Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Du bor i Spanien och får pension från Finland

När du bor i Spanien och får pension från Finland betalar du skatt för pensionen både till Finland och till Spanien. Ange skatterna som du betalat till Spanien i finska beskattningen. Finland beaktar skatterna du har betalat till Spanien så att du inte behöver betala dubbel skatt.

Dubbelbeskattningen undanröjs i regel av skattemyndigheten i hemviststaten. Enligt skatteavtalet mellan Finland och Spanien undanröjs dock dubbelbeskattningen av pensioner undantagsvis i det land där pensionen betalas. Detta kallas för omvänd avräkning.

Dessa pensioner utgör undantag

  • pension som baserar sig på tjänstgöring inom den offentliga sektorn. Skatt betalas till båda länderna men dubbelbeskattningen undanröjs i Spanien och inte i Finland.
  • pension som baserar sig på trafikförsäkring eller en motsvarande riskförsäkring. För denna pension betalar du skatt endast till Spanien.

Överväger du att flytta till Spanien?

I den finska beskattningen beaktas de skatter som du betalar till Spanien om du permanent flyttar till Spanien eller redan bor där permanent.

En permanent flytt kan i regel anses entydig om du inte längre har ett hem i Finland. Om du fortfarande de facto har en bostad i din användning i Finland och även vistas mycket i Finland är det inte entydigt om villkoren för en permanent flytt uppfylls. Då ska din situation betraktas noggrant som en helhet för att fastställa din hemviststat enligt skatteavtalet.

I den finska beskattningen kan de skatter som du betalat till Spanien beaktas om alla följande villkor uppfylls:

  • Du har lämnat en tillräcklig utredning till Skatteförvaltningen om din flytt.
  • Du har gjort en anmälan om permanent flyttning till Spanien till befolkningsdatasystemet i Finland.
  • Du har en permanent bostad i Spanien.
  • Den spanska skattemyndigheten anser att du enligt definitionen i skatteavtalet bor i Spanien. Utgående från detta kan Spanien också beskatta inkomster som du får från Finland.

Gör ett nytt skattekort för pensionsinkomst

Om du vill att skatten som du betalat till Spanien avräknas redan på skattekortet för pensionsinkomst ska du uppskatta beloppet av den skatt som du betalar till Spanien.

Gå till MinSkatt

Anvisning: Så här gör du i MinSkatt ett skattekort för pensionsinkomster. Ange uppskattningen av det skattebelopp som du betalar till Spanien i fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag i punkten Löner, pensioner och förmåner eller i punkten Pensioner och prestationer för en begränsat skattskyldig. Svara Ja på frågan Betalar du skatt till ett annat land på pension som du fått från Finland? och ange skattebeloppet.

Om du deklarerar på papper ska du använda blankett 6207a: Källskattekort eller skattekort – person som flyttar eller bor utomlands. Ange skatten i punkten Avräkning av utländsk skatt (omvänd avräkning).

Bifoga dessa handlingar när du för första gången i en ansökan om skattekort anger skatt som du betalat till Spanien:

  • ett intyg av den spanska skattemyndigheten om den globala skattskyldigheten i Spanien (ett så kallat intyg om hemvist).
  • en redogörelse för att du har en permanent bostad i Spanien, till exempel en kopia av köpebrevet eller hyreskontraktet.
  • en redogörelse för att du har avstått från ditt hem i Finland. Redogörelsen kan vara exempelvis en kopia av köpebrevet, ett intyg om att du sagt upp ditt hyresavtal eller en redogörelse för att du hyrt ut din ägarbostad.

När du en gång har beställt ett skattekort för pension skickar Skatteförvaltningen i fortsättningen uppgiften om skatteprocenten automatiskt till pensionsutbetalaren varje år i december–januari. Då behöver du inte själv beställa ett skattekort varje år men kom ihåg att kontrollera det skattebelopp som du betalat till Spanien. Du kan kontrollera beloppet i beslutet om förskottsuppbörd. Du hittar beslutet om förskottsuppbörd i MinSkatt: Välj först fliken Kontakt och sedan i punkten Beslut och brev länken Öppna besluten och breven. Ansök vid behov om ändring av ditt skattekort.

Så här räknar du ut vilken andel av den skatt som du betalat till Spanien hänförs till din finska pension

Om du utöver din finska pension också har andra inkomster för vilka du betalar skatt till Spanien ska du först utreda hur stor del av alla de skatter som du betalar till Spanien anknyter till din finska pension. Räkna alltså ut hur mycket skatt du betalar till Spanien för din pension från Finland. När du räknar ut skatten ska du ta i beaktande alla dina skattepliktiga inkomster i Spanien men från dem dra av utgifterna för förvärvandet av dem.

Exempel: Du får 20 000 euro om året i sådan finsk arbetspension som baserar sig på tjänstgöring inom privatsektorn. Du har dessutom 31 000 euro annan skattepliktig inkomst i Spanien per år. Till denna inkomst hänför sig 1 000 euro i utgifter för förvärvande av inkomst.
Du betalar sammanlagt 15 000 euro i skatt till Spanien för pensionen och dina andra inkomster.
Beräkna den spanska skatten på din finska arbetspension från privatsektorn på följande sätt:
Dividera din finska pension (20 000 euro) med det sammanlagda beloppet av alla dina beskattningsbara inkomster i Spanien (20 000 euro + 31 000 euro = 51 000 euro) efter att du dragit av utgifterna för förvärvande av inkomst (1 000 euro). Multiplicera kvoten med skattebeloppet, alltså 15 000 euro:
20 000 / (51 000–1 000) x 15 000 = 6 000
Andelen skatt för din finska pension av alla de skatter som du har betalat till Spanien är alltså 6 000 euro.

Kontrollera din förhandsifyllda skattedeklaration

Kontrollera att inkomsterna från Finland och avdragen är rätt i din förhandsifyllda skattedeklaration. Pensionsanstalten anmäler de finska pensionerna till inkomstregistret, och Skatteförvaltningen får uppgifterna därifrån. Kontrollera särskilt att rätt belopp av den skatt som du har betalat till Spanien har beaktats i skattedeklarationen.

Gå till MinSkatt

Anvisning: Deklarationsanvisning – så här deklarerar du i MinSkatt eller på papper punkten De pensioner som utgör förvärvsinkomst och som utbetalaren anmäler till inkomstregistret och där särskilt kapitlet Pensionsinkomst och skatter som betalas till utlandet (omvänd avräkning).

Obs! Kom ihåg att på nytt kontrollera det skattebelopp som du har betalat till Spanien när du har fått veta det slutliga skattebeloppet som du har betalat till Spanien. Om du korrigerar skattebeloppet ska du först kontrollera om din beskattning har slutförts. Dagen då din beskattning slutförs framgår av ditt beskattningsbeslut. Så här hittar du beskattningsbeslutet i MinSkatt. Om din beskattning inte har slutförts ska du omedelbart korrigera skattebeloppet enligt deklarationsanvisningen. Om du märker ett fel först efter att beskattningen slutförts ska du begära omprövning.

Mer information om att komplettera den förhandsifyllda skattedeklarationen och om utsatta datum.

Du betalar sjukvårdspremien till Finland

Även om du bor permanent i Spanien ersätter Finland vanligtvis dina sjukvårdskostnader i Spanien. Därför ska du betala den försäkrades sjukvårdspremie till Finland. Premien är mindre än 2 % av din pension. EU:s förordningar om social trygghet reglerar ersättningen av sjukvårdskostnader. Sjukvårdspremien ingår i förskottsinnehållningssatsen (skatteprocenten) på finska skattekortet.

Skatteavtalet mellan Finland och Spanien har ändrats 2019

Det nuvarande skatteavtalet mellan Finland och Spanien har varit i kraft från och med 2019. Avtalet ändrade beskattningen av pensioner från Finland så att också finska arbetspensioner från privata sektorn beskattas i Finland sedan ingången av 2022.

Enligt skatteavtalet undanröjs dubbelbeskattningen av pensioner undantagsvis i den stat där pensionen betalas (en så kallad omvänd avräkning). 

Läs mer om hur finska pensionsinkomster beskattas utomlands: Beskattning av pensionsinkomster i internationella situationer från året 2020, kapitel 6.3 Beskattning av pension i Finland -  6.3.3.2 Tre års övergångsbestämmelse (2019–2021).

Flyttar du från Finland?

När du flyttar från Finland, ska du göra en adressändring och ta hand om dina skatteärenden. 

Läs anvisningarna: Flyttar du från Finland?

Sidan har senast uppdaterats 21.11.2023