Beloppet av arvsskatt

Som arvets värde betraktas vid arvsbeskattningen det gängse värde som egendomen hade vid den avlidnes dödsdag. Med gängse värde avses egendomens sannolika försäljningspris.

Värdet på ett arv fastställs enligt det kalkylmässiga arvslottet

Storleken på det beskattningsbara arvslottet bestäms på basis av bouppteckningsinstrumentet (och testamentet). Beloppet av arvsskatt beror inte på vilka tillgångar arvingen får vid arvsskiftet utan skatten beräknas på basis av arvslottets kalkylerade storlek. Eftersom egendomen vanligen inte har sålts eller skiftats då arvsskatten påförs, bestäms egendomens gängse värde på basis av köpepriserna av annan motsvarande egendom. Om man förordnat genom testamente över en viss egendom, påförs testamentstagarens arvsskatt på basis av det gängse värdet av respektive egendom.

Exempel: Den avlidne har tre fullvuxna barn. Han hade förordnat genom testamente att av hans egendom på 90 000 euro ska hans vän få en bil som är värd 4 500 euro. Vännen behöver inte betala arvsskatt, eftersom egendomens värde är under 20 000 euro. Varje barn betalar arvsskatt på 28 500 euro (695 euro).

Skulderna och utgifter kan dras av från värdet av dödsboets egendom

Från värdet på dödsboets tillgångar får dras av skulderna samt till exempel skäliga begravnings- och bouppteckningskostnader. Dödsbodelägarnas kostnader för resor till och från bouppteckningen samt inkomstbortfall får inte dras av som bouppteckningskostnader.

Avdragbara är den avlidnes skulder som hänför sig till den avlidnes livstid men som på dödsdagen är obetalda, exempelvis

  • bostads-, avbetalnings- och kreditkortsskulder
  • skatteskuld för den tid som den avlidne levde
  • vatten-, el- och telefonräkningar
  • obetalda sjukdomskostnader

Om arvlåtaren genom testamente förordnat om besittningen av egendomen eller om den efterlevande maken vädjar till sin rätt att hålla makarnas gemensamma hem som sin bostad, dras besittningsrättens värde av från egendomens värde. Skatteförvaltningen beräknar värdet på basis av de uppgifter som angetts i bouppteckningsinstrumentet.

Läs mer om avdrag för besittningsrätten.

Som värde för ett studielån som är i arvlåtarens namn ska antecknas 0 euro i bouppteckningsinstrumentet, eftersom dödsboet inte har återbetalningsskyldighet för ett studielån som har statsgaranti.

Avdrag för make och minderåriga

Arvlåtarens make får göra ett makeavdrag på 90 000 euro (60 000 euro före 1.1.2017) vid arvsbeskattningen. En sådan arvinge i direkt nedstigande led som är närmast till arv efter arvlåtaren och som inte har fyllt 18 år får ett minderårighetsavdrag på 60 000 euro (40 000 euro före 1.1.2017).

Exempel: Den avlidne har en make och två gemensamma minderåriga barn. Egendomens värde efter avdrag av dödsboets utgifter är 230 000 euro. Maken ärver 90 000 euro enligt testamente. Barnen delar den återstående egendomen på 140 000 euro, dvs. arvet utgör 70 000 per barn. Från värdet av makens arv dras av 90 000 euro i avdrag för make. Maken behöver inte betala arvsskatt. De minderåriga barnen får dra av 60 000 euro per barn från arvets värde. Efter avdraget är värdet av den beskattningsbara egendomen 10 000 euro. Man behöver inte betala skatt på arv som är mindre än 20 000 euro.

Försäkringarna

Försäkringsersättningar är fr.o.m. 1.1.2018 skattepliktiga till hela beloppet i arvsbeskattningen.

Förhandsavgörande kan sökas för beloppet av arvsskatt

Man kan ansöka om förhandsavgörande om arvsskatt från Skatteförvaltningen efter arvlåtarens död. Ansökan kan göras av dödsboets delägare, legatarie eller efterlevande make. Ansökan ska lämnas skriftligen. Bifoga en separat följebrevsblankett som pärmblad till din ansökan.

På blanketten anges adressen till vilken ansökan om förhandsavgörande och följebrevet ska skickas.

Ett förhandsavgörande som har vunnit laga kraft ska på den skattskyldiges yrkande iakttas i beskattningen på sätt som i förhandsavgörandet förordnas. Förhandsavgörandet är avgiftsbelagt.

Nyckelord: