Tjänstgöring på utländska fartyg

Om du arbetar ombord på ett utländskt fartyg i internationell trafik, ska du i regel betala skatt även utomlands.

En person som arbetar ombord på ett utländskt fartyg i internationell trafik betalar i allmänhet skatt för lönen till utlandet (stat där företaget har plats för företagsledning). Om arbetet utförs på ett fartyg som seglar under svensk eller annan nordisk flagg, betalar arbetstagaren skatt i flaggstaten oberoende av arbetsgivarens hemstat.

Dubbel beskattning undanröjs

Lön som har intjänats ombord på ett utländskt fartyg beskattas i allmänhet även i Finland, men för undanröjande av dubbel beskattning dras vanligtvis den utländska skatten av från den finska skatten.

När du börjar arbeta ombord på ett utländskt fartyg i internationell trafik, ska du kontakta skattebyrån. Se skattebyråernas kontaktuppgifter.

Skattebyrån kan påföra förskottsskatt. När du betalar förskottsskatt på arbete som du utfört ombord på ett utländskt fartyg, behöver du inte betala restskatt och eventuella räntor i efterhand.

 • Ansök om förskottsskatt eller höjning eller nedsättning av förskottsskatten redan under skatteåret, senast i mitten av november. Efter årsskiftet är det inte längre möjligt att ansöka om nedsättning av för hög förskottsskatt.

 • För en ny förskottsskatt eller ändring av förskottsskatten måste du uppskatta dina inkomster och avdrag för hela året. Anmäl också vad du hunnit tjäna in efter årsskiftet och hur mycket skatt som tagits ut på inkomsterna.

  För att ansöka om förskottsskatt eller ändra den

 • ring servicenumret 029 497 001

 • fyll i och skriv ut en ansökan om förskottsskatt och posta den till Skatteförvaltningen.

Deklarera utlandsinkomster i den finska skattedeklarationen

Deklarera på nätet (skatt.fi/skattedeklaration)

Webbtjänsten Skattereklaration på nätet 2017 har stängts. Det är inte längre möjligt att lämna in uppgifter i denna tjänst. Fyll i uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen och skicka den till skattebyrån per post.

 

Deklarera inkomster som förtjänats för arbete ombord på ett utländskt fartyg i Finland i skattedeklarationen i punkten Övriga utländska förvärvsinkomster och skatt som eventuellt betalats utomlands i punkten Utländsk skatt.  Mer information om arbetet kan du också ge på nätet.

 • Om pensions- eller arbetslöshetsförsäkringspremier har tagits ut på lön utomlands, ska avdrag på dem yrkas i skattedeklarationen i punkten Avdrag från förvärvsinkomster.

 • Kostnader som hänför sig till sjöarbetsinkomsten (t.ex. fackföreningsavgifter och kostnader för arbetsresor) kan inte dras av eftersom de beaktas i avdraget för sjöarbetsinkomst på tjänstens vägnar.

 • Det är viktigt för sjöarbetsinkomstavdraget att du på blankett 16  sätter ett kryss i rutan för: Inkomsten är sjöarbetsinkomst som tjänats ombord på ett utländskt fartyg.

Den lön du har fått utomlands kan vara skattefri i Finland

I beskattningen i Finland kan på din lön från utlandet tillämpas den så kallade sexmånadersregeln, enligt vilken du inte behöver betala skatt till Finland för den lön som du intjänat utomlands. Villkoret är att alla nedanstående förutsättningar uppfylls.

 • Din arbetsrelaterade vistelse i ett annat land pågår minst sex månader utan avbrott.
 • Under denna tid vistas du inte i Finland mer än i snitt sex dagar per månad.
 • Skatteavtalet mellan Finland och den stat där du arbetar hindrar inte beskattning av lönen i arbetsstaten.
 • Om du yrkar på att sexmånadersregeln tillämpas, ska du på blankett 16 specificera arbetets längd samt ankomst- och avresedagar för besök i Finland.

Socialskydd

EU-lagstiftningen och annan internationell lagstiftning som binder Finland inverkar ofta på hur ditt socialskydd fastställs, om du arbetar utomlands eller ombord på ett fartyg under en annan flaggstat. En arbetstagare som arbetar ombord på ett utländskt fartyg omfattas i regel av socialskyddet i fartygets flaggstat. I dessa fall betalar du inte sjukförsäkringspremie (cirka 2 %) i Finland. Premien påförs dock om du av Pensionsskyddscentralen har fått ett intyg för utsända arbetstagare eller beviljats dispens och du sålunda omfattas av det finska socialskyddet.

Beskattning av lön och fastställande av sjukförsäkringspremie i Finland

Ur tabellen framgår, hur lön som förtjänats ombord på ett utländskt fartyg i internationell trafik inverkar på inkomstbeskattningen och på fastställandet av försäkrads sjukförsäkringspremie (sf-premie) i Finland.  Tabellen gäller endast för sådana situationer, där arbetsgivares hemort (stat där företaget har plats för företagsledning) är i fartygets flaggstat.  T.ex. en person arbetar på ett fartyg under tysk flagg och lönen utbetalas av ett tyskt rederi.

Fartygets flaggstat och arbetsgivarens hemstat sf-premie i Finland behandling vid inkomstbeskattningen i Finland
Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Grekland, Irland, Island, Italien, Kanada, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Norge, Polen, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, USA, Österrike nej 6) avräkningsmetoden 1)
Liechtenstein7) nej 6) avräkningsmetoden 2)
Frankrike, Portugal, Spanien nej 6) undantagandemetoden 3)
Egypten ja 4) undantagandemetoden 3)
Nederländerna nej 6) beskattas i Finland 5)
Ryssland ja 4) beskattas i Finland 5)
Arabemiraterna, Argentina, Azerbaidzhan, Australien, Barbados, Brasilien,  Bosnien-Hercegovina, Filippinerna, Indonesien, Indien, Israel, Japan, Kroatien, Makedonien, Malaysia, Marocko, Mexiko, Montenegro, Nya Zeeland, Pakistan, Republiken Korea, Kosovo, Singapore, Serbien, Sri Lanka, Sydafrika, Tadzjikistan, Tanzania, Thailand, Turkiet, Ukraina, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam ja 4) avräkningsmetoden 1)
Stater som inte nämnts ovan ja 4) avräkningsmetoden 2)

Obs! Tabellen är riktgivande och enskilda fall ska kontrolleras i skatteavtalet.

1) Inkomsten beskattas i Finland men den utländska skatten på samma inkomst dras av från den finska skatten.
2) Såsom 1) men endast den utländska statskatten dras av i Finland.
3) Inga inkomstskatter fastställs i Finland men inkomsten kan påverka skatteprogressionen för annan förvärvsinkomst.

4) Ett intyg som utfärdats av Folkpensionsanstalten om att du inte omfattas av det finska bosättningsbaserade socialskyddet upphäver betalningsskyldigheten.
5) Enligt skatteavtalet tillkommer beskattningsrätten endast Finland. Sexmånadersregeln kan inte tillämpas.
6) Sjukförsäkringspremien påförs dock i Finland om det visar sig att Pensionsskyddscentralen har utfärdat en utsänd arbetstagares intyg eller beviljat dispens till arbetstagaren. 
7) Finland har inte skatteavtal med Liechtenstein (EES-stat)

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken