Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Anvisningar för intressebevakare – intressebevakarens och huvudmannens skatteärenden

Som intressebevakare är du ansvarig för din huvudmans ekonomiska angelägenheter. Du ska sköta huvudmannens skatteärenden för hens räkning. Om du agerar som intressebevakare kan det påverka också din egen beskattning.

Observera att du som intressebevakare inte kan ta emot skattefria kostnadsersättningar, såsom dagtraktamenten och kilometerersättningar, av din huvudman.

Så här beaktar du intressebevakningsuppgiften i din egen beskattning

Välj anvisning

Du behöver ett skattekort för arbetsersättningar. Intressebevakaren och huvudmannen har inte ingått ett anställningsförhållande. Intressebevakningsarvoden anses utgöra arbetsersättning och därför kan du inte använda ditt skattekort för lön för arvodena.

Läs anvisningen: Så här ansöker du om skattekort i MinSkatt 

Om du är i förskottsuppbördsregistret:

Du ska betala förskottsskatt på intressebevakningsarvoden.

Så här ansöker du om förskottsskatt och betalar den.

Lämna uppgifterna på en pappersblankett: Anmälan om löneuppgifter (TULOR 6101r).

Så här fyller du i en anmälan om löneuppgifter

Om dina arvoden och kostnadsersättningar från samma huvudman uppgår till högst 1 500 euro per år

Ange totalbeloppet av utbetalda intressebevakningsarvoden och kostnadsersättningar med inkomstslaget Arbetsersättning (336) i punkt 3B på pappersblanketten.

Förskottsinnehållning behöver inte verkställas på betalningarna.

Om dina arvoden och kostnadsersättningar från samma huvudman överskrider 1 500 euro per år

Ange totalbeloppet av utbetalda intressebevakningsarvoden och kostnadsersättningar med inkomstslaget Arbetsersättning (336) på pappersblanketten i punkt 3B och förskottsinnehållningen på detta belopp i punkt 3A Förskottsinnehållning totalt.

Observera:

Arbetsgivarens separata anmälan lämnas inte om arbetsersättningar.

Om du är förskottsuppbördsregistrerad, behöver du inte anmäla dina arvoden till inkomstregistret.

Även om uppgifter i allmänhet lämnas elektroniskt till inkomstregistret, ska intressebevakningsarvoden anmälas på en pappersblankett. Din huvudman kan inte befullmäktiga dig att sköta ärenden på hens vägnar i inkomstregistrets e-tjänst.

Läs mer om hur intressebevakningsarvoden anmäls till inkomstregistret (inkomstregistret.fi).

Så här betalar du förskottsinnehållningen

Du behöver huvudmannens referensnummer för skatter på eget initiativ och Skatteförvaltningens kontonummer när du betalar. Ring 029 497 027 (Betalningsrörelse) för att få uppgifterna.

Betala skatten i nätbanken. Kom ihåg att använda din huvudmans referensnummer för skatter på eget initiativ när du betalar och inte ditt eget referensnummer.

Intressebevakningsarvodet visas i din förhandsifyllda skattedeklaration som arbetsersättning. Uppgiften kommer direkt från inkomstregistret. Kontrollera uppgiften och komplettera den förhandsifyllda skattedeklarationen vid behov.

Om arbetsersättningen inte visas färdigt i den förhandsifyllda skattedeklarationen

Lägg till arbetsersättningen i punkten Uppgifter om lönen, arvodet eller ersättningen under Arbetsersättningar och bruksavgifter. I denna punkt uppges även eventuella förskottsinnehållningar.

Om du deklarerar intressebevakningsarvodet på en pappersblankett, ska du använda blankett 50A (Förvärvsinkomster och avdrag från dem). Lägg till inkomsten i punkt 2.

Läs anvisningarna:

Den förhandsifyllda skattedeklarationen – när får du din förhandsifyllda skattedeklaration och när du senast ska komplettera den. 

Anvisningar för skattedeklaration – så här deklarerar du i MinSkatt eller på papper.

Så här sköter du huvudmannens skatteärenden

Som intressebevakare kan du sköta din huvudmans skatteärenden på pappersblanketter. Anvisningar för pappersblanketter.

Obs! Du kan dock använda e-tjänster om du tidigare haft Katso-auktoriseringar. Då kan du ansöka om en Suomi.fi-fullmakt. Med en Suomi.fi-fullmakt kan du sköta din huvudmans skatteärenden elektroniskt i MinSkatt eller Skatteförvaltningens andra e-tjänster. Så här ansöker du om Suomi.fi-fullmakt.

Vanligtvis är det fråga om skattekort för pensionsinkomst. Huvudmannen behöver ett separat skattekort för pension.

Läs anvisningarna:

Ansök om skattekort med en pappersblankett: Ansökan om skattekort och förskottsskatt (5010r)

Så här ansöker du om förskottsskatt och betalar den.

Använd en pappersblankett när du ansöker om förskottsskatt eller ändring av förskottsskatten: Ansökan om skattekort och förskottsskatt (5010r)

Läs anvisningen till den förhandsifyllda skattedeklarationen – när får du din förhandsifyllda skattedeklaration och när ska du senast komplettera den. 

Kom ihåg att deklarera huvudmannens inkomster och avdrag i hens skattedeklaration. Du ska inte ange dem i din egen skattedeklaration.

Så här deklarerar du på papper

Sidan har senast uppdaterats 13.2.2023