Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Återbäring av bilskatt vid utförsel

Skatteförvaltningen kan på ansökan återbära bilskatt vid utförsel om ett fordon som beskattats i Finland förs permanent ut från landet för att användas någon annanstans än i Finland.

Du kan ansöka om återbäring av bilskatt vid utförsel efter det att fordonet har förts ut ur Finland. Ansök om återbäring vid utförsel senast om 30 dagar från utförseln. 

Lämna en ansökan om återbäring av bilskatt på basis av utförsel i MinSkatt 

Du får beslutet i MinSkatt. Du får också beslutet hem per post om du inte har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden, det vill säga avstått från papperspost.

Du kan också lämna ansökan på en pappersblankett Ansökan om återbäring av bilskatt vid utförsel (blankett 1215r). Du får beslutet per post till adressen du angett.

Du kan kontrollera den förväntade handläggningstiden för återbäring av bilskatt.

Vilka är förutsättningarna för återbäring vid utförsel?

Skatteförvaltningen kan återbära bilskatt vid utförsel om

  • du äger fordonet vid utförseltidpunkten
  • fordonet har förts ut ur landet för permanent bruk någon annanstans än i Finland
  • fordonet är i trafikdugligt skick
  • fordonet har tagits ur trafikbruk och uppgiften införts i trafikregistret
  • du för fordonet utomlands om det har förflutit högst 10 år sedan fordonet första gången togs i bruk.

Beloppet av återbäringen vid utförsel

Av bilskatten återbärs ett belopp som uppbärs för ett likadant fordon, om det beskattas som begagnat vid den tidpunkt då fordonet förs ut ur Finland.

Bilskatt återbärs högst till det bilskattebelopp som bestämts i beskattningsbeslutet. Återbäring vid utförsel kan beviljas om det belopp som ska återbäras är minst 500 euro.

Skatt återbärs inte till den del fordonets värde har stigit till följd av ändringsarbete som har utförts eller utrustning som har monterats efter beskattningen.

Skatteförvaltningen sänker återbäringsbeloppet i fråga om sådana fordon för vilka skatten har sänkts utifrån bilskattelagen. Det belopp som ska återbäras minskas med den andel av skattenedsättningen som skulle uppbäras om fordonet vid tidpunkten för ansökan om återbäring överläts till annan användning än sådan som berättigar till nedsatt skatt.

Läs mer: Beloppet på bilskatten

Uppgifterna om utrustning som fordonet är försett med

Läs mer: Anmäla också uppgifterna om utrustning som fordonet är försett med

 

Sidan har senast uppdaterats 20.11.2023