Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Avdrag på basis av ett tidsbundet hyresavtal

När syftet är att använda fordonet i högst fem år i Finland och användningen baserar sig på ett tidsbundet hyresavtal, kan den skattskyldige yrka på ett avdrag från skatten som motsvarar beloppet av exportåterbäringen. På detta sätt är den skatt som den skattskyldige behöver betala endast den del som är i proportion till fordonets användningstid i Finland. Efter att avdraget har godkänts beviljas ingen exportåterbäring för fordonet.

Du kan yrka på avdrag på basis av ett tidsbundet hyresavtal i bilskattedeklarationen. Ett registrerat bilskatteombud kan inte yrka på detta avdrag.

Gör ett yrkande på avdrag i MinSkatt  på bilskattedeklarationen

Om du är en privatperson ska du göra yrkandet som bilaga till punkten Personliga egenskaper. Ange i ditt yrkande uthyrarens namn och FO-nummer, samt det första och sista datumet för hyresanvändningen i Finland.

Du får beslutet till MinSkatt. Du får också beslutet hem per post om du inte har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden, det vill säga avstått från papperspost.

Om du yrkar på avdrag på en blankett ska du använda blanketten Bilskattedeklaration (1200r)

Villkor för avdraget

Villkoren för avdraget på basis av ett tidsbundet hyresavtal är att

 • exportåterbäring för fordonet kan beviljas vid den tidpunkt då det tidsbundna hyresavtalet upphör och fordonet förs ut till utlandet.
 • fordonet tas i bruk för första gången i Finland.
 • fordonet avses att användas i Finland i högst fem år på basis av ett tidsbundet hyresavtal.
 • det uthyrande företaget bedriver regelbunden uthyrning av fordon inom EES-området.

Avdragsbelopp

Det belopp som dras av från bilskatten motsvarar det belopp som annars betalas som återbäring av bilskatt vid utförsel av fordonet. Läs mer om återbäring av bilskatt vid utförsel

Avdraget görs inte om dess belopp understiger 500 euro. Avdraget görs inte heller om det efter slutdatumet för användningen framgår att avdraget understiger 500 euro. I detta fall rättar Skatteförvaltningen beskattningen till den skattskyldiges nackdel.

Skyldighet att lämna uppgifter om ändringar i fordonets hyresavtal

Lämna uppgifter om ändringarna till Skatteförvaltningen om det sker ändringar i hyresavtalet. Om du försummar skyldigheten att lämna uppgifter eller lämnar uppgifterna för sent eller bristfälliga, är påföljden en försummelseavgift.

Lämna in en fritt formulerad anmälan på papper om ändringen i hyresavtalet eller elektroniskt på ett sätt som du särskilt avtalat om med Skatteförvaltningen. Skicka anmälan till postadressen PB 20, 00052 SKATT.

När du lämnar uppgifter till Skatteförvaltningen om ändringar i hyresavtalet ska du ange följande uppgifter:

 • Uppgiftslämnarens namn, personbeteckning eller FO-nummer och adress i Finland
 • Uthyrarens namn och FO-nummer
 • Fordonets tillverkningsnummer och beslutsnumret på beskattningsbeslutet
 • Det datum när användningen av fordonet i Finland slutar enligt det nya avtalet.

När det tidsbundna hyresavtalet slutar

Användningen av fordonet i Finland ska avslutas senast på den dag då det tidsbundna hyresavtalet upphör.

 • Fordonet ska tas ur trafikbruk i Finland.
 • Ett fordon ska föras permanent för användning utomlands inom 30 dagar från utgången av det tidsbundna hyresavtalet.
 • Fordonet ska vara i trafikdugligt skick på utförseldagen.

Skatteförvaltningen rättar beskattningen vid behov

Om avdraget från skatten avviker från det belopp som beviljats efter utförseln av fordonet som exportåterbäring, kan Skatteförvaltningen rätta beskattningen antingen till den skattskyldiges fördel eller nackdel. Skatteförvaltningen kan också rätta beskattningen till den skattskyldiges nackdel om villkoren för avdraget eller de villkor som anknyter till att användningen av fordonet slutar inte uppfylls. Skatteförvaltningen kan dock låta bli att rätta beskattningen till den skattskyldiges nackdel om fordonet skrotats eller förstörts på annat sätt och uppgiften om detta förts in i trafikregistret.

Anmälan om utförsel

Om ett avdrag på basis av ett tidsbundet hyresavtal har beviljats behöver den skattskyldige inte till Skatteförvaltningen anmäla att fordonet förts ut.

Den skattskyldige ska dock på begäran av Skatteförvaltningen lämna uppgifter och utredningar samt visa upp verifikationer som kan behövas vid behandlingen av en rättelse av beskattningen.

 

 

 

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2021