Värdering av gåva

Egendom som fåtts i gåva ska värderas till sitt gängse värde i gåvoskattedeklarationen. Det finns olika sätt att bestämma det gängse värdet.

Gåvans gåvoskattevärde anses vara dess gängse värde

Som en egendoms gåvoskattevärde betraktas dess gängse värde vid gåvotidpunkten. I beskattningen syftar gängse värde på egendomens sannolika överlåtelsepris, dvs. det pris till vilket personer som inte är bekanta skulle vara beredda att sälja respektive köpa egendomen.

Vid värdering av tillgångar tillämpasmetoderna i Skatteförvaltningens anvisning ”Värdering av tillgångar i arvs- och gåvobeskattningen”. Nedan presenteras metoderna kortfattat:

Läs närmare om värderingen av tillgångar

Bestämning av värdet med hjälp av köpesumman eller jämförelseköp

Eftersom man i beskattningen med gängse värde avser det sannolika överlåtelsepriset, bestäms det gängse värdet i första hand på basis av uppgifter om köpesumman i köpet i fråga. Det gängse värdet kan bestämmas utifrån den överlåtna egendomens köpesumma om gåvoobjektet sålts efter gåvo-överlåtelsen eller köpts före den.

Det gängse värdet kan även bestämmas utifrån jämförelseköp om jämförbara köp har gjorts. För att överlåtelsen av exempelvis en aktielägenhet eller en fastighet ska vara jämförbar måste dels jämförelseobjektet till sitt läge och sitt slag motsvara överlåtelseobjektet, dels överlåtelserna ligga nära varandra tidsmässigt.

Om en verklig köpesumma eller ett jämförelseköp används för att bestämma det gängse värdet måste parterna i köpet vara oberoende av varandra och handla på den fria marknaden. Därtill krävs att marknadsläget inte förändrats efter överlåtelsen och att köpesumman motsvarar det gängse värdet vid gåvotidpunkten.

Bestämning av gängse värde utifrån en sakkunnigs värderingsutlåtande

Om uppgifter gällande köpesummor inte finns att tillgå för jämförelse kan man bestämma det gängse värdet med hjälp av ett utlåtande från en sakkunnig, exempelvis en fastighetsmäklare. Skatteförvaltningen kräver dock inte något utlåtande om värderingen, och utlåtandet binder inte heller Skatteförvaltningen i dess avgörande gällande det gängse värdet. Ett utlåtande från en opartisk yrkesperson är emellertid en bra indikation på egendomens gängse värde. Vid behov ber Skatteförvaltningen att få se värderingsutlåtandet.

Varken köpesumma, jämförelseköp eller värderingsutlåtande finns att tillgå

Om varken köpesumma, jämförelseköp eller värderingsutlåtande är tillgängliga för att bestämma det gängse värdet värderas tillgångarna enligt Skatteförvaltningens anvisning.

Fastighetens beskattningsvärde är inte samma sak som gängse värde

Beskattningsvärdet på en fastighet är ett schablonmässigt värde som Skatteförvaltningen fastställer för fastighetsbeskattningen. På grund av de schablonmässiga värderingsbestämmelserna är beskattningsvärdet för fastigheter vanligen lägre än det gängse värdet. Därför kan det inte betraktas som gängse värde.

Exempel: En fastighets beskattningsvärde är 20 079 euro. Fastighetens gängse värde är 160 000 euro. Om fastigheten ges som gåva ska den värderas till sitt gängse värde 160 000 euro i gåvobeskattningen.

Bostadsbolagets bolagslån sänker det gängse värdet

Om en lägenhet belastas av en bolagslåneandel ska denna beaktas vid bestämningen av gängse värde. Egendomens gängse värde bestäms så att den bolagslåneandel som återstår vid gåvotidpunkten subtraheras från egendomens värde. Ett banklån som tagits för att t.ex. köpa eller renovera bostaden minskar däremot inte egendomens värde.

Exempel: Anders ger sin dotter Lisa en lägenhet. Lägenheten belastas av en bolagslåneandel på 20 000 euro som överförs på Lisa. Utifrån jämförelseköp är lägenhetens skuldfria värde 150 000 euro. Från detta skuldfria värde subtraheras skuldandelen, varmed lägenhetens gängse värde blir 130 000 euro.

Då gåvoskatten bestäms dras besittningsrätten av från det gängse värdet

Den som ger egendom i gåva kan förbehålla besittningsrätten till egendomen för sig själv och/eller en eller flera andra personer. Eftersom förbehåll för besittningsrätten begränsar gåvotagarens rätt att använda gåvan dras i gåvobeskattningen den förbehållna besittningsrätten schablonmässigt av från gåvans gängse värde. Den förbehållna besittningsrätten påverkar inte gåvans gängse värde men däremot det värde som ligger till grund för gåvobeskattningen. I gåvoskattedeklarationen ska gåvans mottagare deklarera gåvan till sitt gängse värde och i del IV fylla i punkten Besittnings-, avkastnings- eller annan rätt till den mottagna egendomen har förbehållits.

Läs mer om förbehåll för besittningsrätt i samband med gåvobeskattning
Se deklarationsanvisningen för gåvoskatt

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken