Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Sökande av ändring som gäller bilskatten

Du kan söka om ändring av ett beslut som gäller bilskatten av skatterättelsenämnden. Ändring kan sökas i ett beslut med en anvisning om sökande av ändring som bilaga.

1

När kan jag begära omprövning?

Du kan begära om omprövning inom 3 år från skatteårets slut.

 • Bilskatt: skatteåret är det kalenderår under vilket fordonet har tagits i skattepliktigt bruk.
 • Återbäring av bilskatt: skatteåret är det kalenderår under vilket Skatteförvaltningen har fattat ett beslut i ärendet.

Omprövning får dock alltid begäras inom 60 dagar från det att den skattskyldige fått del av beslutet. 

Exempel: Du tar ett fordon i skattepliktigt bruk 1.9.2022 och får ett beslut om bilskatt som gäller det 2.1.2023. Eftersom skyldigheten att betala skatt uppkommer enligt den tidpunkt då fordonet tas i skattepliktigt bruk, kan du begära om omprövning före slutet av 2025. Om du får beslutet först i slutet av 2025, kan du ändå begära om omprövning inom 60 dagar efter att du har fått beslutet om bilskatt.

Undantag! Om du får ett särskilt beslut – till exempel om att dina uppgifter har förts in i registret över bilskatteombud eller du har påförts en försummelseavgift – begäran om omprövning ska göras inom 60 dagar efter att du har fått beslutet. Tidsfristen för ändringssökande är på så sätt betydligt kortare än tre år. 

Om årets sista dag är en lördag eller en söndag, är inlämningsdagen vardagen därpå. Omprövningsbegäran ska vara framme inom Skatteförvaltningen före klockan 16.15 på inlämningsdagen.

Kontrollera alltid tidsfristen för sökande av ändring även i den anvisning för ändringssökande som bifogats till beslutet.

Sökande av ändring i beslut som fattats före 1.1.2021:
Då det gäller beskattningsbeslut och beslut om skatteåterbäring kan du söka om rättelse inom 3 år från början av det år som följer efter det år då beslutet getts. Omprövning kan dock alltid begäras inom 60 dagar från det att den person som är berättigad till sökande av ändring har fått del av beslutet. I övriga ärenden är den utsatta tiden 60 dagar från delgivningen av beslutet. 

2

Så här begär du omprövning

Du kan begära omprövning i MinSkatt.

Gå till MinSkatt

 1. När du har loggat in i MinSkatt, väljer du länken Skatteärenden.
 2. Välj länken Alla omprövningsärenden som finns i punkten Omprövningsbegäranden.
 3. Välj länken Begäran om omprövning som gäller bilskatt.

Begäran om omprövning kan också formuleras fritt. Anmäl då följande uppgifter i din begäran:

 • ändringssökandens namn och personbeteckning eller FO-nummer
 • det beslut i vilket du söker ändring
 • vilka ändringar i beskattningen du begär
 • de grunder på vilka du begär ändring
 • underteckning (Om någon annan gör begäran om omprövning för din del, bifoga en fullmakt.)
 • de handlingar som du åberopar till begäran om omprövning, såvida de inte överlämnats tidigare till Skatteförvaltningen.

Skicka begäran om omprövning till adressen: Skatteförvaltningen, Bilskatt, PB 20, 00052 SKATT.

3

När du har begärt omprövning

Om du har skatt som ska betalas ska du betala den senast på förfallodagen, även om du har begärt omprövning. Vid behov kan du ansöka om betalningsarrangemang eller förbud mot utsökning av skatten.

I MinSkatt kan du följa behandlingen av din begäran om omprövning: Välj fliken Skatteärenden och i punkten Deklarationernas och ansökningarnas status ska du välja länken Uppföljning av behandlingsläget.

När din begäran om omprövning har behandlats, skickar Skatteförvaltningen ett beslut om det till MinSkatt och per post till din hemadress. Du kan kontrollera den förväntade handläggningstiden

Ytterligare information och anvisningar om rättelser

Skatten ska betalas senast på förfallodagen även om du har begärt omprövning av beskattningen. Det löper dröjsmålsränta på en obetalad skatt.

Ring Skatteförvaltningens servicenummer 029 497 027 (Betalningsrörelse) för att få de anvisningar för betalning som du behöver. Du kan också kontrollera de uppgifter som du behöver för betalningen i MinSkatt: Så här betalar du skatter i MinSkatt.

Om du har svårigheter med att betala skatten på förfallodagen lönar det sig att ta reda på om du kan få ett betalningsarrangemang. Läs mer om att ansöka om betalningsarrangemang

Om din begäran om omprövning godkänns och du inte har andra skatteskulder återbärs den överbetalda skatten med ränta automatiskt till dig.

Avbrytande av verkställighet betyder att skatten inte skickas till utsökning medan omprövningsbegäran behandlas eller att en redan inledd utsökning avbryts. Du kan ansöka om avbrytande av verkställighet samtidigt med begäran om omprövning eller separat senare.

Om din avsikt är att betala skatten i sin helhet oavsett din omprövningsbegäran lönar det sig inte att ansöka om avbrytande av verkställighet.

Observera att om du ansöker om avbrytande av verkställighet

 • löper det dröjsmålsränta på skatten också under avbrottet, alltså från den ursprungliga förfallodagen fram till betalningsdagen
 • dina skatteåterbäringar kan inte användas till att betala kvarskatter
 • du kan inte få ett skatteskuldsintyg, det vill säga ett intyg över betalningen av skatter.

Utsökningen kan hindras antingen helt eller begränsat

Verkställigheten av skatt kan avbrytas på två olika sätt:

 • I sin helhet: Skatten skickas inte till utsökning och dina skatteåterbäringar eller betalningar till Skatteförvaltningen används inte till att betala skatten.
 • Begränsat: Dina skatteåterbäringar och andra inbetalningar kan användas till skatten, skatten kan skickas till utsökning, och också annan egendom kan utmätas. Utsökningsmyndigheten får dock inte sälja den utmätta egendomen innan ditt ärende har slutbehandlats.

Verkställigheten av skatten kan avbrytas i sin helhet, endast om skatten ännu inte har skickats till utsökning.

Om din omprövningsbegäran avslås, avslås också din begäran att avbryta verkställigheten. I en sådan situation kan den obetalade skatten skickas till utsökning. Utsökningsmyndigheten får visserligen inte sälja exempelvis fastigheter, aktier i bostadsaktiebolag och inte heller aktier i ömsesidiga fastighetsbolag under tiden som din begäran om omprövning behandlas.

Läs mer i den detaljerade skatteanvisningen: Avbrytande av verkställighet

Du kan återkalla en omprövningsbegäran antingen delvis eller helt. Välj i MinSkatt fliken Skatteärenden. Välj sedan i punkten Omprövningsbegäranden länken Återta omprövningsbegäran.

Också Skatteförvaltningen kan rätta din beskattning efter att din beskattning har slutförts. Detta beror på att Skatteförvaltningen i efterhand kan få sådana uppgifter som påverkar din beskattning. Följden av en sådan rättelse för dig kan vara antingen skatteåterbäring eller mer skatt att betala. Skatteförvaltningen kan till exempel rätta inkomstbeskattningen, fastighetsbeskattningen, momsbeskattningen eller arbetsgivarprestationer på myndighetsinitiativ.

Skatteförvaltningen kan rätta din beskattning inom samma utsatta tid som du själv kan lämna en omprövningsbegäran, det vill säga inom 3 år räknat från början av året efter skatteåret.

En omprövningsbegäran kan dock alltid lämnas inom minst 60 dagar från att du tagit del av beslutet.

I vissa fall kan Skatteförvaltningen förlänga tiden för omprövning med 1 år och i mycket exceptionella situationer med 6 år.

De utsatta tiderna är olika också om behovet att ändra beskattningen beror på en straffprocess.

Om du är missnöjd med en rättelse som gjorts på Skatteförvaltningens initiativ kan du söka ändring i den genom att lämna en begäran om omprövning.

Läs mer i de detaljerade skatteanvisningarna:

Ändring i ett beslut som meddelats med anledning av omprövningsbegäran kan sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Kontrollera den utsatta tiden och de anvisningar om hur man anför besvär som har bifogats till beslutet.

Sidan har senast uppdaterats 19.1.2023