Köp av gåvokaraktär

När man säljer egendom till ett för lågt pris kan det tolkas som en gåva. Om egendom sålts till ett pris som är lägre än dess gängse värde kan köparen bli tvungen att betala gåvoskatt.

Om man kommer överens om att ersättningen i ett köp uppgår till högst 75 % (3/4) av egendomens gängse värde rör det sig om ett köp av gåvokaraktär. Då anses skillnaden mellan det gängse värdet och den överenskomna köpesumman vara en gåva. För sådana köp ska man lämna in en gåvoskattedeklaration till Skatteförvaltningen.

Läs mer om värdering av gåva

Med ersättning avses alla prestationer med penningvärde från köparen till säljaren.

Ersättning är till exempel:

  • köpesumman som köparen betalar i pengar till säljaren
  • säljarens skulder som köparen övertar ansvaret för
  • förmåner som köparen senare ska betala till säljaren, t.ex. sytning eller pension
  • egendom som köparen ger säljaren i utbyte (som ersättning betraktas det gängse värdet på egendomen som ges i utbyte)
  • övriga ersättningar som köparen ansvarar för, exempelvis belysning och uppvärmning som ingår i en boenderätt som förbehållits säljaren.

Ersättning är inte till exempel:

  • en del av den överlåtna egendomen som säljaren förbehållit sig själv (exempelvis ett outbrutet område som säljaren äger och som inte ingår i köpet)
  • en bolagslåneandel som hör till en lägenhet eller lokal och som sänker dess gängse värde
  • säljarens eller någon annans besittnings-, boende- eller nyttjanderätt till den överlåtna egendomen, om denna rätt inte förutsätter en aktiv prestation av köparen (exempelvis att boenderätten inte omfattar uppvärmning som köparen väntas betala)
  • rätt att ta ved eller fälla skog som säljaren förbehållit sig själv.

Exempel: Anders säljer en lägenhet till sin dotter Lisa för 130 000 euro. Lägenhetens gängse värde är 200 000 euro. Ersättningen är 65 % av det gängse värdet (130 000 euro / 200 000 euro). Till följd av köpet anses Lisa få en gåva värd 70 000 euro (gängse värdet 200 000 euro minus ersättningen 130 000 euro). År 2017 är skatten på en 70 000 euros gåva 6 500 euro i skatteklass 1. Vore köpesumman högre än 150 000 euro (mer än 75 % av det gängse värdet) skulle gåvoskatt inte tas ut.

 

Exempel: Anders skänker en fastighet vars gängse värde är 150 000 euro till sin dotter Lisa. Anders har tidigare tagit ett banklån för fastighetsköpet. Vid tidpunkten för gåvan återstår 50 000 euro av lånet. Lisa övertar ansvaret för lånet som överförs i hennes namn. Eftersom lånet överförs på Lisa i samband med gåvan anses hon ha betalat Anders en ersättning på 50 000 euro för gåvan. Gåvans värde blir därmed 100 000 euro (150 000 euro – 50 000 euro). År 2017 är skatten på en 100 000 euros gåva 10 100 euro i skatteklass 1.

Differensen mellan gängse värde och ersättning är mindre än 5 000 euro

Om differensen mellan det gängse värdet och ersättningen, dvs. den del som betraktas som gåva, är mindre än 5 000 euro behöver skatt i allmänhet inte betalas för gåvan även om köpesumman inte överskrider 75 % av det gängse värdet. Man ska dock betala gåvoskatt om man av samma gåvogivare inom tre år fått andra gåvor och det sammanräknade värdet på alla gåvorna uppgår till minst 5 000 euro (4 000 euro före 1.1.2017).

Exempel: Anders säljer sina aktier i Firma Ab till sin dotter Lisa för 7 000 euro. Aktiernas gängse värde är 10 000 euro. Eftersom ersättningen är 70 % av aktiernas gängse värde rör det sig om ett köp av gåvokaraktär. Differensen mellan köpesumman och det gängse värdet, dvs gåvan, är 3 000 euro. Lisa har inte fått andra gåvor av sin far Anders under den treårsperiod som föregår aktiegåvan. Eftersom gåvans värde är mindre än 5 000 euro behöver gåvoskatt inte betalas.

Läs mer om hur man räknar samman de gåvor man fått inom en period av tre år

Bostadsbolagets bolagslån sänker det gängse värdet

Om en lägenhet belastas av en bolagslåneandel ska denna beaktas när man bestämmer det gängse värdet. Egendomens gängse värde bestäms så att den bolagslåneandel som återstår vid gåvotidpunkten subtraheras från egendomens värde. Differensen mellan det gängse värdet (värdet minus bolagslåneandelen) och den avtalade köpesumman avgör om köpet är av gåvokaraktär. Personliga bostadslån inverkar inte på lägenhetens gängse värde.

Exempel: Anders säljer en lägenhet till sin dotter Lisa för 150 000 euro. Lägenheten belastas av en bolagslåneandel på 20 000 euro som överförs på Lisa. I samma hus har tidigare en motsvarande lägenhet sålts för 210 000 euro. Utifrån detta jämförelseköp har den lägenhet Anders skänkt ett skuldfritt värde av 210 000 euro. Från detta skuldfria värde subtraheras skuldandelen varmed lägenhetens gängse värde blir 190 000 euro. Eftersom köpesumman överskrider 75 % av det gängse värdet (150 000 euro / 190 000 euro) rör det sig inte om ett köp av gåvokaraktär och därför påförs ingen gåvoskatt.

Utan bolagslåneandelen vore lägenhetens gängse värde 210 000 euro. Då skulle köpesumman på 150 000 euro motsvara 71 % av det gängse värdet (150 000 euroa / 210 000 euroa) och Lisa skulle anses ha fått en gåva på 60 000 euro av sin far. År 2017 är skatten på en 60 000 euros gåva 5 300 euro i skatteklass 1.

Köpesumman kvarstår som skuld hos köparen

Om köparen inte betalar köpesumman vid köpet utan summan kvarstår som skuld och om säljaren senare avstår från denna fordran rör det sig om en gåva. Om det är sannolikt att det inte finns någon verklig avsikt att betala köpesumman kan överlåtelsen betraktas som en gåva redan vid överlåtelsetidpunkten. När man bedömer om det rör sig om en gåva (eller inte) beaktas exempelvis betalningsvillkoren i köpebrevet och köparens ekonomiska möjligheter att klara av betalningarna.

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken