Bouppteckning och bouppteckningsinstrument

En bouppteckning ska förrättas inom tre månader från dödsfallet. På basis av det som utreds i bouppteckningen upprättas ett bouppteckningsinstrument. Bouppteckningsinstrumentet är ett dokument där man redogör för dödsboets ekonomiska situation, dvs. upprättar en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder.

Den som bäst känner till den avlidnes situation är ansvarig att förrätta bouppteckningen, vanligen efterlevande make eller barn.

Skicka en kopia av bouppteckningsinstrumentet och dess bilagor till Skatteförvaltningen inom en månad efter att bouppteckningen förrättades.

Posta kopior till:
Skatteförvaltningen
Arvs- och gåvobeskattning
PB 760
00052 SKATT

Om du måste komplettera bouppteckningsinstrumentet senare, skicka också kompletteringen till samma adress. Vid behov kan du också lämna dokumenten personligen till skattebyrån.

Exempel: A har avlidit 1.3. Bouppteckning ska förrättas senast 1.6. En kopia av bouppteckningsinstrumentet och dess bilagor ska skickas till Skatteförvaltningen inom en månad efter bouppteckningen.

Mer information om tider

Om du skickar ett bouppteckningsinstrument eller bouppteckningsuppgifter till Skatteförvaltningen för sent, kan du bli tvungen att betala en förseningsavgift eller en skatteförhöjning.

Av bouppteckningsinstrumentet ska framgå bland annat

 • den avlidnes arvingar, efterlevande make, eventuella arvingar i andra hand, testamentstagare och samtligas adresser och personbeteckningar
 • namnet på den som anmält boet och på två godemän som ska underteckna bouppteckningsinstrumentet
 • kontaktuppgifterna för dödsboförvaltaren som tar emot meddelanden och förfrågningar som gäller arvsbeskattningen
 • arvingens eller testamentstagarens släktskap till den avlidne
 • om dödsbodelägaren är sambo i den mening som avses i inkomstskattelagen (person som har levt i samboförhållande med arvlåtaren och som tidigare har varit gift med arvlåtaren eller som har eller har haft ett gemensamt barn med denne)
 • den avlidnes och efterlevande makens egna och gemensamma tillgångar och skulder (den avlidnes studielån med statsborgen behöver inte anges i bouppteckningsinstrumentet)om den avlidne och efterlevande maken har giftorätt till varandras egendom
 • den efterlevande makens meddelande om huruvida hen överlåter egendom i utjämning till den först avlidnes arvingar
 • den efterlevande makens meddelande om huruvida hen kommer att hålla den avlidnes kvarlåtenskap oskiftad i sin besittning eller endast en del av den (t.ex. makarnas gemensamma hem)
 • testamente och eventuella anspråk på laglott
 • eventuella förskott på arv (också från den efterlevande maken) och sådana gåvor som arvingen eller testamentstagaren har fått från arvlåtaren under de tre senaste åren före dennes död (ange när du mottagit gåvan samt dess värde och beskaffenhet)
 • försäkringsprestationer som på grund av arvlåtarens död betalats till dödsboet eller andra förmånstagare med stöd av en personförsäkring (ange mottagare och belopp)
 • de handlingar som utgör grunden för bouppteckningen.

Bifoga till bouppteckningsinstrumentet

 • en kopia av eventuella testament och äktenskapsförord
 • en kopia av skifteshandlingen, om arvsskiftet har förrättats.
 • Om den avlidnes make eller maka har avlidit redan tidigare och avvittring eller arvsskifte förrättats mellan den avlidne och den först avlidne makens rättsinnehavare, bifoga en kopia av avvittrings- eller arvskiftesinstrumentet.

Förutom dessa ska man lämna in även alla andra kompletterande uppgifter och redogörelser som behövs för att kunna fastställa beloppet av tillgångarna och skulderna.  Skicka till Skatteförvaltningen endast en kopia av det ursprungliga dokumentet och förvara själv alla original.

Du behöver inte bifoga några saldointyg över depositioner eller verifikationer över dödsboets utgifter till bouppteckningsinstrumentet. Du behöver inte heller skicka någon släktutredning eller kopia av bouppteckningsinstrumentet efter någon annan person. Skatteförvaltningen ber om dem vid behov.

Ange också dödsboets ombud

I en bilaga till bouppteckningsinstrumentet bör också anges vem som sköter sådana skatteärenden för dödsboet som inte har med arvsbeskattningen att göra. En ombudsauktorisering förutsätter att alla delägare i dödsboet har undertecknat bouppteckningsinstrumentet, eller en separat fullmakt.

För att kunna förrätta bouppteckningen har maken, den avlidne makens avkomlingar samt av tingsrätten förordnad boutredningsman och skiftesman rätt att avgiftsfritt få beskattningsuppgifter ur handlingar som förvaras hos Skatteförvaltningen.

Det räcker med en kopia av bouppteckningsinstrumentet

Skatteförvaltningen behöver endast en kopia av bouppteckningsinstrumentet. Det lönar sig dock att upprätta flera undertecknade exemplar (i original) av bouppteckningsinstrumentet, eftersom det alltid behövs när man måste utreda vilka som är berättigade att företräda dödsboet. Bouppteckningsinstrument behövs t.ex. då man sköter dödsboets bankärenden eller om man vill registrera egendom i arvtagarens namn.

Det lönar sig att bifoga alla originalverifikationer till arvingarnas exemplar av bouppteckningsinstrumentet. Skicka inga originalverifikationer till Skatteförvaltningen, det räcker med en kopia.

Om du behöver längre tid för att förrätta bouppteckningen

Vid behov kan du ansöka om förlängd tid för att förrätta bouppteckning eller att lämna in bouppteckningsinstrumentet till Skatteförvaltningen

Orsaken till förlängningen måste vara motiverad. Ansökan ska göras skriftligen och sökanden ska underteckna den och ge sina kontaktuppgifter.

Förlängd tid för att förrätta bouppteckning ska ansökas inom tre månader från dödsfallet. Om du behöver förlängd tid för att lämna in bouppteckningsinstrumentet ska du ansöka om förlängning inom en månad från att bouppteckningen förrättades.

Skatteförvaltningen förvarar en elektronisk kopia av bouppteckningsinstrumentet

Skatteförvaltningen arkiverar bouppteckningsinstrumentet och bilagorna i elektroniskt format. I samband med att dokumenten sparas kommer de inlämnade pappersdokumenten att förstöras.

Vid behov kan den elektroniska kopian av det inlämnade bouppteckningsinstrumentet laddas ner från Skatteförvaltningens arkiv. Det är möjligt att ge kopior av det arkiverade bouppteckningsinstrumentet och dess bilagor åt alla som behöver uppgifter ur handlingarna för att bevaka sina intressen, tillgodose rättigheter eller fullgöra skyldigheter. Kopior för andra ändamål än beskattningen är avgiftsbelagda.

Du ska alltid motivera varför du vill ha en kopia. Motiveringen ska skickas skriftligen till Skatteförvaltningen (Kopia av bouppteckningsinstrumentet, beställningsblankett 3627r).

Skatteförvaltningen har inga färdiga mallar eller blanketter för bouppteckningsinstrument

Färdiga mallar och blanketter kan du hitta t.ex. på nätet och bokhandeln.

Skicka dokumenten och blanketterna med posten

Skatteförvaltningen sparar bouppteckningsinstrumentet, dess bilagor samt blanketterna som gäller arvsbeskattningen elektroniskt. Posta därför samtliga dokument och blanketter direkt till den plats där de sparas på adressen:

Skatteförvaltningen
Arvs- och gåvobeskattning
PB 760
00052 SKATT

Vid behov kan du också lämna dokumenten personligen till skattebyrån.

Nyckelord: