Skattedeklaration – aktiebolag och andelslag

Aktiebolag och andra samfund ska lämna sina inkomstskattedeklarationer exempelvis i MinSkatt. En separat skattedeklaration ska lämnas in för varje räkenskapsperiod.

Aktiebolag och andelslag lämnar in följande inkomstbeskattningsuppgifter med skattedeklarationen 6B: inkomster, utgifter, tillgångar, skulder och övriga uppgifter som inverkar på beskattningen.

I vilka fall måste man lämna in en skattedeklaration?

Aktiebolag och andelslag ska lämna in en skattedeklaration självmant om det under skatteåret haft skattepliktiga inkomster, tillgångar, skulder eller övriga uppgifter som påverkar beskattningen. Skattedeklarationen ska lämnas in självmant inom utsatt tid utan att Skatteförvaltningen begär det separat.

Skattedeklarationen ska lämnas in även om

  • aktiebolaget eller andelslaget inte till exempel under begynnelseåret haft egentlig verksamhet
  • aktiebolaget har försatts i konkurs, eller
  • Skatteförvaltningen begär särskilt att skattedeklarationen lämnas in.

När ska skattedeklarationen lämnas in?

Aktiebolag och andelslag ska lämna in skattedeklarationen inom 4 månader från det att räkenskapsperiodens sista kalendermånad har gått ut.

Exempel: Aktiebolagets räkenskapsperiod går ut 15.7.2019. Skattedeklarationen ska lämnas in senast 30.11.2019. Om 30.11 infaller på en lördag eller en helgdag kan man lämna in skattedeklarationen på den första efterföljande vardagen.

Efter att du lämnat in deklarationen elektroniskt får du en mottagningsbekräftelse om deklarationen. Den elektroniska skattedeklarationen har lämnats inom utsatt tid om du får en bekräftelse senast under den sista inlämningsdagen.

En pappersdeklaration ska vara framme i Skatteförvaltningen senast den sista inlämningsdagen kl. 16.15. Kom ihåg att reservera tid för postens gång. Skattedeklarationen får lämnas in på en pappersblankett endast av särskilda skäl, om det t.ex. inte går att lämna deklarationen elektroniskt på grund av tekniska hinder.

En försenad eller bristfällig skattedeklaration leder i regel till förseningsavgift eller skatteförhöjning. Om en skattedeklaration inte lämnas in alls kan det dessutom leda till att Skatteförvaltningen verkställer beskattningen enligt uppskattning. För fastställande av skatteförhöjning och beskattning enligt uppskattning förutsätts alltid att Skatteförvaltningen först hör aktiebolaget eller andelslaget.

Ytterligare information om förseningsavgift och skatteförhöjning

Aktiebolaget eller andelslaget kan i undantagsfall beviljas förlängd inlämningstid för skattedeklarationen, t.ex. på grund av sjukdom. Ytterligare information: Förlängd inlämningstid för skattedeklaration.

Så här lämnar du in skattedeklarationen

Deklarationen för aktiebolag och andelslag ska lämnas in elektroniskt. Det finns olika alternativ:

Lämna alltid elektroniskt även de bokslutshandlingar som behövs.

Skattedeklarationen får lämnas in på en pappersblankett endast av särskilda skäl, om det t.ex. inte går att lämna deklarationen elektroniskt på grund av tekniska hinder. Man behöver inte ansöka om särskilt tillstånd för det och inte heller berätta i förväg varför deklarationen lämnas in på papper. Skatteförvaltningen kan i samband med skattekontrollen fråga varför ansökan lämnades in på papper. Pappersblankett 6B.

Korrigera felen – lämna in en ny deklaration

Du kan korrigera den deklaration som du tidigare har lämnat in ända fram till att beskattningen är slutförd. Ange uppgifterna på nytt i skattedeklarationen som ersätter den tidigare. Dagen då beskattningen slutförs står i beskattningsbeslutet. Beskattningen slutförs dock senast tio månader efter att räkenskapsperiodens sista kalendermånad har gått ut. Efter att beskattningen slutförts kan ändring sökas i beskattningen genom omprövningsbegäran.

Vilket är bolagets skatteår?

Beskattningen verkställs för skatteåret. Om räkenskapsperioden inte är ett kalenderår, består skatteåret av den räkenskapsperiod eller de räkenskapsperioder som har utgått under kalenderåret i fråga. Skattedeklaration ska lämnas in separat för varje räkenskapsperiod.

Exempel: Aktiebolagets eller andelslagets räkenskapsperiod är 1.4.2018–31.3.2019 och följande räkenskapsperiod förkortas så den tar slut 31.12.2019. Skatteåret för de båda räkenskapsperioderna är 2019. Skattedeklaration lämnas in separat för räkenskapsperioder som slutar 31.3. och 31.12. Skatteårets inkomst består av de båda räkenskapsperiodernas sammanräknade beskattningsbara inkomst.

När slutförs beskattningen?

Skatteförvaltningen räknar räkenskapsperiodens slutliga inkomstskatt på basis av deklarationsuppgifterna.

Efter att Skatteförvaltningen har behandlat uppgifterna i deklarationen och beskattningen har verkställts skapas beskattningsbeslutet för aktiebolaget och andelslaget. Från och med skatteåret 2018 har varje skattskyldig en egen, individuell dag då beskattningen slutförs. Dagen anges beskattningsbeslutet. Beskattningen av aktiebolag och andelslag slutförs dock senast tio månader efter att räkenskapsperiodens sista kalendermånad har gått ut. Om flera räkenskapsperioder har gått ut under kalenderåret, slutförs beskattningen efter tio månader räknat från utgången av den sista månaden i den senaste räkenskapsperioden.

Exempel: Aktiebolagets eller andelslagets räkenskapsperiod är 1.1.2019–31.12.2019. Beskattningen slutförs senast 31.10.2020.
 
Exempel: Aktiebolagets eller andelslagets räkenskapsperiod är 1.4.2018–31.3.2019. Beskattningen slutförs senast 31.1.2020.

Den dag för slutförandet av beskattningen som antecknats på beskattningsbeslutet kan ändras i följande fall:

  • Aktiebolaget eller andelslaget kompletterar eller korrigerar beskattningsuppgifter innan beskattningen slutförs.
  • Skatteförvaltningen fortsätter beskattningen exempelvis på grund av en oavslutad kontrollåtgärd. I ett sådant fall skickar Skatteförvaltningen innan beskattningen slutförs ett meddelande till aktiebolaget eller andelslaget om att beskattningen fortsätter.

Om uppgifterna som utgör grunden för beskattningen ändras innan beskattningen slutförs, skickar Skatteförvaltningen ett nytt beskattningsbeslut till aktiebolaget eller andelslaget. Om aktiebolaget eller andelslaget har kompletterat eller korrigerat beskattningsuppgifter eller om Skatteförvaltningen har meddelat att beskattningen fortsätter, skickar Skatteförvaltningen ett nytt beskattningsbeslut även om beskattningens slutresultat inte skulle ändras.

Det står ett nytt datum för slutförandet av beskattningen i beskattningsbeslutet. Det nya datumet kan vara detsamma eller senare än det tidigare datumet. Beskattningen slutförs dock senast den dag som angetts i det senaste beskattningsbeslutet.

Beskattningens slutresultat framgår av det sista beskattningsbeslutet.