Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Arvsskatteräknaren – hur mycket arvsskatt ska jag betala?

Med arvskatteräknaren kan du preliminärt beräkna hur mycket arvsskatt du ska betala. Resultatet som räknaren ger grundar sig på det belopp som du anger. Räknaren beaktar inte alla eventuella avdrag, såsom avdrag för besittningsrätt. Med räknaren går det inte heller att beräkna eventuella dröjsmålspåföljder för arvsskatt.

Om din andel av arvet är mindre än 20 000 euro behöver du inte betala skatt.

Bouppteckningshandlingen och ett eventuellt testamente avgör på en hur stor arvsandel var och en ska betala skatt.

Exempel: Värdet på dödsboets egendom är 150 000 euro. Det finns 3 arvingar, och var och en av dem får 1/3 i arv. I räknaren anger en arvinge sin egen arvsandel, alltså 50 000 euro.

Skatteklasser och arvsskattetabeller

Arvingarna har delats in i två skatteklasser enligt släktskapsförhållandet mellan arvlåtaren och arvtagaren. I den första skatteklassen är skatten lägre.

Observera att även om arv med ett mindre värde än 20 000 euro är skattefria ska den skattefria andelen (19 999 euro) inte subtraheras från värdet på arvsandelen vid beräkningen av arvsskatten. Den skattefria andelen har redan beaktats i arvsskattetabellen. Räkna alltså ut arvsskatten enligt det totala värdet på din arvsandel.

Du hör till skatteklass 1 om du är

  • arvlåtarens make eller part i ett registrerat partnerskap
  • arvinge i direkt ned- eller uppstigande led, det vill säga barn, barnbarn, förälder, mor- eller farförälder
  • arvinge till maken eller exmaken i direkt nedstigande led
  • arvlåtarens trolovade som får bidrag ur kvarlåtenskapen (2 § 8 kap. i ärvdabalken)

Du hör till skatteklass I om du levde i samboförhållande med arvlåtaren och uppfyller någon av följande punkter:

  • Du har tidigare varit gift med arvlåtaren.
  • Du har eller har haft ett gemensamt barn med arvlåtaren.

Adoptivbarn och -föräldrar är skattemässigt sett i samma ställning som biologiska släktingar.

Skatteklass 1
Värdet på arvet Skatt vid den nedre gränsen

Skatteprocent för den överstigande andelen

20 000–40 000

100

7
40 000–60 000

1 500

10
60 000–200 000

3 500

13
200 000–1 000 000

21 700

16
1 000 000–

149 700

19

Exempel: Du får 30 000 euro i arv efter din mamma. På 20 000 euro är skatten 100 euro. På de 10 000 euro som överskrider 20 000 euro är skatten 7 procent, alltså 700 euro. Du betalar alltså sammanlagt 800 euro i arvsskatt.

Till skatteklass 2 hör andra än de närmaste släktingarna och personer som inte är familjemedlemmar eller släktingar.

Skatteklass 2

Värdet på arvet

Skatt vid den nedre gränsen Skatteprocent för den överstigande
20 000–40 000 100 19
40 000–60 000

3 900

25

60 000–200 000

8 900 29
200 000–1 000 000 49 500 31
1 000 000 297 500 33

Exempel: Du får 30 000 euro i arv efter din morbror. På 20 000 euro är skatten 100 euro. På de 10 000 euro som överskrider 20 000 euro är skatten 19 procent, alltså 1 900 euro. Du betalar alltså sammanlagt 2 000 euro i arvsskatt.

Avdrag för besittningsrätt

Läs närmare om värdet på besittningsrätten vid arvsbeskattningen

Du får anvisningar för betalning i arvsskattebeslutet

Arvsskattebeloppet påverkar betalningsraterna.

Så här fastställs betalningsraterna och förfallodagarna

Sidan har senast uppdaterats 14.4.2023