Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

När den momspliktiga verksamheten upphör

Om du lägger ned hela företagsverksamheten ska du anmäla det med en nedläggningsanmälan i e-tjänsten på ytj.fi. Med samma anmälan kan du avregistrera företaget ur momsregistret, förskottsuppbördsregistret och arbetsgivarregistret.

Gör en nedläggningsanmälan (ytj.fi)

Om företaget inte lägger ned sin verksamhet helt och hållet utan det är endast den momspliktiga verksamheten som upphör kan du ansöka om att bli avregistrerad ur momsregistret även i MinSkatt.

Lämna ansökan i MinSkatt (På ingångssidan på fliken Skatteärenden i punkten Register och tillstånd ska du välja länken Ändring av uppgifter i moms-, förskottsuppbörds- och arbetsgivarregistren)

Jord- och skogsbruksidkare samt rörelseidkare och yrkesutövare kan anmäla om nedläggningen av verksamheten i MinSkatt även när de lägger ned verksamheten helt och hållet. Observera dock att om företaget är infört i handelsregistret ska nedläggningsanmälan göras i e-tjänsten på ytj.fi.

När ditt företag avregistrerats ur momsregistret får du ett beslut om det från Skatteförvaltningen. Efter detta får du inte längre lägga moms till företagets fakturor och företaget får inte heller dra av momsen på inköp.

När ska ja anmäla nedläggningen? 

Anmäl nedläggningen genast när du vet att den momspliktiga verksamheten upphör.

När du har anmält nedläggningen tar vi ditt företag ur momsregistret och skickar dig information om slutdatumet för registreringen. Observera att momsdeklarationen ska lämnas också för den skatteperiod under vilken registreringen upphört. Ange vid behov månadens sista dag som slutdatum.

Exempel: Företagets skatteperiod är en månad. Om du inte längre bedriver momspliktig verksamhet i juni ska du ange 31.5 som slutdatum. Om du anger 1.6 som slutdatum ska du lämna momsdeklarationen ännu för juni.

Alternativt kan du lämna nedläggningsanmälan först efter att rörelsetillgångarna har sålts. I så fall anses den momspliktiga affärsverksamheten fortsätta så länge som försäljningen av rörelsetillgångarna pågår.

Om ditt företag har ansökt om momsskyldighet frivilligt avregistrerar vi ditt företag från registret tidigast från och med den dag då anmälan anlänt till Skatteförvaltningen. Ett företag som frivilligt ansökt om avregistrering kan alltså inte avregistreras retroaktivt.

Om ditt företag har ansökt om momsskyldighet på basis av uthyrning av nyttjanderätten till en fastighet stryker vi dock inte ditt företag ur registret förrän förutsättningarna för skattskyldigheten för alla uthyrda lokaler har upphört.

En skattskyldighetsgrupp avförs ur registret över momsskyldiga från och med den tidpunkt när en nedläggningsanmälan av de näringsidkare som ingår i gruppen har anlänt till Skatteförvaltningen.

Kom ihåg att lämna de sista momsdeklarationerna inom utsatt tid

Lämna momsdeklarationen ännu för den skatteperiod då registreringen upphört även om det under perioden inte längre funnits någon egentlig verksamhet. Skatteperiodens längd påverkar den utsatta dagen för deklarationen och betalningen.

Om ditt företags skatteperiod är en kalendermånad eller ett kalenderkvartal ska du lämna momsdeklarationen och betala skatten senast den 12:e dagen i den andra månaden efter den månad då verksamheten lades ned.

Exempel: Skatteperioden är en kalendermånad. Företagets verksamhet upphör i februari. Deklarera och betala momsen senaste den 12 april.

Exempel: Företagets skatteperiod är ett kalenderkvartal (januari–mars). Företagets verksamhet upphör i februari. Deklarera och betala momsen senaste den 12 maj.

Om ditt företags skatteperiod är ett kalenderår och verksamheten upphör under året, anses skatteperioden sluta på verksamhetens nedläggningsdag: lämna momsdeklarationen och betala skatten senast den 12 dagen i den andra månaden efter nedläggningsmånaden.

Exempel: Företagets verksamhet upphör den 15 december: deklarera och betala momsen senaste den 12 februari.

Obs! Om ditt företag är infört i registret över momsskyldiga till och med den 31 december: deklarera och betala skatten senast den sista dagen i februari det följande året efter skatteperioden.

Mer information om nedläggning av eller avbrott i verksamheten

Deklarera moms även på det utgående lagret

Om ditt företag har rörelsetillgångar kvar i sin besittning vid nedläggningstidpunkten ska du räkna ut momsen på det så kallade utgående lagret enligt bestämmelserna om eget bruk. Ange momsen i den momsdeklaration som du lämnar för nedläggningsmånaden. Du ska i värdet på det utgående lagret räkna med de varor och tjänster som är i din besittning när momsskyldigheten upphör.

Om företaget har investerat i nybyggnader eller ombyggnader ska de avdragbara momserna eventuellt justeras i samband med att verksamheten upphör.

Exempel: Den momspliktiga verksamheten har upphört 31.3.2023. En skogstraktor vars anskaffningspris varit 50 000 euro (inkl. moms) har blivit kvar i eget bruk. Utgiftsrestvärdet är enligt bokföringen 8 000 euro vid nedläggningstidpunkten. Det sannolika överlåtelsepriset, det vill säga det gängse värdet, på traktorn är 12 400 euro (inklusive 2 400 euro moms).

Skattegrunden i momsbeskattningen är antingen inköpspriset på varan eller ett lägre sannolikt överlåtelsepris. I detta fall är det sannolika överlåtelsepriset lägre än anskaffningspriset. Skattegrunden är överlåtelsepriset utan momsens andel (12 400 euro – 2 400 euro = 10 000 euro). Momsen på 2 400 euro ska betalas när varan tas i eget bruk. Den ska anges i den momsdeklaration som lämnas för verksamhetens sista skatteperiod (mars 2023).

Så här påverkar en konkurs momsskyldigheten

Tillgångarna och skulderna i ett företag som försatts i konkurs övergår i konkursboets besittning. Konkursboet kan välja om det vill fortsätta momsskyldigheten för det företag som gått i konkurs under den tid som rörelsetillgångarna realiseras eller om momsskyldigheten ska upphöra den dag som företaget försätts i konkurs. Konkursboet kan även självständigt fortsätta med företagets affärsverksamhet och anmäla sig som momsskyldig i egenskap av övertagare av affärsverksamheten.

Boförvaltaren ska tillsammans med konkursgäldenären se till att sköta deklarationsskyldigheten för det företag som försatts i konkurs. Deklarationsskyldigheten omfattar bland annat momsdeklarationer och sammandragsdeklarationer om försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024