Begäran om omprövning av arv- eller gåvobeskattning (3625r)

Med denna blankett kan du hos skatterättelsenämnden begära om omprövning av arvs- eller gåvobeskattningen. Du kan framföra en begäran om omprövning om du är skattskyldig, dvs. har mottagit ett arv eller en gåva. I stället för den skattskyldige kan också ett ombud eller annan befullmäktigad begära om omprövningen.

Använd blanketten för begäran om omprövning som pärmblad, även om du framför begäran genom att lämna in ett fritt formulerat dokument. Detta påskyndar behandlingen av ditt ärende.

Skicka begäran om omprövning av arvs- och gåvobeskattning till adressen:
Skatteförvaltningen
Omprövningsbegäranden
PB 650
00052 SKATT

Om du vill att beslutet skickas till ett ombud som du har gett fullmakt, meddela då om detta i din begäran om omprövning och ange ombudets adress som processadress.