Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Så här loggar du in i MinSkatt och andra servicetjänster

Du måste vara inloggad för att kunna sköta dina skatteärenden i våra e-tjänster.

Använd bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort

Logga in i MinSkatt och våra övriga e-tjänster med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort, alltså ett elektroniskt identitetskort. Kontrollera eventuella ytterligare anvisningar enligt din situation.

När du sköter dina egna eller ditt företags skatteärenden kan du identifiera dig med dina personliga nätbankskoder, ett elektroniskt identitetskort eller mobilcertifikat, om du är

 • privatperson
 • rörelseidkare eller yrkesutövare
 • jord- eller skogsbruksidkare.

Efter att du har identifierat dig ska du i MinSkatt välja länken Sköt egna skatteärenden.

Du kan identifiera dig med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort om du sköter

 • ditt minderåriga barns skatteärenden
 • en annan persons skatteärenden när du har fått en Suomi.fi-fullmakt av hen.

Efter identifieringen ska du i MinSkatt välja länken Sköt ärenden på någon annans vägnar.

I vissa fall kan en vårdnadshavare inte sköta ärenden på sitt barns vägnar eller behöver en Suomi.fi-fullmakt att göra det. Läs mer om undantagen i anvisningen om Suomi.fi-fullmakter i punkten Privatperson.

Mer information om Suomi.fi-fullmakter

Du kan identifiera dig med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort när du sköter ditt eget företags eller din egen organisations skatteärenden.

Du ska också ha en firmateckningsrätt som baserar sig på din roll i aktiebolaget, bostadsaktiebolaget, andelslaget, det öppna bolaget, kommanditbolaget eller föreningen som har antecknats i handelsregistret eller föreningsregistret:

 • verkställande direktör, ställföreträdare för verkställande direktör eller vice verkställande direktör
 • styrelseordförande
 • styrelseledamot med firmateckningsrätt ensam
 • likvidator
 • disponent eller disponent i huvudsyssla
 • näringsidkare (de räcker att du är registrerad i företags- och organisationsdatasystemet)
 • ansvarig bolagsman
 • prokurist
 • revisor
 • annan firmatecknare med firmateckningsrätt ensam.

Efter identifieringen ska du i MinSkatt välja länken Sköt ärenden på ett företags vägnar.

Du kan identifiera dig i e-tjänsten med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Om du sköter skatteärenden på ett sådant företags eller organisations vägnar i vilket du inte har firmateckningsrätt, behöver du dessutom en Suomi.fi-fullmakt av följande:

 • bolag (aktiebolag samt bostads- och fastighetsaktiebolag)
 • stiftelser eller föreningar
 • organisationer inom offentlig förvaltning (bl.a. kommuner och församlingar)
 • sammanslutningar (bl.a. jordbruks-, skogs- och näringssammanslutningar)
 • dödsbon som har ett FO-nummer
 • samfällda förmåner.

Efter identifieringen ska du i MinSkatt välja länken Sköt ärenden på ett företags vägnar.

Mer information om Suomi.fi-fullmakter

Du kan identifiera dig med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort om du exempelvis på ditt arbetes vägnar anmäler eller begär sådana uppgifter av engångskaraktär som hänför sig till ett företags, en organisations eller en persons skatteärenden. Dessa situationer är exempelvis när du skickar en överlåtelseskattedeklaration för fastighetsmäklare eller värdepappershandlare, årsanmälan eller bouppteckningshandling och lämnar en uppgiftsbegäran. Läs mer om begränsad anmälan och begäran om uppgifter

Efter identifieringen ska du i MinSkatt välja länken Anmäl eller begär uppgifter begränsat.

Observera! När du lämnar uppgifter via denna länk kombineras uppgifterna inte på något sätt till dina personliga beskattningsuppgifter och visas inte i samband med dina beskattningsuppgifter i MinSkatt.

Identifieringssätt för utländska medborgare

Representanten för ett utländskt företag behöver appen Finnish Authenticator och en Suomi.fi-fullmakt för att identifiera sig. Medborgare i EU-länder kan använda eIDAS-indentifieringen begränsat.

Endast de representanter för utländska företag som inte har ett finländskt identifieringsverktyg kan använda identifieringsverktyget Finnish Authenticator för att identifiera sig om de behöver sköta ärenden till exempel i MinSkatt.

För att kunna sköta ärenden på företagets vägnar behöver representanten för det utländska företaget även en Suomi.fi-fullmakt.

Efter identifieringen ska du i MinSkatt välja länken Sköt ärenden på ett företags vägnar. I vissa situationer kan du också välja länken Anmäl eller begär uppgifter begränsat. När du sköter ärenden begränsat på någon annans vägnar behöver du inte en Suomi.fi-fullmakt.

Läs vad begränsad anmälan och begäran om uppgifter innebär

Utländskt företag: så här ger du en fullmakt att sköta skatteärenden

Medborgare och företag i EU-länder kan sköta ärenden begränsat i MinSkatt med hjälp av eIDAS-indentifieringen. Det är möjligt med eIDAS-identifiering om EU-kommissionen har notifierats om identifieringsverktyget och verktyget har erkänts i Finland.

Möjligheterna att sköta ärenden utökas i framtiden.

eIDAS är en EU-förordning vars syfte är att säkerställa uppdaterade och internationellt godkända standarder för elektronisk identifiering.

Läs mer om eIDAS-förordningen på Europeiska kommissionens webbplats

Bedömningen av säkerheten och tillförlitligheten av ett annat EU-lands identifieringsverktyg

Innan identifieringsverktyget kan användas i nätverket eIDAS ska EU-länderna först notifiera schemat för sitt elektroniska identifieringsverktyg i Europeiska kommissionen. Uppgifterna publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och därefter ska identifieringsverktyget erkännas inom 12 månader. Med hjälp av sakkunnigbedömning säkerställs att identifieringsverktyget för respektive land är tillräckligt säkert och tillförlitligt även i användning utanför den egna staten.

Alla identifieringsverktyg för alla eIDAS-länder notifieras dock inte samtidigt. Identifieringsverktyg godkänns så småningom inom de närmaste åren varefter länderna och de som erbjuder identifieringsverktyg kommer med i notifieringsprocessen.

Lista på de EU-länder vars identifieringsverktyg har notifierats

Vanliga frågor

Bankkoderna får du i bruk när du ingår ett avtal med banken. Bankkoderna ska vara personliga om du använder dem för att logga in i en e-tjänst.

Mobilcertifikatet är en identifieringskod på SIM-kortet i telefonen. 

Om mobilcertifikatet är i arbetstagarens arbetstelefon uppstår ingen skattepliktig inkomst för hen. Om certifikatet är i arbetstagarens egen telefon och certifikatet används för att sköta arbetsärenden ska arbetsgivaren betala kostnaderna till arbetstagaren skattefritt mot kvitto.

Läs mer om mobilcertifikat på adressen mobilcertifikat.fi

Certifikatkortet kan vara ett identitetskort med medborgarcertifikat eller ett organisationskort med organisationscertifikat. Polisen beviljar identitetskort och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata organisationskort. 

Om arbetsgivaren skaffar ett identitetskort till arbetstagaren är det skattepliktig förvärvsinkomst för arbetstagaren. Att skaffa ett organisationskort är däremot inte skattepliktig inkomst. När arbetsgivaren har skaffat en kortläsare som stannar i arbetsgivarens bruk utgör läsaren inte skattepliktig förmån för arbetstagaren.

Läs mer om certifikatkort på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas sida: Certifikat och kort för organisationer

Vid inloggningen till MinSkatt används identifikationstjänsten Suomi.fi som erbjuds av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV). I och med den konkurrenssättning som DVV gjort har Suomi.fi-identifikationen tagit i bruk förmedlingstjänsten OP Tjänsten för förmedling av identifiering. Detta har lett till att OP eventuellt visas som tjänsteleverantör i samband med identifikationen även om du använder någon annan banks koder.

Ändringen påverkar inte säkerheten vid identifikationen och du kan logga in i MinSkatt med din egen banks koder på samma sätt som tidigare.

Sidan har senast uppdaterats 19.11.2023