Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Har du deklarerat skatter på eget initiativ för sent?

Om du deklarerar moms, punktskatt eller annan skatt som ska deklareras på eget initiativ efter den utsatta dagen, måste du betala en förseningsavgift. Om du deklarerar för sent, måste du betala förseningsavgift även om du inte har skatt att betala eller du lämnar in en anmälan om ingen verksamhet.

Förseningsavgiften består av en avgift för varje dag och en avgift som baserar sig på skattebeloppet. Beloppet av skatt som deklarerats för sent påverkar inte beloppet av förseningsavgiften per dag.

Förseningsavgiften är 3 euro/dag, dock högst 135 euro. 

Exempel: Du lämnar in en deklaration 35 dagar för sent. Förseningsavgiften är 105 euro (35 dagar x 3 euro = 105 euro).

Om du korrigerar en tidigare uppgift, ingen förseningsavgift påförs för den nya deklarationen om du lämnar den högst 45 dagar efter den sista inlämningsdagen för den ursprungliga deklarationen.

Förseningsavgiften utgör 135 euro + 2 % av den skatt som ska betalas och som deklarerats för sent. Avgiften är dock högst 15 000 euro per skatteslag. En förseningsavgift på 2 % påförs också om du korrigerar en tidigare deklaration efter att 45 dagar har gått från den ursprungliga deklarationens utsatta dag. 

Exempel: Du lämnar in en deklaration 50 dagar för sent. Skattebeloppet på deklarationen är 5 000 euro. Förseningsavgiften är 235 euro (45 dagar x 3 euro = 135 euro. Härtill läggs 100 euro, som är 2 % av skattens belopp.)

Exempel: Du lämnar in en deklaration 50 dagar för sent. I deklarationen finns ingen skatt att betala. Förseningsavgiften är 135 euro (45 dagar x 3 euro = 135 euro). Ingen förseningsavgift som bestäms enligt skattebeloppet ska betalas.

Ingen förseningsavgift ska påföras för den ersättande deklarationen om du lämnar den högst 45 dagar efter den sista inlämningsdagen för den ursprungliga deklarationen.

Om du korrigerar deklarationen mer än 45 dagar för sent påförs en förseningsavgift om 2 procent av det skattebelopp som deklarerats för sent, men högst 15 000 euro per skatteslag.

Om du inte deklarerar uppgifterna, gör Skatteförvaltningen en uppskattning om dem

Om du inte lämnar din deklaration om skatter på eget initiativ i tid, skickar Skatteförvaltningen en uppmaning om att lämna deklarationen. Uppmaningen innehåller en uppskattning av skattebeloppet.

Om du lämnar en pålitlig deklaration efter att ha fått uppmaningen, påför Skatteförvaltningen inte skatten enligt uppskattning. Eftersom du lämnar deklarationen för sent, måste du betala utöver den skatt du deklarerat även förseningsavgift.

Om du trots uppmaningen inte lämnar skattedeklarationen eller om din deklaration inte kan anses vara pålitlig, påför Skatteförvaltningen skatten enligt uppskattning. Dessutom måste du betala skatteförhöjning. Du får ett separat beslut om både skatten och skatteförhöjningen.

Om du senare lämnar den deklaration som saknas efter att Skatteförvaltningen har påfört skatten enligt uppskattning, kan Skatteförvaltningen upphäva beskattningen enligt uppskattning och skatteförhöjningen. Skattedeklarationen betraktas då som en skattedeklaration som lämnats för sent. Eftersom du även i denna situation lämnar skattedeklarationen för sent, måste du betala den skatt som du deklarerat och därtill en förseningsavgift. Uppgiften om avlyftande av skatt som påförts enligt uppskattning och avlyftande av skatteförhöjning samt om påförande av förseningsavgift antecknas på sammandraget.

Exempel: Du har inte lämnat in din skattedeklaration senast på den utsatta dagen. Du får ett brev där Skatteförvaltningen uppskattar skattebeloppet till 10 000 euro. Du lämnar deklarationen efter att Skatteförvaltningen har påfört skatt enligt uppskattning samt en skatteförhöjning. Skattebeloppet som enligt deklarationen ska betalas är 6 000 euro. Om Skatteförvaltningen anser deklarationen vara tillförlitlig, undanröjer Skatteförvaltningen beslutet om beskattning enligt uppskattning inklusive skatteförhöjning. Den skattedeklaration som du lämnat betraktas som en försenad skattedeklaration som du måste betala förseningsavgift för.

Vanliga frågor

Det är inte möjligt att få tilläggstid för deklaration av skatter på eget initiativ. En försenad periodskattedeklaration påförs en förseningsavgift.

Du kan ansöka enligt situationen antingen att förseningsavgiften inte tas ut eller att den rättas.

  • Om anmälan har försenats av ett särskilt skäl, kan du ansöka om att Skatteförvaltningen avstår från att ta ut förseningsavgiften. Särskilda skäl är till exempel en störning i det allmänna datanätet eller i MinSkatt eller att du har av misstag lämnat anmälan för fel skatteperiod.
  • Om du anser att förseningsavgiften har påförts felaktigt, kan du kan lämna en begäran om omprövning till skatterättelsenämnden. Gör en begäran om omprövning till exempel om förseningsavgiftens belopp har beräknats fel, om skattedeklarationens ankomsttid är felaktig eller du inte var skyldig att lämna anmälan för skatteperioden i fråga.

Ansök om avstående från att ta ut betalningen eller rättelse av beskattningen i MinSkatt genom att på fliken Skatteärenden i punkten Omprövningsbegäranden välja länken Alla omprövningsbegäranden. Välj länken Omprövningsbegäran till skatterättelsenämnden. Alternativt kan du lämna en fritt formulerad skriftlig ansökan. Använd då pärmblad 4015r. Ange i ansökan på vilka grunder du söker om ändring.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2021