Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Delägarlån som kapitalinkomst

Har getts
1.6.2010
Giltighet
Tills vidare

53 a § i inkomstskattelagen (ISkL) handlar om penninglån som en delägare eller hans familjemedlem erhållit från sitt aktiebolag under skatteåret och som ännu är obetalt vid skatteårets utgång. Ett sådant delägarlån utgör skattepliktig kapitalinkomst hos låntagaren om han eller hans familjemedlemmar eller dessa tillsammans äger minst 10 procent av bolagets aktier eller har en motsvarande andel av det röstetal som samtliga aktier i bolaget medför. Indirekt ägande likställs med direkt ägande. Bestämmelsen tillämpas på de delägarlån som har lyfts 3.4.1998 eller därefter.

Som kapitalinkomst räknas endast de penninglån som har lyfts under skatteåret. Delägarlån som ska räknas som kapitalinkomst uppstår således inte endast på basis av att beslut om lånet har fattats.

Lånet anses utgöra kapitalinkomst även om låntagaren inte alls äger aktier i bolaget om familjemedlemmarnas sammanlagda ägarandel eller andel av röstetalet är minst 10 procent.

Exempel: 

Makarna A och B har minderåriga barn C, D och E. Makan B har i februari erhållit ett penninglån från aktiebolaget Y och lånet är ännu obetalt 31.12. Av de 675 aktierna i Ab Y äger

A 48 aktier                  =   7,11 %
C 15 aktier                  =   2,22 %
D  3 aktier                   =   0,44 %
E  2 aktier                   =   0,29 %                
Sammanlagt 68 aktier = 10,06 %

Lånet som B erhållit utgör hennes skattepliktiga kapitalinkomst, eftersom de övriga familjemedlemmarna tillsammans äger minst 10 procent av aktierna. Ägarandelen beräknas enligt situationen vid utgången av delägarens skatteår (31.12.).

Definition av familjemedlem och minderårigt barn

Inkomstskattelagen anger att familjemedlemmar är make eller maka och minderåriga barn. Ett barn anses vara minderårigt om han före skatteårets ingång inte har fyllt 17 år.

Indirekt ägande

Delägarlån utgör skattepliktig kapitalinkomst även om den ägarandel eller andel av röstetalet som aktieägaren eller hans familjemedlemmar eller dessa tillsammans äger via andra bolag utgör minst 10 procent. Indirekt ägande rösträtten räknas ut proportionellt. Om t.ex. en familj äger 50 procent av aktierna i Ab A och bolaget A för sin del äger 20 procent av Ab B, anses familjen indirekt äga 10 procent av aktierna i Ab B (50 % x 20 %).

Återbetalning av delägarlån

Låntagaren har rätt att som utgift för inkomstens förvärvande från sina kapitalinkomster dra av det belopp som han återbetalt av ett delägarlån. Avdraget förutsätter att återbetalningen har skett senast det femte skatteåret efter det år då lånet lyftes (ISkL 54 c §). Om t.ex. lånet har räknats som inkomst i beskattningen för skatteåret 2007, får det dras av senast i beskattningen för skatteåret 2012. Det återbetalda beloppet får dras av från kapitalinkomsterna även om kravet på en 10 procents ägarandel i långivarbolaget inte uppfylls under betalningsåret. För att kunna dra av amorteringen eller återbetalningen förutsätter att lånet i sinom tid har beskattats som låntagarens kapitalinkomst.

På avdraget tillämpas samma bestämmelser som på övriga avdrag från kapitalinkomsterna. På återbetalningen kan man således tillämpa också bestämmelserna om underskott och kapitalinkomstslagets förlust.

Ränta

Man behöver inte ta ut ränta på ett lån som har räknats som kapitalinkomst. Ränta ska dock tas ut på ett sådant delägarlån som till övriga delar uppfyller kraven i 53 a § ISkL, men som har lyfts och återbetalats under samma kalenderår.

På lån som lyfts före 3.4.1998 ska man alltid ta ut ränta. Man ska dock fortfarande ta ut ränta även på ett sådant lån som lyfts 3.4.1998 eller därefter om kravet på en ägarandel på minst 10 % inte uppfylls och lånet därför inte kan räknas som kapitalinkomst. Ränta ska således fortfarande tas ut på sådana lån.

Som skälig ränta på ett delägarlån betraktas den grundränta som finansministeriet fastställt.

Räntan som läggs till lånekapitalet

Räntan på ett delägarlån anses vara betalad även då dess belopp har lagts till lånekapitalet. Om räntan på ett lån som lyfts före 3.4.1998 har lagts till lånekapitalet 3.4.1998 eller därefter, räknas räntan som låntagarens kapitalinkomst enligt 53 a § ISkL. Då anser man att låntagaren har tagit ett tilläggslån som till beloppet motsvarar räntebeloppet. Det spelar ingen roll om räntan influtit före eller efter 3.4.1998. Detsamma gäller även en ränta som bokförts bland resultatregleringarna.

Rätten att dra av betald ränta

Ränta som eventuellt betalats på delägarlån är inte avdragbar endast av den anledningen att lånet har räknats som låntagarens skattepliktiga inkomst (ISkL 58 §). Rätten att dra av ränta omfattas av samma bestämmelser som gäller för andra ränteutgifter. Om lånet hänför sig till anskaffningen eller ombyggnad av stadigvarande bostad, får räntan dras av som ränta på bostadslån. Om lånet däremot hänför sig till förvärvande av skattepliktig inkomst, t.ex. till anskaffningen av en bostad som ska hyras ut, får räntan som betalats på lånet dras av som ränta på skuld för inkomstens förvärvande.

Delägarlån och uppgiftsskyldighet

Ett aktiebolag ska lämna uppgifter om sådana delägarlån som det gett under det föregående kalenderåret i sin årsanmälan 7851r (Delägarlån och deras återbetalningar, delägarlån som beviljats av ett aktiebolag och som utgör kapitalinkomst för en fysisk person). Årsanmälan lämnas in före utgången av februari följande år. I årsanmälan anges sådana delägarlån som getts under det föregående kalenderåret 1.1–31.12) och som uppfyller kraven i ISkL 53 a §. Dessutom ska anges återbetalningar av sådana lån som har räknats som kapitalinkomst och som får dras av som utgifter för inkomstens förvärvande.

Årsanmälan om delägarlån som lyfts eller återbetalats under 2011 ska lämnas in senast 24.2.2012.

Även låntagaren ska deklarera lånet och återbetalningen i sin skattedeklaration. Om uppgifter om lån eller återbetalningar saknas, lägg till uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Ytterligare information om årsanmälningar finns att få på skattebyråerna samt på sidan Årsanmälan.
Blankett 7851r: Delägarlån och deras återbetalningar, delägarlån som beviljats av ett aktiebolag och som utgör kapitalinkomst för en fysisk person

(Tidigare Skatteförvaltningens publikation 30r)

Sidan har senast uppdaterats 3.6.2011