Lämna in en gåvoskattedeklaration till Skatteförvaltningen

Lämna in en gåvoskattedeklaration då gåvan är värd 5 000 euro eller mera. Man ska lämna in gåvoskattedeklaration även då man av samma gåvogivare inom tre år har fått gåvor till ett sammanlagt värde på  5 000 euro eller mer. Du kan deklarera gåvan på nätet.

När ska skattedeklarationen lämnas in?

Den som fått en gåva ska lämna in gåvoskattedeklarationen inom tre månader från att gåvan har mottagits. En gåvoskattedeklaration ska lämnas in när

  • värdet på gåvan du fått är minst 5 000 euro (4 000 euro före 1.1.2017)
  • du under en treårsperiod har fått gåvor av samma gåvogivare och gåvornas sammanlagda värde är minst 5 000 euro (4 000 euro före 1.1.2017).

Se närmare för vilka gåvor man ska betala gåvoskatt

Hur deklarerar man gåvor?

E-tjänster

Lämna in gåvoskattedeklarationen i MinSkatt (skatt.fi/minskatt)

Gå till MinSkatt

Om du lämnar en gåvoskattedeklaration eller dess uppgifter till Skatteförvaltningen för sent, kan du bli tvungen att betala en förseningsavgift eller en skatteförhöjning.

Deklarera på nätet

Gåvotagaren loggar in i MinSkatt med sina egna nätbankskoder. Webbtjänsten ger anvisningar om hur du ska lämna gåvoskattedeklarationen. 

Du kan spara deklarationen som halvfärdig och fortsätta med den senare. Du kan redigera din deklaration ända tills Skatteförvaltningen har tagit upp den till behandling. Skatteförvaltningen ber om tilläggsuppgifter vid behov.

När gåvoskattedeklarationen har behandlats ser du beslutet för gåvobeskattningen i MinSkatt. Beslutet skickas till dig även per post. I MinSkatt kan du också betala gåvoskatt.

Bekanta dig med att deklarera på nätet med hjälp av denna presentationsvideo (www.youtube.com).

På nätet kan du inte lämna en gåvoskattedeklaration för till exempel ett barn, om hen inte har egna nätbankskoder. Du kan däremot lämna en gåvoskattedeklaration för ett barn på pappersblankett.

Deklarera på pappersblankett

Gåvoskattedeklarationer kan också lämnas in med en pappersblankett. Använd pappersblankett till exempel när

  • du har fått en gåva men du inte har nätbankskoder
  • gåvotagaren är ditt barn som inte har nätbankskoder
  • du deklarerar gåvan för någon annans räkning som fullmaktsinnehavare.

Skicka pappersblanketten till adressen:
Skatteförvaltningen
Arvs- och gåvobeskattning
PB 760
00052 SKATT

Vid behov kan du också personligen lämna gåvoskattedeklarationen till en skattebyrå.

När mottagaren är minderårig

Vårdnadshavaren ska göra gåvoskattedeklarationen för ett minderårigt barn. En domstol kan utse en intressebevakare för barnet, och denna övervakar barnets rätt t.ex. när föräldrarna ger egendom som gåva åt sitt barn.

När det finns flera gåvogivare eller gåvotagare

Har du fått egendom som gåva av två eller flera personer ska du lämna separata gåvoskattedeklarationer för gåvorna. Gåvoskattedeklarationerna måste lämnas separat även om gåvan getts genom endast ett gåvobrev.
Om det finns flera gåvotagare ska var och en lämna en egen gåvoskattedeklaration.

Är det frågan om en gemensam gåva ska mottagarna deklarera endast för en gemensam gåva. En gåva är gemensam endast när det i åtkomsthandlingen (t.ex. i gåvobrevet) uttryckligen sägs att egendomen har fåtts gemensamt.

Vanligtvis behöver gåvobrevet inte lämnas in till Skatteförvaltningen

Även om man vanligen inte behöver skicka gåvobrevet till Skatteförvaltningen som en bilaga till gåvoskattedeklarationen måste man i vissa fall alltid göra ett gåvobrev. Man ska göra ett gåvobrev, som man inte behöver skicka till Skatteförvaltningen, när

I anvisningarna för att fylla i gåvoskattedeklarationen förklaras i vilka undantagsfall man ska bifoga gåvobrevet eller andra dokument till deklarationen.

Läs mer: Deklarationsanvisning för gåvoskatt

Man kan lämna in en gåvoskattedeklaration även för en skattefri gåva

Man behöver inte deklarera för gåvor med ett värde på mindre än 5 000 euro om Skatteförvaltningen inte separat begär skattedeklarationen. Ibland kan det ändå vara bra att deklarera för en skattefri gåva t.ex. när värdet som fastställts för egendomen i gåvobeskattningen kan användas som anskaffningsutgift vid beskattningen av överlåtelsevinster.

Gåvans beskattningsvärde kan används för att räkna ut överlåtelsevinsten.

Har värdet på egendomen inte fastställts i beskattningen bestäms anskaffningsutgiften vanligen enligt hur lång tid man ägt egendomen, antingen till 20 eller 40 % av försäljningspriset (presumtiv anskaffningsutgift). När du säljer egendomen kan det vara mer förmånligt att använda värdet vid gåvobeskattningen än den presumtiva anskaffningsutgiften. Man kan således ha nytta av att lämna in en gåvoskattedeklaration och få ett fastställt värde för gåvobeskattningen även om värdet på gåvan är lägre än 5 000 euro och gåvan därmed är skattefri.

Såsom anskaffningsutgift för offentligt noterade värdepapper kan godkännas värdet vid tidpunkten för gåvan, även om värdet inte har fastställts i gåvobeskattningen. Du behöver inte göra en gåvoskattedeklaration för aktier i offentligt noterade värdepapper som du fått i gåva om deras värde inte överstiger 5 000 euro och om du inte under tre års tid fått gåvor för mer än 5 000 euro sammanlagt av samma person.

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken