Bouppteckning – så här gör du och lämnar bouppteckningsinstrumentet till Skatteförvaltningen

Bouppteckningen ska förättas inom 3 månader från dödsfallet. I regel är det den efterlevande maken eller ett barn som arrangerar bouppteckningen – den som bäst känner till den avlidnes förmögenhet.

Exempelvis banker, advokatbyråer och rättshjälpsbyråer upprättar bouppteckningshandlingar. De samlar också ihop alla de dokument över den avlidnes tillgångar och skulder som behövs i bouppteckningsförrättningen. Om du upprättar bouppteckningshandlingen själv ska du se till att du har tillgång till alla dokument.

Skatteförvaltningen har inga färdiga mallar eller blanketter för ett bouppteckningshandling. Du kan använda dig av mallar som är tillgängliga på nätet och i bokhandeln.

Vad ska nämnas i bouppteckningen?

Nämn följande saker i bouppteckningshandlingen och kom även ihåg alla bilagor som behövs.

 • den avlidnes arvingar, efterlevande make, arvingar i andra hand och testamentstagare samt adresser och personbeteckningar för alla
 • namnet på den som anmält dödsboet och på två gode män som ska underteckna bouppteckningsinstrumentet
 • kontaktpersonens namn, adress och telefonnummer
 • arvingens eller testamentstagarens släktskapsförhållande till den avlidne
 • om sambon är delägare gäller någondera av följande:
  • sambon har tidigare varit gift med arvlåtaren 
  • hen har (haft) ett gemensamt barn med arvlåtaren
 • den avlidnes och den efterlevande makens tillgångar och skulder på dödsdagen 
  • Om den avlidne var den efterlevande maken och den tidigare avlidna makens egendom ännu var oskiftad ska du ange båda parternas tillgångar och skulder enligt den senare avlidna makens dödsdag.
 • om den avlidne och den efterlevande maken hade giftorätt till varandras egendom
 • om den efterlevande maken överlåter sin egendom som utjämning till makens arvingar
 • om den efterlevande maken förbehåller sig besittningsrätten till makarnas gemensamma bostad
 • testamente och eventuella anspråk på laglott
 • eventuella förskott på arv av arvlåtaren och den efterlevande maken
 • en gåva som en arvinge eller testamentstagare har fått av arvlåtaren under de 3 senaste åren före dennes död – ange när gåvan har tagits emot samt dess värde och beskaffenhet
 • försäkringsersättningar som har betalats till dödsboet eller förmånstagaren med anledning av dödsfallet – anteckna försäkringsersättningarnas mottagare och belopp
 • ett studielån som är i arvlåtarens namn – du ska markera 0 euro som värde på studielånet i bouppteckningen. Dödsboet är inte skyldigt att betala tillbaka lån med statsborgen.

I bouppteckningsinstrumentet ska du ange som avdrag

 • begravningskostnader
 • kostnader för bouppteckningen
 • skulder som anknyter till den avlidnes livstid.

Skulder kan vara exempelvis

 • bostads-, avbetalnings- och kreditkortsskulder
 • skatteskuld för den avlidnes livstid
 • vatten-, el- och telefonräkningar
 • obetalda sjukdomsutgifter.

Bifoga till bouppteckningsinstrumentet 

 • testamente och äktenskapsförord
 • arvskiftesinstrumentet om arvskiftet har förrättats
 • avvittringsinstrument eller arvskiftesinstrument om maken till den avlidne har avlidit tidigare och avvittring eller arvskifte har förrättats mellan den avlidne och makens arvtagare.

Sänd oss endast kopior av dokumenten. Förvara själv alla i original. 

Ange också i bilagan vem tar hand om dödsboets övriga skatteärenden. Om det är ett ombud ska alla delägare i dödsboet underteckna befullmäktigandet i bouppteckningsinstrumentet eller lämna en separat fullmakt (blankett 3630).

I bouppteckningsinstrumentet behöver du inte bifoga

 • saldointyg över depositioner
 • verifikat på dödsboets kostnader
 • släktutredning 
 • kopior av något annat bouppteckningsinstrument.

Vi begär vid behov tilläggsuppgifter.

Lämna bouppteckningen i MinSkatt eller per post

Lämna oss en kopia av bouppteckningen och dess bilagor inom 1 månad efter bouppteckningsförrättningen. Du kan lämna bouppteckningen elektroniskt i MinSkatt.

Du kan lämna i MinSkatt antingen din egen eller en annan persons bouppteckning. Om du lämnar in en bouppteckning på ett företags vägnar ska du logga in i MinSkatt med företagets koder. Mera information om Suomi.fi-fullmakter

Lämna bouppteckningen i MinSkatt

Så här lämnar du bouppteckningshandlingar i MinSkatt

Om du inte kan lämna bouppteckningen med bilagor i MinSkatt kan du skicka den till adressen

Skatteförvaltningen
Arvs- och gåvobeskattning
PB 760
00052 VERO

Om du behöver komplettera bouppteckningshandlingen senare ska du också lämna den kompletterande bouppteckningshandlingen i MinSkatt eller skicka per post till den nämnda adressen. Vid behov kan du också lämna dokumenten till skattebyrån.

Vi arkiverar bouppteckningen och dess bilagor i elektroniskt format och förstör dokumenten på papper.

Kom ihåg att skicka bouppteckningsinstrumentet i tid – för ett för sent inlämnat bouppteckningshandling måste du betala förseningsavgift eller skatteförhöjning.

Vanliga frågor

Bouppteckningsinstrumentet ska alltid upprättas – även i det fallet att den avlidne inte har lämnat egendom efter sig.

Du kan ansöka om att tidsfristen förlängs

 • för bouppteckningsförrättningen inom 3 månader efter dödsfallet
 • för att lämna in bouppteckningsinstrumentet inom 1 månad från bouppteckningsförrättningen.

Ansök om förlängd tidsfrist i MinSkatt

Även exempelvis en bank, advokatbyrå eller rättshjälpsbyrå kan ansöka om förlängd tidsfrist via MinSkatt. Om du ansöker om förlängd tidsfrist på ett företags vägnar ska du logga in i MinSkatt med företagets koder. Läs mera om Suomi.fi-fullmakter

Alternativt kan du ansöka om att tidsfristen förlängs på blankett 3626r. Kom ihåg att anteckna kontaktinformationen på blanketten och att underteckna den.

Vi beviljar förlängd tidsfrist endast av grundad anledning. Du får beslutet i MinSkatt och per post om du har ansökt om förlängd tidsfrist på en pappersblankett. 

Skatteförvaltningen kan endast ge instruktioner om en hurdan bouppteckningshandling som motsvarar kraven både för arvsbeskattningen och för skattedeklarationen. Om du överväger att förrätta bouppteckningen via en distansuppkoppling ska du utreda att bouppteckningen också uppfyller de krav som andra myndigheter och aktörer, till exempel magistraten eller banken, har ställt utifrån sina behov.

När bouppteckningen innehåller följande uppgifter kan man behandla den på Skatteförvaltningen, även om bouppteckningen hade förrättats via distansuppkoppling.

 1. Bouppteckningen ska innehålla alla de uppgifter som behövs exempelvis om dödsbodelägare, testamentstagare, den avlidnes och den kvarlevande makans eller makens tillgångar och skulder samt familjerättsliga omständigheter i dödsboet (inklusive alla bilagor som behövs).
 2. Bouppteckningen innehåller en specificerad redogörelse för när, var och hur bouppteckningen förrättades, vem har varit på plats och är därmed medvetna om omständigheter och fakta som tagits upp under förrättningen och har eventuellt framfört fakta som en del av förrättningen.
 3. Bouppteckningen innehåller en tecknad försäkran under edlig förpliktelse och intyg såväl av uppgiftslämnaren som av de gode männen.

Skatteförvaltningen förvarar beskattningshandlingar. Om du behöver andra beskattningshandlingar för bouppteckningen än bouppteckningsinstrument kan du be om dem från Skatteförvaltningen. Se Skatteförvaltningens kontaktinformation

Om du behöver ett annat bouppteckningsinstrument för bouppteckningen som förrättas nu ska du läsa anvisningarna här Kan jag be om en kopia av bouppteckningsinstrumentet från Skatteförvaltningen?

Du kan få uppgifter om du är

 • make eller maka till den avlidne
 • arvtagare
 • testamentstagare
 • en boutredningsman eller skiftesman som tingsrätten har förordnat.

Skatteförvaltningen behöver endast en kopia av bouppteckningsinstrumentet. 

Det lönar sig dock att göra flera undertecknade (ursprungliga) exemplar av bouppteckningsinstrumentet. Det ursprungliga bouppteckningsinstrumentet behövs alltid när det ska utredas vem representerar dödsboet. Du behöver bouppteckningsinstrumentet exempelvis när du sköter om dödsboets bankärenden eller vill registrera egendom i dödsboets namn. 

Det lönar sig att bifoga alla ursprungliga handlingar till arvingarnas egna exemplar av bouppteckningsinstrumentet.

Skatteförvaltningen förvarar bouppteckninghandlingen med bilagor som elektroniska kopior. När bouppteckningen arkiveras elektroniskt förstörs alla pappersdokument.

Bouppteckningen är en sekretessbelagd handling. Du kan dock få en kopia av en grundad anledning. Kopian kan vara avgiftsbelagd.

Du kan be om en kopia av bouppteckningen i MinSkatt.

Även exempelvis en bank, advokatbyrå eller rättshjälpsbyrå kan be om en kopia på bouppteckningen via MinSkatt. Om du ber om en kopia på ett företags vägnar ska du logga in i MinSkatt med företagets koder. Läs mera om Suomi.fi-fullmakter

Logga in i MinSkatt

Alternativt kan du be om en kopia av bouppteckningshandlingen på blankett 3627r.

I MinSkatt kan du lämna bouppteckningen på dina eller en annan persons vägnar.
När du loggar in i MinSkatt med dina egna koder kan du skicka en bouppteckning till exempel för en släkting. 

Även exempelvis en bank, advokatbyrå eller rättshjälpsbyrå kan skicka in bouppteckningen via MinSkatt. Om du lämnar bouppteckningen på ett företags vägnar ska du logga in i MinSkatt med företagets koder. Läs mera om Suomi.fi-fullmakter

Bouppteckningen behöver inte fastställas hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Vid behov kan du dock be att Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata fastställer att alla delägare i boet och arvlåtarens äkta maka eller make har antecknats rätt i bouppteckningen.

Närmare information om att fastställa delägaruppgifterna i bouppteckningen hittar du på webbplatsen för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

 

Från den testamenterade egendomen dras värdet på besittningsrätten av i följande fall:

 • testamentet förordnar om besittning av egendomen
 • den efterlevande maken vädjar till sin rätt att hålla makarnas gemensamma hem som sin bostad
 • någon har besittningsrätt till egendomen redan före arvlåtarens bortgång, och besittningsrätten bevaras efter dödsfallet.

Vi beräknar värdet på besittningsrätten på basis av uppgifterna i bouppteckningen och drav av avdraget. Besittningsrättens värde bestäms på samma sätt som i gåvobeskattningen