Besittningsrätt i arvsbeskattningen

En besittningsrätt påverkar arvsbeskattningen något förenklat så här:

 • Om du endast får en besittningsrätt tas ingen arvsskatt ut på besittningsrätten.
 • Om du endast får äganderätten till egendomen och någon annan får besittningsrätten till samma egendom, får du ett avdrag för besittningsrätten. Du betalar alltså arvsskatt på värdet på egendomen efter att värdet på besittningsrätten har avdragits.

Skatteförvaltningen beaktar besittningsrätten och avdraget för besittningsrätten automatiskt vid arvsbeskattningen när uppgifterna om besittningsrätten har antecknats i bouppteckningen.

På den här sidan kan du läsa om de mest typiska situationer med besittningsrätt i arvsbeskattningen.

Som änka eller änkling behåller du besittningsrätten till er gemensamma bostad

Som änka eller änkling (efterlevande make eller maka) har du rätt att besitta den bostad som du har använt med din make eller maka som er gemensamma bostad. När du vill behålla besittningsrätten till bostaden ska du anmäla det i bouppteckningsförrättningen så att det antecknas i bouppteckningshandlingen eller i en bilaga till den.

På basis av uppgifterna i bouppteckningshandlingen gör Skatteförvaltningen avdraget för besittningsrätten. Avdraget minskar beloppet av arvsskatten för de arvingar som får äganderätten till bostaden.

Du får besittningsrätt genom testamente

Arvlåtaren har kunnat ge besittningsrätten genom testamente. Genom ett besittningsrättstestamente går det att få besittningsrätten till arvlåtarens alla tillgångar, en del av dem eller ett enskilt föremål.

När du genom testamente endast får besittningsrätten utan äganderätt:

 • Ska detta antecknas i bouppteckningshandlingen eller ett separat delgivningsbevis för testamente.
 • Besittningsrätten medför ingen arvsskatt för dig.
 • Mottagaren av äganderätten får i arvsbeskattningen ett avdrag för besittningsrätten.

Ibland kan det också handla om äganderättslöst läge som grundar sig på testamente. Läs mer om hur ett arv beskattas om ingen genast får äganderätten till egendom

Du har besittningsrätt som bevaras efter arvlåtarens död

Om du har haft besittningsrätt till arvlåtarens egendom under hens livstid bevaras besittningsrätten också efter arvlåtarens död.

Ta hand om att det i bouppteckningshandlingen eller i en bilaga till den antecknas

 • den egendom som du har en gällande besittningsrätt till
 • uppgifter av vilka det framkommer att du har besittningsrätten, såsom ditt namn och din personbeteckning
 • besittningsrättens varaktighet och annat innehåll.

Hur beräknas värdet på en besittningsrätt?

När vi verkställer arvsbeskattningen drar vi av värdet på besittningsrätten från värdet på egendomen.

Värdet på besittningsrätten påverkas av

 • det gängse värdet på egendomen, det vill säga det sannolika försäljningspriset på arvlåtarens dödsdag.
 • ålderskoefficienten för mottagaren av besittningsrätten
 • den genomsnittliga årliga avkastningen av egendomen.

Värdet på besittningsrätten räknas ut enligt följande:

ålderskoefficient x det gängse värdet på egendomen x avkastningskoefficient.

Om besittningsrätten gäller för viss tid används i stället för ålderskoefficienten koefficienter för besittningsrätt för viss tid. Koefficienter för besittningsrätt för viss tid (pdf, endast på finska)

Ålderskoefficienten beräknas enligt åldern på personen som får besittningsrätten.

Ålderskoefficienten beräknas enligt åldern på personen som får besittningsrätten.
Åldern på personen som får besittningsrätten Ålderskoefficient
under 44 år 12
44–52 år 11
53–58 år 10
59–63 år 9
64–68 år 8
69–72 år 7
73–76 år 6
77–81 år 5
82–86 år 4
87–91 år 3
92 år eller mer 2

Avkastningskoefficienten enligt egendomen är

 • 3%, när det är fråga om fritidsbostad
 • 5%, när det är fråga om övriga tillgångar, exempelvis en bostadsaktie, en fastighet i bostadsbruk eller ett värdeandelskonto.

Går det att avsäga sig från besittningsrätten?

Du kan avsäga dig din besittningsrätt när som helst oberoende av om det är fråga om en besittningsrätt på livstid eller viss tid.

När du avsäger dig din besittningsrätt och inte får någon ersättning av egendomens ägare är det fråga om en gåva av vilken egendomens ägare ska lämna en gåvoskattedeklaration och betala gåvoskatt. Läs mer i anvisningen om gåvobeskattningen i samband med att en besittningsrätt avsägs

Om du avsäger dig besittningsrätten och får pengar eller annan egendom i ersättning ska du deklarera överlåtelsevinsten i din skattedeklaration och betala skatt på den. Läs mer i anvisningen Överlåtelsevinst och överlåtelseförlust

Sidan har senast uppdaterats 18.4.2023