Vero.fi har ett serviceavbrott onsdagen den 29 maj kl. 6–9. MinSkatt fungerar normalt.

Får du pension och någon annan inkomst under året?

Annan inkomst kan vara exempelvis lön, stöd för närståendevårdare, arvode för intressebevakare, mötesarvode av ett bostadsaktiebolag eller andra ersättningar, till exempel för styrelsearbete. För dessa inkomster kan du inte använda ett skattekort för pensionsinkomst utan du behöver ett separat skattekort. Dessa inkomster beskattas som förvärvsinkomst.

Du får pension och andra inkomster – du behöver minst två skattekort

Du behöver ett separat skattekort för pensionsinkomst och ett separat för lön eller annan inkomst.

Alla skattekort görs med samma ansökan i MinSkatt. Ange endast de uppgifter i ansökan som hänför sig till skattekortet som du behöver. Om du exempelvis behöver ett skattekort för löneinkomst ska du endast ange uppgifterna om löneinkomsterna. Om du samtidigt anger eller ändrar uppgifter om pension och lön får du automatiskt två olika skattekort, alltså också ett nytt skattekort för pension.

Välj den anvisning som motsvarar din situation. Av anvisningen framgår vilket skattekort du behöver och hur du får ett sådant.

Om du får lön och ibland exempelvis mötesarvoden behöver du ett skattekort för lön. Om du inte visar upp ett skattekort för utbetalaren är förskottsinnehållningssatsen 60 %.

För skattekortet behöver du

  • en uppskattning av hur mycket lön du får under hela året
  • uppgifterna om avdrag

Om din pension inte ändras ska du endast ange uppgifterna om lönen i ansökan om skattekort, såsom inkomsterna och avdragen.

Observera! Om du ändrar uppgifterna om din pension får du också ett nytt skattekort för pension.

Anvisning: Så här gör du ett skattekort för lön i MinSkatt 

Kontrollera hos din arbetsgivare om du ska visa upp det nya skattekortet för arbetsgivaren eller om arbetsgivaren får förskottsinnehållningssatsen elektroniskt från Skatteförvaltningen.

Medan du får ålderspension (arbetspension samt folkpension och garantipension) kan du arbeta fritt: löneinkomsterna påverkar inte en beviljad pensionen. Däremot finns det vissa begränsningar för hur du kan arbeta om du exempelvis får invalidpension. Innan du börjar arbeta ska du alltid kontakta pensionsutbetalaren i förväg och ta reda på hur arbetet påverkar din pension.

Om du får lön behöver du utöver ett pensionsskattekort också ett skattekort för löneinkomst.

För skattekortet behöver du följande uppgifter eller dokument:

  • en uppskattning av hur mycket lön du får under hela året
  • ett pensionsbeslut eller annat dokument om din kommande pension
  • uppgifterna om dina inkomster och förskottsinnehållningar tidigare under året
  • uppgifterna om avdrag.

Anvisning: Så här beställer du ett skattekort för lön i MinSkatt

Du får lika stor skattesats för lönen och den partiella förtida ålderspensionen.

Vi skickar pensionsskattekortet direkt till pensionsutbetalaren. Kontrollera hos din arbetsgivare om du ska visa upp skattekortet för lön för arbetsgivaren eller om arbetsgivaren får förskottsinnehållningssatsen elektroniskt från Skatteförvaltningen.

Du behöver ett separat skattekort för stöd för närståendevårdare.

För skattekortet behöver du

  • en uppskattning av hur mycket stöd för närståendevårdare du får under hela året
  • uppgiften om när stödet för närståendevård börjar betalas ut.

Anvisning: Så här beställer du ett skattekort i MinSkatt för stöd för närståendevård

Ange stödet för närståendevård i ansökan om skattekort i fasen Övriga inkomster i punkten Inkomster hos familjevårdare, familjedagvårdare och närståendevårdare: Arvoden till närståendevårdare

Visa upp skattekortet för utbetalaren av stödet för närståendevård.

Ett intressebevakararvode är en arbetsersättning. För detta behöver du ett skattekort för arbetsersättning.

Anvisning: Så här gör du ett skattekort för arbetsersättning i MinSkatt 

I anvisningen ska du välja punkten Jag får arbetsersättning – jag är inte införd i registret över momsskyldiga.

Observera att du inte kan använda skattekortet för lön eftersom du inte är i anställningsförhållande till utbetalaren av intressebevakararvodet.

Läs närmare anvisningar:

Gör ett skattekort för lön eller annan inkomst

Om din pension inte ändras ska du i ansökan om skattekort endast ange andra, nya eller ändrade uppgifter. Om du behöver ett skattekort för lön ska du ange uppgifterna om löneinkomsterna.

Observera! Om du samtidigt ändrar uppgifterna om din pension får du också ett nytt skattekort för pension.

Gå till MinSkatt

Vid behov kan du ta hjälp av följande anvisningar:

Så här beställer du ett skattekort för lön eller förmån i MinSkatt

Så här beställer du ett skattekort i MinSkatt för stöd för närståendevård, arbetsersättning, arvoden, optioner eller lön från eget företag

Du kan också beställa ett skattekort på andra sätt

Gällande skattekort finns i MinSkatt

Anvisning: Så här hittar du ditt skattekort i MinSkatt

Sidan har senast uppdaterats 2.1.2024