Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Värdepappershandlarens överlåtelseskattedeklaration

Värdepappershandlares överlåtelseskattedeklaration lämnas via MinSkatt
Tjänsten Lomake.fi läggs ner den 31 december 2023. Om du vill förvara dina tidigare anmälningar och deklarationer som du skickat i Lomake.fi ska du spara dem på din dator. Om värdepappershandlaren har ett gränssnitt till Skatteförvaltningen i sitt program fungerar gränssnitten på vanligt sätt. Läs mer om ändringarna.

Med värdepappershandlare avses finska värdepappersföretag och kreditinstitut samt utländska värdepappersföretags och kreditinstituts filialer i Finland. 

I samband med att överlåtelseavtalet tecknas ska värdepappershandlaren ta ut överlåtelseskatten på de överlåtelser för vilka hen är skyldig att ta ut skatt.

Lämna överlåtelseskattedeklarationerna månatligen

Värdepappershandlaren ska lämna överlåtelseskattedeklarationerna för de uttagna skatterna senast den 15:e dagen i den månad som följer efter överlåtelsemånaden. Observera att du ska lämna en separat deklaration för varje affär och köpare.

Värdepappershandlare kan lämna en elektronisk överlåtelseskattedeklaration antingen i MinSkatt eller genom att skicka deklarationen till Skatteförvaltningen direkt från programmet via ett gränssnitt. Också webblanketten i Lomake.fi kan användas till och med 31.12.2023.

Överlåtelseskattedeklaration via ett elektroniskt gränssnitt

Värdepappershandlaren kan skicka överlåtelseskattedeklarationen direkt från programmet om det har ett gränssnitt till Skatteförvaltningen.

Kontakta din programvaruleverantör och fråga om programmet du använder är sådant att det finns ett gränssnitt. Om programvaruleverantören ännu inte har utvecklat ett gränssnitt för överlåtelseskattedeklarationer kan leverantören per e-post kontakta oss på adressen ohjelmistotalot(at)vero.fi. Efter det ger vi programvaruleverantören anvisningar för att utveckla gränssnitt. 

Läs mer om Skatteförvaltningens gränssnittstjänster.

Så här korrigerar du en överlåtelseskattedeklaration som du lämnat via ett gränssnitt

Överlåtelseskattedeklaration i MinSkatt

Värdepappershandlare kan lämna överlåtelseskattedeklarationer i MinSkatt fr.o.m. 19.11.2023.

Lämna en överlåtelseskattedeklaration i MinSkatt

Logga in i tjänsten med dina nätbankskoder eller ett mobilcertifikat. Efter att du loggat in ska du välja länken Anmäl eller begär uppgifter begränsat. Du behöver inte en separat fullmakt för att deklarera. I deklarationen ska värdepappershandlaren fylla i närmare uppgifter. När du som värdepappershandlare lämnar in en överlåtelseskattedeklaration ska du alltså inte logga in via länken Sköt ärenden på ett företags vägnar.

Så här lämnar värdepappershandlaren en överlåtelseskattedeklaration i MinSkatt

Så här korrigerar värdepappershandlaren en överlåtelseskattedeklaration i MinSkatt

Överlåtelseskattedeklaration på en webblankett i Lomake.fi

Till och med 31.12.2023 kan du lämna överlåtelseskattedeklarationen i Lomake.fi med webblanketten Överlåtelseskattedeklaration för fastighetsmäklare och värdepappershandlare. 

Deklarera i Lomake.fi

Se ett exempel med bilder på at fylla i webblanketten (pdf)

Anvisningar för att fylla i webblanketten

Så här korrigerar du en överlåtelseskattedeklaration i Lomake.fi

Du kan sköta ärenden på företagets vägnar i Lomake.fi om du har en fullmakt för det.

Så här loggar du in på företagets vägnar eller auktoriserar en arbetstagare

Om du sköter ärenden auktoriserad ska du byta roll för skötseln av ärenden så att du lämnar deklarationen på företagets vägnar. När du lämnar en deklaration med företagets roll för skötseln av ärenden arkiveras deklarationen bland företagets sparade blanketter i Lomake.fi. 

Så här fyller du i blanketten på företagets vägnar

Förseningsavgift eller skatteförhöjning

Om en värdepappershandlare som är deklarationsskyldig lämnar deklarationen för sent, påförs denne en förseningsavgift eller en skatteförhöjning

Redovisa den uttagna skatten månatligen

Värdepappershandlaren ska betala den uttagna skatten till Skatteförvaltningen senast den 15:e dagen i månaden efter överlåtelseavtalet. 

För att betalningen ska riktas rätt ska värdepappershandlaren betala överlåtelseskatten med sitt personligt referensnummer för överlåtelseskatt.

Om du har en fullmakt för att sköta värdepappershandlarens skatteärenden kan du betala överlåtelseskatten för värdepappershandlaren i MinSkatt. Obs! Om du först har lämnat en överlåtelseskattedeklaration i MinSkatt med en begränsad behörighet ska du efter att du lämnat deklarationen välja länken Ändra din roll för uträttande av ärenden. Välj sedan länken Sköt ärenden på ett företags vägnar.

 • Då betalar du värdepappershandlarens skatt i MinSkatt och referensnumret och de övriga betalningsuppgifterna överförs automatiskt rätt till betalningsunderlaget i nätbanken. Läs anvisningen  Så här betalar du skatter eller får betalningsuppgifterna i MinSkatt
 • Om du betalar skatten i nätbanken ska du använda värdepappershandlarens referensnummer för överlåtelseskatt för att betalningen ska riktas rätt.
  • Betalningsuppgifterna, såsom referensnummer och Skatteförvaltningens kontonummer, ser du i MinSkatt eller får per telefon på numret 029 497 027 (Betalningar, samtalets pris lna/msa).
  • Referensnumret för överlåtelseskatt är individuell och alltid detsamma för kunden.

När du betalar överlåtelseskatten via MinSkatt eller i nätbanken visas betalningen i MinSkatt inom 1–2 vardagar. När du betalar via MinSkatt debiteras ditt konto med skattebeloppet samma dag. Du kan inte ändra förfallodagen.

Ge köparen ett intyg om överlåtelseskatt

Värdepappershandlaren ska ge köparen ett sammandrag av de deklarerade uppgifterna som intyg om den uttagna överlåtelseskatten.

 • Om du lämnade överlåtelseskattedeklarationen direkt från programmet via ett gränssnitt ska du skriva ut ett sammadrag av de deklarerade uppgifterna direkt från systemet. Av sammandraget framgår då även sändringsdatumet och deklarationens identifikationsnummer.
 • Om överlåtelseskattedeklarationen har lämnats i MinSkatt ska du skriva ut eller spara ett sammandrag av de deklarerade uppgifterna och ge det till kunden som intyg om betald överlåtelseskatt. Av sammandraget framgår också deklarationens sändningstid och behandlingsnummer. Den som skickat deklarationen hittar intyget också i MinSkatt via ingångssidan i punkten Deklarationernas och ansökningarnas status: Välj först deklarationen enligt sändningsdatumet och sedan länken Öppna som fil (pdf).
 • Om du lämnade överlåtelseskattedeklarationen i Lomake.fi ska du i Lomake.fi skriva ut en bekräftelse där deklarationens mottagningstid och mottagningsnummer finns. Deklarationer som du lämnat i Lomake.fi förvaras i Mina e-tjänster i 2 år och du kan skriva ut dem i efterhand. Om du lämnade deklarationen på företagets vägnar ska du även logga in i tjänsten Sparade blanketter på företagets vägnar. Obs! Lomake.fi stängs 31.12.2023. Spara vid behov dina deklarationer och anmälningar på din dator före årsskiftet.

Vanliga frågor

Om du lämnade deklarationen i MinSkatt:
Läs anvisningarna för korrigering av överlåtelseskattedeklarationen i MinSkatt

Om du lämnade deklarationen i Lomake.fi
Läs anvisningarna om att korrigera en överlåtelseskattedeklaration i Lomake.fi

När du har lämnat deklarationen från programmet via ett gränssnitt

Om du märker att en deklaration som du lämnade innehåller fel kan du själv korrigera den via gränssnittet om programutvecklaren har uppdaterat denna egenskap i programmet du använder. Gör i så fall en ersättande överlåtelseskattedeklaration och ange identifikationsuppgiften om den ursprungliga deklaration som du vill korrigera. I den ersättande deklarationen anger du alla uppgifterna på nytt.

Du kan sköta företagets ärenden i Lomake.fi och logga in med dina personliga nätbankskoder, med ett mobilcertifikat eller med ett elektroniskt identitetskort om du är

 • den verkställande direktören eller hens ställföreträdare
 • styrelseordförande
 • en likvidator
 • disponent (bostadsaktiebolag)
 • näringsidkare (behöver inte vara införd i handelsregistret)
 • ansvarig bolagsman (kb)
 • bolagsman (öb, kb)
 • en person som har rätt att företräda (ensam firmateckningsrätt)
 • prokurist
 • ordförande.

Om du är arbetstagare i företaget kan du sköta ärenden på företagets vägnar om du har fått någondera av följande Suomi.fi-fullmakter:

 • skatteärenden
 • deklarering.

Företag: Läs anvisningarna för att ge fullmakt i Suomi.fi

Sidan har senast uppdaterats 16.11.2023