Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Anställd av en finländsk arbetsgivare utomlands

Om du reser utomlands för att arbeta för en finländsk arbetsgivare, inverkar längden på arbetet utomlands och arbetsstaten på din beskattning i Finland.

Deklarera både dina utländska och finländska inkomster i skattedeklarationen

Lämna uppgifterna i MinSkatt

Om du inte deklarerar på nätet ska du deklarera inkomsterna på pappersblankett 16A Utredning av utlandsinkomster, förvärvsinkomster.

Så här deklarerar du i MinSkatt eller på papper

Du kan komplettera och korrigera den förhandsifyllda skattedeklarationens uppgifter i MinSkatt.

1. Arbetet utomlands pågår i högst sex månader

Om du arbetar utomlands för en finländsk arbetsgivare oavbrutet i högst sex månader, beskattas din lön för arbetet utomlands i Finland. Lönen beskattas i huvudsak på samma sätt som en lön för arbete i Finland.

Lönen beskattas vanligen inte i arbetsstaten. Det finns dock några undantag från denna huvudregel. Arbetsstaten kan beskatta din lön t.ex. då du arbetar i en stat med vilken Finland inte har ingått ett skatteavtal. Arbetsstaten har beskattningsrätt även då du arbetar i en skatteavtalsstat och ett fast driftställe bildas för din arbetsgivare i denna stat. Om du är idrottare eller konstnär har arbetsstaten vanligen rätt att beskatta din lön oberoende av längden på ditt arbete.

Om arbetsstaten har rätt att beskatta din lön undanröjs dubbelbeskattningen vanligen i Finland. Närmare information om detta finns i anvisningen Undanröjande av dubbelbeskattning av utlandsinkomster för en privatperson.

Kontakta arbetsstatens skattemyndighet om du behöver uppgifter om beskattningen i staten i fråga.

2. Arbetet utomlands pågår över sex månader

Om du arbetar utomlands oavbrutet i över sex månader, är det möjligt att lönen för ditt arbete utomlands är skattefri i Finland (den s.k. sexmånadersregeln). En lön är skattefri i Finland om alla följande förutsättningar uppfylls:

  • Din arbetsrelaterade vistelse pågår oavbrutet i minst sex månader.
  • Du vistas inte i Finland mer än i snitt sex dagar per full arbetsmånad under denna tid.
  • Skatteavtalet mellan Finland och arbetsstaten hindar inte beskattning av lönen i arbetsstaten.

Enligt skatteavtalen har arbetsstaten rätt att beskatta din lön om duvistasöver 183 dagar i arbetsstaten under den tidsperiod som har fastställts i skatteavtalet. Beroende på skatteavtal är tidsperioden antingen en tolvmånadersperiod eller ett kalenderår. Arbetsstaten kan beskatta din lön även då ett fast driftställe bildas för din arbetsgivare i staten i fråga. Om det inte finns något skatteavtal mellan arbetsstaten och Finland, kan sexmånadersregeln tillämpas om de kriterier som gäller längden på arbetet och visiterna i Finland uppfylls.

Om alla ovan nämnda förutsättningar inte uppfylls, är lönen skattepliktig inkomst i den finländska beskattningen. Om din lön har beskattats även i arbetsstaten undanröjs dubbelbeskattningen vanligen i Finland. Närmare information om detta finns i anvisningen Undanröjande av dubbelbeskattning av utlandsinkomster för en privatperson.

Sexmånadersregeln kan tillämpas endast på löner av en privat arbetsgivare. Sexmånadersregeln tillämpas inte om din arbetsgivare är ett finländskt offentligt samfund eller om du arbetar på ett finländskt fartyg eller luftfartyg.

Skattefrihet enligt sexmånadersregeln gäller endast för lön som har betalats för arbete utomlands. Du ska vanligen betala skatt till Finland för övriga inkomster som du får under den tid då du arbetar utomlands.

Du kan reda ut om sexmånadersregeln tillämpas på din lön med följande tabell:

Lämplighetstest gällande sexmånadersregeln (pdf)

Förskottsinnehållning och den försäkrades sjukförsäkringspremie

Om din arbetsgivare på ett tillförlitligt sätt kan bedöma att ditt arbete utomlands uppfyller förutsättningarna för sexmånadersregeln, kan din arbetsgivare låta bli att verkställa den finländska förskottsinnehållningen på lönen för arbetet utomlands. Den försäkrades sjukförsäkringspremie tas dock ut från din lön, om du omfattas av det finländska socialskyddet under den tid då du arbetar utomlands. Premien är cirka 2 % av lönen.

Om sexmånadersregeln inte gäller för din lön och du samtidigt ska betala förskottsskatter till arbetsstaten kan du göra en begäran om ett nytt skattekort till skattebyrån, i vilket de förskottskatter som du betalar till den andra staten beaktas. På så sätt kan dubbelbeskattningen undanröjas redan vid förskottsinnehållningsskedet.

Utred beskattningsfrågor även i arbetsstaten

När du arbetar över sex månader i en annan stat, ska du vanligen betala skatt för lönen enligt bestämmelserna i arbetsstaten. Utred frågor som gäller skattebetalning av skattemyndigheten i arbetsstaten, t.ex. tidtabellen för skattebetalning och om du ska lämna in en skattedeklaration i arbetsstaten. Spara arbetsstatens beslut om din beskattning.

Komihåglista för dem som börjar jobba utomlands

Gör en flyttanmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata gällande den utländska adressen

  • Skatteförvaltningen får automatiskt information om en permanent flyttanmälan av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.
  • Om du gör en tillfällig adressändring till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska du också lämna en separat anmälan till Skatteförvaltningen. Skriv ut blanketten för att anmäla din tillfälliga adress (3817r). I stället för att använda blanketten kan du anmäla adressen med ett fritt formulerat brev. Av brevet ska framgå namn, personbeteckning, ny adress och datum då ändringen träder i kraft.

När du bor utomlands

  • Om adressen i utlandet ändras under din vistelse ska du anmäla den nya adressen till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Skatteförvaltningen. Se skattebyråernas kontaktuppgifter.
  • Om du är finsk medborgare ska du meddela Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om förändringar i dina uppgifter. Det kan bl.a. röra sig om adressändring, äktenskap, skilsmässa eller födelse av barn. Läs mer på MDB:s webbplats Boende utomlands

Redogör på FPA om du i fortsättningen omfattas av socialskyddet i Finland eller om Finland ansvarar för dina sjukvårdskostnader i din nya hemviststat.

Sidan har senast uppdaterats 2.1.2020