Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Begäran om omprövning i ett beslut som gäller skatter på eget initiativ

Ett företag eller samfund kan söka ändring i ett beslut som gäller skatter på eget initiativ.

Skatter som betalas på eget initiativ är t.ex. moms, punktskatt och arbetsgivarprestationer, såsom förskottsinnehållningar på betalda löner och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift. Om du begär omprövning i registrering ska du läsa anvisningarna om begäran om omprövning i registreringsärenden

Ett företag eller en organisation kan också söka ändring i en förseningsavgift: Du kan begära att Skatteförvaltningen avstår från att ta ut förseningsavgiften om du på grund av ett särskilt skäl lämnar deklarationen för sent. Läs mer om avstående från förseningsavgift

Det går att begära omprövning i ett beslut till vilket anvisningar för sökande av ändring har bifogats.

Anvisningar för begäran om omprövning

1

När kan jag begära omprövning?

Du kan i allmänhet begära omprövning inom tre år räknat från början av det år som följer på utgången av skatteperioden.

Om den utsatta dagen för omprövningsbegäran infaller på helgdag, självständighetsdagen, första maj, julaftonen, midsommaraftonen eller helgfri lördag, får omprövningsbegäran lämnas in till Skatteförvaltningen under den första vardagen därefter.

Omprövningsbegäran ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast kl. 16.15 på den utsatta dagen.

Exempel: Ett företag får i januari 2024 ett beslut från Skatteförvaltningen som gäller skatteperioden för november år 2023. Om företaget gör en begäran om omprövning ska den vara framme hos Skatteförvaltningen senast 31.12.2026. Företagets räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Observera undantagen:

 1. Företagets eller organisationens räkenskapsperiod är inte ett kalenderår men skatteperioden är en kalendermånad: Tiden för sökande av ändring på 3 år räknas från och med ingången av året efter räkenskapsperiodens utgång.
 2. Begäran om omprövning gäller ett registreringsbeslut, ett tillståndsbeslut eller något annat så kallat särskilt beslut: Begäran om omprövning ska göras inom 60 dagar från det att företaget eller organisationen fått del av beslutet.

Exempel A: Två av företagets räkenskapsperioder har avslutats under kalenderåret 2023: 1.7.2022–30.6.2023 och 1.7–31.12.2023. Företaget kan göra en begäran om omprövning för beslut om skatteperioder som hör till dessa räkenskapsperioder fram till slutet av 2026.

Exempel B: Ett företag har fått ett tillståndsbeslut 11.1.2023. Om företaget gör en begäran om omprövning ska den vara framme hos Skatteförvaltningen senast 12.3.2023.

Tidsfristen för begäran om omprövning är dock alltid minst 60 dagar från den dag då företaget eller organisationen har fått beslutet.

Kontrollera alltid tidsfristen för sökande av ändring i den anvisning för sökande av ändring som bifogats till beslutet.

2

Så här gör du en begäran om omprövning

Du kan du göra en begäran om omprövning i MinSkatt.

Om du inte kan använda MinSkatt: du kan ansöka om omprövning med en fritt formulerad ansökan till vilken du bifogar blankett 4015r som pärmblad.

Gå till MinSkatt

 1. När du har loggat in i MinSkatt ska du välja fliken Skatteärenden.
 2. I punkten Omprövningsbegäranden ska du välja länken Alla omprövningsärenden.
 3. Välj länken Omprövningsbegäran till skatterättelsenämnden.
 4. Ange i begäran om omprövning
  • ändringssökandens namn och FO-nummer
  • beslut i vilket ändring söks
  • vilka ändringar du yrkar på i beslutet (även eurobeloppen)
  • på vilka grunder ändring yrkas (skriv motivering).
3

När du har gjort omprövningsbegäran

Även om du söker ändring i ett beslut som företaget eller organisationen fått ska du handla enligt beslutet tills begäran om omprövning eller besvären har avgjorts.

Vid behov kan du ansöka om betalningsarrangemang eller utsökningsförbud för skatten.

I MinSkatt kan du följa behandlingen av din begäran om omprövning: Välj fliken Skatteärenden och i punkten Deklarationernas och ansökningarnas status ska du välja länken Uppföljning av behandlingsläget.

Mer information och anvisningar om omprövning

Skatten ska betalas senast på förfallodagen även om du har begärt omprövning av beskattningen. Det löper dröjsmålsränta på en obetalad skatt.

Ring Skatteförvaltningens servicenummer 029 497 027 (Betalningsrörelse) för att få de anvisningar för betalning som du behöver. Du kan också kontrollera de uppgifter som du behöver för betalningen i MinSkatt: Så här betalar du skatter i MinSkatt.

Om du har svårigheter med att betala skatten på förfallodagen lönar det sig att ta reda på om du kan få ett betalningsarrangemang. Läs mer om att ansöka om betalningsarrangemang

Om din begäran om omprövning godkänns och du inte har andra skatteskulder återbärs den överbetalda skatten med ränta automatiskt till dig.

Du kan återkalla en omprövningsbegäran antingen delvis eller helt. Välj i MinSkatt fliken Skatteärenden. Välj sedan i punkten Omprövningsbegäranden länken Återta omprövningsbegäran.

Avbrytande av verkställighet betyder att skatten inte skickas till utsökning medan omprövningsbegäran behandlas eller att en redan inledd utsökning avbryts. Du kan ansöka om avbrytande av verkställighet samtidigt med begäran om omprövning eller separat senare.

Om din avsikt är att betala skatten i sin helhet oavsett din omprövningsbegäran lönar det sig inte att ansöka om avbrytande av verkställighet.

Observera att om du ansöker om avbrytande av verkställighet

 • löper det dröjsmålsränta på skatten också under avbrottet, alltså från den ursprungliga förfallodagen fram till betalningsdagen
 • dina skatteåterbäringar kan inte användas till att betala kvarskatter
 • du kan inte få ett skatteskuldsintyg, det vill säga ett intyg över betalningen av skatter.

Utsökningen kan hindras antingen helt eller begränsat

Verkställigheten av skatt kan avbrytas på två olika sätt:

 • I sin helhet: Skatten skickas inte till utsökning och dina skatteåterbäringar eller betalningar till Skatteförvaltningen används inte till att betala skatten.
 • Begränsat: Dina skatteåterbäringar och andra inbetalningar kan användas till skatten, skatten kan skickas till utsökning, och också annan egendom kan utmätas. Utsökningsmyndigheten får dock inte sälja den utmätta egendomen innan ditt ärende har slutbehandlats.

Verkställigheten av skatten kan avbrytas i sin helhet, endast om skatten ännu inte har skickats till utsökning.

Om din omprövningsbegäran avslås, avslås också din begäran att avbryta verkställigheten. I en sådan situation kan den obetalade skatten skickas till utsökning. Utsökningsmyndigheten får visserligen inte sälja exempelvis fastigheter, aktier i bostadsaktiebolag och inte heller aktier i ömsesidiga fastighetsbolag under tiden som din begäran om omprövning behandlas.

Läs mer i den detaljerade skatteanvisningen: Avbrytande av verkställighet

Ändring i ett beslut som meddelats med anledning av omprövningsbegäran kan sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Kontrollera den utsatta tiden och de anvisningar om hur man anför besvär som har bifogats till beslutet.

Sidan har senast uppdaterats 23.2.2023