Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Användningen av betalningar till olika skatter

Den här anvisningen gäller såväl privatpersoner som företags- och organisationskunder.

I denna anvisning finns det samlat information om hur Skatteförvaltningen använder kundens inbetalningar till obetalda skatter.

Det är viktigt att välja rätt referensnummer

Olika skatteslag har egna referensnummer. Referensnumret anger vilken skatt en betalning i första hand används till. Exempelvis följande skatteslag har sina egna referensnummer:

 • inkomstskatt, såsom förskott, tilläggsförskott och kvarskatt
 • skatter på eget initiativ (såsom arbetsgivarprestationer, moms och punktskatter)
 • fastighetsskatt
 • överlåtelseskatt.

Ytterligare kan kunden i olika sammanhang även använda andra referenser såsom referensen för förfallna skatter eller referensen för betalningsarrangemang.

Du ser referensnumren i MinSkatt eller i beskattningsbeslutets betalningsuppgifter. Om du får ett sammandrag med en betalningsuppmaning finns referensen också i sammandraget.

Referensnumret för inkomstskatt vid betalning av skatter

Betala med referensnumret för inkomstskatt om du vill betala inkomstskatt, det vill säga förskottsskatt, tilläggsförskott eller kvarskatt. När du betalar med referensnumret för inkomstskatt används det belopp som du har betalat – till alla inkomstskatter före övriga skatter – även sådana som inte har förfallit till betalning.

En inbetalning med referensen för inkomstskatt används till skatter i följande ordning:

 1. förfallna inkomstskatter
 2. inkomstskatter som inte förfallit till betalning
 3. inkomstskatter som omfattas av betalningsarrangemang
 4. inkomstskatter som är i indrivning hos utsökningsmyndigheten
 5. övriga förfallna skatter
 6. skatter som du ansvarar för exempelvis som bolagsman eller som delägare i ett dödsbo.

Om det blir kvar av inbetalningen återbetalas den återstående delen av inbetalningen om det inte finns hinder för att återbetala eller om det återstående beloppet inte används för utmätning.

Essi Exempel har för sina hyresinkomster påförts förskottsskatt i tre rater i februari, juli och november. Varje rat är 500 euro. Förskottsskatten förfaller alltid till betalning den 23:e dagen i månaden. Essi har också påförts kvarskatt vars första rat på 300 euro förfaller till betalning 1.8 och den andra raten på 300 euro 1.10.

Essi betalar 600 euro med referensen för inkomstskatt 15.7. i syfte att betala kvarskatterna. Förskottsskatten för juli förfaller till betalning före kvarskatten och därmed går 500 euro genast till förskottsskatten och återstående 100 euro till den första raten av kvarskatten.

Om Essi dessutom betalar 500 euro med referensen för inkomstskatt 23.7. i syfte att betala förskottsskatten för juli, används 200 euro av inbetalningen till den första kvarskatteraten och 300 euro till den andra kvarskatteraten. Detta på grund av att förskottsskatten för juli redan betalats med Essis tidigare inbetalning.

Filip Företagare har påförts förskottsskatt för ett månatligt belopp på 1 000 euro. Årets första förskott förfaller till betalning 23.1. Filip har dessutom 500 euro moms som förfaller 12.1. Han har inte tidigare förfallna skatter att betala.

Filips syfte är att betala både förskottsskatten och momsen på en gång 9.1. Han betalar 1 500 euro med referensen för inkomstskatt. Av inbetalningen används genast 1 000 euro till förskottsskatten för januari och 500 euro till förskottsskatten för februari. Referensen styr i första hand inbetalningen till inkomstskatt, även till rater som inte har förfallit till betalning.

Filip ska således betala inkomstskatter med referensen för inkomstskatt och moms med referensen för skatter på eget initiativ för att rikta inbetalningarna rätt och undvika dröjsmålsräntan på moms.

Organisationen har påförts förskottsskatt på 2 500 euro i månaden. Förskottsskatten förfaller till betalning den 23:e dagen i varje månad. Kunden har också en kvarskatt på 3 000 euro för året innan och den förfaller till betalning 3.8.

Kunden betalar 3 000 euro 15.7 med referensen för inkomstskatt i syfte att betala kvarskatten. Organisationens förskott för juli förfaller till betalning 23.7, dvs. före kvarskatten, och därmed går 2 500 euro genast till förskottsskatten och 500 euro till kvarskatten. Om kunden därtill betalar 2 500 euro med referensen för inkomstskatt 23.7 i syfte att betala förskottsskatten för juli, används inbetalningen till kvarskatten för det föregående året. Förskottet i fråga har redan tidigare blivit betalt.

Organisationen har ansökt om ett tilläggsförskott på 2 000 euro som förfaller till betalning 21.1. Utöver tilläggsförskottet har organisationen även arbetsgivarprestationer på 1 500 euro som förfaller till betalning 12.1 och ett sådant förskott på 2 800 euro för innevarande skatteår som förfaller 23.1.

Kunden betalar 3 500 euro 14.1 med referensen för inkomstskatt. Syftet är att på samma gång betala tilläggsförskottet och arbetsgivarprestationerna. Av inbetalningen går 2 000 euro till tilläggsförskottet och resten, det vill säga 1 500 euro, till förskottsskatten för januari. Inget av inbetalningen blir kvar för att användas till arbetsgivarprestationen.

Kunden ska betala inkomstskatten med inkomstskattens referens och skatten på eget initiativ med referensen för skatter på eget initiativ. I detta fall borde kunden alltså betala 1 500 euro med referensen för skatter på eget initiativ senast på förfallodagen för skatter på eget initiativ 12.1 och 2 000 euro med referensen för inkomstskatt senast på förfallodagen för tilläggsförskott 21.1. På detta sätt undviker kunden eventuella dröjsmålspåföljder.

Referensnumret för skatter på eget initiativ vid betalning av skatter

Använd referensnumret för skatter på eget initiativ om du vill betala skatter på eget initiativ, såsom arbetsgivarprestationer och moms. Läs mer om att deklarera och betala skatter på eget initiativ.

Om du använder referensnumret för skatter på eget initiativ används inbetalningen enligt följande:

 1. skatter på eget initiativ som förfallit till betalning
 2. skatter på eget initiativ som är i indrivning hos utsökningsmyndigheten
 3. skatter på eget initiativ när de förfaller till betalning.

Om det blir kvar av det inbetalda beloppet används det i slutet av månaden eller innan inbetalningen återbetalas enligt följande till:

 1. övriga förfallna skatter (till exempel inkomstskatter och fastighetsskatt)
 2. alla skatter som ingår i ett betalningsarrangemang, också skatter på eget initiativ
 3. andra skatter som är i indrivning hos utsökningsmyndigheten än skatter på eget initiativ
 4. det belopp som förfallit till betalning enligt ett betalningsprogram som domstolen fastställt
 5. skulder som du ansvarar för.

Av kundens skatter på eget initiativ förfaller 12.3 punktskatt (alkoholskatt) på 1 000 euro och arbetsgivarprestationer på 2 500 euro. Hen betalar 3 500 euro 10.3 med referensnumret för skatter på eget initiativ. Betalningen används 12.3 till punktskatt som förfallit till betalning samt till arbetsgivarprestationer.

Kunden kan alltså på en gång betala alla skatter på eget initiativ med samma referensnummer för skatter på eget initiativ, inklusive punktskatter.

Återbäringstidpunkten och -gränsen påverkar användningsordningen av skatter

Du kan fastställa tidpunkten och gränsen för återbäring av skatter på eget initiativ i MinSkatt. Genom att ändra återbäringstidpunkten kan man välja om inbetalningen eller återbäringen lämnas kvar för att användas till kommande skatter som förfaller till betalning eller om återbäringen betalas ut till kunden.

Läs mer om återbäring av en inbetalning samt fastställande av återbäringstidpunkten och -gränsen.

Av kundens skatter på eget initiativ förfaller 12.3 moms på 3 000 euro och arbetsgivarprestationer på 2 000 euro. Dessutom förfaller förskottsskatt på 1 000 euro till betalning 23.3. Kundens syfte är att betala alla skatter på en gång 9.3. Hen betalar 6 000 euro med referensnumret för skatter på eget initiativ.

Återbäringstidpunkten som kunden valt är "genast efter behandlingen": Används först 5 000 euro av inbetalningen till skatter på eget initiativ som förfallit till betalning 12.3. Resten, dvs. 1 000 euro, används inte i detta skede. Inbetalningen med referensen för skatter på eget initiativ går i slutet av månaden eller vid återbäringen till andra skatter än till skatter på eget initiativ. Därför används det återstående beloppet på 1 000 euro till förskottsskatt först 31.3 och därmed beräknas också dröjsmålsränta på skatten för tiden 24.3–31.3.

Obs. Om återbäringstidpunkten infaller "genast efter behandlingen” återbärs oanvända egna inbetalningar endast på begäran av kunden.

I exempelfallet lönar det sig för kunden att betala

 • 5 000 euro i skatter på eget initiativ med referensnumret för skatter på eget initiativ senast på förfallodagen 12.3
 • 1 000 euro i förskottsskatt senast på förfallodagen 23.3 med referensen för inkomstskatt

Då undviker kunden eventuella dröjsmålspåföljder.

Referensnumret för förfallna skatter vid betalning av skatter

Du kan använda referensen för förfallna skatter när du vill betala alla förfallna skatter på en gång.

Inbetalningen används då till skatter i följande ordning:

 1. till förfallna skatter i första hand i ordning enligt preskriptionsdatumet och i andra hand enligt förfallodagen
 2. till förfallna skatter som ingår i ett betalningsarrangemang
 3. till skatter som är i indrivning hos utsökningsmyndigheten
 4. till övriga förfallna skatter (används först i slutet av månaden eller när inbetalningen återbetalas)
 5. till skulder som du ansvarar för (används först i slutet av månaden eller när inbetalningen återbetalas).

Kunden har 800 euro i arbetsgivarprestationer som förfaller till betalning 12.9. Dessutom har hen påförts kvarskatt. Den första raten på 200 euro förfaller till betalning 1.9.

Kundens syfte är att 15.9 betala de förfallna arbetsgivarprestationerna och kvarskatten. Hen betalar skatterna  med referensnumret för förfallna skatter. Av inbetalningen går genast det belopp som behövs till kvarskatten med dröjsmålsränta och därefter resten till arbetsgivarprestationerna med dröjsmålsränta.

Kunden har 500 euro i fastighetsskatt som förfaller till betalning 6.10 och av skatter på eget initiativ som förfaller till betalning 12.10 moms på 2 400 euro och arbetsgivarprestationer på 600 euro. Dessutom har hen förskottsskatt på 1 000 euro som förfaller till betalning 23.10. Kunden har registrerats som momsskyldig.

Hen betalar 4 500 euro 12.10 med referensnumret för förfallna skatter. Kundens syfte är att på en gång betala de skatter på eget initiativ som förfaller 12.10, den fastighetsskatt som förfaller 6.10 och den förskottsskatt som förfaller 23.10.

Den tidpunkt för återbäring som kunden valt är "genast efter behandlingen": Används av inbetalningen genast 12.10 det belopp som behövs till fastighetsskatten med dröjsmålsränta och sedan 3 000 euro till skatter på eget initiativ. Resten av inbetalningen blir och väntar på skatter som förfaller till betalning senare. I slutet av månaden, det vill säga 31.10, används det belopp som behövs till att betala förskottsskatten med dröjsmålsränta. Ränta beräknas på förskottsskatten för tiden 24.10–31.10 och på fastighetsskatten för tiden 7.10–12.10.

I exempelfallet lönar det sig för kunden att betala

 • fastighetsskatten senast 6.10 med referensen för fastighetsskatt
 • skatterna på eget initiativ senast 12.10 med referensen för skatter på eget initiativ
 • förskottsskatten senast 23.10 med referensen för inkomstskatt.

Referensnumret för fastighetsskatt vid betalning av skatter

Använd referensen för fastighetsskatt när du vill betala fastighetsskatter. Du kan dock inte välja vilken fastighetsskatterat din inbetalning riktas till. Din inbetalning används till alla – även till inte förfallna, fastighetsskatterater.

Med dina betalningsuppgifter kan du endast betala din egen fastighetsskatt. Du kan exempelvis inte betala din makes fastighetsskatt med dina betalningsuppgifter.

En inbetalning med referensen för fastighetsskatt används till skatter i följande ordning:

 1. förfallna fastighetsskatter
 2. fastighetsskatter som inte förfallit till betalning
 3. skatter på eget initiativ när de förfaller till betalning

Om det blir kvar av det inbetalda beloppet, används det i slutet av månaden eller när inbetalningen återbetalas enligt följande till:

 1. övriga förfallna skatter (till exempel inkomstskatter och fastighetsskatt)
 2. alla skatter som ingår i ett betalningsarrangemang, också till skatter på eget initiativ
 3. anda skatter som är i indrivning hos utsökningsmyndigheten än skatter på eget initiativ
 4. av domstolen fastställt belopp som förfallit till betalning enligt ett betalningsprogram som domstolen fastställt
 5. skulder som du ansvarar för.

Filip Företagare har påförts fastighetsskatt i två rater på sammanlagt 600 euro. Förfallodagarna är 6.8 och 6.10. Filip har dessutom 500 euro moms som förfaller till betalning 12.8. Han har inte tidigare förfallna skatter att betala.

Filips syfte är att betala både fastighetsskatten och momsen på en gång. Han betalar 1 100 euro med referensen för fastighetsskatt 6.8. Av inbetalning används genast 300 euro till den första fastighetsskatteraten och 300 euro till den andra raten. Den återstående delen av inbetalningen återbetalas om det inte finns hinder för att återbetala. Referensen styr inbetalningen i första hand till fastighetsskatt, även till rater som inte har förfallit till betalning. Inbetalningen används dock inte till inte förfallna skatter av andra skatteslag.

Filip ska således betala fastighetsskatterna med referensen för fastighetsskatt och momsen med referensen för skatter på eget initiativ för att rikta inbetalningarna rätt och undvika dröjsmålsräntan på moms.

Referensnumret för överlåtelseskatt vid betalning av skatter

Då överlåtelseskatten betalas ska referensen för överlåtelseskatt användas så att betalningen riktas rätt. Referensen för överlåtelseskatt är kundspecifik och bestående. När du betalar med referensnumret för överlåtelseskatt används inbetalningen inte till betalning av andra skatter. Läs mer om överlåtelseskatt.

Betalningsuppgifterna, såsom referensnumret och Skatteförvaltningens kontonummer, får du antingen i e-tjänsten MinSkatt eller per telefon. Du kan betala antingen via MinSkatt eller i din nätbank.

Sidan har senast uppdaterats 14.8.2023