Vero.fi har förnyats. Läs mer om förnyelsen.

Gåvans gängse värde och hur den värderas

När du har fått en gåva ska du för gåvoskattedeklarationen utreda vad gåvans gängse värde är, dvs. det sannolika försäljningspriset dagen då gåvan gavs. På detta värde beräknar vi gåvoskatten.

Hur bestäms det gängse värdet?

Du får reda på värdepapprens och fondandelars värde t.ex. från värdepappersbolaget eller banken. Om värdet inte har definierats för gåvodagen, använd värdet för den närmaste dagen.

Läs mer i den detaljerade anvisningen: Värdering av placeringsprodukter i arvs- och gåvobeskattningen

Bostadsaktier eller fastigheter kan ges som gåva endast som en helhet eller som en bråkdel (t.ex. ¼). Det går inte att skänka en andel till ett visst eurobelopp (t.ex. 4 999 euro) av bostadsaktier eller fastigheter.

När du värderar en fastighets värde kan du inte som gängse värde använda beskattningsvärdet på en fastighet.

Så här kan värdet bestämmas:

1. En sakkunnig (exempelvis en fastighetsmäklare) värderar den

Du kan t.ex. låta en fastighetsmäklare värdera fastighetens eller bostadens gängse värde.

Fastighetsmäklarens eller någon annan sakkunnigs värdering är vanligtvis en bra indikation på egendomens gängse värde.

2. Med hjälp av jämförelseköp

Det gängse värdet kan även bestämmas utifrån jämförelseköp om jämförbara köp har gjorts.

Jämförelseköp kan användas om

  • jämförelseobjektet till sitt läge och sin art motsvara objektet som du fick som gåva
  • överlåtelserna ha skett nära varandra tidsmässigt.

Bostadsköp som lämpar sig för jämförelse kan du hitta i webbtjänsten Bostadspriser.fi eller på webbplatser för försäljning av bostäder.

3. Om du inte har tillgång till värderingsutlåtande eller jämförelseköp

Om du inte har tillgång till jämförelseköp eller värderingsutlåtande kan du värdera egendomens värde med hjälp av Skatteförvaltningens detaljerade anvisningar.

Allmänna principer för värdering av tillgångar i arvs- och gåvobeskattningen

Värdering av fastighets- och bostadsförmögenhet i arvs- och gåvobeskattningen

Om gåvan gäller en skogsbruks- eller gårdsbruksenhet eller andra tillgångar som exempelvis en bil ska du läsa anvisningarna om värdering i de detaljerade skatteanvisningar.

Allmänna principer för värdering av tillgångar i arvs- och gåvobeskattningen

Värdering av gårdsbruk i arvs- och gåvobeskattningen

Värdering av lös egendom i arvs- och gåvobeskattningen

Vanliga frågor om värdering av gåva

Fastighetens beskattningsvärde är inte samma sak som gängse värde.

Beskattningsvärdet på en fastighet är ett schablonmässigt värde som Skatteförvaltningen fastställer för fastighetsbeskattningen. På grund av de schablonmässiga värderingsbestämmelserna underskrider beskattningsvärdena för fastigheter vanligen det gängse värdet. Därför kan beskattningsvärdet vanligtvis inte användas som gängse värde.

Exempel: En fastighets beskattningsvärde är 20 079 euro. Det sannolika försäljningspriset på fastigheten i fråga, dvs. gängse värdet är 160 000 euro. Om fastigheten ges som gåva räknas gåvoskatten enligt det gängse värdet, dvs. enligt 160 000 euro.

Bostadsbolagets bolagslån sänker det gängse värdet.

Om en lägenhet belastas av en bolagslåneandel ska denna beaktas vid bestämningen av det gängse värdet. Subtrahera den bolagslåneandel som återstår vid gåvotidpunkten från egendomens värde (från det sannolika skuldfria försäljningspriset). Ett banklån som tagits för att t.ex. köpa eller renovera bostaden minskar däremot inte egendomens värde.

Exempel: Anders ger sin dotter Lisa en lägenhet. Lägenheten belastas av en bolagslåneandel på 20 000 euro som överförs på Lisa. Utifrån jämförelseköp är lägenhetens skuldfria värde 150 000 euro. Från detta skuldfria värde subtraheras bolagslåneandelen, varmed lägenhetens gängse värde blir 130 000 euro. 

Om Anders dock betalar bolagslåneandelen i sin helhet innan gåvan ges, är lägenhetens gängse värde som används i gåvobeskattningen 150 000 euro.

Den som ger en lägenhet eller sommarstuga i gåva kan förbehålla sig besittningsrätten till gåvan fast gåvotagaren blir ägare. Den förbehållna besittningsrätten påverkar inte gåvans gängse värde men däremot det värde som är grund för gåvobeskattningen.

Skatteförvaltningen räknar besittningsrättens värde för dig när du på gåvoskattedeklarationen anger att gåvogivaren har förbehållit besittningsrätten till gåvan. Gåvoskatten beräknas på gängse värdet, varav det först har dragits av besittningsrättens värde.

Läs med om förbehåll för besittningsrätt

 

Observera att den tid du ägt gåvan inverkar på beskattningen av överlåtelsevinsten.

Om du säljer egendom som du fått i gåva innan ett år har förflutit från den dag då du fick gåvan, används samma anskaffningsutgift för gåvan som gåvogivaren skulle ha fått använda i sin beskattning vid tidpunkten då gåvan gavs. I dylika fall kan man alltså inte som anskaffningsutgift använda det värde som fastställts i gåvobeskattningen. Det får du använda som anskaffningsutgift enbart om du har ägt den egendom som du fått i gåva i minst ett år.

Mera information finns i den detaljerade skatteanvisningen Överlåtelsevinster och -förluster på egendom i en fysisk persons inkomstbeskattning

Om du köper egendom och köpesumman som du betalar är högst 75 procent (3/4) av det gängse värdet på egendomen, är det fråga om köp av gåvokaraktär och du måste eventuellt betala gåvoskatt. Vid köp av gåvokaraktär är gåvans värde skillnaden mellan egendomens gängse värde och den köpesumma du betalat för egendomen. Läs mer om när det är fråga om köp av gåvokaraktär

Om det är fråga om ren donation, alltså att inga alls pengar eller annat vederlag används i överlåtelsen, är värdet på gåvan alltid hela det gängse värdet.

Värdet på gåvan är inte 75 procent av dess hela värde. Om det är fråga om ren donation, alltså att inga alls pengar eller annat vederlag används i överlåtelsen, är värdet på gåvan alltid hela det gängse värdet.

Sidan har senast uppdaterats 27.6.2023