Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Får du pension från Finland till Spanien fr.o.m. 2022?

Finland och Spanien har ingått ett nytt skatteavtal som har tillämpats från och med 2019. Enligt avtalet ska du betala skatt till Finland på en pension som du får från Finland, även om du bor i Spanien.

För pensioner från den privata sektorn har en övergångsperiod på tre år gällt under 2019–2021, då ingen skatt har behövt betalas på dem till Finland. Från och med 1.1.2022 ska du betala skatt till Finland även på en pension som intjänats inom privatsektorn.

De pensioner som grundar sig på en trafikförsäkring eller någon annan motsvarande riskförsäkring beskattas dock endast i Spanien.

Den skatt som du betalat i Spanien dras av från den skatt som påförs i Finland

Enligt skatteavtalen undanröjs den eventuella dubbelbeskattningen i regel i beskattningen i personens hemviststat. Enligt skatteavtalet med Spanien undanröjs dock dubbelbeskattningen av pensioner undantagsvis i den stat där pensionen betalas (en så kallad omvänd avräkning).

Om du medan du bor i Spanien får sådan pension från Finland på vilken du ska betala skatt till Finland, avdras den skatt som du betalat till Spanien på denna pension vid beskattningen i Finland.

Om du utöver din pension från Finland även har andra skattepliktiga inkomster i Spanien, ska du beräkna hur mycket spansk skatt som i proportion till alla dina skattepliktiga inkomster ska tas ut på din finska pension. När du beräknar den spanska skatten som hänför sig till din pension från Finland, ska du beakta de skattepliktiga inkomsterna i Spanien efter att utgifterna för förvande av inkomst har dragits av.

Exempel:
Du får 20 000 euro om året i sådan finsk arbetspension som baserar sig på tjänstgöring inom privatsektorn. Du får dessutom 31 000 euro per år i annan skattepliktig inkomst i Spanien och till denna inkomst hänför sig 1 000 euro i utgifter för förvärvande av inkomst. Du betalar sammanlagt 15 000 euro spansk skatt på inkomsterna. Den spanska skatten på finsk arbetspension som baserar sig på tjänstgöring inom privatsektorn beräknas på följande sätt: 

Pensionsbeloppet från Finland (20 000) divideras med det sammanlagda beloppet av alla skattepliktiga inkomster i Spanien (20 000 + 31 000 = 51 000), från vilket belopp utgifterna för förvärvande av inkomst dragits av (1 000). Till slut ska detta belopp multipliceras med skattebeloppet i Spanien (15 000). 

20 000/(51 000-1000) x 15 000 = 6 000

Den skatt i Spanien som hänför sig till arbetspensionen inom privatsektorn från Finland är således 6 000 euro.  

Obs! För de pensioner från den offentliga sektorn undanröjs dubbelbeskattningen dock i regel i hemviststaten, det vill säga i Spanien.

Skattekorten för 2022

Du får besked om skattekortet per post i december–januari.

Skatteförvaltningen har på ditt skattekort strävat efter att ta i beaktande att du betalar skatt på din pension till Finland.

Skattekortet träder i kraft först 1.2.2022. Vid pensionsutbetalningen för januari 2022 använder pensionsutbetalarna ännu skattekorten för det föregående året. Då tas endast sjukvårdspremien ut på pensionen för januari enligt skatteår 2021 vilket leder till att för lite skatt flyter in. 

Om du också betalar skatt på din pension till din hemviststat Spanien, kan de skatter som betalats till Spanien beaktas i den finska skattesatsen. Du kan yrka på avräkning i beskattningen genom att ansöka om ändring i ditt skattekort. Du ska då uppskatta hur mycket skatt du betalat till Spanien.

Det är dock inte bråttom att ändra skattekortet. Du kan också göra det senare och samtidigt yrka på avräkning i beskattningen i Finland för hela året (omvänd avräkning).

Uppskatta och deklarera skattebeloppet som du ska betala till Spanien i MinSkatt i punkten

  • Löner, pensioner och förmåner eller
  • Pensioner och prestationer för en begränsat skattskyldig.

pappersblanketten (6207a) deklareras skatten i punkten Avräkning av skatt som betalats till utlandet (omvänd avräkning).

Observera att om förskottsinnehållningen eller förskottsskatten som du betalat under skatteåret inte räcker till för att täcka skatteårets skatter måste du betala den återstående delen som kvarskatt i samband med den slutliga beskattningen.

Vid behov ring vårt servicenummer (Personkunders inkomstbeskattning).

Om du flyttar permanent till Spanien

Om du flyttar permanent till Spanien ska du lämna en redogörelse till Skatteförvaltningen.

Flyttningen till Spanien permanent kan i regel anses entydig om du inte längre har ett hem i Finland. Om du fortfarande de facto har en bostad i användning i Finland och även vistas mycket i Finland är bedömningen av huruvida villkoren uppfylls inte entydig. Då kräver definieringen av hemviststaten enligt skatteavtalet noggrann granskning av din helhetssituation.

Skatterna som du har betalat till Spanien kan beaktas vid beskattningen i Finland när:

  • du har lämnat en tillräcklig utredning till Skatteförvaltningen om din flytt
  • du har gjort en anmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i Finland om att du flyttar permanent till Spanien,
  • du har en permanent bostad i Spanien och
  • Spaniens skattemyndighet anser att du enligt skatteavtalet bor i Spanien. På grund av detta kan Spanien också beskatta inkomster som du får från Finland.

Ansök om skattekort från Skatteförvaltningen i Finland

Om du vill att de skatter som du betalat till Spanien ska beaktas på ditt skattekort ska du ansöka om ändring i ditt skattekort i MinSkatt eller på blankett 6207a.

Bifoga till ansökan ett intyg från den spanska skattemyndigheten om den globala skattskyldigheten i denna stat (ett så kallat intyg om hemvist). Bifoga också en redogörelse för din permanenta bostad i Spanien, till exempel en kopia av köpebrevet eller hyreskontraktet. Därtill behövs en redogörelse för att du har avstått från ditt hem i Finland. Redogörelsen kan vara exempelvis en kopia av köpebrevet, ett intyg om att du sagt upp ditt hyresavtal eller en redogörelse för att du hyrt ut din ägarbostad.

Sjukvårdspremien betalas till Finland

Även om du bor permanent i Spanien ersätter Finland vanligtvis dina sjukvårdskostnader i Spanien. Därför ska du betala den försäkrades sjukvårdspremie i Finland. Premien är cirka 2 % av pensionen. EU:s förordningar om social trygghet reglerar ersättningen av sjukvårdskostnader. Sjukvårdspremien ingår i förskottsinnehållningsprocenten.

Komihåglista för dem som börjar jobba utomlands

Gör en flyttanmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata gällande den utländska adressen

  • Skatteförvaltningen får automatiskt information om en permanent flyttanmälan av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.
  • Om du gör en tillfällig adressändring till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska du också lämna en separat anmälan till Skatteförvaltningen. Skriv ut blanketten för att anmäla din tillfälliga adress (3817r). I stället för att använda blanketten kan du anmäla adressen med ett fritt formulerat brev. Av brevet ska framgå namn, personbeteckning, ny adress och datum då ändringen träder i kraft.

När du bor utomlands

  • Om adressen i utlandet ändras under din vistelse ska du anmäla den nya adressen till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Skatteförvaltningen. Se skattebyråernas kontaktuppgifter.
  • Om du är finsk medborgare ska du meddela Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om förändringar i dina uppgifter. Det kan bl.a. röra sig om adressändring, äktenskap, skilsmässa eller födelse av barn. Läs mer på MDB:s webbplats Boende utomlands

Redogör på FPA om du i fortsättningen omfattas av socialskyddet i Finland eller om Finland ansvarar för dina sjukvårdskostnader i din nya hemviststat.

Sidan har senast uppdaterats 4.2.2022