Pension från Finland till Spanien

Ett nytt skatteavtal har ingåtts mellan Finland och Spanien. Avtalet började tillämpas från och med 1.1.2019. Enligt det nya skatteavtalet ska du betala skatt till Finland på den pension som du får från Finland. 

De pensioner som grundar sig på en trafikförsäkring eller någon annan motsvarande riskförsäkring beskattas dock endast i Spanien.

En pension som intjänats inom privatsektorn beskattas under de 3 första åren endast i Spanien

För pensioner som intjänats inom privatsektorn gäller emellertid en övergångsperiod på tre år åren 2019–2021 under vilken du inte behöver betala skatt på pensionen till Finland. Detta förutsätter att din finska pension utgör skattepliktig inkomst för dig i Spanien.

Om din finska pension som intjänats inom privatsektorn inte är skattepliktig i Spanien betalar du skatt på pensionen till Finland genast från och med 1.1.2019.

Att övergångsbestämmelsen på tre år kan tillämpas förutsätter alltså att din pension från Finland intjänats inom privatsektorn och att den är skattepliktig i Spanien. Övergångsbestämmelsen kan tillämpas på din finska pension även om du i verkligheten inte betalar någon skatt i Spanien på pensionen eftersom dina totalinkomster understiger en viss gräns eller du har stora avdrag. Det enda som är av betydelse är att pensionen är skattepliktig i Spanien.

Du betalar dock sjukvårdspremien (sv-premie) till Finland på din pension om Finland ansvarar för dina sjukvårdskostnader i Spanien.

Den skatt som du betalat i Spanien dras av från den skatt som i Finland påförs för pensionen

Enligt skatteavtalen undanröjs den eventuella dubbelbeskattningen i regel i beskattningen i personens hemviststat. Enligt skatteavtalet med Spanien undanröjs dock dubbelbeskattningen av pensioner undantagsvis i den stat där pensionen betalas genom en så kallad omvänd avräkning. Åren 2019–2021 kan omvänd avräkning dock endast tillämpas på de pensioner som inte omfattas av den nämnda tre års övergångsbestämmelsen, det vill säga i praktiken gäller detta följande pensioner:

  • pension som baserar sig på en frivillig pensionsförsäkring som du själv tecknat
  • pension som grundar sig på en FöPL- eller LFöPL-försäkring
  • folkpension

Om du bor i Spanien och får pension från Finland avdras den skatt som du betalat till Spanien från den skatt som påförs pensionen i Finland beträffande de nämnda pensionerna. Uppskatta beloppet av skatten som ska betalas på pensionen till Spanien och deklarera den i MinSkatt eller på en blankett (6207a).

Beräkna skatten i Spanien på denna pension i samma proportion som denna pension är av alla dina skattepliktiga inkomster i Spanien.

Exempel: Du får från Finland 20 000 euro om året sådan pension som baserar sig på en frivillig pensionsförsäkring som du själv tecknat. Därtill får du 30 000 euro arbetspension från Finland om året på vilken övergångsbestämmelsen kan tillämpas. Du har inte andra skattepliktiga inkomster i Spanien. Du betalar sammanlagt 15 000 euro skatt på pensionerna i Spanien. På den pension som baserar sig på den frivilliga pensionsförsäkringen som du själv tecknat är skatten i Spanien 6 000 euro (20 000/50 000 x 15 000).  

Obs! Beträffande pensioner som intjänats från arbete inom den offentliga sektorn undanröjs dubbelbeskattningen dock i regel i hemviststaten, det vill säga i Spanien.

Skattekorten 2021

Du får besked om skattekortet per post i december–januari. Kontrollera att uppgifterna stämmer.

Exempel 1: Du får pension som intjänats inom privatsektorn från Finland. Skatteförvaltningen har i ditt skattekort tagit i beaktande att du inte betalar skatt på denna pension till Finland. Skatteförvaltningen har för dig beräknat ett skattekort som endast omfattar sjukvårdspremien.

Exempel 2: Du får från Finland en pension som grundar sig på företagarpension. Du ska betala skatt till Finland på en sådan pension, eftersom skatteavtalets övergångsperiod om 3 år inte kan tillämpas på denna pension. Skatteförvaltningen har i ditt skattekort strävat efter att beakta att du ska betala skatt på denna pension till Finland.

Exempel 3: Invalidpensioner utgör inte alltid skattepliktig inkomst i Spanien. Då betalas skatt på pensionen till Finland. Skatteförvaltningen har i ditt skattekort strävat efter att beakta att invalidpensionerna beskattas i Finland.

Kontrollera i beslutet om förskottsuppbörd som du fått i december–januari att uppgifterna stämmer. Om uppgifterna behöver korrigeras ska du kontakta Skatteförvaltningen så att vi kan göra ett nytt skattekort för dig.

Vid behov kan du ringa vårt servicenummer (Personkunders internationella inkomstbeskattning).

Skattedeklarationen för 2020

Du får en förhandsifylld skattedeklaration på våren 2021. Kontrollera att uppgifterna stämmer.

Om övergångsbestämmelsen på tre år inte har beaktats rätt i din skattedeklaration ska du i MinSkatt eller på blankett 50A markera punkten Jag yrkar på att jag ska anses vara bosatt utomlands enligt skatteavtalet och lämna en fritt formulerad utredning om ärendet.

Vid behov ska du i MinSkatt eller på blankett 50A i punkten Avräkning av skatt som betalats till utlandet (omvänd avräkning) korrigera det skattebelopp som betalas till Spanien.

Om du äger en aktielägenhet i Finland kan du läsa mer om hur:

Beskattning av pensioner som betalats från Finland till och med skatteåret 2018

Det tidigare skatteavtalet mellan Finland och Spanien hindrade bland annat att pension som intjänats inom privatsektorn och folkpension beskattades i Finland.

Pensioner som grundar sig på statliga eller kommunala tjänster beskattades dock i Finland. Undantagsvist övergick beskattningen till Spanien om du hade intjänat pensionen i tjänst inom statlig eller kommunal affärsverksamhet, såsom VR. Spanien beskattade också pensionen om du var medborgare i Spanien.

Överföring av beskattningsrätten till din hemviststat Spanien 

Beskattningen av pension som du intjänat inom privatsektorn kan endast överföras (övergångsperiod på 3 år 2019–2021) till Spanien om du permanent flyttar till Spanien. Flyttningen till Spanien permanent kan i regel anses entydig om du inte längre har ett hem i Finland. Om du fortfarande de facto har en bostad i användning i Finland och även vistas mycket i Finland är bedömningen huruvida villkoren uppfylls inte entydig. Då kräver definieringen av hemviststaten enligt skatteavtalet speciellt noggrann granskning av din helhetssituation.

Om en tillräcklig redogörelse för flyttningen framförs, överförs beskattningen av en pension som intjänats inom privatsektorn från Finland till Spanien om alla följande villkor uppfylls:

  1. Du har gjort en anmälan om permanent flyttning till Spanien till befolkningsdatasystemet i Finland.
  2. Du har en permanent bostad i Spanien.
  3. Spaniens skattemyndighet betraktar dig i beskattningen som bosatt i Spanien. På grund av detta kan Spanien också beskatta inkomster som du får från Finland.

Ansök om skattekort från Skatteförvaltningen i Finland

Om du vill att beskattningen av din pension överförs till Spanien kan du ansöka om ett finskt skattekort för detta. Ansök i MinSkatt eller på blankett 6207a. Bifoga till ansökan ett intyg från den spanska skattemyndigheten över den globala skattskyldigheten i denna stat (ett så kallat intyg över hemvist). Bifoga också en redogörelse för din permanenta bostad i Spanien, till exempel en kopia av köpebrevet eller hyreskontraktet. Därtill behövs en redogörelse för att du har avstått från ditt hem i Finland. Redogörelsen kan vara exempelvis en kopia av köpebrevet, ett intyg över att du sagt upp ditt hyresavtal eller en redogörelse för att du hyrt ut din ägarbostad.

Sjukvårdspremien betalas till Finland

Även om du bor permanent i Spanien ersätter Finland vanligtvis dina sjukvårdskostnader i Spanien. Därför ska du betala den försäkrades sjukvårdspremie i Finland. Premien är cirka 2 % av pensionen. EU:s förordningar om social trygghet reglerar ersättningen av sjukvårdskostnader.

Komihåglista för dem som börjar jobba utomlands

Gör en flyttanmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata gällande den utländska adressen

  • Skatteförvaltningen får automatiskt information om en permanent flyttanmälan av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.
  • Om du gör en tillfällig adressändring till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska du också lämna en separat anmälan till Skatteförvaltningen. Skriv ut blanketten för att anmäla din tillfälliga adress  (3817r). I stället för att använda blanketten kan du anmäla adressen med ett fritt formulerat brev. Av brevet ska framgå namn, personbeteckning, ny adress och datum då ändringen träder i kraft.

När du bor utomlands

  • Om adressen i utlandet ändras under din vistelse ska du anmäla den nya adressen till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Skatteförvaltningen. Se skattebyråernas kontaktuppgifter.
  • Om du är finsk medborgare ska du meddela Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om förändringar i dina uppgifter. Det kan bl.a. röra sig om adressändring, äktenskap, skilsmässa eller födelse av barn. Läs mer på MDB:s webbplats Boende utomlands

Redogör på FPA om du i fortsättningen omfattas av socialskyddet i Finland eller om Finland ansvarar för dina sjukvårdskostnader i din nya hemviststat.