Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteavtalen

Om du får inkomster från ett annat land än ditt hemvistland kan du vara skattskyldig i båda länderna. För att du inte ska behöva betala skatt två gånger för samma inkomst har länderna ingått olika slags skatteavtal med varandra. I dessa avtal kommer man överens om vilket land som har beskattningsrätt i en viss situation och hur dubbelbeskattningen undanröjs. 

Till exempel det nordiska skatteavtalet innehåller bestämmelser om vilket nordiskt land som kan beskatta inkomsten och hur dubbelbeskattningen ska undvikas.

För privatpersoners del kan skatteavtal gälla både inkomstbeskattning och arvs- och gåvobeskattning.

Ovanliga skatteavtalsbestämmelser

Finland har ett inkomstskatteavtal med över 70 stater. Skatteavtalen grundar sig i regel på OECD:s modellskatteavtal. Enskilda skatteavtal kan dock avvika avsevärt från detta. I denna anvisning finns en lista över några ovanliga skatteavtalsbestämmelser. OBS! Denna anvisning är endast riktgivande. Kom alltid ihåg att kontrollera skatteavtalstexten och eventuella avvikande bestämmelser i varje skatteavtal. 

Följande inkomstskatteavtal gäller inte kyrkoskatt:
Egypten, Filippinerna, Förenade Arabemiraten, Malaysia, Marocko

Följande inkomstskatteavtal gäller inte kommunalskatt:
Filippinerna

Dubbelbeskattning undanröjs i regel enligt avräkningsmetoden. I följande inkomstskatteavtal är huvudmetoden dock undantagandemetoden:
Egypten, Frankrike (på direktörsarvoden och konstnärs- och idrottsutövararvoden från Frankrike tillämpas avräkningsmetoden) och Spanien t.o.m. slutet av 2018

Inkomst som inte nämnts särskilt i avtalet (s.k. annan inkomst) beskattas enligt skatteavtalen i allmänhet endast i mottagarens hemviststat. I följande skatteavtal som Finland ingått har man undantagsvis gett beskattningsrätten också till inkomstens källstat:
Argentina, Australien, Azerbajdzjan, Barbados, Brasilien, Egypten, Estland, Filippinerna, Hong Kong, Indien, Indonesien, Kanada, Kina, Lettland, Litauen, Malaysia, Marocko, Nya Zeeland, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Thailand, Turkiet, Uruguay, Vietnam och Zambia

I följande skatteavtal som Finland ingått har man kommit överens om att Finland får beskatta sina allmänt skattskyldiga medborgare (en s.k. inbakad treårsregel) även om de vid tillämpningen av skatteavtalet skulle anses vara bosatta i en annan avtalsslutande stat:
Argentina, Barbados, Brasilien, Estland, Filippinerna, Förenade Arabemiraten, Grekland, Italien, Jugoslavien (avtalet tillämpas på Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro, Kosovo och Serbien), Korea, Lettland, Litauen, Luxemburg, Mexiko, Nya Zeeland, Pakistan, Rumänien, Ryssland, Slovakien, Sri Lanka, Sydafrika, Thailand, Tjeckien, Tyskland (sista året 2017), Ukraina, Uzbekistan, Zambia

Följande skatteavtal förutsätter undantagsvis att man i Finland avräknar en sådan skatt i en annan stat som de facto inte har betalats (Tax Sparing Credit):
Bulgarien 20.1d, Filippinerna 22.3, Irland 24.1c, Italien 23.4, Korea 22.3, Malaysia 21.4, Marocko 23.3 (gäller till år 2017 artikel 29.4 FördrS /2013), Spanien 23.3 (sista året 2018), Turkiet 22.2d

Överlåtelse av lös egendom beskattas vanligtvis endast i inkomsttagarens hemviststat. Största delen av de skatteavtal som Finland har ingått innehåller dock en bestämmelse enligt vilken vinst från överlåtelse av sådana aktier och andelar som berättigar till besittning av en lägenhet kan beskattas i den stat där bolaget eller andelslaget är beläget. Enligt följande skatteavtal beskattas vinst från överlåtelse av en aktielägenhet i Finland inte i Finland:
Japan

Ovanliga skatteavtalsbestämmelser som gäller utländska studerande och praktikanter har behandlats närmare i Skatteförvaltningens anvisning Beskattning av studerande och praktikanter i internationella situationer.

 

Sidan har senast uppdaterats 14.5.2024