Anställd av en finländsk arbetsgivare utomlands

Om du reser utomlands för att arbeta för en finländsk arbetsgivare, inverkar längden på arbetet utomlands och arbetsstaten på din beskattning i Finland.

Deklarera både dina utländska och finländska inkomster i skattedeklarationen

Deklarera på nätet (skatt.fi/skattedeklaration)

Webbtjänsten Skattereklaration på nätet 2017 har stängts. Det är inte längre möjligt att lämna in uppgifter i denna tjänst. Fyll i uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen och skicka den till skattebyrån per post.

  • Om din lön har beskattats i arbetsstaten och om den inte är skattefri i Finland utifrån sexmånadersregeln, ska du yrka på att dubbelbeskattningen undanröjs i skattedeklarationen. Du kan framföra yrkandet med följeblanketten 16 Utredning om utlandsinkomster för 2016 på nätet eller returnera blanketten som bilaga till skattedeklarationen för arbetsåret.

  • Om din finländska arbetsgivare inte har verkställt förskottsinnehållning på din lön på basis av sexmånadersregeln, behöver du inte meddela dina utlandsinkomster separat i skattedeklarationen. Din arbetsgivare deklarerar lönen till Skatteförvaltningen.

  • Om din arbetsgivare inte har tillämpat sexmånadersregeln trots att den skulle ha kunnat tillämpas utifrån en retroaktiv bedömning, ska du göra ett yrkande om att regeln tillämpas i skattedeklarationen med stöd av de uppgifter som du har lämnat i bilageblanketten 16. Om lönen fattas helt och hållet från din skattedeklaration, deklarera utlandslönen i punkten Övriga utländska förvärvsinkomster och ge en utredning om arbetet på bilageblankett 16 även på nätet

1. Arbetet utomlands pågår i högst sex månader

Om du arbetar utomlands för en finländsk arbetsgivare oavbrutet i högst sex månader, beskattas din lön för arbetet utomlands i Finland. Lönen beskattas i huvudsak på samma sätt som en lön för arbete i Finland.

Lönen beskattas vanligen inte i arbetsstaten. Det finns dock några undantag från denna huvudregel. Arbetsstaten kan beskatta din lön t.ex. då du arbetar i en stat med vilken Finland inte har ingått ett skatteavtal. Arbetsstaten har beskattningsrätt även då du arbetar i en skatteavtalsstat och ett fast driftställe bildas för din arbetsgivare i denna stat. Om du är idrottare eller konstnär har arbetsstaten vanligen rätt att beskatta din lön oberoende av längden på ditt arbete.

Om arbetsstaten har rätt att beskatta din lön undanröjs dubbelbeskattningen vanligen i Finland. Närmare information om detta finns i anvisningen

Kontakta skattemyndigheten i arbetslandet om du behöver information om beskattningen i landet i fråga.

2. Arbetet utomlands pågår över sex månader

Om du arbetar utomlands oavbrutet i över sex månader, är det möjligt att lönen för ditt arbete utomlands är skattefri i Finland (den s.k. sexmånadersregeln). En lön är skattefri i Finland om alla följande förutsättningar uppfylls:

  • Din arbetsrelaterade vistelse pågår oavbrutet i minst sex månader.
  • Du vistas inte i Finland mer än i snitt sex dagar per full arbetsmånad under denna tid.
  • Skatteavtalet mellan Finland och arbetsstaten hindar inte beskattning av lönen i arbetsstaten.

Enligt skatteavtalen har arbetsstaten rätt att beskatta din lön om duvistasöver 183 dagar i arbetsstaten under den tidsperiod som har fastställts i skatteavtalet. Beroende på skatteavtal är tidsperioden antingen en tolvmånadersperiod eller ett kalenderår. Arbetsstaten kan beskatta din lön även då ett fast driftställe bildas för din arbetsgivare i staten i fråga. Om det inte finns något skatteavtal mellan arbetsstaten och Finland, kan sexmånadersregeln tillämpas om de kriterier som gäller längden på arbetet och visiterna i Finland uppfylls.

Om alla ovan nämnda förutsättningar inte uppfylls, är lönen skattepliktig inkomst i den finländska beskattningen. Om din lön har beskattats även i arbetsstaten undanröjs dubbelbeskattningen vanligen i Finland. Närmare information om detta finns i anvisningen

Sexmånadersregeln kan tillämpas endast på löner av en privat arbetsgivare. Sexmånadersregeln tillämpas inte om din arbetsgivare är ett finländskt offentligt samfund eller om du arbetar på ett finländskt fartyg eller luftfartyg.

Skattefrihet enligt sexmånadersregeln gäller endast för lön som har betalats för arbete utomlands. Du ska vanligen betala skatt till Finland för övriga inkomster som du får under den tid då du arbetar utomlands.

Du kan reda ut om sexmånadersregeln tillämpas på din lön med följande tabell:

Förskottsinnehållning och den försäkrades sjukförsäkringspremie

Om din arbetsgivare på ett tillförlitligt sätt kan bedöma att ditt arbete utomlands uppfyller förutsättningarna för sexmånadersregeln, kan din arbetsgivare låta bli att verkställa den finländska förskottsinnehållningen på lönen för arbetet utomlands. Den försäkrades sjukförsäkringspremie tas dock ut från din lön, om du omfattas av det finländska socialskyddet under den tid då du arbetar utomlands. Premien är cirka 2 % av lönen.

Om sexmånadersregeln inte gäller för din lön och du samtidigt ska betala förskottsskatter till arbetsstaten kan du göra en begäran om ett nytt skattekort till skattebyrån, i vilket de förskottskatter som du betalar till den andra staten beaktas. På så sätt kan dubbelbeskattningen undanröjas redan vid förskottsinnehållningsskedet.

Utred beskattningsfrågor även i arbetsstaten

När du arbetar över sex månader i en annan stat, ska du vanligen betala skatt för lönen enligt bestämmelserna i arbetsstaten. Utred frågor som gäller skattebetalning av skattemyndigheten i arbetsstaten, t.ex. tidtabellen för skattebetalning och om du ska lämna in en skattedeklaration i arbetsstaten. Spara arbetsstatens beslut om din beskattning.

Komihåglista för dem som börjar jobba utomlands

Gör en flyttanmälan till magistraten gällande den utländska adressen

  • Skatteförvaltningen får automatiskt information av magistraten om en permanent flyttanmälan.

  • Om du gör en tillfällig adressändring till magistraten, lämna också en separat anmälan till Skatteförvaltningen.Skriv ut blanketten för att anmäla din tillfälliga adress (3817r).  I stället för att använda blanketten kan du anmäla adressen med ett fritt formulerat brev. Av brevet ska framgå namn, personbeteckning, ny adress och datum då ändringen träder i kraft. 

  • En tillfällig adress ska anmälas personligen eller skriftligen till Skatteförvaltningen. Adressen kan inte meddelas till Skatteförvaltningen per telefon eller på webben. Skatteförvaltningens adressuppgifter finns i kontaktuppgifterna.

  • Du kan också befullmäktiga ett ombud att göra ändringen på dina vägnar. 

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken