Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Så här registrerar du dig som momsskyldig

Om företaget bedriver affärsverksamhet genom försäljning av varor eller tjänster är företaget i regel momsskyldigt och ska anmäla sig till momsregistret. I vissa fall är det frivilligt att anmäla sig till momsregistret exempelvis då det är fråga om företag med liten omsättning. Dessutom finns det verksamhet som inte omfattas av momsbeskattningen. Företaget kan inte registrera sig i momsregistret för sådan verksamhet. 

Registret över momsskyldiga är Skatteförvaltningens register. Där finns uppgifter samlade om momsskyldiga företag.

Företaget kan anmäla sig till momsregistret redan från den tidpunkt då det börjar göra anskaffningar för den momspliktiga verksamheten. Du kan frivilligt registrera dig antingen samtidigt som du grundar företaget eller senare.

Handläggningen tar kring 3 veckor. Se noggrannare handläggningstider.

Om företaget redan har ett FO-nummer, registrera i MinSkatt

Momsregistrera i MinSkatt.

Gå till MinSkatt

MinSkatt-anvisning: Så här anmäler du dig till Skatteförvaltningens register

Alternativt kan du använda tjänsten på ytj.fi. för registrering. Välj ändringsanmälan enligt din företagsform i Företags- och organisationsdatasystemet (YTJ)

Så här anmäler du dig till registret när du grundar ett nytt företag

Du kan inleda företagsverksamheten och anmäla dig till registret över momsskyldiga. Du får FO-numret efter grundandet.

Om du också anmäler dig till handelsregistret, registrera ditt firmanamn och din bransch separat med ändringsanmälan Y6 (YTJ).

Du kan också lämna etableringsanmälan på pappersblankett Y3 (YTJ) och registrera dig som momsskyldig samtidigt.

Aktiebolag (och andelslag) kan momsregistreras i samband med etableringsanmälan antingen elektroniskt eller på pappersblankett. Lämna en etableringsanmälan via tjänsten Företags- och organisationsdatasystemet (YTJ).

Öppna bolag eller kommanditbolag kan momsregistreras med etableringsanmälan på pappersblankett Y2. Du får etableringsanmälan från Företags- och organisationsdatasystemet.

Du kan registrera dig som momsskyldig för primärproduktion, affärsverksamhet eller för båda. Primärproduktion är bland annat jordbruk, skogsbruk, trädgårdshushållning, pälsdjursuppfödning och renhushållning.

Registrera dig som momsskyldig också för affärsverksamhet om du bedriver annan affärsverksamhet utöver primärproduktion.

Allmännyttiga samfund ska anmäla sig till momsregistret om de bedriver näringsverksamhet som är skattepliktig enligt inkomstskattelagen.

Ett samfund kan frivilligt ansöka om momsregistrering även om samfundets näringsverksamhet inte är skattepliktig.

Jordbrukssammanslutningar, skogssammanslutningar, fastighetssammanslutningar och momssammanslutningar är beskattningssammanslutningar. Beskattningssammanslutningar grundas med etableringsanmälan Y2. Du kan samtidigt registrera dig som momsskyldig för primärproduktion, affärsverksamhet eller överlåtelse av nyttjanderätten till en fastighet.

Etableringsanmälan Y2 får du från tjänsten FODS på ytj.fi

Mer information om beskattningssammanslutningar

Vanliga frågor

Om företaget säljer varor eller tjänster för över 15 000 euro under räkenskapsperioden (12 månader) ska företaget anmälas till registret över momsskyldiga. 

Även de företag som har en omsättning på högst 15 000 euro kan frivilligt ansöka om att bli införda i momsregistret. Det kan löna sig att ansöka exempelvis ifall ditt företag köper stora mängder av momspliktiga produkter eller tjänster för den skattepliktiga affärsverksamheten. När företaget är momsregistrerat får det i regel dra av momsen på dessa inköp.

Det förekommer också några undantag i momsskyldigheten: läs mer om registrering i momsregistret.

Om företaget är momsregistrerat

 • kan företaget dra av momsen från sina anskaffningar för den momspliktiga verksamheten
 • lägger företaget till moms på priset på sålda varor och tjänster
 • deklarerar och betalar företaget momsen för varje skatteperiod. Deklarationen ska lämnas även om företaget inte har haft någon verksamhet. Skatteperioden är i regel en månad, dvs. att momsen ska deklareras och betalas varje månad.

Om företaget inte är momsregistrerat

 • kan företaget inte dra av momsen för sina anskaffningar
 • lägger företaget inte till moms på priset på sålda varor och tjänster
 • lämnar företaget inte momsdeklarationer och betalar inte moms.

När företaget har införts i momsregistret, ska du göra så här:

 • Lägg alltid till moms på priset på de momspliktiga produkter och tjänster som ditt företag säljer.
 • Ge köparen en faktura där alla anteckningar enligt mervärdesskattelagen finns med. Läs mer om faktureringskraven i den detaljerade anvisningen.
 • Dra av momsen på de varor och tjänster som är inköpta för den momspliktiga affärsverksamheten från momsen på försäljningen.
 • Om räkenskapsperiodens omsättning (12 månader) underskrider 30 000 euro kan du ansöka om lättnad vid den nedre gränsen för moms.
 • Deklarera och betala momsen regelbundet till Skatteförvaltningen enligt din skatteperiod (i regel en gång i månaden).
  • Se till att du lämnar deklarationerna genast från och med att ditt företag registrerades som momsskyldigt.
  • Lämna en deklaration för varje skatteperiod även om du ännu inte har inlett verksamheten eller inte har haft någon försäljning under räkenskapsperioden. Anvisningar för deklaration och betalning

Vid beräkning av gränsen för momsbeskattning räknas i omsättningen med följande varor och tjänster som företaget sålt:

 • momspliktiga försäljningar
 • vissa momsfria försäljningar som nämns i mervärdesskattelagen, såsom exportförsäljning och gemenskapsintern försäljning.

Dessa tas inte med i beräkningen:

 • företagets försäljningar av anläggningstillgångar. Försäljning av anläggningstillgångar avser försäljning av egendom som skaffats för företagets användning. Om till exempel ett schaktbolag säljer bort en av sina grävmaskiner betraktas det som sådan försäljning av anläggningstillgångar som i det här sammanhanget inte räknas med i omsättningen
 • försäljning av vissa finansiella tjänster och försäkringstjänster av accessorisk karaktär  
 • de flesta momsfria försäljningar, till exempel försäljning av hälso- och sjukvårdstjänster och socialvårdstjänster.

Läs närmare vilka försäljningar som räknas med i omsättningen (den detaljerade anvisningen Gränsen för momsfri verksamhet i liten skala är 15 000 euro, punkt 2)

Omsättningen beräknas för en räkenskapsperiod på 12 månader. Om räkenskapsperioden är längre eller kortare än 12 månader, ska räkenskapsperiodens omsättning omräknas så att den motsvarar 12 månaders omsättning.

Multiplicera uppskattningen av räkenskapsperiodens omsättning med 12 och dividera resultatet med antalet hela kalendermånader.

Exempel: Företagets första räkenskapsperiod är 14.9.2023–31.12.2023. Företagets omsättning är 4 200 euro under denna period. Eftersom den första räkenskapsperioden är kortare än 12 månader, ska omsättningen omräknas så att den motsvarar 12 månaders omsättning:

Räkenskapsperiodens omsättning: 4 200 euro

Hela månader under räkenskapsperioden: 3 (oktober, november och december –september är inte en hel månad).

Omräknad 12 månaders omsättning:  4 200 euro x 12 månader/3 månader = 16 800 euro.

Företagets omräknade omsättning överskrider gränsen på 15 000 euro för verksamhet i liten skala. Företaget ska anmäla sig som momsskyldigt från och med verksamhetens inledningsdag (14.9.2023).

Om företaget inte är momsregistrerat och omsättningen överskrider 15 000 euro mitt under räkenskapsperioden måste du betala moms retroaktivt för hela räkenskapsperioden [eller från början av verksamheten]. Utöver det kan du också bli tvungen att betala dröjsmålspåföljder.

Om du upptäcker att omsättningen överskrider gränsen på 15 000 euro under räkenskapsperioden, ska du göra så här:

 • Anmäl dig genast som momsskyldig.
 • Lämna momsdeklarationerna för hela räkenskapsperioden. 
 • Betala moms för hela räkenskapsperioden.

Ytterligare information om att deklarera och betala moms

Skatteförvaltningen registrerar företaget som momsskyldigt retroaktivt i regel från och med början av räkenskapsperioden. Observera att de första momsdeklarationerna och betalningarna för räkenskapsperioden redan kan vara försenade om skatteperioden för företaget blir en månad eller ett kvartal men räkenskapsperioden har framskridit längre än så. Du kan ta detta i beaktande när du anmäler dig till registret: välj eventuellt en längre skatteperiod.

Exempel: Företagets verksamhet har börjat 1.1.2024. Företagets omsättning överskrider 15 000 euro den första maj. Företaget lämnar en registreringsanmälan och väljer ett kvartal som skatteperiod. Den utsatta deklarations- och betalningsdagen för januari–mars är den 12 maj. Företaget lämnar momsdeklarationen för januari–mars och betalar skatten senast på den utsatta dagen. Företaget undviker dröjsmålspåföljder.

Om företaget hade valt en månad som skatteperiod, skulle deklarationerna och betalningarna för januari och februari ha varit försenade. Företaget skulle då ha varit tvunget att betala dröjsmålspåföljder för dessa.

Du kan kontrollera momsskyldigheten i tjänsten på ytj.fi (Företags- och organisationsdatasystemet). Gå till tjänsten på ytj.fi

I tjänsten ser du bland annat från och med vilken dag registreringen av företaget är giltig samt till vilka register företaget hör.

Observera! Om du har inlett verksamheten ser du ditt företags uppgifter i tjänsten efter att Skatteförvaltningen har behandlat din registrering.

Om du behöver ett intyg över att ditt företag är momsskyldigt kan du beställa det i MinSkatt: välj först fliken Skatteärenden och sedan i punkten Intyg länken Intyg över momsskyldighet.

Sidan har senast uppdaterats 14.5.2024