Betalningsarrangemang

Anvisningen gäller såväl privatpersoner som företags- och organisationskunder

Du kan ansöka om förlängd betalningstid för skatt på grund av tillfälliga betalningssvårigheter. Skatteförvaltningen beviljar ett betalningsarrangemang om det finns förutsättningar för detta. För den tid betalningsarrangemanget gäller måste du betala den ränta som ackumuleras efter skattens ursprungliga förfallodag.

Förutsättningar för betalningsarrangemang

Förutsättningen för ett betalningsarrangemang är att

  • betalningssvårigheterna är tillfälliga
  • du inte har skatter som ska drivas in genom utsökning
  • du har lämnat in alla skattedeklarationer och arbetsgivarens löneuppgiftsanmälningar
  • du har betalat de skatter för vilka Skatteförvaltningen tidigare beviljat betalningsarrangemang
  • det enligt Skatteförvaltningens uppskattning är ändamålsenligt att bevilja förlängd betalningstid för skatterna med tanke på inflödet av skatter.

För kvarskatt kan betalningsarrangemang ansökas först efter att beskattningen har slutförts. Läs mer om slutförande av beskattningen för privatpersoner  samt företags- och organisationskunder.

Hur ansöker jag om betalningsarrangemang?

Du kan ansöka om betalningsarrangemang

  • i MinSkatt (skatt.fi/minskatt)
  • på servicenumret 029 497 029 (samtalsavgift lna/msa)

Se anvisning: Så här ber du om betalningsarrangemang i MinSkatt.

Om du behöver förlängd tidsfrist för att betala bilskatten eller punktskatten kan du ansöka om uppskov med betalningen.

Om det är fråga om en avliden persons obetalda skatter eller dödsboets skatter, kan betalningsarrangemang ansökas av en delägare i boet som har en fullmakt från samtliga delägare i boet att sköta dödsboets ärenden. Delägarna kan också ge en fullmakt till en utomstående person.

När betalningsarrangemanget har godkänts får du ett betalningsprogram enligt vilket du ska betala skatterna

Betalningsarrangemanget träder i kraft omedelbart efter att din begäran om betalningsarrangemang har godkänts. Om du ansöker om betalningsarrangemang i MinSkatt ser du beslutet där så fort din ansökan har slutbehandlats. Per post får du beslutet cirka inom en vecka från att du har ansökt om betalningsarrangemang. Om du inte beviljas betalningsarrangemang får du ett meddelande om detta per brev eller telefon. Beslutet om betalningsarrangemang, betalningsprogrammet samt anvisningarna för betalning skickas enbart på finska eller svenska.

När ett betalningsarrangemang är i kraft skickar Skatteförvaltningen inte den skatt som ingår i det till utsökning. Ett gällande betalningsarrangemang hindrar också att ett företag avregistreras från förskottsuppbördsregistret och att en skatteskuld som hör till betalningsarrangemanget offentliggörs i skatteskuldsregistret och på protestlistan.

Använd de anvisningar för betalning som du har fått med betalningsprogrammet

Du får ett betalningsprogram och anvisningar för betalning av de skatter som omfattas av betalningsarrangemanget. Skatterna betalas enligt betalningsprogrammet månatligen i lika stora rater. Den första förfallodagen är inom en månad efter att betalningsarrangemanget har godkänts. Längden av eller betalningsraterna för betalningsarrangemanget kan inte ändras i efterhand. Du kan dock betala skatterna i betalningsarrangemanget snabbare än den överenskomna tidtabellen. Betalningsprogrammet för betalningsarrangemang för inkomstskatter för samfund, arvskatt, gåvoskatt och skatter som betalas på eget initiativ skickas också till kunden i MinSkatt.

Skatter på eget initiativ som inte hör till betalningsarrangemanget deklareras och betalas enligt de normala anvisningarna för betalning. Observera, att skatter på eget initiativ som inte hör till betalningsarrangemanget kan betalas tidigast under den månad då de förfaller till betalning.

Ett betalningsarrangemang påverkar inte räntebeloppet. Även om skattens betalningsdag flyttas på grund av betalningsarrangemanget beräknas räntan från och med dagen efter den ursprungliga förfallodagen till och med betalningsdagen. Räntan är 7 % för 2019.

Kan betalningsarrangemanget förfalla?

Betalningsarrangemanget förfaller om

  • du inte följer tidsplanen för betalningsarrangemanget
  • du får nya skatteskulder medan betalningsarrangemanget pågår
  • du försummar din deklarationsskyldighet som gäller beskattningen genom att exempelvis inte deklarera skatter på eget initiativ eller inkomstskatter.

Kunden skickas ett meddelande om att betalningsarrangemanget förfaller. Om betalningsarrangemanget förfaller skickar Skatteförvaltningen de obetalda skatterna till utsökning. Obetald moms, förskottsinnehållning och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift kan även publiceras på protestlistan. Skatteskulden hos dem som bedriver företagsverksamhet kan dessutom publiceras i skatteskuldsregistret. Skatteförvaltningen beviljar inte något nytt betalningsarrangemang för skatter som ingått i ett betalningsarrangemang som förfallit.

Betalningsarrangemangets inverkan på skatteåterbäringar

Om du får skatteåterbäring medan betalningsarrangemanget pågår, använder Skatteförvaltningen återbäringen som betalning för den skatt som ingår i betalningsarrangemanget.

Oavsett användningen av återbäringen lönar det sig att fortsätta normalt med att betala enligt betalningsprogrammet. Användningen av återbäringen avkortar den totala längden från slutet av betalningsarrangemanget.

Läs mera om användningen av återbäringar till obetalda skatter.