Ange alltid hyresinkomsterna i skattedeklarationen

Kom ihåg att alltid ange hyresinkomsterna i skattedeklarationen. De uppgifter om hyresinkomster som du lämnar för skattekortet eller förskottsskatterna syns inte automatiskt i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Deklarera på nätet (skatt.fi/skattedeklaration)

Webbtjänsten Skattereklaration på nätet 2017 har stängts. Det är inte längre möjligt att lämna in uppgifter i denna tjänst. Fyll i uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen och skicka den till skattebyrån per post.

Så här anger du hyresinkomster i skattedeklarationen

Om du inte e-deklarerar kan du lämna skattedeklarationen i pappersform och bifoga rätt bilageblankett:

Spara kvittona

Spara kvitton och skicka dem till Skatteförvaltningen bara om du ombeds göra det. Bifoga inte kvitton till skattedeklarationen.

Du ska föra anteckningar över din hyresverksamhet, och där ska ingå de uppgifter och verifikationer som behövs i beskattningen.

Spara anteckningarna i 6 år från att beskattningen har slutförts räknat från ingången av det år som följer efter skatteåret.

Betala skatt på hyreinkomsterna

Kontrollera om hyresinkomsterna har tagits i beaktande på skattekortet eller i förskottsskatterna. Om de inte har tagits i beaktande kan du ansöka om ändring av skattekortet eller om förskottsskatt. Då tas skatten ut vid rätt tidpunkt och du behöver inte betala kvarskatt.

Kontrollera att du deklarerar följande hyresinkomster rätt:

Om hyresgästen exempelvis betalar hyran i förväg under föregående år, utgör hyran i din beskattning inkomst för det föregående året dvs. för det år då den betalats.

Exempel: Anton har år 2017 betalat hyra för 11 månader åt Peter, eftersom han betalade hyran för december först i januari 2018. Peter deklarerar hyresinkomsten för 11 månader i beskattningen för 2017. Om Anton betalar alla hyror för år 2018 (12 månader) under år 2018 deklarerar Peter 13 månaders hyra som hyresinkomst för år 2018.

Om du bara äger en del av ett hyresobjekt, ska du deklarera endast din egen andel av hyresinkomsterna och kostnaderna som anknyter till dem.

Om du till exempel äger en placeringsbostad tillsammans med en annan person ska båda två deklarera endast sin egen andel av hyresinkomsterna och de kostnader som ska dras av från hyresinkomsterna.

Exempel: Makarna Sanna och Patrik äger vardera hälften av en aktielägenhet, som de har hyrt ut till Sven Svensson. Sven betalar 800 euro i hyra i månaden så Sanna och Patrik får sammanlagt 9 600 euro i hyresinkomst per år. Lägenhetens skötselvederlag är 130 euro per månad, dvs. sammanlagt 1 560 euro per år. Det finns sammanlagt 180 euro i övriga kostnader som anknyter till uthyrningsverksamheten. Sanna ska i skattedeklarationen uppge sin egen andel av hyresinkomsterna (4 800,00 euro) och kostnaderna som anknyter till dem (780,00 euro och 90,00 euro). Likaså ska Paul uppge samma uppgifter.

Om du äger flera bostäder eller andra objekt som du hyr ut måste du först specificera hyresinkomsterna separat för varje objekt och till sist räkna ihop dem:

  1. Deklarera hyresinkomsterna och kostnaderna som anknyter till dem separat för varje objekt som du hyr ut.
  2. Räkna avslutningsvis alla hyresinkomster och -förluster ihop. Anteckna det sammanräknade beloppet i punkten Hyresinkomster eller Förluster från hyresverksamhet på skattedeklarationen.

Exempel: Hyresinkomsten från bostad A (efter att kostnaderna har dragits av) är 4 500 euro och hyresinkomsten från bostad B är 4 000 euro. Förlusten från uthyrningsverksamheten är 2 000 euro för bostad C.

Fyll i en separat specifikation för varje bostads hyresinkomster och -kostnader. Den beskattningsbara hyresinkomsten är sammanlagt 8 500 euro och förlusten från uthyrningsverksamheten 2 000 euro.

Om du får hyresinkomst från ditt eget företag ska du deklarera hyresinkomsten i beskattningen. Hyran ska till sin storlek motsvara gängse hyra.

Inkomster från näringsverksamhet eller jordbruk kan omfatta hyresinkomst, till exempel arrende för åkerareal. En sådan hyresinkomst behandlas inte separat som kapitalinkomst. Den inräknas i den företagsinkomst från näringsverksamheten eller jordbruket som ska fördelas.

Deklarera hyresinkomsterna i beskattningen som inkomster från jordbruk eller näringsverksamhet.

Läs mer om hyresinkomster från jordbruk

Om du äger en fastighet tillsammans med en annan person som inte är din make eller maka, bildar Skatteförvaltningen för beskattningen en fastighetssammanslutning bestående av er två. Fastighetssammanslutningens hyresinkomster deklareras i fastighetssammanslutningens beskattning, inte i den personliga beskattningen. Fastighetssammanslutningens resultat fördelas för att beskattas som inkomst för sammanslutningens delägare.

Läs mer om fastighetssammanslutningar.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken