Beskattning av utländska arv

När du får ett arv från utlandet måste du i allmänhet betala arvsskatt. Arvsskatten fastställs på basis av staten där arvlåtaren och arvs- eller testamentstagaren bodde på dödsdagen.

I följande situationer måste du betala arvsskatt i Finland:

Om du är bosatt i Finland och får ett arv från utlandet måste du betala skatt på arvet. Arvlåtarens och arvtagarens medborgarskap spelar ingen roll.

Exempel: Agnes, som var polsk medborgare, bodde vid sin död i Warszawa. Agnes enda arvinge var sonen Pavel som var bosatt i Finland och som också var polsk medborgare. Agnes hela egendom omfattade lös och fast egendom i Polen.

Pavel ska betala arvsskatt på all den egendom han har ärvt eftersom han bodde i Finland när Agnes dog.

Skatteavtalen kan dock medföra undantag från denna huvudregel. Finland har skatteavtal om arvsbeskattning med Danmark, Frankrike, Förenta staterna, Island, Nederländerna och Schweiz.

Så här deklarerar du ett utländskt arv

Läs mer om hur skatteavtal påverkar arvsbeskattningen

Om arvlåtaren bor i Finland vid sin död, ska arvtagaren betala arvsskatt på all den egendom hen ärver. Skatt ska betalas även på egendom som är utomlands. Skatteavtalen med Frankrike, Nederländerna och Schweiz kan dock medföra undantag i detta.

Egendomen värderas till dess gängse värde, dvs. det sannolika försäljningspriset.

Läs mer om arvsbeskattningen i Finland

Läs mer om hur skatteavtal påverkar arvsbeskattningen

Om du ärver fast egendom i Finland måste du alltid betala arvsskatt i Finland.

Fast egendom är olika slags fastigheter, exempelvis

  • tomter
  • fritidsfastigheter
  • jord- och skogsfastigheter
  • övriga markområden, såsom outbrutna områden samt sådana byggnader på dem som tillhör markägaren.

Med fast egendom jämställs i arvsbeskattningen aktier eller andelar i ett sådant samfund av vars tillgångar över 50 % består av fast egendom i Finland (till exempel bostads- och fastighetsaktiebolag). Också på sådan egendom ska du betala arvsskatt i Finland. Skatteavtalen med Frankrike, Nederländerna och Schweiz kan dock medföra undantag i situationen.

Så här deklarerar du ett arv

Läs mer om hur skatteavtal påverkar arvsbeskattningen

Någon arvsskattedeklaration behövs inte om arvlåtaren och arvtagaren bodde utomlands och det inte ingår ovan nämnd fast egendom eller därmed jämförbar egendom i arvet.