Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Beskattning utomlands i strid med skatteavtalet

Det är möjligt att utlandsinkomster har beskattats i strid med skatteavtalet i källstaten för inkomsten. Man ska ansöka om återbäring av sådan överbetald skatt från källstaten.

Om det handlar om beskattning av dividend-, ränte- eller royaltyinkomster, får man i regel tillbaka den överbetalda skatten genom att lämna en tilläggsutredning antingen till betalaren eller skattemyndigheten i källstaten för inkomsten. Rättelse görs i allmänhet smidigt även i övriga situationer där en bristfällig utredning eller ett missförstånd har lett till att skatt har tagits ut i strid med skatteavtalet.

För stor skatt har tagits ut på dividender, räntor eller royaltyer

I de flesta länderna är skatten på dividender, räntor och royaltyer som betalas till utlänningar 25–30 procent. Staterna har dock ingått skatteavtal där man har kommit överens om att skatteprocenten för en person som bor i det andra avtalslandet är mindre, t.ex. bara 15 procent. Inkomstmottagaren ska lämna en utredning över att han eller hon har rätt till skatteavtalsförmånen. Annars måste inkomstbetalaren i regel ta ut skatt till fullt belopp. Om inkomstmottagaren uppvisar en utredning, kan inkomstbetalaren beakta den och ta ut den lägre skatteavtalsenliga skatten redan vid utbetalningen av inkomsten. En annan praxis är att betalaren tar ut den högre skatten och inkomstmottagaren får sedan skatteavtalsförmånen genom att lämna en ansökan om återbäring till skattemyndigheten i källstaten. Många länder har en färdig ansökningsblankett för detta ändamål.

Exempel: En skatt på 28 procent har tagits ut på en dividend till danska Maria, som bor i Finland, även om skatteavtalet tillåter en skatt på högst 15 procent. För att rätta till detta kan Maria be om anvisningar av den danska dividendutbetalaren eller den danska skattemyndigheten. 

Skatteförvaltningarna i de nordiska länderna upprätthåller en gemensam webbplats Nordisk eTax. På webbplatsen finns det information om beskattningen för dig som bor i ett nordiskt land och får inkomster från eller har egendom i ett annat nordiskt land. Informationen är tillgänglig på alla de nordiska språken och på engelska.

På webbplatsen Nordisk eTax finns det också uppgifter om beskattningen av dividender i Danmark.

Till redogörelsen eller återbäringsansökan ska man bifoga ett hemvistintyg som skattemyndigheten i sökandens hemstat utfärdat. Om en i Finland bosatt person behöver ett hemvistintyg får hen det från Skatteförvaltningen i Finland.

Någon annan inkomst har beskattats i strid med skatteavtalet

Det är möjligt att t.ex. löneinkomster har beskattats i strid med skatteavtalet i en annan stat. Ofta handlar det om att betalaren inte har haft tillräcklig information om mottagarens situation eller bestämmelserna i skatteavtalet. Vanligen kan detta rättas med en tilläggsutredning.

Exempel: Den finländske forskaren Anders har fått lön från ett svenskt universitet i nio månader. Under denna tid har Anders arbetat fem månader i Finland och fyra månader i Sverige. Sverige har beskattat lönen för hela denna tid, även om Sverige enligt skatteavtalet endast har beskattningsrätt på den andel av arbetet som har utförts i Sverige (4 mån.). Anders bör kontakta det svenska universitet och klargöra att han har utfört en del av arbetet i Finland. Om universitet inte kan återbära den överbetalda skatten, får han sannolikt information om var han kan söka ändring.
 Vid behov kan Anders även kontakta skatteförvaltningen i Sverige.

Kontakta Skatteförvaltningen i Finland om ändringssökande inte leder till resultat

Ibland löser sig inte ärendet i den andra staten trots att att ändring har sökts. De nödvändiga uppgifterna kan vara bristfälliga eller så kan den andra staten tolka inkomstslaget på ett annat sätt än Finland. Om sökande av ändring inte leder till resultat i den andra staten bör den skattskyldige kontakta Skatteförvaltningen i Finland. Skatteförvaltningen bedömer om den andra statens beslut med anledning av ändringsansökan omfattar sådana motiveringar som kan godkännas i den finländska beskattningen. Om så är fallet kan Skatteförvaltningen i Finland undanröja dubbelbeskattningen genom att rätta den finländska beskattningen.

Vid behov ring vårt servicenummer (Personkunders internationella inkomstbeskattning).

Du kan även ansöka om ett förfarande för ömsesidig överenskommelse

Skatteavtalen innehåller en överenskommelse om ett förfarande för ömsesidig överenskommelse (på engelska Mutual Agreement Procedure, ”MAP”). Myndigheterna i avtalsstaterna (i allmänhet skattemyndigheterna) kan förhandla om undanröjandet av dubbelbeskattning eller annan beskattning som står i strid med skatteavtalet.

I förfarandet för ömsesidig överenskommelse är det fråga om att tjänstemän genom sin inbördes korrespondens reder ut fallet och varandras åsikter och försöker komma fram till ett avgörande för det enskilda fallet. Förhandlingarna kan pågå i flera år och resultatet kan bli att den skattskyldige ska begära omprövning eller återbäring i källstaten. Det är därför nödvändigtvis inte vettigt att använda förfarandet som förstahandsförfarande vid rättelse av fel eller i stället för ansökan om återbäring.

Om man har sökt ändring i samma ärende, avbryts förhandlingarna i Finland tills ändringssökandet har avgjorts. Slutresultatet av förhandlingarna kan vara att den ena staten eller bägge staterna avstår från sin skatt eller från en del av sin skatt.

Ibland är det uppenbart att den andra staten har beskattningsrätt. Den skattskyldige kan ändå vara missnöjd exempelvis med att den andra staten inte har godkänt vissa avdrag. Då är det inte fråga om beskattning i strid med skatteavtalet, utan om huruvida beskattningen verkställts rätt enligt den andra statens lag. Sådana här fall behandlas inte i förfarandet för ömsesidig överenskommelse.

Läs mer: Ansökan om förfarande för ömsesidig överenskommelse

Sidan har senast uppdaterats 9.3.2017