Arvsbeskattning i internationella situationer

Skatt på fast egendom som erhållits i arv eller genom testamente ska alltid betalas till Finland även om arvlåtarens eller -tagarens bosättningsstat är utomlands.

Om en person bodde utomlands vid sin dödstidpunkt, ska arvingarna och arvslott i regel bestämmas på basis av lagarna i den stat där arvlåtaren sist var bosatt. Arvsskatt fastställs likväl enligt Finlands lag om skatt på arv och gåva samt enligt skatteavtalen som Finland ingått.

Lös egendom i Finland om parterna bor utomlands

Arvsskatt behöver inte betalas på lös egendom i Finland om såväl arvlåtaren som arvs- eller testamentstagaren var utomlands bosatta vid dödstidpunkten.

Fast egendom i Finland

Arvsskatt på fast egendom i Finland ska betalas till Finland även om arvlåtaren eller -tagaren är bosatt utomlands.

Fast egendom är förutom fastigheter även aktier eller andelar i ett samfund av vars tillgångar över 50 % består av fast egendom i Finland (bostads- och fastighetsaktiebolag).

Utländsk egendom av en i Finland bosatt person

Om arvlåtaren bodde i Finland vid dödstidpunkten, ska arvsskatt betalas på all egendom. Skatten ska betalas även på sådan egendom som är utomlands. Den utländska egendomen värderas till det gängse värdet.

En i Finland bosatt person får arv från utlandet

Om arvingen bor i Finland, ska han betala skatt på arv som han får från utlandet. Arvlåtarens och -tagarens medborgarskap påverkar inte skyldigheten att betala arvsskatt.

Exempel: Agnes, som var polsk medborgare, bodde vid sitt frånfälle i Warszawa. Agnes lämnade efter sig som sin enda arvinge en i Finland bosatt son Pavel, som också var polsk medborgare. Agnes hela egendom omfattade lös och fast egendom i Polen.

Pavel var skyldig att betala arvsskatt för hela egendomen som han fick i arv eftersom Pavel var bosatt i Finland då Agnes dog.

Trots att arvingar som är bosatta i Finland måste vanligvis betala skatt på arv från utlandet kan skatteavtalen medföra undantag från denna huvudregel. Finland har skatteavtal om arvsbeskattning med Danmark, Frankrike, Island, Nederländerna, Schweiz och USA.
Läs mer om hur skatteavtal påverkar arvsskatt.

En till utlandet betald skatt kan avräknas från arvsskatten som betalas till Finland

En utländsk skatt kan avräknas, om

  • egendomens mottagare bodde i Finland då skattskyldigheten började
  • skatt har betalts till en främmande stat på grund av förvärvet
  • för samma egendom fastställs eller har fastställts arvs- eller gåvoskatt i Finland.

Endast den skatt som har betalats till främmande stat får dras av. Skatter som betalats till delstater eller regionala skattetagare är inte avdragbara.

Benämningen av den främmande statens skatt har ingen betydelse, om förutsättningarna för avräkning föreligger. Skatten kan således kallas till exempel för kvarlåtenskapsskatt eller inkomstskatt.

Exempel: Anders bodde i Spanien vid sitt frånfälle. Med undantag av en fritidslägenhet i Spanien fanns Anders egendom i Finland. Anders arvingar är dottern Sara, som är bosatt i Finland, och sonen Tommy, som är bosatt i Spanien. För både Sara och Tommy fastställs arvsskatt i Finland för hela arvsandelen. För barnen fastställs skatt för semesterlägenheten även i Spanien.

Sara har rätt till avräkning av utländsk skatt eftersom hon var bosatt i Finland då Anders dog. Tommy har ingen rätt till avräkning.

En skatt som betalats till utlandet avräknas dock inte till den del skatten har betalats för

  • fast egendom i Finland
  • aktier eller andelar i samfund vars tillgångar till mer än hälften utgörs av fast egendom i Finland

Nyckelord: