Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Du bor i Finland och får pensionsinkomst från utlandet

När du bor i Finland och börjar få pension från utlandet eller flyttar till Finland och får pension från utlandet ska du deklarera pensionsinkomsten i den finska beskattningen. Det är ofta så att du betalar skatt för pensionsinkomsten både i Finland och i utlandet. Enligt skatteavtalen undanröjs dubbelbeskattningen i regel så att den skatt du betalat i utlandet avräknas från den finska skatten.

Aktuellt om pensioner från Sverige: Från ingången av 2023 har Sverige slutat med att betala garantipension till personer som bor i Finland. Om du inte har ändrat ditt skattekort för 2023 kan för mycket skatt ha tagits ut på dina andra pensioner och då får du skatteåterbäring.

Ansök om förskottsskatt

Ansök om förskottsskatt på pensionsinkomst som du får från utlandet.

Ansök om förskottsskatt i MinSkatt

Anvisning: Så här ansöker du om förskottsskatt i MinSkatt

Om du får pensionsinkomst också från Finland

Du kan ange din pensionsinkomst från utlandet för samma skattekort som du använder för din pensionsinkomst från Finland. Då betalar du högre skatteprocent för din finska pension längs med året eftersom också din utländska pensionsinkomst har beaktats i skatteprocenten.

Ansök om ett skattekort i MinSkatt

Anvisning: Så här ansöker du om skattekort i MinSkatt, i anvisningen ska du välja punkten Jag får pensionsinkomst från utlandet.

Om du ansöker om skattekort med en pappersblankett ska du fylla i följande blanketter:

Kontrollera din förhandsifyllda skattedeklaration

Kontrollera att också din pensionsinkomst från utlandet visas i den finska skattedeklarationen. Komplettera uppgifterna vid behov. Deklarera de pensionsinkomster som du får från utlandet även om ingen skatt tas ut på dem i Finland.

Deklarera i MinSkatt 

Anvisning: Så här kompletterar du skattedeklarationen i MinSkatt eller på papper i punkten Utlandsinkomster.

Mer information om att komplettera den förhandsifyllda skattedeklarationen och om utsatta datum

Läs närmare anvisningar om du får pensionsinkomst från Sverige eller Spanien.

Det nordiska skatteavtalet undertecknades den 4 april 2008. Det påverkar beskattningen av din pension från Sverige om du bodde i Finland redan på dagen för underskriften och om du började få pension senast då eller först efter det.

OBS! Du får alltid en pensionsutredning från den svenska pensionsanstalten i början av året (kontrolluppgift). Ta den tillvara så att du kan kontrollera din skattedeklaration. Pensionsinkomster från Sverige visas i den finska förhandsifyllda skattedeklarationen. Kontrollera uppgifterna och komplettera dem vid behov.

Du bodde ännu utomlands den 4 april 2008 eller du började få pensionsinkomst först efter det

Om du flyttade till Finland efter den 4 april 2008 eller om du började få pensionsinkomst först efter denna dag, beskattas din pension från Sverige i Finland. Den skatt som du betalar för din pension i Sverige avräknas, alltså dras av, från den finska skatten. Detta förfarande kallas för avräkningsmetoden. Avdraget kan visserligen inte vara större än den skatt som du betalar i Finland för din svenska pension.

Så här beskattas du i Sverige

Eftersom du bor i Finland är du i regel begränsat skattskyldig i Sverige. Då tas en så kallad SINK-skatt ut på pensionen i Sverige. Denna skatt är 25 procent. Om du får allmän pension från Sverige på basis av en socialförsäkring kan en del av pensionen vara skattefri i Sverige.

Läs mer på webbplatsen Nordisk eTax om situationer där du bor i ett annat nordiskt land och får pension från Sverige. Skattemyndigheterna i de nordiska länderna ansvarar gemensamt för innehållet på Nordisk eTax.

Du bodde i Finland den 4 april 2008 och fick redan då pensionsinkomst från Sverige

Om du bodde i Finland redan den 4 april 2008 och då fick pension från Sverige, beskattas en sådan pension endast i Sverige. Finland beskattar inte din pension från Sverige men pensionen höjer den skatt som du ska betala till Finland på eventuella övriga förvärvsinkomster.

Om du har pensions- eller förvärvsinkomster även från Finland, beräknas den finska skatteprocenten utifrån dina totala inkomster (inkomsterna från Finland + inkomsterna från Sverige). Du betalar visserligen skatt till Finland endast för dina finska inkomster. Detta förfarande kallas för undantagandemetoden. Undantagandemetoden tillämpas så länge som du bor i Finland utan avbrott.

Jag får arbetspension från privatsektorn i Spanien eller pension som grundar sig på en frivillig pensionsförsäkring där

Jag betalar skatt till Finland för pensionen från Spanien. Också Spanien kan ta ut skatt på pensionen.

Om också Spanien beskattar pensionen undanröjs dubbelbeskattningen i Spanien. I beskattningen i Spanien beaktas de skatter som du betalar för samma pension till Finland. Närmare information om hur Spanien undanröjer dubbelbeskattningen får du av den spanska skattemyndigheten.

Pensionerna från Spanien är ett undantag eftersom det i regel är skattemyndigheten i hemvistlandet som undanröjer dubbelbeskattningen och inte det land som betalar ut pensionen. Sättet att avräkna skatten på pensioner från Spanien kallas för omvänd avräkning. 

Du får sådan pension från Spanien som intjänats inom den offentliga sektorn

Om du är finsk medborgare betalar du skatt på din pension från Spanien endast till Finland.

Om du inte är finsk medborgare beskattas din pension från Spanien endast i Spanien och Finland beskattar inte pensionen. Detta sätt att beskatta kallas för undantagandemetoden. Din pension från Spanien höjer dock den skatt som du ska betala till Finland för eventuella övriga förvärvsinkomster. Deklarera alltid pensionen i den finska beskattningen.

Annat att observera:

  • Om inkomsten har betalats i någon annan valuta än euro ska du omräkna den i euro med en cents noggrannhet. Använd Europeiska centralbankens medelkurs eller valutakursen för utbetalningsdagen för pensionen.
  • Du får dra av kostnaderna för valutaväxlingen i beskattningen. Skatteförvaltningen drar automatiskt av 60 euro i växlingskostnader från pensionen. Om valutaväxlingskostnaderna är större ska du själv ange dem i din skattedeklaration i samma punkt som pensionsinkomsterna. Läs mer i anvisningen: Så här kompletterar du skattedeklarationen i MinSkatt eller på papper i punkten Utlandsinkomster.
  • I samband med beskattningen ska personer som bor i Finland betala en sjukvårdspremie som är mindre än 2 % av inkomsterna. Om du har pensionsinkomster både från Finland och utlandet beräknas premien utifrån det sammanlagda beloppet av pensionerna. Premien kan inte vara större än den pension som du får från Finland.

Den här sidan är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Lämna kommissionen respons på sidan.

https://europa.eu/youreurope/index_sv.htm
Sidan har senast uppdaterats 21.11.2023