Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Så här beställer du ett skattekort i MinSkatt – stöd för närståendevård, arbetsersättning, arvoden, optioner, lön från eget företag

När dina inkomster ändras ska du beställa ett nytt skattekort i MinSkatt. För skattekortet behöver du uppgifter om dina inkomster och eventuella avdrag.

Den här anvisningen hjälper dig med att beställa ett skattekort i följande situationer:

 • du får stöd för närståendevård
 • du får lön från eget företag
 • du får arbetsersättning eller bruksavgift
 • du får anställningsoptioner.

Gå till MinSkatt om du ännu inte har loggat in i tjänsten (öppnas i ett nytt fönster)

Gör så här i MinSkatt

 1. Välj i punkten Skattekort och förskottskatt 2024 länken Skattekort och förskottsskatt.

 2. Välj knappen Beställ ett nytt skattekort.

 3. Välj knappen där det står Välj den fullständiga versionen av ansökan.

 4. Ansökan består av 6 faser. Fyll i nya eller ändrade uppgifter i de olika faserna av ansökan:

  1. Basuppgifter – kontrollera att uppgifterna stämmer.
  2. Förhandsifyllda inkomster och avdrag – i den här fasen kan du ändra de uppgifter på basis av vilka ditt nuvarande skattekort har beräknats.
  3. Övriga inkomster – i den här fasen kan du ange till exempel en ny pension eller arbetsersättning.
  4. Övriga avdrag – i den här fasen kan du ange till exempel hushållsavdrag.
  5. Leveranssätt – välj giltighetstid och leveranssätt för skattekortet.
  6. Förhandsgranska och skicka – kontrollera i sammandraget att uppgifterna är rätt och skicka ansökan.

Välj din situation för att få närmare anvisningar

 • Ange stödet för närståendevård i ansökan om skattekort i fasen Övriga inkomster.

  • Rulla tills du kommer till punkten Inkomster hos familjevårdare, familjedagvårdare och närståendevårdare.
  • Välj Ja i punkten Arvoden till närståendevårdare.
  • Ange en uppskattning av arvodet för hela året, beloppet av redan utbetalade arvoden och förskottsinnehållningen på dem.

Följ den här anvisningen om

 • du lyfter lön från ditt eget aktiebolag under året
 • du är FöPL-försäkrad och betalar FöPL-försäkringspremier
 • du har fastställt beloppet av FöPL-arbetsinkomsten med ett försäkringsbolag.
 1. Gå till fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag.

  • Ange i punkten Löner och naturaförmåner den lön du får från ditt aktiebolag. Om du utöver ditt aktiebolag också får lön från annat håll ska du räkna ut den totala summan av alla löner och anteckna den i punkten Löner och naturaförmåner.

   Kom ihåg att ange lönen och förskottsinnehållningen på den från början av året.
 2. Gå till fasen Övriga inkomster.

  • Gå till punkten Företagsinkomster och företagarens arbetsinkomster.
  • Välj Ja i punkten Löner hos FöPL- eller LFöPL-försäkrad företagare. Ange lönen från ditt företag på nytt.
  • Välj Ja i punkten FÖPL- eller LFöPL-arbetsinkomst. Ange i fältet den FöPL-arbetsinkomst som försäkringsbolaget har fastställt.
 3. Gå till fasen Övriga avdrag.

  • Gå till punkten Övriga avdrag.
  • Välj Ja i punkten FÖPL- eller LFöPL-premier eller andra obligatoriska pensionsförsäkringspremier. Markera i fältet de pensionsförsäkringspremier som du har betalat till försäkringsbolaget.

Kontrollera vid behov vad bruksavgift är.

 1. Ange bruksavgiften i ansökan om skattekort i fasen Övriga inkomster.

  • Rulla tills du kommer till punkten Bruksavgifter och arbetsersättningar.
  • Välj Ja i punkten Bruksavgifter.
  • Ange en uppskattning av bruksavgifterna för hela året, beloppet av redan utbetalade bruksavgifter och förskottsinnehållningen på dem.

Kontrollera vid behov om det är fråga om lön eller arbetsersättning.

Om du varken är momsskyldig eller förskottsuppbördsregistrerad ska du göra så här:

 1. Gå till fasen Övriga inkomster.

  • Rulla tills du kommer till punkten Bruksavgifter och arbetsersättningar.
  • Välj Ja i punkten Arbetsersättningar när du varken är förskottsuppbördsregistrerad eller momsskyldig.
  • Ange en uppskattning av arbetsersättningarna för hela året, beloppet av redan utbetalade arbetsersättningar och förskottsinnehållningen på dem.
  • Om du har en FöPL-försäkring: Rulla till punkten Företagsinkomster och företagarens arbetsinkomster. Välj Ja i punkten FÖPL- eller LFöPL-arbetsinkomst för att ange uppgifterna.
 2. Om du har kostnader som hänför sig till arbetsersättningarna ska du gå till fasen Övriga avdrag.

  • Välj Ja i punkten Utgifter för förvärvande av inkomst.
  • Välj i punkten Utgifter för förvärvande av andra inkomster än löneinkomster knappen Öppna specifikation.
  • Ange kostnaderna i fältet Utgifter för förvärvande av övriga arbetsinkomster.
  • Om du har en FöPL-försäkring: Rulla till punkten Övriga avdrag. Välj Ja i punkten FÖPL- eller LFöPL-premier eller andra obligatoriska pensionsförsäkringspremier för att ange uppgifterna.

Kontrollera vid behov om det är fråga om lön eller arbetsersättning.

Om du är momsskyldig men inte förskottsuppbördsregistrerad ska du göra så här:

 1. Ange arbetsersättningen och FöPL-arbetsinkomsten i ansökan om skattekort i fasen Övriga inkomster.

  • Rulla tills du kommer till punkten Företagsinkomster och företagarens arbetsinkomster.
  • Välj Ja i punkten Arbetsersättningar när du inte är förskottsuppbördsregistrerad men är momsskyldig.
  • Ange en uppskattning av arbetsersättningarna för hela året, beloppet av redan utbetalade arbetsersättningar och förskottsinnehållningen på dem samt de utgifter som hänför sig till arbetsersättningarna.
 2. Om du har en FöPL-försäkring:

  • Rulla i fasen Övriga inkomster till punkten Företagsinkomster och företagarens arbetsinkomster. Välj Ja i punkten FÖPL- eller LFöPL-arbetsinkomst för att ange uppgifterna.
  • Ange de FöPL-pensionsförsäkringspremier som du har betalat till försäkringsbolaget i fasen Övriga avdrag. Välj Ja i punkten FÖPL- eller LFöPL-premier eller andra obligatoriska pensionsförsäkringspremier för att ange uppgifterna.
 1. Fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag, punkten Löner och naturaförmåner:

  Välj om du själv anger uppgifterna om de löner och förskottsinnehållningar som hittills betalats eller om du använder de uppgifter som anmälts till inkomstregistret. Om du lämnar uppgifterna själv ska du ange den lön du fått sedan ingången av året och förskottsinnehållningen du betalat på lönen.

 2. Ange sedan en uppskattning av hur mycket lön du får: Du kan välja om du anger en uppskattning av

  • lönen för hela året (12 månader)
  • lönen för resten av året (från och med att det nya skattekortet träder i kraft fram till utgången av året).

  Räkna samman löner, arvoden, semesterpenningar och naturaförmåner som du får från allt ditt lönearbete. Ta inte med anställningsoptionerna i beräkningen.

 3. Fasen Övriga inkomster:

  Rulla ner sidan och välj knappen Visa mera.

 4. Gå till punkten Anställningsoptioner och aktiepremier. Välj knappen Ja.

 5. Ange beloppet av optionen i punkten Uppskattning av inkomstbeloppet under hela året (brutto).

  Om det som alternativa val visas att du kan ange de aktuella uppgifterna själv eller använda uppgifterna från inkomstregistret, ska du inte välja inkomstregisteruppgifterna i den här punkten. Ange optionsbeloppet själv i punkten Inkomster hittills sedan ingången av året (brutto) om en del av optionerna redan behandlats i löneberäkningen (uppgiften visas på lönebeskedet).

  Välj om optionen anknyter till lön eller annan inkomst. I allmänhet anknyter optionen till lön.

  Välj om du vill betala skatten på anställningsoptionen i form av förskottsskatt. Om optionen är stor lönar det sig att välja förskottsskatten. Då blir du inte tvungen att betala kvarskatt på optionen.

 6. Den sista punkten är Får du löneinkomster för vilka pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier inte tas ut?

  Välj knappen Ja. Ange optionsbeloppet för hela året i punkten Uppskattning av inkomstbeloppet under hela året (brutto).

Så här anmäler du arvoden och kostnadsersättningar:

 1. Gå till fasen Övriga inkomster.

  • Rulla tills du kommer till punkten Inkomster hos familjevårdare, familjedagvårdare och närståendevårdare.
  • Välj Ja i punkten Arvoden och kostnadsersättningar till familjevårdare.
  • Det första fältet är Arvoden och kostnadsersättningar till familjevårdare. Ange i fältet beloppet som innehåller
   • arvoden som redan betalats dig
   • resekostnadsersättningar som du fakturerat separat
   • övriga kostnadsersättningar.
  • Det andra fältet är Förskottsinnehållningar. Ange det belopp av förskottsinnehållning som redan tagits ut på dina arvoden.
  • Det tredje fältet är Uppskattning av beloppet av arvoden och kostnadsersättningar under hela året. Ange din uppskattning av arvodenas och kostnadsersättningarnas belopp för hela året.
  • Det fjärde fältet är Beloppet av kostnadsersättningar under hela året. Ange dina kostnadsersättningar för hela året.
 2. Om du fakturerat resekostnadsersättningar separat, gå till fasen Övriga avdrag.

  • Välj Ja i punkten Utgifter för förvärvande av inkomst.
  • Välj Öppna specifikation i punkten Utgifter för förvärvande av andra inkomster än löneinkomster.
 3. Ange resekostnadsersättningarnas belopp i fältet Utgifter för förvärvande av övriga arbetsinkomster. Välj OK.

Ange pensionsinkomsten från utlandet i ansökan om skattekort i fasen Övriga inkomster.

 • Rulla ned sidan tills du kommer till punkten Utländska inkomster.
 • Välj Javid punkten Utländska inkomster.
 • Öppna specifikationen och ange de uppgifter som behövs.

Efter att du angett uppgifterna ska du som beskattningssätt välja: beaktas i skatteprocenten.

Obs! Du kan ange pensionsinkomsten från utlandet för ditt skattekort endast om du får pensionsinkomst också från Finland.

Välj leveranssätt och skicka ansökan

 • När du har angett uppgifterna ska du gå till fasen Leveranssätt.

  • Ange från vilket datum du vill att ditt nya skattekort ska vara giltigt.
  • Välj om du vill ha skattekortet
   • endast elektroniskt i MinSkatt
   • i MinSkatt och på papper hem per post
   • till MinSkatt och till betalarens adress med post.

  Om du väljer den sista punkten ska du därefter fylla i till exempel löneutbetalarens adressuppgifter. Välj inte den sista punkten, om arbetsgivare och betalare av andra inkomster får skattekortsuppgifterna elektroniskt direkt från Skatteförvaltningen.

  Gå till fasen Förhandsgranska och skicka.

  • Kontrollera att uppgifterna är rätt. Du kan korrigera uppgifter genom att välja länken Redigera eller Föregående.
  • Om du vill fortsätta med att fylla i senare ska du välja knappen Spara som halvfärdig. Uppgifterna bevaras sparade i en månad. Skatteförvaltningen behandlar inte uppgifterna förrän du skickat dem.
  • När alla uppgifter är rätt ska du välja knappen Skicka. Därefter får du en bekräftelse på att vi tagit emot din ansökan.

  Det nya skattekortet levereras till den mottagare som du har valt. Om du gjorde ett skattekort för pension skickas skattekortet direkt till pensionsutbetalaren. Du hittar alltid en kopia av skattekortet i MinSkatt

Om skattekortet går till handläggarbehandling

Om din ansökan om skattekort går till handläggarbehandling är behandlingstiden 1–3 dagar. 

Om du har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden får du ett meddelande när ditt skattekort är färdigt. Om du inte har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden får du skattekortet per post. Skattekortet finns alltid i MinSkatt där du kan spara eller skriva ut det

Sidan har senast uppdaterats 3.1.2024