Så här söker du ändring i ett beslut om skatter på eget initiativ

Företag eller organisationer kan söka ändring i beslut som gäller skatter på eget initiativ, dvs. i beslut som gäller exempelvis moms, punktskatt eller arbetsgivarprestationer. Arbetsgivarprestationer är bl.a. förskottsinnehållningar på utbetalda löner och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift.

Beslut som gäller skatter på eget initiativ är exempelvis:

 • beskattningsbeslut
 • beslut om rättelse av beslut
 • beslut om skatteförhöjning
 • beslut om förseningsavgift
 • beslut till ansökan om återbäring
 • tillståndsbeslut
 • registreringsbeslut.

Anvisningarna på denna sida gäller alla former av företag och organisationer.

Läs mer om sökande av ändring i ett registreringsbeslut

Ändring söks hos skatterättelsenämnden

Sök ändring genom att begära omprövning hos skatterättelsenämnden.

Anvisningen för sökande av ändring finns som bilaga till beslutet. Anvisningen för sökande av ändring i förseningsavgift finns som bilaga till sammandraget av skatterna.

Du kan också ansöka om att Skatteförvaltningen avstår från att ta ut förseningsavgiften om du på grund av ett särskilt skäl lämnar deklarationen för sent. Läs mer om avstående från förseningsavgift.

Kontrollera alltid tidsfristerna och instruktionerna för sökande av ändring i den anvisning för ändringssökande som bifogats till beslutet.

Hur söker man ändring?

Begär omprövning i MinSkatt. 

Du kan även lämna en begäran om omprövning på papper. Den egentliga begäran om omprövning ska vara en fritt formulerad skriftlig redogörelse. Foga gärna blankett 4015r  Begäran om omprövning av skatter på eget initiativ som pärmblad till begäran.

Begäran om omprövning kan också i sin helhet vara fritt formulerad.

Av omprövningsbegäran ska alltid framgå

 • ändringssökandens namn och FO-nummer
 • i vilket beslut du söker ändring
 • vilka ändringar du vill ha i beslutet
 • och på vilka grunder.

Kom ihåg att underteckna din begäran om omprövning om du lämnar den på papper. Om omprövningsbegäran undertecknas av en fullmaktsinnehavare i stället för den sökande ska du också bifoga en fullmakt.

Till begäran om omprövning ska du bifoga de handlingar som åberopas.

När ska ändring sökas?

Begäran om omprövning ska i regel lämnas inom tre år. Tidsfristen räknas från ingången av året som följer efter skatteperiodens utgång.

Om företagets eller samfundets räkenskapsperiod inte är ett kalenderår men skatteperioden är en kalendermånad, räknas tidsfristen för ändringssökande undantagsvis från ingången av året efter räkenskapsperiodens utgång.

Tidsfristen för begäran om omprövning är dock alltid minst 60 dagar. Minimitiden räknas från den dag då företaget eller organisationen fick del av beslutet.

Omprövningsbegäranden som gäller registreringsbeslut, tillståndsbeslut eller andra s.k. särskilda beslut ska framställas inom 60 dagar från det att företaget eller organisationen fick del av Skatteförvaltningens beslut. Tidsfristen för sökande av ändring är således betydligt kortare än den allmänna tidsfristen på tre år.

Kontrollera alltid tidsfristen för sökande av ändring i den anvisning för ändringssökande som bifogats till beslutet.

Exempel 1: Företagets räkenskapsperiod är ett kalenderår. Företagets skatteperiod för moms är en månad. Företaget kan söka ändring i ett beslut som gäller skatteperioden 1–30.6.2020 senast 31.12.2023.

Exempel 2: Företagets räkenskapsperiod är ett kalenderår. Företaget har fått ett beslut om punktskatt som gäller skatteperioden 1.11–30.11.2021. Skatteförvaltningen meddelar ett beslut 31.1.2022. Begäran om omprövning ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast 31.12.2024.

Exempel 3: För ett företag utgår under samma kalenderår två räkenskapsperioder, 1.7.2021–30.6.2022 och 1.7.2022–31.12.2022. Skatteperioden är en kalendermånad. Företaget kan söka ändring i besluten om dessa skatteperioder fram till slutet av 2025.

Exempel 4: Företaget har fått del av ett beslut om tillstånd 11.1.2021. Begäran om omprövning som gäller ärendet ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast 12.3.2021. 

Observera övergångsperioderna

Punktskatterna är skatter på eget initiativ fr.o.m. 2021. Följ anvisningarna på den här sidan om punktbeskattningens

 • beskattningsbeslut gäller en skatteperiod som börjat 1.1.2021 eller senare
 • beskattningsbeslutet har fattats 1.2.2021 eller senare och skatteperioden har gått ut (eller skyldigheten att betala skatt har uppstått på annat sätt) 2020 eller tidigare
 • beslutet gäller en återbäringsansökan som har inletts 1.1.2021 eller därefter
 • tillstånds- eller registreringsbeslutet har fattats 1.1.2021 eller därefter.

Obs! Om du i år (2021) söker ändring i ett punktskattbeslut för 2018–2020 kan du inte lämna en omprövningsbegäran i MinSkatt. Gör en fritt formulerad omprövningsbegäran till Skatteförvaltningen och bifoga detta pärmblad: Begäran om omprövning av skatter på eget initiativ, pärmblad (4015r).

Endast omprövningsbegäranden som har lämnats inom utsatt tid kan prövas

Omprövningsbegäran ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast kl. 16.15 på den utsatta dagen. Omprövningsbegäranden som kommit in efter tidsfristen behandlas inte.

Beslutet ska iakttas även om ändring har sökts

Även om företaget eller organisationen söker ändring i beslutet, ska beslutet iakttas tills begäran om omprövning eller besvären har avgjorts.

I samband med omprövningsbegäran kan man dock ansöka om avbrytande av verkställigheten av skatten. Med avbrytande av verkställighet avses att utsökningen av skatten avbryts för den tid då ändringssökandet pågår.

Mer information om avbrytande av verkställighet

Besvär hos förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen

Beslut som meddelats med anledning av omprövningsbegäran får överklagas hos förvaltningsdomstolen genom besvär. Besvären ska anföras inom 60 dagar från det att sökanden fick del av beslutet.

Tidsfristen tillämpas i punktbeskattningen på skatterättelsenämndens beslut.

Kontrollera alltid tidsfristerna och anvisningarna i den anvisning för ändringssökande (dvs. i den besvärsanvisning) som bifogats till beslutet.

Ändring i förvaltningsdomstolens beslut kan sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Besvären till förvaltningsdomstolen eller till högsta förvaltningsdomstolen kan vara avgiftsbelagda.

Läs mer om avgifterna och kontrollera förvaltningsdomstolarnas adresser (Oikeus.fi).

Ändring i ett förhandsavgörande ska alltid sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Läs mer om sökande av ändring i förhandsavgöranden.

Sidan har senast uppdaterats 31.12.2021