Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Du får anvisningar om betalningen av arvsskatt i arvsbeskattningsbeslutet

Förfallodagarna och övriga betalningsuppgifter finns i ditt arvsbeskattningsbeslut och i MinSkatt. Du kan betala arvsskatten i MinSkatt.

Om du betalar arvsskatten i din nätbank ska du använda rätt kontonummer och referensnummer för att betalningen ska riktas rätt. Du kan också betala arvsskatten med en e-faktura om beskattningsbeslutet har fattats den 20 november 2023 eller senare. Om du ännu inte har börjat använda e-fakturor kan du läsa anvisningarna om att beställa e-fakturan.

Arvsskatten är alltid personlig. Delägarna i ett dödsbo är inte ansvariga för andra delägares arvsskatter.

Arvsskatteraterna

Beloppet av arvsskatten påverkar betalningsraterna:

  • Skatten ska betalas på en gång om beloppet understiger 500 euro.
  • Skatten delas i två betalningsrater om beloppet är 500 euro eller mer.
  • Betalningsraterna kan dock uppgå till högst tio, om minst 1 700 euro av skatten betalas för en gårdsbruksenhet eller ett annat företag vars verksamhet arvtagaren tar över.

Om du tar över jordbruks- eller företagsverksamhet kan du ansöka om en längre betalningstid i bouppteckningen eller gåvoskattedeklarationen. Du ska ansöka om förlängd betalningstid innan vi verkställer beskattningen. Om vi beviljar längre betalningstid delas skatten på gårdsbruksenheten eller företaget in i högst tio årliga rater. En rat är minst 850 euro. Ingen ränta tas ut för den förlängda betalningstiden.

Förfallodagarna för arvsskatt

Förfallodagarna för arvsskatt fastställs på följande sätt:

  • Den första förfallodagen infaller cirka 3 månader efter att vi har fattat beskattningsbeslutet
  • Den andra förfallodagen infaller 2 månader efter den första förfallodagen.

Exempel: Om arvsbeskattningen enligt arvsskattebeslutet verkställts den 17 december 2022 infaller den första förfallodagen den 1 april 2023 och den andra den 1 juni 2023.

Skatten ska betalas även om du har begärt omprövning av beskattningen

Skatten ska betalas inom utsatt tid även om du har begärt omprövning av arvsbeskattningen.

Skatteförvaltningen kan dock på din ansökan förbjuda utsökningen av skatten eller förordna att utsökningen ska avbrytas om du har begärt omprövning. Under utsökningsförbudet eller avbrottet löper det dröjsmålsränta på skatten som vanligt.

När betalningen är för sen

Om du betalar arvsskatten efter förfallodagen måste du också betala dröjsmålsränta.

Observera: Om förfallodagen för den första skatteraten är 1.1.2024 eller senare är betalningstiden 10 år. Arvsskatten drivs in genom utsökning, arvtagaren söks i konkurs på grund av arvsskatten eller uppgiften om obetald arvsskatt antecknas i skatteskuldsregistret 10 år efter den första förfallodagen för skatten.

Om förfallodagen för den första raten har varit år 2023 eller tidigare har du 2 år tid att betala innan skatten skickas till utsökning.

Dröjsmålsränta ska dock betalas på skatten genast efter förfallodagen. Dessutom används skatteåterbäringar till obetalda arvsskatterater på normalt sätt.

Vanliga frågor

Det går inte att betala arvsskatt på förhand. Du ska betala arvsskatten först efter att du har fått arvsbeskattningsbeslutet. Med beslutet får du uppgifter om skattebeloppet och anvisningar om betalningen.

Du kan betala båda arvsskatteraterna samtidigt som en betalning genom att använda referensnumret för arvsskatt. När arvsskattebeloppet och referensen är rätt riktas arvsskatten till båda raterna.

Ja, det går. Om du redan har fått beslutet om arvsskatt och vill ansöka om mera tid för att betala skatterna ska du lämna en begäran om betalningsarrangemang. Du kan begära betalningsarrangemang för arvsskatten exempelvis i MinSkatt. Observera dock att obetalad arvsskatt inte skickas till utsökning förrän 2 eller 10 år har förflutit från förfallodagen för den första raten. Tidsfristen på tio år gäller skatter för vilka den första förfallodagen inföll den 1 januari 2024 eller senare. Om förfallodagen inföll redan tidigare, kan skatten skickas till utsökning när två år har förflutit från förfallodagen. Om du ansöker om betalningsarrangemang för arvsskatten ska arvsskatten betalas inom högst två år.

Observera också att arvsskatten automatiskt ingår i betalningsarrangemanget även då du lämnar en begäran om betalningsarrangemang för någon annan skatt. Detta påverkas inte av att obetalad arvsskatt enligt lagen inte skickas till utsökning förrän två eller tio år har förflutit från förfallodagen för den första raten.

Om arvsskatten inte ingår i ett betalningsarrangemang och du har obetalad arvsskatt, får du tre betalningsuppmaningar innan arvsskatten skickas till utsökning. Den tredje betalningsuppmaningen skickas två eller tio år efter den första arvsskatteratens förfallodag. Dröjsmålsränta beräknas ändå normalt på obetalda rater. Även skatteåterbäringar används till obetalda arvsskatterater som vanligt.

Läs mer om att ansöka om betalningsarrangemang

Så här lämnar du en begäran om betalningsarrangemang i MinSkatt

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024