Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Anvisningar till att deklarera och betala gåvoskatt

Du ska lämna en gåvoskattedeklaration och betala gåvoskatt när

  • du får en gåva värd 5 000 euro eller mer
  • du inom tre år får gåvor av samma gåvogivare till ett sammanlagt värde på 5 000 euro eller mer.

För mindre gåvor behöver du inte lämna en gåvoskattedeklaration. I vissa situationer lönar det sig dock att deklarera även om gåvans värde underskrider den beskattningsbara gränsen.

1

Fastställ värdet på gåvan

När du får något annat än pengar i gåva – exempelvis värdepapper, bostadsaktier eller en fastighet – ska du utreda gåvans gängse värde och anteckna värdet på gåvoskattedeklarationen. Läs mer om att fastställa det gängse värdet

2

Lämna en gåvoskattedeklaration

Lämna deklarationen senast 3 månader efter den dag då du fick gåvan.

Du behöver bland annat följande uppgifter:

gåvogivarens personbeteckning

ditt släktskapsförhållande till gåvogivaren

gåvans värde

datum då du fick gåvan.

Gå till MinSkatt

Så här lämnar du en gåvoskattedeklaration i MinSkatt

Vid behov kan gåvoskattedeklarationen lämnas med en pappersblankett.

Fyll i gåvoskattedeklarationen noggrant. Om gåvoskattedeklarationen är ofullständig, innehåller fel eller om du lämnar den för sent kan du bli tvungen att betala en förseningsavgift eller en skatteförhöjning.

3

Du får ett gåvoskattebeslut och anvisningar för betalning

Efter att Skatteförvaltningen har behandlat din gåvoskattedeklaration kan du läsa gåvoskattebeslutet i MinSkatt. Du får beslutet också per post om du inte har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden.

Behandlingen av deklarationen tar i genomsnitt 2–8 månader men i vissa fall kan du få beslutet inom några dagar eller veckor. Du kan uppskatta beloppet av gåvoskatten med räknaren.

När du har fått gåvobeskattningsbeslutet kan du betala skatten i MinSkatt där de uppgifter som behövs för att betala finns färdigt ifyllda. Du kan också betala gåvoskatten med en e-faktura om beskattningsbeslutet har fattats den 20 november 2023 eller senare. Om du ännu inte har börjat använda e-fakturor kan du läsa anvisningarna om att beställa e-fakturan.

Du får också en giroblankett med beslutet där uppgifterna för betalningen finns. Om du inte har giroblanketterna kvar kan du kontrollera betalningsuppgifterna i MinSkatt.

När ska skatten betalas?

Den första förfallodagen för att betala gåvoskatt infaller cirka tre månader efter att du fått beskattningsbeslutet.

En gåvoskatt som understiger 500 euro ska betalas i en rat. Högre skattebelopp indelas i två betalningsrater. Om skatten delats i två rater infaller den andra förfallodagen två månader efter den första förfallodagen.

Om förfallodagen är en lördag eller en helgdag kan skatten betalas följande vardag utan dröjsmålspåföljder.

Betalade du gåvoskatten för sent?

Behöver du förlängd tid för att betala skatten?

Vanliga frågor

Vårdnadshavaren lämnar gåvoskattedeklarationen för ett minderårigt barns räkning.

Du kan lämna deklarationen för barnet i MinSkatt. Logga in i MinSkatt med dina nätbankskoder. Efter det kontrollerar tjänsten om du har vårdnadshavares rättighet att uträtta ärenden på barnets vägnar.

Har du fått egendom som gåva av två eller flera personer ska du lämna separata gåvoskattedeklarationer för varje andel. Gåvoskattedeklarationerna måste lämnas separat även om gåvan getts genom endast ett gåvobrev.

Om det finns flera gåvotagare ska var och en lämna en egen gåvoskattedeklaration.

Om gåvogivarna är flera räknas gåvoskatten separat för varje gåva av respektive gåvogivare.

Exempel: Anders och hans hustru Tina ger deras dotter Lisa 7 500 euro så att bägge ger 3 750 euro som gåva. Eftersom bägge gåvornas värde är mindre än 5 000 euro behöver Lisa inte betala gåvoskatt. 

Om Anders och Tina ger deras dotter Lisa 10 500 euro så att bägge ger 5 250 euro som gåva, betalar Lisa gåvoskatt på sina gåvor enligt skatteklass 1. Beloppet på gåvoskatten i fråga om 5 250 euro uppgår till 116 euro år 2023. Lisa betalar sammanlagt 232 euro (2 x 116 euro) i gåvoskatt.

Är det frågan om en gemensam gåva ska gåvotagarna lämna endast en gåvoskattedeklaration. En gåva är gemensam endast när det i åtkomsthandlingen (t.ex. i gåvobrevet) uttryckligen sägs att egendomen har fåtts gemensamt.

I allmänhet behöver gåvobrevet inte lämnas till Skatteförvaltningen.

I deklarationsanvisningen för gåvoskatt förklaras i vilka undantagsfall man ska bifoga gåvobrevet eller andra dokument till gåvoskattedeklarationen. Läs mera i deklarationsanvisningarna för gåvoskatt.

Även om gåvobrevet inte ska lämnas till Skatteförvaltningen ska ett gåvobrev uppgöras i följande situationer:

  • Gåvan är en fastighet. Ett offentligt köpvittne ska bestyrka en fastighetsgåva. Läs mer om bestyrkande av fastighetsköp (Lantmäteriverket).
  • Gåvan är förknippad med förbehållen besittningsrätt eller någon annan rätt till egendomen som ges som gåva.

Om gåvans eller gåvornas sammanlagda värde underskrider det beskattningsbara beloppet, dvs. 5 000 euro, behöver gåvoskattedeklarationen inte lämnas om vi inte separat ber om det. I vissa situationer - exempelvis en aktie i ett onoterat aktiebolag - lönar det sig dock att deklarera även om gåvans värde underskrider den beskattningsbara gränsen. När ett gåvobeskattningsvärde har fastställts för egendomen kan du använda värdet som anskaffningsutgift om du senare säljer egendomen.

Om egendomens värde inte har fastställts i beskattningen, beräknas anskaffningspriset vanligen enligt ägartiden antingen enligt 20% eller 40% av försäljningspriset som är den s.k. presumtiva anskaffningsutgiften. Om du säljer egendomen vidare kan det vara mer förmånligt att använda gåvobeskattningsvärdet än den presumtiva anskaffningsutgiften.

Såsom anskaffningsutgift för offentligt noterade värdepapper kan godkännas värdet vid tidpunkten för gåvan, även om värdet inte har fastställts i gåvobeskattningen. Du behöver alltså inte lämna en gåvoskattedeklaration för offentligt noterade värdepapper som du fått i gåva om deras värde understiger 5 000 euro och om du inte under en treårsperiod fått gåvor för sammanlagt 5 000 euro eller mera av samma person.

Ja, det kan du. Beakta ändå att också detta är en gåva på vilken gåvoskatt ska betalas.

Om du till exempel ger en bostad i gåva − eller annan egendom − och vill att gåvotagaren inte ska behöva använda sina egna pengar till gåvoskatten, kan du också ge en så stor penninggåva att den räcker till skatten. Gåvoskatten beräknas dock på det sammanlagda beloppet av gåvorna − alltså på det sammanlagda värdet i vilket både bostaden och penninggåvan för gåvoskatten ingår.

Observera också att skatten alltid beräknas på gåvornas totala värde till vilket också alla andra gåvor under en treårsperiod räknas. Gåvoskatt som redan tidigare har betalats på andra gåvor beaktas och endast det belopp ska betalas som dessa tidigare betalningar inte täcker.

Om det är frågan om en gemensam gåva lämnar en av gåvotagarna en enda gåvoskattedeklaration för alla gåvotagarna. Skatteförvaltningen fastställer en gemensam skatt för gåvotagarna som tillsammans ansvarar för att betala den. Gåvoskatten beräknas på basis av gåvans totala värde.

En gåva är gemensam endast när det i åtkomsthandlingen (t.ex. i gåvobrevet) uttryckligen sägs att egendomen har fåtts gemensamt.

Läs mera om gemensamma gåvor

 

Gåvoskattebesluten är sekretessbelagda handlingar. Du hittar ditt gåvoskattebeslut i MinSkatt. I MinSkatt syns alla de gåvoskattebeslut som du fått från och med ingången av 2016. Om du behöver en kopia av ett äldre gåvoskattebeslut kan du be om det genom att ringa vår servicetelefon 029 497 019 (samtalspris, lna/msa).

En kopia av en annan persons gåvoskattebeslut går det endast att få av en väl grundad anledning. En sådan anledning kan exempelvis att den andra personens gåvoskattebeslut påverkar det egna skatteärendet. Kopian kan vara avgiftsbelagd.

Läs anvisningarna till enskilda begäranden om handlingar

En kopia av en annan skattskyldigs handling kan begäras med en blankett

Sidan har senast uppdaterats 19.11.2023