Införsel av ett begagnat fordon till Finland från EES-området

Innan fordonet införs till Finland

eta kuva 1Ta reda på fordonets uppgifter innan du köper fordonet: säljarens äganderätt, fordonets tillverkningsnummer, verkliga antalet körkilometer, fordonets överenstämmelse med krav i Finland (t.ex. EG-typgodkännande och obligatorisk utrustning) och uppgift om CO2-utsläpp utifrån vilken bilens skattesats i huvudsak fastställs.

Upprätta ett vederbörligt köpebrev över köpet med säljaren. Kontakta vid behov ett besiktningskontor eller Trafi för att få reda på registreringskraven.

Ta reda på vilka lokala bestämmelser som gäller för förflyttningskörning. Olika länder har olika praxis när det gäller förflyttningstillstånd eller registrering.

Lagstiftningen i flertalet länder kräver att fordonet ska avföras ur registret när det permanent förs ut ur landet. Annars kan fordonets köpare tvingas betala utländska avgifter.

Redovisningen om CO2-utsläppen kan utgöras av ett registreringsbevis som getts i en EES-stat med uppgifter om fordonets EG-typgodkännande samt variant- och versionsnummer eller ett intyg om överensstämmelse (s.k. CoC-intyg).

Införseln underlättas om du på förhand har skaffat en trafikförsäkring hos ditt försäkringsbolag och om fordonet har en giltig registrering i en EES-stat. Mera information om utländsk förflyttningsregistrering som kan beställas på förhand hittar du på nätet med sökorden ”transit plate” eller ”export plate”.

Nuoli.png

Införsel av fordon till Finland och användning i Finland

Om du kör fordonet i Finland direkt efter införseln innan du har registrerat det i Finland, ta hand om följande saker:

Anmälan om ibruktagande

Gör en anmälan om ibruktagande av fordonet

käytetyn ajoneuvon maahantuonti 2Du får en automatisk bekräftelse (blankett i pdf-format) om en giltig anmälan om ibruktagande till din e-post, och den utgör bevis på anmälan.

Du ska ha med den av Skatteförvaltingen bekräftade anmälan om ibruktagande i fordonet i läsbar form (utskrift eller på mobil enhet).

Om fordonet inte används i Finland innan registreringen eller om det förflyttas med ett transportmedel, görs ingen anmälan om ibruktagande.

Utländsk registrering eller förflyttningstillstånd och trafikförsäkring

eta 3Skaffa en registrering i en annan EES-stat för fordonet eller ett finländskt förflyttningstillstånd.

Skaffa en trafikförsäkring eller förflyttningsförsäkring för fordonet.

Det ligger på fordonets användare att se till att fordonets registrering och trafikförsäkring är i kraft då fordonet används i trafik i Finland efter införseln. Dessutom ska fordonet uppfylla de krav som ställs på ett trafikdugligt fordon.

Du behöver inte i införselskedet besöka skattebyrån, om fordonet har en giltig registrering i EES-området och en trafikförsäkring och om du har fått bekräftelsen om anmälan om ibruktagande elektroniskt.

Mera information om förflyttningsförsäkringen får du på Trafikförsäkringscentralens webbplats (lvk.fi).

Om fordonets registrering i en annan EES-stat upphör att vara i kraft innan fordonet kan registreras i Finland, ska du skaffa finländska förflyttningsmärken från besiktningskontoret. Läs mer om förflyttningsmärken (trafi.fi)

Nuoli.png

Beskattning 

kuva 1 Lämna in en bilskattedeklaration inklusive bilagor inom fem dagar från det att anmälan om ibruktagande har lämnats in.
kuva 1 När du lämnat in bilskattedeklarationen via den elektroniska tjänsten får du ett bilskattebeslut elektroniskt. Bilskattebeslutet skickas också alltid per post. Bilskatten ska betalas inom 15 dagar från beslutsdatumet.
kuva 1
Rätten att använda fordonet på basis av anmälan om ibruktagande upphör på bilskattens förfallodag. Därefter kan fordonet endast användas om det registreras i Finland.

Skatteförvaltningen gör inga beräkningar av bilskattebelopp på förhand, men du kan uppskatta bilskattebeloppet på förhand i fordonsprisuppgifter-systemet.

Mera information om uppskattning av bilskattebelopp  

Nuoli.png

Registreringsbesiktning och registrering

Fordonets registrering förutsätter att bilskatten är betald och registreringsbesiktningen godkänd.

Registreringsbesiktning

kuva 5Ett infört fordon ska registreringsbesiktigas före registrering.

Du kan låta utföra en registreringsbesiktning av ditt fordon efter ankomsten till landet redan innan beskattningen verkställs.

Du kan bifoga en kopia av registreringsbesiktningsintyget till bilskattedeklarationen. Detta påskyndar verkställandet av bilbeskattningen vid Skatteförvaltningen.

Registrering

kuva6Betalningen via den elektroniska deklareringstjänsten är det snabbaste sättet att få fordonet registrerat. Registreringstillståndet skickas genast efter betalningen till Trafi. Det går att betala via den elektroniska deklarationstjänsten fram till förfallodagen.

När du betalar via nätbanken syns betalningen med 1-3 dagars dröjsmål, och då tar det en längre tid att skicka registreringstillståndet än när du betalar via deklarationstjänsten.

Den rätt att använda fordonet som antecknats i anmälan om ibruktagande upphör senast på förfallodagen för bilskatten.

Fordonet kan registreras i Finland vid ett besiktningskontor. Personen som anges som fordonets ägare (eller innehavare vid köp på avbetalning) i fordonsregistret ska vara den skattskyldige i Skatteförvaltningens bilskattebeslut.

 
 

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken