en annan skatt används till de skatter som ingår i betalningsarrangemanget om du vid betalningstidpunkten inte har andra skatter som betalningen kunde användas till.

I MinSkatt visas betalningstidsplanen för ditt betalningsarrangemang och där kan du exempelvis granska betalningsarrangemangets återstående saldo.

Vanliga frågor:

Kontrollera i det meddelande och det betalningsprogram som du fick efter att betalningsarrangemanget godkändes att skatten ingår i betalningsarrangemanget. Om så är fallet behöver du inte betala skatten separat med e-fakturan utan du kan ta bort den e-faktura som du tagit emot i nätbanken. Du ska betala skatten som en del av betalningsarrangemanget och använda betalningsarrangemangets referensnummer.

Du kan ansöka om betalningsarrangemang för kvarskatten för 2023 först efter att din beskattning har slutförts. Dagen då din beskattning slutförs finns i beskattningsbeslutet och i MinSkatt.

Det lönar sig att ansöka om betalningsarrangemang först när du vet att du inte kan betala skatten på förfallodagen.

Om du emellertid kan betala en del av skatten lönar det sig att betala denna del av skatten på förfallodagen. Ansök om betalningsarrangemang för det återstående beloppet. Då betalar du dröjsmålsränta endast på den del av skatten som går till betalningsarrangemanget.

Betalningsarrangemangets första rat beräknas så att den börjar den dag då din ansökan godkänns, dvs. inte på förfallodagen.

Enklast är att ansöka om betalningsarrangemang i MinSkatt. Läs anvisningen: Så här ansöker du om betalningsarrangemang i MinSkatt.

Innehållet i ett godkänt betalningsarrangemang kan inte ändras.

Du kan inte be Skatteförvaltningen att lägga till nya skatter till ett pågående betalningsarrangemang eller tar skatter ut ur arrangemanget.

Kom ihåg att betala raterna i betalningsarrangemanget senast på förfallodagen. Kom också ihåg att betala skatterna som inte ingår i betalningsarrangemanget senast på förfallodagen.

Om du inte betalar betalningsarrangemanget eller skatterna utanför det senast på förfallodagen, förfaller betalningsarrangemanget!

Antalet betalningsrater

Du kan inte heller be om ökning eller minskning av antalet betalningsrater. Det är dock möjligt att betala skatter i betalningsarrangemanget i snabbare takt, och då kan du ha färre betalningsrater att betala. Läs mer: Kan jag betala skatter i betalningsarrangemanget i snabbare takt än vad som fastställts i betalningsprogrammet?

Sidan har senast uppdaterats 31.5.2024