Bouppteckning – så här gör du och lämnar bouppteckningsinstrumentet till Skatteförvaltningen

Bouppteckningen ska förättas inom 3 månader från dödsfallet. I regel är det den efterlevande maken eller ett barn som arrangerar bouppteckningen – den som bäst känner till den avlidnes förmögenhet.

Exempelvis banker, advokatbyråer och rättshjälpsbyråer upprättar bouppteckningsinstrument. De samlar också ihop alla de dokument över den avlidnes tillgångar och skulder som behövs i bouppteckningsförrättningen. Om du upprättar bouppteckningsinstrumentet själv ska du se till att du har tillgång till alla dokument.

Vad ska nämnas i bouppteckningen?

Skatteförvaltningen har inga färdiga mallar eller blanketter för ett bouppteckningsinstrument. Du kan använda dig av mallar som är tillgängliga på nätet och i bokhandeln. Nämn följande saker i bouppteckningsinstrumentet och kom även ihåg alla bilagor som behövs.

 • den avlidnes arvingar, efterlevande make, arvingar i andra hand och testamentstagare samt adresser och personbeteckningar för alla
 • namnet på den som anmält dödsboet och på två gode män som ska underteckna bouppteckningsinstrumentet
 • kontaktpersonens namn, adress och telefonnummer

 • arvingens eller testamentstagarens släktskapsförhållande till den avlidne
 • om sambon är delägare gäller någondera av följande:
  • sambon har tidigare varit gift med arvlåtaren 
  • hen har (haft) ett gemensamt barn med arvlåtaren

 • den avlidnes och den efterlevande makens tillgångar och skulder på dödsdagen 
  • Om den avlidne var den efterlevande maken och den tidigare avlidna makens egendom ännu var oskiftad ska du ange båda parternas tillgångar och skulder enligt den senare avlidna makens dödsdag.
 • om den avlidne och den efterlevande maken hade giftorätt till varandras egendom
 • om den efterlevande maken överlåter sin egendom som utjämning till makens arvingar
 • om den efterlevande maken förbehåller sig besittningsrätten till makarnas gemensamma bostad
 • testamente och eventuella anspråk på laglott
 • eventuella förskott på arv av arvlåtaren och den efterlevande maken
 • en gåva som en arvinge eller testamentstagare har fått av arvlåtaren under de 3 senaste åren före dennes död – ange när gåvan har tagits emot samt dess värde och beskaffenhet
 • försäkringsersättningar som har betalats till dödsboet eller förmånstagaren med anledning av dödsfallet – anteckna försäkringsersättningarnas mottagare och belopp
 • ett studielån som är i arvlåtarens namn – du ska markera 0 euro som värde på studielånet i bouppteckningen. Dödsboet är inte skyldigt att betala tillbaka lån med statsborgen.

I bouppteckningsinstrumentet ska du ange som avdrag

 • begravningskostnader
 • kostnader för bouppteckningen
 • skulder som anknyter till den avlidnes livstid.

Skulder kan vara exempelvis

 • bostads-, avbetalnings- och kreditkortsskulder
 • skatteskuld för den avlidnes livstid
 • vatten-, el- och telefonräkningar
 • obetalda sjukdomsutgifter.

Bifoga till bouppteckningsinstrumentet 

 • testamente och äktenskapsförord
 • arvskiftesinstrumentet om arvskiftet har förrättats
 • avvittringsinstrument eller arvskiftesinstrument om maken till den avlidne har avlidit tidigare och avvittring eller arvskifte har förrättats mellan den avlidne och makens arvtagare.

Sänd oss endast kopior av dokumenten. Förvara själv alla i original. 

Ange också i bilagan vem tar hand om dödsboets övriga skatteärenden. Om det är ett ombud ska alla delägare i dödsboet underteckna befullmäktigandet i bouppteckningsinstrumentet eller lämna en separat fullmakt (blankett 3630).

I bouppteckningsinstrumentet behöver du inte bifoga

 • saldointyg över depositioner
 • verifikat på dödsboets kostnader
 • släktutredning 
 • kopior av något annat bouppteckningsinstrument.

Vi begär vid behov tilläggsuppgifter.

Skicka bouppteckningsinstrumentet per post

Skicka oss en kopia av bouppteckningsinstrumentet och dess bilagor inom 1 månad efter bouppteckningsförrättningen.

Skicka kopiorna till adressen

Skatteförvaltningen
Arvs- och gåvobeskattning
PB 760
00052 VERO

Om du behöver komplettera bouppteckningsinstrumentet senare ska du också skicka det kompletterande bouppteckningsinstrumentet till samma adress. Vid behov kan du också lämna dokumenten till skattebyrån.

Vi arkiverar bouppteckningsinstrumentet och dess bilagor i elektroniskt format och förstör dokumenten på papper.

Kom ihåg att skicka bouppteckningsinstrumentet i tid – för ett för sent inlämnat bouppteckningsinstrument måste du betala förseningsavgift eller skatteförhöjning.

Vanliga frågor

Bouppteckningsinstrumentet ska alltid upprättas – även i det fallet att den avlidne inte har lämnat egendom efter sig.

Du kan ansöka om att tidsfristen förlängs

 • för bouppteckningsförrättningen inom 3 månader efter dödsfallet
 • för att lämna in bouppteckningsinstrumentet inom 1 månad från bouppteckningsförrättningen.

Ansök om förlängd tidsfrist på blankett 3626r. Kom ihåg att anteckna kontaktinformationen på blanketten och att underteckna den.

Vi beviljar förlängd tidsfrist endast av grundad anledning.

Skatteförvaltningen förvarar beskattningshandlingar. Om du behöver andra beskattningshandlingar för bouppteckningen än bouppteckningsinstrument kan du be om dem från Skatteförvaltningen. Se Skatteförvaltningens kontaktinformation

Om du behöver ett annat bouppteckningsinstrument för bouppteckningen som förrättas nu ska du läsa anvisningarna här Kan jag be om en kopia av bouppteckningsinstrumentet från Skatteförvaltningen?

Du kan få uppgifter om du är

 • make eller maka till den avlidne
 • arvtagare
 • testamentstagare
 • en boutredningsman eller skiftesman som tingsrätten har förordnat.

Skatteförvaltningen behöver endast en kopia av bouppteckningsinstrumentet. 

Det lönar sig dock att göra flera undertecknade (ursprungliga) exemplar av bouppteckningsinstrumentet. Det ursprungliga bouppteckningsinstrumentet behövs alltid när det ska utredas vem representerar dödsboet. Du behöver bouppteckningsinstrumentet exempelvis när du sköter om dödsboets bankärenden eller vill registrera egendom i dödsboets namn. 

Det lönar sig att bifoga alla ursprungliga handlingar till arvingarnas egna exemplar av bouppteckningsinstrumentet.

Skatteförvaltningen förvarar bouppteckningsinstrumentet och bilagorna som elektroniska kopior. När bouppteckningsinstrument arkiveras elektroniskt förstörs alla pappersdokument.

Bouppteckningsinstrumentet är en sekretessbelagd handling. Du kan dock få en kopia av en grundad anledning. Kopian kan vara avgiftsbelagd.

Du kan be om en kopia av bouppteckningsinstrumentet på blankett 3627r

Bouppteckningen behöver inte fastställas hos magistraten. Vid behov kan du dock be att magistraten fastställer att alla delägare i boet och arvlåtarens äkta maka eller make har antecknats rätt i bouppteckningen.

Närmare information om att fastställa delägaruppgifterna i bouppteckningen hittar du på magistratens webbplats

Från den testamenterade egendomen dras värdet på besittningsrätten av i följande fall:

 • testamentet förordnar om besittning av egendomen
 • den efterlevande maken vädjar till sin rätt att hålla makarnas gemensamma hem som sin bostad
 • någon har besittningsrätt till egendomen redan före arvlåtarens bortgång, och besittningsrätten bevaras efter dödsfallet.

Vi beräknar värdet på besittningsrätten på basis av uppgifterna i bouppteckningen och drav av avdraget. Besittningsrättens värde bestäms på samma sätt som i gåvobeskattningen