Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Bouppteckning – vad innebär det och hur ska jag gå till väga?

Vid bouppteckningsförrättningen upprättas en bouppteckningshandling (tidigare bouppteckningsinstrument). I den samlas uppgifterna om den avlidna personens tillgångar och skulder samt arvingar.

Arvingar, alltså delägare i dödsboet, är den avlidna personens barn eller barnbarn samt universaltestamentstagare. Också änkan eller änklingen (den efterlevande maken eller makan) är delägare i dödsboet tills egendomen har avvittrats (boet delats). Om det inte finns några bröstarvingar är änkan eller änklingen ensam delägare i dödsboet. Om det inte finns någon änka eller änkling är delägarna den avlidna personens

 1. föräldrar
 2. syskon om ingendera föräldern är vid liv
 3. syskonens barn eller barnbarn i stället för syskon som inte längre är vid liv.

Bouppteckningen ska förrättas inom 3 månader från dödsfallet.

Bouppteckningshandlingen ska alltid upprättas – även i det fallet att den avlidna personen inte har lämnat egendom eller har lämnat endast skulder efter sig. När skulderna har antecknats i bouppteckningshandlingen har arvingarna inte ansvaret för dem.

Vem arrangerar bouppteckningen?

I regel är det änkan eller änklingen eller ett barn som arrangerar bouppteckningen – den som bäst känner till den avlidna personens förmögenhet.

Till exempel banker, advokatbyråer och rättshjälpsbyråer upprättar bouppteckningar. De samlar också på dina vägnar ihop alla de dokument över den avlidna personens tillgångar och skulder som behövs vid bouppteckningsförrättningen.

Om du upprättar bouppteckningshandlingen själv ska du se till att du har tillgång till alla uppgifter och dokument.

Före bouppteckningsförrättningen

Begär i tid före bouppteckningsförrättningen

Om du för bouppteckningsförrättningen behöver

Du kan få uppgifter om du är

 • maka eller make till den avlidna personen
 • arvtagare
 • testamentstagare
 • en boutredningsman eller skiftesman som tingsrätten har förordnat.

Du kan ansöka om extra tid för att förrätta bouppteckningen

Du kan ansöka om extra tid för att förrätta bouppteckningen inom 3 månader efter dödsfallet. Om den utsatta dagen för ansökan infaller på ett veckoslut eller en helgdag ska du ansöka om tilläggstid senast sista vardagen före veckoslutet eller helgdagen. Vi beviljar extra tid endast av grundad anledning.

Observera dock att om du beviljas tilläggstid för att förrätta bouppteckningen ska du lämna bouppteckningshandlingen till Skatteförvaltningen inom 1 månad från att bouppteckningen förrättats.

Du är arvinge eller bouppgivare

 1. Efter att du har loggat in i MinSkatt ska du i punkten Egna skatteärenden välja länken Sköt egna skatteärenden.
 2. Välj Skatteärenden – Funktionerna för arvsskatt – Förlängd tid för bouppteckning eller inlämning av bouppteckningshandling.

Ansök om tidsfrist i MinSkatt

Du är representant för en bank, advokatbyrå eller någon annan organisation

Efter identifieringen ska du i punkten Begränsad anmälan och begäran om uppgifter välja länken Anmäl eller begär uppgifter begränsat.

Ansök om tidsfrist i MinSkatt

Om du inte kan ansöka om tidsfrist elektroniskt

Om du inte kan sköta ärenden i MinSkatt eller Skatteförvaltningen e-tjänst kan du ansöka om tidsfrist på en pappersblankett.

Kom ihåg att anteckna kontaktuppgifterna på blanketten och att underteckna den.

Vanliga frågor

Skatteförvaltningen kan endast ge instruktioner om en hurdan bouppteckningshandling som motsvarar kraven både för arvsbeskattningen och för skattedeklarationen. Om du överväger att förrätta bouppteckningen via en distansuppkoppling ska du utreda att bouppteckningen också uppfyller de krav som andra myndigheter och aktörer, till exempel magistraten eller banken, har ställt utifrån sina behov.

När bouppteckningen innehåller följande uppgifter kan man behandla den på Skatteförvaltningen, även om bouppteckningen hade förrättats via distansuppkoppling.

 1. Bouppteckningen ska innehålla alla de uppgifter som behövs exempelvis om dödsbodelägare, testamentstagare, den avlidnes och den kvarlevande makans eller makens tillgångar och skulder samt familjerättsliga omständigheter i dödsboet (inklusive alla bilagor som behövs).
 2. Bouppteckningen innehåller en specificerad redogörelse för när, var och hur bouppteckningen förrättades, vem har varit på plats och är därmed medvetna om omständigheter och fakta som tagits upp under förrättningen och har eventuellt framfört fakta som en del av förrättningen.
 3. Bouppteckningen innehåller en tecknad försäkran under edlig förpliktelse och intyg såväl av uppgiftslämnaren som av de gode männen.

Arvlåtarens barn och barnbarn har rätt till laglott av arvet även om arvlåtaren har testamenterat sin egendom till någon annan. Laglotten är hälften av det arv som arvingen skulle ha fått utan testamente.

Som arvinge ska du separat kräva (framställa anspråk på) din laglott av testamentstagaren. Kravet ska delges inom 6 månader från att du fått del av testamentet.

Sidan har senast uppdaterats 5.4.2024