Arvsskatt i internationella situationer

Om du får egendom eller penningmedel i arv ska du deklarera arvet och betala arvsskatt på arvet till Finland. I Finland ska du betala arvsskatt till exempel i dessa situationer:

  • Arvlåtaren bodde i Finland. Du bor inte i Finland och ärver en bostad som inte ligger i Finland. Du ska betala arvsskatt till Finland. Även de arvtagare som bor utomlands ska betala arvsskatt till Finland.
  • Arvlåtaren bodde någon annanstans än i Finland. Du bor själv i Finland och får penningmedel i arv. Du och alla de arvingar som bor i Finland ska betala arvsskatt till Finland.
  • Arvlåtaren bodde någon annanstans än i Finland och du bor inte heller i Finland. Du ärver en sommarstuga i Finland. Du ska betala arvsskatt till Finland endast för sommarstugan, det vill säga för den fasta egendomen. 

Efter att en person som bott i Finland avlidit ordnar man först en bouppteckningsförrättning där man upprättar en bouppteckningshandling som fungerar som en gemensam skattedeklaration för alla arvingar. Om den egendom som ärvs ligger i utlandet ska alla arvingar lämna en separat arvsskattedeklaration i stället för bouppteckningshandlingen. Den finska skatteförvaltningen beräknar arvsskattebeloppet på basis av uppgifterna i bouppteckningshandlingen eller arvsskattedeklarationen. Läs mer om arvsrätten i Finland

Skatteavtalen kan dock medföra undantag i vissa situationer. Finland har ett skatteavtal som gäller arvsbeskattningen med Danmark, Frankrike, Förenta staterna, Island, Nederländerna och Schweiz. Om du redan har betalat arvsskatt till något annat land än Finland kan du få den betalda arvsskatten avräknad. Mer information om avräkning av utländsk arvsskatt

Du bor inte i Finland men arvlåtaren bodde i Finland

Om du får ett arv av en person som bodde i Finland ska du betala arvsskatt till Finland även om du själv inte bor i Finland. Läs mer om arvsbeskattningen i Finland

Exempel: Emil bodde i Finland vid sin död. Hans enda arvinge Robin bor i Tyskland. Robin ska betala arvsskatt på hela sitt arv till Finland. 

Du bor i Finland och arvlåtaren bodde utomlands

Om du bor i Finland och får ett arv från utlandet ska du betala skatt på arvet till Finland. En arvsskattedeklaration ska lämnas för arvet till den finska skatteförvaltningen. Så här deklarerar du ett utländskt arv

Ta dig en titt på exemplet

Den ärvda egendomen finns i Finland, men du bor inte och arvlåtaren bodde inte heller i Finland

Om du bor utomlands men ärver sådan fast egendom som finns i Finland ska du betala arvsskatt på den fasta egendomen till Finland. Fast egendom är

  • olika fastigheter, exempelvis tomter, sommarstugor eller andra fritidsbostäder samt jordbruks- och skogsfastigheter
  • aktier i eller andelar av sådana företag eller organisationer vars tillgångar till mer än 50 % består av fast egendom i Finland, till exempel aktier i ett bostadsaktiebolag.

En arvsskattedeklaration för arvet ska lämnas till den finska skatteförvaltningen. Så här deklarerar du ett utländskt arv

Någon arvsskattedeklaration behöver inte lämnas om arvlåtaren och arvtagaren bodde utomlands och det inte ingår fast egendom eller därmed jämförbar egendom i arvet.

Exempel: Vid sin död bodde Erik i Sverige där också hans dotter Salla bor. Eriks andra dotter Kajsa bor i Finland. Det arv Erik lämnar efter sig inkluderar en bostad i Sverige och en sommarstuga i Finland. Salla betalar arvsskatt till Finland endast för den egendom som finns i Finland, det vill säga på sin andel av sommarstugan. Eftersom Kajsa bor i Finland betalar hon arvsskatt på hela den egendom som hon ärver av Erik.

Betala arvsskatt

Den finska skatteförvaltningen påför arvsskatten till betalning på basis av arvsskattedeklarationen eller bouppteckningen. Du får arvsbeskattningsbeslutet cirka 6–12 månader efter att du lämnat arvsskattedeklarationen eller bouppteckningshandlingen.

På arvsbeskattningsbeslutet visas förfallodagarna och övriga betalningsuppgifter. Om du kan använda MinSkatt ser du arvsbeskattningsbeslutet även där. Om du inte kan logga in i MinSkatt ska du kontrollera uppgifterna på arvsbeskattningsbeslutet på papper. 

Om arvsskatten understiger 500 euro ska hela skatten betalas på en gång.

Du kan uppskatta arvsskattebeloppet med arvsskatteräknaren

Ta i beaktande eventuella andra skatter

Om du behåller den fasta egendom som du ärvt, till exempel en sommarstuga, ska du ta hand om de skatter som hänför sig till ägarskapet. Exempelvis ska ägaren av en sommarstuga betala fastighetsskatt varje år. 

Om du säljer den egendom som du har ärvt kan du bli tvungen att betala skatt på överlåtelsevinsten till Finland. Du ska betala skatt på överlåtelsevinsten till Finland om du själv bor i Finland eller om egendomen finns i Finland.  

Närmare anvisningar för arvssituationer

Närmare anvisningar för olika typer av situationer som anknyter till arvsbeskattningen finns i de detaljerade skatteanvisningarna. Bekanta dig med anvisningarna före bouppteckningen eller innan du gör arvsskattedeklarationen.