När den momspliktiga verksamheten upphör

Om du lägger ned hela företagsverksamheten ska du anmäla det med en nedläggningsanmälan i e-tjänsten på ytj.fi. Med samma anmälan kan du avregistrera företaget ur momsregistret, förskottsuppbördsregistret och arbetsgivarregistret.

Gör en nedläggningsanmälan (ytj.fi)

Om företaget inte lägger ned sin verksamhet helt och hållet utan det är endast den momspliktiga verksamheten som upphör kan du ansöka om att bli avregistrerad ur momsregistret även i MinSkatt.

Lämna ansökan i MinSkatt (På ingångssidan på fliken Funktioner i punkten Register och tillstånd ska du välja länken Ändring av uppgifter i moms-, förskottsuppbörds- och arbetsgivarregistren)

Jord- och skogsbruksidkare samt rörelseidkare och yrkesutövare kan anmäla om nedläggningen av verksamheten i MinSkatt även när de lägger ned verksamheten helt och hållet. Observera dock att om företaget är infört i handelsregistret ska nedläggningsanmälan göras i e-tjänsten på ytj.fi.

När ditt företag avregistrerats ur momsregistret får du ett meddelande om det från Skatteförvaltningen. Efter detta får du inte längre lägga moms till företagets fakturor och företaget får inte heller dra av momsen på inköp.

När ska jag lämna en nedläggningsanmälan?

Du kan anmäla nedläggningen genast när du vet att den momspliktiga affärsverksamheten upphör.

Vi avregistrerar ditt företag ur momsregistret från och med den dag då du anmäler att den momspliktiga verksamheten upphört. Observera att momsdeklarationen också ska lämnas för den månad då verksamheten upphör. Ange vid behov månadens sista dag som slutdatum.

Exempel: Om du inte längre bedriver momspliktig verksamhet i juni ska du ange 31.5 som slutdatum. Om du anger 1.6 som slutdatum ska du lämna momsdeklarationen ännu för juni.

Alternativt kan du lämna nedläggningsanmälan först efter att rörelsetillgångarna har sålts. I så fall anses den momspliktiga affärsverksamheten fortsätta så länge som försäljningen av rörelsetillgångarna pågår.

Ett företag som har ansökt om momsskyldighet frivilligt avregistreras tidigast från och med den dag då anmälan anlänt till Skatteförvaltningen. Ett företag som frivilligt ansökt om avregistrering kan alltså inte avregistreras retroaktivt.

Den som ansökt om momsskyldighet på basis av uthyrning av nyttjanderätten till en fastighet stryks dock inte ur registret förrän förutsättningarna för skattskyldigheten upphört för alla uthyrda lokalers del.

En skattskyldighetsgrupp stryks ur registret över momsskyldiga från och med den dag då en nedläggningsanmälan av näringsidkarna i gruppen har anlänt till Skatteförvaltningen.

Kom ihåg att lämna de sista momsdeklarationerna i tid

Lämna momsdeklarationen också för den skatteperiod då registreringen upphört även om det inte längre funnits någon egentlig verksamhet. Om du har en förlängd skatteperiod, det vill säga har lämnat en momsdeklaration med tre månaders eller ett års mellanrum, måste du ofta lämna den sista momsdeklarationen tidigare än normalt.

Lämna momsdeklarationen och betala skatten senast den 12:e dagen i den andra månaden efter den månad som verksamheten lades ned. Om din skatteperiod är ett år och verksamheten upphör i december ska du deklarera och betala moms normalt före utgången av februari följande år.

Exempel: Om verksamheten upphör 30.4.2022 ska du anmäla och betala momsen senast 12.6.2022.

Mer information om nedläggning av eller avbrott i verksamheten

Deklarera moms även på det utgående lagret

Om ditt företag har rörelsetillgångar kvar i sin besittning vid nedläggningstidpunkten ska du räkna ut momsen på det så kallade utgående lagret enligt bestämmelserna om eget bruk. Ange momsen i den momsdeklaration som du lämnar för nedläggningsmånaden. Du ska i värdet på det utgående lagret räkna med de varor och tjänster som är i din besittning när momsskyldigheten upphör.

Om företaget har investerat i nybyggnader eller ombyggnader ska de avdragbara momserna eventuellt justeras i samband med att verksamheten upphör.

Exempel: Den momspliktiga verksamheten har upphört 31.3.2021. En skogstraktor vars anskaffningspris varit 50 000 euro (inkl. moms) har blivit kvar i eget bruk. Utgiftsrestvärdet är enligt bokföringen 8 000 euro vid nedläggningstidpunkten. Det sannolika överlåtelsepriset, det vill säga det gängse värdet, på traktorn är 12 400 euro (inklusive 2 400 euro moms).

Skattegrunden i momsbeskattningen är antingen inköpspriset på varan eller ett lägre sannolikt överlåtelsepris. I detta fall är det sannolika överlåtelsepriset lägre än anskaffningspriset. Skattegrunden är överlåtelsepriset utan momsens andel (12 400 euro – 2 400 euro = 10 000 euro). Momsen på 2 400 euro ska betalas när varan tas i eget bruk. Den ska anges i den momsdeklaration som lämnas för verksamhetens sista skatteperiod (mars 2020).

Så här påverkar en konkurs momsskyldigheten

Tillgångarna och skulderna i ett företag som försatts i konkurs övergår i konkursboets besittning. Konkursboet kan välja om det vill fortsätta momsskyldigheten för det företag som gått i konkurs under den tid som rörelsetillgångarna realiseras eller om momsskyldigheten ska upphöra den dag som företaget försätts i konkurs. Konkursboet kan även självständigt fortsätta med företagets affärsverksamhet och anmäla sig som momsskyldig i egenskap av övertagare av affärsverksamheten.

Boförvaltaren ska tillsammans med konkursgäldenären se till att sköta deklarationsskyldigheten för det företag som försatts i konkurs. Deklarationsskyldigheten omfattar bland annat momsdeklarationer och sammandragsdeklarationer om försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder.