Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Gåva och besittningsrätt

Om du ger egendom i gåva, till exempel en sommarstuga eller en lägenhet, kan du förbehålla dig besittningsrätten om du vill.

Gåvomottagaren anger i gåvoskattedeklarationen att besittningsrätt har förbehållits till gåvan. Skatteförvaltningen gör ett schablonavdrag för besittningsrätten och drar av det från gåvans värde. Detta avdrag för besittningsrätten minskar gåvoskattebeloppet.

Vad betyder besittningsrätt?

Gåvogivaren kan förbehålla besittningsrätten antingen för sig eller för någon annan person. En eller flera personer kan ha besittningsrätt.
Besittningsrätt betyder att gåvogivaren eller någon annan som fått besittningsrätt

  • får använda egendomen som getts i gåva
  • får intäkterna från egendomen, exempelvis hyresinkomsterna
  • svarar för de fasta kostnaderna för egendomen, t.ex. för fastighetsskatten eller för skötselvederlaget
  • kan dock inte utan gåvotagarens samtycke sälja eller överlåta vare sig den egendom som omfattas av besittningsrätten eller de rättigheter som är förknippade med egendomen (exempelvis arrenderätten).

Även om besittningsrätten förbehållits för någon annan än gåvogivaren själv betalar den som fått besittningsrätten inte gåvoskatt för besittningsrätten.

Om du får en gåva till vilken besittningsrätten har förbehållits

Om du får en gåva till vilken besittningsrätten har förbehållits för gåvogivaren eller någon annan person

  • äger du den egendom som getts i gåva
  • betalar du mindre i gåvoskatt eftersom förbehåll av besittningsrätten begränsar din nyttjanderätt till gåvan
  • kan du inte sälja gåvan vidare utan samtycke av besittningsrättens innehavare.

Vanliga frågor

Gåvogivaren kan förbehålla besittningsrätten för sig eller för en eller flera andra personer.

Exempel: Anders ger en sommarstugefastighet som gåva till sin dotter Lisas son Mikael. Anders anmäler att han förbehåller sig besittningsrätten till fastigheten. Äganderätten till sommarstugefastigheten övergår till Mikael men stugan står till Anders förfogande. Om även Lisa använder stugan kan Anders förbehålla besittningsrätten för både sig själv och henne. Även i detta fall övergår äganderätten på Mikael men Anders och Lisa har besittningsrätten.

Förbehåll för besittningsrätten minskar gåvoskatten.

Eftersom ett förbehåll för besittningsrätten begränsar gåvotagarens rätt att använda gåvan gör Skatteförvaltningen ett schablonavdrag för besittningsrätten från gåvans gängse värde. Gåvoskatten beräknas på gängse värdet, varifrån det först har dragits av besittningsrättens värde. Så här räknas avdraget för besittningsrätt

Den som har besittningsrätten ska faktiskt använda den egendom som besittningsrätten gäller eller få avkastningen från den. Man kan inte förbehålla besittningsrätten bara för att minska gåvoskatten.

Exempel: Anders ger sin dotter Lisa en egnahemsfastighet och förbehåller sig besittningsrätten till fastigheten. Anders bor emellertid inte i huset på fastigheten och får inte heller hyresinkomster av den. Lisa och hennes familj flyttar in i fastigheten och därmed är det i verkligheten hon som nyttjar både äganderätten och besittningsrätten. Eftersom Anders besittningsrätt inte realiseras kan Lisa inte få besittningsrättsavdrag i gåvobeskattningen.

Besittningsrätten kan förbehållas för en viss tid eller för den resterande livstiden. Om besittningsrätten är på visstid ska slutdatumet framgå av gåvobrevet och gåvoskattedeklarationen.

Exempel: Anders ger Lisa en sommarstugefastighet. Anders meddelar att han förbehåller sig besittningsrätten för en period på fem år. Äganderätten till sommarstugefastigheten överförs på Lisa men besittningsrätten förblir hos Anders. Fem år efter gåvan upphör Anders besittningsrätt och Lisa får förutom den redan tidigare överförda äganderätten även besittningsrätten till sommarstugefastigheten.

Uppgör ett gåvobrev om den överlåtna egendomen Ange i gåvobrevet att besittningsrätt har förbehållits till gåvan. Anteckna också för vem och för hur lång tid besittningsrätten har förbehållits, för livstid eller för en viss tid. Om besittningsrätten är på visstid ska slutdatumet framgå av gåvobrevet och gåvoskattedeklarationen.

Vanligtvis behöver gåvobrevet inte lämnas till Skatteförvaltningen. Ur deklarationsanvisningen för gåvoskatt framgår de undantagsfall där gåvobrevet eller andra handlingar ska bifogas till gåvoskattedeklarationen. Läs deklarationsanvisningen för gåvoskatt

Ange i gåvoskattedeklarationen det gängse värdet på gåvan och nämn att besittnings-, avkastnings- eller annan rätt till gåvan har förbehållits. Den förbehållna besittningsrätten påverkar inte det gängse värdet på gåvan men däremot det värde som utgör grunden för gåvoskatten.

Att förbehålla en rätt innebär att gåvogivaren har rätt att nyttja egendomen och/eller få dess avkastning. Gåvogivaren kan också ha någon annan rätt som hen själv fastställer eller förbehåller till gåvan hen gett.

I vardagligt språk används många olika termer för besittningsrätt och de används ofta synonymt med varandra – till exempel besittningsrätt, nyttjanderätt, boenderätt, avkastningsrätt och sytning. Gåvogivaren fastställer vilken rätt det är fråga om.

Anvisningar om deklaration och betalning

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2022