Avdrag från kapitalinkomsterna

Du har rätt att dra av från dina kapitalinkomster de utgifter som du har haft för att förvärva eller bibehålla dem.

Deklarera på nätet (skatt.fi/skattedeklaration)

Webbtjänsten Skattereklaration på nätet 2017 har stängts. Det är inte längre möjligt att lämna in uppgifter i denna tjänst. Fyll i uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen och skicka den till skattebyrån per post.

Utgifter för förvärvande av inkomst som dras av från kapitalinkomster

Utgifter för förvärvande av inkomst som dras av från kapitalinkomster kan t.ex. vara telefon- och ADB-utgifter samt utgifter för facklitteratur. Utgifterna ska ha ett samband med inkomstförvärvet, t.ex. med investeringsverksamhet. Från kapitalinkomster kan du också göra avdrag för arbetsrum. Beloppet av avdraget för arbetsrum beror på om förvärvsverksamheten är en huvudsyssla eller om det är fråga om förvärvande av sporadiska biinkomster.

Om utgifterna hänför sig till förvaltning och förvaring av värdepapper, värdeandelar eller annan med dessa jämförbar egendom, dras av från utgifterna en självrisk på 50 euro. Anteckna utgifterna till fullt belopp på skattedeklarationen utan att dra av självrisken.

Räntor på lån

Du kan dra av räntor på lån vid beskattningen endast om det är fråga om bolån eller om lånet har tagits för förvärvande av inkomst (t.ex. du har tagit lån för att köpa en bostad, från vilken du får hyresinkomst).

Läs mer om avdraget för räntor vid beskattningen.

Om det inte finns kapitalinkomster eller tillräckligt mycket kapitalinkomster för att göra avdrag, görs avdraget i form av en s.k. underskottsgottgörelse från skatter på förvärvsinkomster.

Läs mer om underskottsgottgörelsen.

Premier för frivillig pensionsförsäkring och LS-avtal

Premier för frivillig pensionsförsäkring och långsiktigt sparande, dvs. LS-avtal, får dras av högst till ett belopp på 5 000 euro om året. Endast den försäkrade själv kan dra av premierna. Även om det skulle vara maken som hade betalat försäkringspremierna, får premierna inte dras av i makens beskattning utan de ska dras av i den försäkrades beskattning.

Om det inte finns kapitalinkomster eller tillräckligt mycket kapitalinkomster för att dra av premierna, görs avdraget i form av en s.k. särskild underskottsgottgörelse från skatten på förvärvsinkomsterna. Den särskilda underskottsgottgörelsen är 30 procent av det belopp som inte kan dras av från kapitalinkomsterna.

Information om avdragande av premier för frivillig pensionsförsäkringar vid beskattningen.

Detaljerad information om beskattning av premier för frivilliga pensionsförsäkringar och LS-avtal.

Förluster

Förlust som har fastställts vid beskattningen dras alltid av från inkomsten inom samma inkomstslag. Förlust av förvärvsinkomst kan inte dras av från kapitalinkomsterna och förlust av kapitalinkomst får inte dras av från förvärvsinkomsterna. Dessutom ska förlusterna alltid dras av från resultatet av den förvärvskälla där de har uppkommit. Detta betyder att t.ex. en förlust som har uppkommit i näringsverksamheten kan inte dras av från jordbruksinkomsten och en förlust som har uppkommit inom jordbruket från inte dras av från inkomsten av näringsverksamhet.

En försäljningsförlust dras av från kapitalinkomster

Från och med 2016 ska förluster som har uppkommit vid försäljning av egendom eller annan överlåtelse dras av från alla kapitalinkomster. Försäljningsförluster som har uppkommit före 2016 avdras endast från försäljningsvinsten, inte från alla kapitalinkomster. Ändringen gäller alltså bara försäljningsförluster som uppkommer 2016 eller efter det.

Om du inte alls har kapitalinkomster eller om summan av dina kapitalinkomster är mindre än de försäljningsförluster som ska dras av, kan avdrag göras under de följande fem åren. Du kan inte få underskottsgottgörelse i beskattningen av förvärvsinkomster på basis av överlåtelseförlust .

Små försäljningsförluster får inte dras av. Avdraget beviljas inte om de sammanlagda anskaffningsutgifterna för den egendom som överlåtits under skatteåret uppgår till högst 1 000 euro.

Läs mer om avdraget av överlåtelseförlust.

Förlust från förvärvskälla

Du kan yrka att den förlust som uppkommit av näringsverksamhet och jordbruk helt eller delvis ska dras av från de kapitalinkomster som du har förvärvat under samma år. Du ska framställa ditt avdragsyrkande innan beskattningen slutförs för skatteåret i fråga.

Om du exempelvis är en delägare i en jordbrukssammanslutning och du från dina kapitalinkomster vill dra av förlust som uppkommit av sammanslutningens jordbruk eller förlust från nedläggning av sammanslutningens jordbruk, anteckna beloppet av förlust som ska dras av på din personliga skattedeklaration.

Förlust inom kapitalinkomstslaget

Det uppstår underskott om avdragen från kapitalinkomsterna är större än kapitalinkomsterna. Om skatterna på förvärvsinkomster inte räcker till för avdragande av underskottet (dvs. för underskottsgottgörelse), fastställs i beskattningen förlust inom kapitalinkomstslaget. Då dras förlusten av från kapitalinkomsten för de följande tio skatteåren allteftersom kapitalinkomst uppstår.

Återbetalda delägarlån

Du kan från dina kapitalinkomster dra av det belopp som du återbetalat av ett delägarlån som beskattats som kapitalinkomst. Avdragen ska göras inom fem år räknat från det år då lånet lyftes. Om det inte finns tillräckligt mycket beskattningsbara kapitalinkomster, görs avdraget i form av underskottsgottgörelse från skatterna på förvärvsinkomster.

Läs mer om delägarlån som räknas som kapitalinkomst.

Eftermarknadsgottgörelse

Med eftermarknadsgottgörelse avses en gottgörelse som fåtts av masskuldebrev och som motsvarar ränta. Eftermarknadsgottgörelsen uppkommer under tiden mellan räntebetalningsdagen och dagen för överlåtelse av masskuldebrevslånet. Gottgörelsen fås eller betalas i samband med överlåtelse av masskuldebrevet.

I samband med köp av masskuldebrevslån kan köparen betala eftermarknadsgottgörelse till säljaren. Eftermarknadsgottgörelsen utgör då för köparen utgift för förvärvande av inkomst, och köparen kan dra av den i sin egen beskattning.

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken