Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Bilskatteåterbäring på grund av kroppsskada

Du kan ansöka om bilskatteåterbäring på grund av kroppsskada genom att göra en ansökan i MinSkatt. Återbäring beviljas och betalas ut efter att bilen har registrerats.

Du kan i förväg ansöka om beslut om huruvida du har rätt till återbäring på grund av kroppsskada

Redan före anskaffningen och registreringen av en bil kan du hos Skatteförvaltningen ansöka om ett beslut om huruvida du på grund av kroppsskada kan få

 • bilskatteåterbäring
 • bilskatteåterbäring enligt prövning.

Beslutet gäller i 6 månader.

Kom alltid ihåg att även göra en egentlig ansökan om återbäring när ett fordon har registrerats för första gången. Skatteförvaltningen betalar endast ut återbäring utifrån ansökan om återbäring.

Observera att du också kan lämna in en ansökan om återbäring även om ett förhandsbeslut inte har fattats.

Du kan ansöka om bilskatteåterbäring i MinSkatt

Lämna ansökan till Skatteförvaltningen senast 6 månader efter att fordonet registrerats i Finland för första gången och du samtidigt har antecknats i trafikregistret som fordonets ägare eller vid avbetalningsköp som fordonsinnehavare.

Se anvisningen: Så här ansöker du om bilskatteåterbäring på grund av kroppsskada i MinSkatt (ansökan om förhandsbeslut/återbäring)

Du kan också göra ansökan på en pappersblankett. Du kan använda blanketten Ansökan om bilskatteåterbäring på grund av kroppsskada (blankett 1217) vid både ansökan om förhandsbeslut och ansökan om återbäring.

I MinSkatt kan du följa behandlingen av din ansökan: MinSkatt öppnas på fliken Egna skatteslag. Välj fliken Kontakt och i punkten Deklarationernas och ansökningarnas status välj länken Uppföljning av behandlingsläget.

Du kan kontrollera den förväntade handläggningstiden för bilskatteåterbäring

Du kan beviljas bilskatteåterbäring om du har rörelseskada, synskada eller någon annan skada som har orsakat bestående invaliditet. Bilen ska vara avsedd för ditt bruk.

Du kan beviljas återbäring om du vid den första registreringen av bilen

 • har antecknats som ägare av bilen i trafik- och transportregistret, eller
 • har köpt bilen på avbetalning och antecknats som innehavare av bilen i trafik- och transportregistret.

Om du inte uppfyller alla villkor för bilskatteåterbäring, kan du ansöka om återbäring enligt prövning. I vissa situationer kan återbäring även beviljas ägaren av bilen på grund av en annan persons kroppsskada.

Återbäring kan beviljas, om den av vägande skäl kan anses vara skälig. I prövningen beaktas till exempel

 • arten av din eller din familjemedlems kroppsskada eller sjukdom och hur skadan påverkar din eller familjemedlemmens funktionsförmåga
 • behovet av en bil
 • familjens ekonomiska läge.

Förutsättningar och belopp för bilskatteåterbäring

Skatt betalas tillbaka om en full bilskatt har debiterats för bilen.

Bilskatteåterbäringen varierar i olika situationer:

 • Hela bilskatten kan betalas tillbaka om skatten uppgår till högst 3 770 euro. Om du kan lämna in en tillförlitlig redogörelse för att du behöver en automatväxlad bil, är maximibeloppet 4 980 euro. Detta belopp kan betalas tillbaka om ett av följande villkor uppfylls:
  • Du har rörelseskada eller synskada, den varaktiga invaliditetsgraden är minst 80 procent och bilen är avsedd för ditt bruk. Med rörelseskada avses skada eller sjukdom i nedre extremiteter. Lungsjukdomar, hjärtsjukdomar och andra sjukdomar i inre organ är till exempel inte sådana rörelseskador som avses i lag, även om de utgör rörelsehinder.
  • Du har kroppsskada eller sjukdom och den varaktiga invaliditetsgraden är minst 60 procent. Dessutom ska anskaffningen av ett fordon fylla ett väsentligt behov för att du ska kunna sköta ditt arbete, din tjänst eller dina studier inom yrkesutbildningen.
 • Om villkoren för återbäring av hela bilskatten inte uppfylls, kan du få 60 procent av bilskatten i återbäring. Återbäringen är dock högst 2 460 euro. Du kan få 60 procent i återbäring, om följande förutsättningar uppfylls:
  • I avsaknad av ena benet eller på grund av benens bristande funktion är din rörelseförmåga så nedsatt att din varaktiga invaliditetsgrad är minst 40 procent.
  • Anskaffningen av ett fordon fyller ett väsentligt behov för att du ska kunna sköta ditt arbete, din tjänst eller dina studier inom yrkesutbildningen.

Skatten betalas genast tillbaka när återbäringen har beviljats. Förutsättningen för utbetalning är dock att skatten har debiterats. Även när det gäller ett avbetalningsköp betalas skatten genast tillbaka. Innehavaren behöver inte antecknas som ägare i registret.

Om en privatkund, rörelseidkare eller yrkesutövare har obetalda skatter eller skatter som förfaller till betalning, används skatteåterbäringen till betalning av skatterna.

Återbäringen betalas in på det konto som du angett. Observera att Skatteförvaltningens kunduppgifter samtidigt kan innehålla ett enda gällande bankkontonummer och att du inte längre kan ange ett särskilt kontonummer för bara bilskatteåterbäring, till exempel ett ombuds kontonummer.

Du kan ange kontonummer eller ändring av kontonumret i MinSkatt. Läs anvisningen: Så här anmäler du kontonumret i MinSkatt.

Om du inte har angett något kontonummer, betalar Skatteförvaltningen tillbaka skatten som betalningsanvisning via banken. Skatt som är mindre än 15 euro betalas dock endast tillbaka som betalningsanvisning på separat begäran av dig. Närmare instruktion om uttag av skatteåterbäring finns i den betalningsanvisning som skickats av banken. Betalningsanvisningar kan endast skickas till adresser som finns i Finland.

På vilket sätt påverkas återbäringen av en eftermonterad bilutrustning?

Maximibeloppet av skatteåterbäringen höjs med det belopp genom vilket den utrustning som efter tillverkningen av fordonet har monterats i bilen speciellt med anledning av kroppsskadan har inverkat på bilskatten.

Vilka bilagor behövs till ansökan?

Om du på förhand ansöker om ett beslut om huruvida du har rätt till återbäring på grund av kroppsskada, ska du foga bilagorna redan till ansökan om förhandsbeslut. Om du inte lämnar in en förhandsansökan, ska du foga alla bilagor till den egentliga ansökan om återbäring.

En kopia av fakturan för köp av bil ska alltid bifogas ansökan om återbäring. Begär fakturan av bilfirman i anslutning till köpet av bilen. Om du i din ansökan om återbäring åberopar det faktum att du av Skatteförvaltningen har fått ett beslut om att du har rätt till bilskatteåterbäring på grund av kroppsskada, behöver du inte bifoga tidigare inlämnade handlingar och utredningar till ansökan igen.

Du behöver följande bilagor:

 • Ett läkarintyg, helst skrivet på en SV-B-läkarintygsblankett. Intyget ska innehålla en så noggrann utredning som möjligt om arten av rörelseskadan eller någon annan skada och om den negativa inverkan skadan har på funktionsförmågan. Invaliditetsgraden ska inte anges i läkarintyget.
 • En kopia av ditt körkort eller av förarens körkort om du till exempel på grund av kroppsskadan inte själv kan köra bil. Om du inte kan köra bil själv, behövs även en utredning om att den person som angetts som förare i praktiken har möjlighet att fungera som förare.
 • En tillförlitlig utredning om att bilen är avsedd för ditt bruk. Om grunden för ansökan är att bilen är nödvändig för att du ska kunna sköta ditt arbete, behövs också ett intyg om detta av arbetsgivaren. Bifoga även din utredning om arbetsresans längd och behovet av att använda bilen på resan mellan hemmet och arbetsplatsen.

Dessutom behöver du dessa bilagor för att kunna visa att anskaffningen av ett fordon fyller ett väsentligt behov för att du ska kunna sköta ditt arbete, din tjänst eller dina studier inom yrkesutbildningen.

 • En tillförlitlig utredning om dina förvärvsinkomster under ansökningstiden, om du befinner dig i en av följande situationer:
  • Du är en självständig yrkesutövare.
  • Du är anställd med provisionslön eller annat motsvarande arvode.
  • Du står i ett tillfälligt arbetsförhållande.
  • I stället för arbetsuppgifter har du förtroendeuppgifter.
 • Ett studieintyg av läroinrättningen, om du studerar inom yrkesutbildningen. Motivera också varför du behöver en bil för att kunna studera. Med studier avses här studier inom yrkesutbildningen. Allmänbildande utbildning (såsom gymnasieutbildning) är inte studier inom yrkesutbildningen.

Dessutom behöver en utredning om den tidigare bilen bifogas ansökan, om du har fått bilskatteåterbäring för den bilen på grund av kroppsskada och det ännu inte har gått tre år från den första registreringen av bilen. Bifoga en utredning om att du har sålt bilen eller inte längre i övrigt äger bilen.

Om du fortfarande också äger den tidigare bilen, ska du till ansökan om skatteåterbäring för den nya bilen bifoga ett intyg om att du har gjort en anmälan om ändrad användning av den tidigare bilen till Transport- och kommunikationsverket Traficom.

Återbäringen införs i fordonstrafikregistret

Bilskatteåterbäringen införs i fordonstrafikregistret.

Om bilskatteåterbäring beviljas, tar Traficom inte ut grundskatt på fordonet. Återbäringen införs i trafik- och transportregistret. Läs mer om fordonsskatt (Traficom).

Ändring av konstruktionen, äganderätten eller användningssyftet i fråga om ett fordon

Om konstruktionen, äganderätten eller användningssyftet i fråga om en bil har ändrats så att förutsättningarna för skatteåterbäring inte uppfylls, är du tvungen att betala tillbaka en del av bilskatteåterbäringen.

Läs mer om Specialfordons befrielse från bilskatt (Traficom).

Sidan har senast uppdaterats 17.5.2024