Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Beskattning av pensionsinkomster i internationella situationer

Har getts
30.3.2020
Diarienummer
VH/250/00.01.00/2020
Giltighet
30.3.2020 - 27.1.2021
Bemyndigande
Lag om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.
Ersätter anvisningen
VH/286/00.01.00/2019

I denna anvisning behandlas beskattningen av pensionsinkomster i situationer då personen bor i Finland och får pension från utlandet eller personen bor utomlands och får pension från Finland. Anvisningen ersätter Skatteförvaltningens anvisning med samma namn från 2019.

Kapitel 5.3, 5.4, 5.10.1 och 6.3.3.1 i anvisningen har gjorts tydligare. Därtill har en del korrigeringar av teknisk karaktär gjorts.

1 Inledning

En person som bor i Finland kan få pensionsinkomster från utlandet, och en person som bor utomlands kan också få pensionsinkomster från Finland. Såväl Finlands interna lagstiftning som det skatteavtal som eventuellt ingåtts mellan Finland och staten för inkomstkällan eller pensionstagarens hemviststat påverkar beskattningen av pensionsinkomster som betalas från utlandet till Finland och från Finland till utlandet. Finland har i regel beskattningsrätt då det gäller pensionsinkomster som betalas från utlandet till Finland och från Finland till utlandet, men den interna lagstiftningen och skatteavtalen kan begränsa beskattningsrätten.

I skatteavtalen avses med källstat den stat där inkomsten anses ha uppkommit, till exempel till följd av att arbetet har utförts i den aktuella staten eller att inkomstutbetalaren har sin hemvist i denna stat. I denna anvisning avses med källstat den stat från vilken pensionen utbetalas. Hemviststaten är den stat där personen enligt skatteavtalet bor.

I denna anvisning behandlas i synnerhet hur skatteavtalen påverkar beskattningen av pensionsinkomster i Finland i situationer då personen bor i Finland och får pension från utlandet eller personen bor utomlands och får pension från Finland. I anvisningen behandlas också kortfattat sjukförsäkringens sjukvårdspremie som uppbärs på pensionen.

2 Allmän och begränsad skattskyldighet

Enligt 9 § 1 mom. 1 punkten i inkomstskattelagen (1535/1992, ISkL) är en i Finland bosatt fysisk person allmänt skattskyldig i Finland. Enligt 11 § 1 mom. i inkomstskattelagen bor en person i Finland, om hen har sitt stadigvarande bo och hemvist här eller om hen vistas här över sex månader i följd. En allmänt skattskyldig är skyldig att på inkomster från Finland och andra länder betala skatt till Finland.

En person som under skatteåret inte har varit bosatt i Finland är begränsat skattskyldig (ISkL 9 § 1 mom. 2 punkten). De begränsat skattskyldiga omfattar finländska medborgare som är bosatta utomlands. Om en utländsk medborgare som bor utomlands kommer till Finland för högst sex månader, förblir hen begränsat skattskyldig. De begränsat skattskyldiga omfattar även finländska medborgare som varit bosatta i utlandet minst tre år eller som dessförinnan inte har lagt fram en utredning om att hen under skatteåret inte haft några väsentliga anknytningar till Finland (ISkL 11 § 1 mom.). I lagen har det inte definierats vad som avses med väsentliga anknytningar, utan dessa har närmast definierats i rättspraxisen. En begränsat skattskyldig är skyldig att betala skatt i Finland endast för inkomst som förvärvats i Finland.

Även om en person enligt inkomstskattelagen är allmänt skattskyldig i Finland, kan hen samtidigt på basis av boendet i någon annan stat vara globalt skattskyldig. I detta fall anses personen ha så kallat dubbel hemvist. Skatteavtalen förutsätter i fråga om den som har dubbel hemvist att någondera staten avstår från sin rätt till beskattning av globala inkomster. Artikel 4.2 i ett skatteavtal innehåller i regel bestämmelser för att avgöra en situation med dubbel hemvist. Skatteavtalen har gjorts upp så att en person enligt ett skatteavtal kan ha sitt hemvist endast i en stat.

Allmän och begränsad skattskyldighet behandlas närmare i Skatteförvaltningens anvisning Allmän och begränsad skattskyldighet.

3 Begreppet pension

Pensionssystemet i Finland består huvudsakligen av en arbetspension som grundar sig på förvärvsarbetet samt av en folkpension och en garantipension som ger ett minimiskydd. Det obligatoriska pensionsskyddet kompletteras av en frivillig pensionsförsäkring. I skattelagstiftningen fastställs det inte exakt vilken typ av inkomster som ska behandlas som pension i beskattningen. Till exempel ersättningar för inkomstbortfall som avsetts vara långvariga kan ge upphov till tvetydiga situationer. I oklara situationer stöder man sig på regleringen om prestationer samt praxisen som utformats i tillämpningen av denna.

I skatteavtalen har det inte definierats vilken inkomst som betraktas som pensionsinkomst, utan varje avtalsstat definierar denna utifrån sin interna lagstiftning. Av denna anledning kan avtalsstaterna besluta sig för att definiera inkomsten på något annat sätt, till exempel så att inkomsten betraktas som pensionsinkomst i källstaten och som en socialförmån i hemviststaten. Definitionen av inkomst påverkar vilken artikel gällande inkomstslag avtalsstaterna tillämpar. I Finland påverkar definitionen av inkomst vilka avdrag inkomsttagaren har rätt till. Om inkomsten betraktas som pensionsinkomst i källstaten och som socialförmån i Finland, har inkomsttagaren inte rätt till exempelvis pensionsinkomstavdrag.

4 Skatteavtal

4.1 Allmänt om pensionsartiklarna i skatteavtalen

Skatteavtalen påverkar beskattningen av pensionerna, om pensionen betalas från utlandet till Finland eller från Finland till utlandet. Föreskrifter om beskattningsrätten gällande pensioner finns i regel i artiklarna 18 och 19 i skatteavtalen. På beskattningen av pensioner tillämpas artikeln annan inkomst (i allmänhet artikel 21), om inte bestämmelserna i artiklarna 18 och 19 kan tillämpas på den aktuella pensionsinkomsten.

I en skatteavtalssituation påverkas beskattningen av pensionerna vanligtvis av huruvida det är fråga om en pension som utbetalas på basis av en tjänst hos ett offentligrättsligt samfund eller en privat tjänst. Också pensionstagarens medborgarskap kan ibland påverka beskattningsrätten enligt skatteavtalet då det gäller en pension. Skatteavtalen påverkar inte fastställandet av sjukförsäkringspremierna. Finland har ingått skatteavtal med fler än 70 stater. På Skatteförvaltningens webbplats finns en förteckning över gällande skatteavtal. På finansministeriets webbplats kan man ta del av den aktuella skatteavtalssituationen, även de skatteavtal som förhandlas om just nu.

I de skatteavtal som Finland har slutit ingår pensionsbestämmelserna i regel i artikel 18 där man beaktat tre olika typer av pension:

 • pension som grundar sig på sociallagstiftningen
 • annan pension som grundar sig på tidigare enskild tjänst
 • livränta.

I regel ingår bestämmelserna om beskattning av pension som intjänats i ett offentligrättsligt samfunds tjänst i artikel 19 i skatteavtalen . I allmänhet har källstaten rätt att beskatta en pension som intjänats i ett offentligrättsligt samfunds tjänst. Om pensionstagaren är medborgare i sin hemviststat, beskattas dock pensionen ofta enbart i mottagarens hemviststat. Skatteavtalen innehåller ofta regleringar om att bestämmelserna gällande pensioner som intjänats i en offentlig tjänst inte tillämpas på pension som intjänats i ett arbete med anknytning till affärsverksamhet som bedrivs av ett offentligrättsligt samfund.

Ibland kan det vara oklart om artikel 19 om offentlig tjänst eller artikel 18 om pensioner i skatteavtalet ska tillämpas på pensionen. I de flesta av skatteavtalen som Finland slutit är bestämmelsen om offentlig tjänst primär och bestämmelsen i artikeln om pensioner sekundär. Detta innebär till exempel att beskattning av pensioner som grundar sig på pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) fastställs enligt artikel 19 om offentlig tjänst, även om pensionen grundar sig på sociallagstiftningen. Ett undantag utgör en pension som intjänats i samband med affärsverksamhet som bedrivs av ett offentligrättsligt samfund. På denna tillämpas oftast på basis av den uttryckliga bestämmelsen artikel 18 om pensioner.

4.2 Pension som grundar sig på sociallagstiftningen

4.2.1 Lagstadgad ålders-, invalid- och arbetslöshetspension

De lagstadgade ålders-, invalid- och arbetslöshetspensionerna grundar sig på sociallagstiftningen, och på dessa tillämpas artikel 18 i skatteavtalet. Beskrivningarna av pensioner som grundar sig på sociallagstiftningen avviker något från varandra i de olika skatteavtalen, men de kan i allmänhet anses ha samma innebörd. Pensioner som grundar sig på avtalsstatens sociallagstiftning beskattas i allmänhet enbart i källstaten.

4.2.2 Pension som grundar sig på olycksfallslagen

Pensioner som grundar sig på lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015, tidigare lagen om olycksfallsförsäkring 608/1048, giltig fram till 31.12.2015) betraktas som pension som grundar sig på sociallagstiftningen. På denna tillämpas således artikel 18 i skatteavtalet.

4.2.3 Tilläggspensionsskydd som ordnats av arbetsgivaren

Om arbetsgivaren någon gång i tiden ordnat ett tilläggspensionsskydd som har registrerats som en tilläggsförmån som avses i lagen om pension för arbetstagare (395/1961, upphävd), ska även tilläggspensionsskyddet betraktas som en pension som grundar sig på sociallagstiftningen (HFD:1994-B-555). På denna tillämpas således artikel 18 i skatteavtalet.

Om pensionen inte registrerats på det sätt som avses i 11 § i lagen om pension för arbetstagare, betraktas inte tilläggsförmånen som en pension som grundar sig på sociallagstiftningen, utan som livränta. Om livränta inte nämns i skatteavtalet, anses den oregistrerade tilläggsförmånen grunda sig på en tidigare tjänst. En oregistrerad tjänst kan dock ändras till en pension som avses i sociallagstiftningen till följd av att pensionsålder uppnås, och då upphör tilläggsförmånen och den lagstadgade pensionen tar vid.

4.2.4 Övriga prestationer som grundar sig på sociallagstiftningen

Även andra återkommande prestationer som går under benämningen pension eller livränta kan anses grunda sig på sociallagstiftningen. Dessa omfattar till exempel prestationer som grundar sig på lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) eller lagen om yrkessjukdomar (1343/1988, upphävd). Även andra prestationer än pensioner som grundar sig på sociallagstiftningen omfattas i allmänhet av samma bestämmelse (i allmänhet artikel 18). Dessa prestationer omfattar till exempel arbetslöshetsdagpenning, arbetsmarknadsstöd eller sjukförsäkringsdagpenning.

Även om prestationen grundar sig på sociallagstiftningen kan den inte anses vara en i skatteavtalet avsedd prestation som grundar sig på sociallagstiftningen  om det är fråga om en ersättning för en arbetsprestation. Stöd för närståendevård är ett exempel på denna typ av ersättning som grundar sig på en arbetsprestation. I dessa situationer får de facto någon annan person än den som får penningersättningen nyttan av socialtjänsten.

4.2.5 Pension som grundar sig på en trafikförsäkring

En pension som grundar sig på en trafikförsäkring anses inte vara en pension som grundar sig på sociallagstiftningen. En pension som grundar sig på en trafikförsäkring kan inte heller anses vara en pension som grundar sig på en tidigare tjänst, utan på denna tillämpas i regel artikeln annan inkomst (i allmänhet artikel 21).

4.3 Annan pension som grundar sig på tidigare enskild tjänst

Pensioner som grundar sig på en enskild tjänst beskattas endast i hemviststaten, om avtalet inte innehåller någon bestämmelse om pension som grundar sig på sociallagstiftningen. I detta fall kan inte artikel 18 i skatteavtalet tillämpas på exempelvis folkpension, företagarpension (FöPL) eller pension för lantbruksföretagare (LFöPL). På dessa pensioner tillämpas artikeln annan inkomst på grund av att pensionerna inte anses grunda sig på ett tidigare arbete. Detta gäller även situationer då pension har kumulerats under perioder utan lön, till exempel under studier för en examen.

I vissa skatteavtal som Finland slutit, till exempel avtalen med Norden och Storbritannien, har man inte slagit fast att pensionen grundar sig på en tidigare tjänst. Bestämmelsen om pension (nordiska avtalet artikel 18 och avtalet med Storbritannien artikel 19) gäller i dessa fall alla de prestationer som enligt den interna lagstiftningen betraktas som pensioner, även pensioner som grundar sig på en trafikförsäkring. Enligt dessa avtal har källstaten rätt att beskatta pensionen.

4.4 Livränta

I många skatteavtal som Finland slutit har man i artikel 18 inkluderat en bestämmelse om livränta samt en definition av livräntan. Enligt definitionen är livräntan en återkommande prestation som erhålls som vederlag för en betald premie (livräntan är en typ av ”köpt pension”). I vissa situationer utbetalas en återkommande prestation under benämningen livränta, men den är inte en livränta enligt definitionen i skatteavtalet. En prestation som utbetalats som livränta kan också vara till exempel en prestation som grundar sig på sociallagstiftningen. I den äldre lagstiftningen och i avtalen avses med livränta ungefär det samma som en pension.

Då det gäller livräntan är beskattningsrätten mycket avtalsspecifik. Beskattningsrätten kan även förknippas med villkor eller bestämmelser om maximibeloppet av skatten.

4.4.1 Frivillig pensionsförsäkring och andra frivilliga pensionsarrangemang

Oftast är prestationer som grundar sig på en frivillig pensionsförsäkring livränta som avses i skatteavtalet. En frivillig pensionsförsäkring kan ha tecknats personligen eller av arbetsgivaren. Om det är fråga om en frivillig pensionsförsäkring som tecknats av personen själv, och pensionsartikeln i skatteavtalet innehåller en bestämmelse om en pension som enbart grundar sig på en tidigare tjänst, utan att någon livränta tas upp, tillämpas artikeln annan inkomst på pensionen som grundar sig på en frivillig pensionsförsäkring.

Om ett skatteavtal har en bestämmelse om livränta ska den tillämpas på prestationer som grundar sig på en frivillig individuell eller kollektiv av arbetsgivaren tecknad pensionsförsäkring. Dessutom ska den tillämpas på andra frivilliga pensioner som ordnats av arbetsgivaren och som genomförts till exempel via ett kapitaliseringsavtal, en pensionsstiftelse eller en pensionskassa. Tilläggspensionsskydd som har registrerats som en tilläggsförmån som avses i 11 § i lagen om pension för arbetstagare (395/1961, upphävd) ska betraktas som en pension som grundar sig på sociallagstiftningen (kapitel 4.2.3 i anvisningen).

Närmare information om prestationer som anknyter till frivilliga pensionsförsäkringar och långsiktiga sparavtal finns i Skatteförvaltningens anvisning Beskattning av långsiktiga sparavtal och frivilliga pensionsförsäkringar.

4.5 Undanröjande av dubbelbeskattning av pension

4.5.1 Avräknings- och undantagandemetoden

Pension beskattas ofta i både pensionens källstat och personens hemviststat. Dubbelbeskattning av pensionen undanröjs i hemviststaten. Om Finland är personens skatteavtalsenliga hemviststat, undanröjs dubbelbeskattningen av pensionen i Finland enligt bestämmelserna i skatteavtalet enligt antingen avräknings- eller undantagandemetoden (närmare information om avräknings- och undantagandemetoden finns i Skatteförvaltningens anvisning Undanröjande av internationell dubbelbeskattning). I mer sällsynta fall kan skatteavtalet innehålla en bestämmelse om att pensionen utgör inkomst som är helt befriad från skatt i Finland, och då påverkar pensionen inte beskattningen av de övriga inkomsterna.

Hemviststaten undanröjer dubbelbeskattning endast om skatt har innehållits i källstaten enligt bestämmelserna i skatteavtalet. Om pensionen enligt skatteavtalet beskattas i hemviststaten, men skatt också har uppburits på pensionen i källstaten, undanröjer hemviststaten inte dubbelbeskattningen. I dessa fall ska personen ansöka om återbäring av grundlöst debiterad skatt i källstaten hos skatteförvaltningen i den aktuella staten. Personen ska ta reda på det rätta förfarandet för att ansöka om skatteåterbäring hos skattemyndigheten i den aktuella staten. Inverkan av beskattning som verkställts utomlands i strid med skatteavtalet på beskattningen i Finland har behandlats närmare i Skatteförvaltningens anvisning Beskattning utomlands i strid med skatteavtalet.

I Finland utgör hela pensionen skattepliktig inkomst, om Finland inte har ett skatteavtal med källstaten för pensionen. Eventuell dubbelbeskattning undanröjs i Finland genom avräkningsmetoden. Enligt 3 § i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning (1552/1995, metodlagen) betraktas endast skatt som betalts till en främmande stat som skatt som kan avräknas. I dessa fall betraktas till exempel skatt som har betalts till en kommun eller delstat inte som skatt som ska avräknas.

4.5.2 Omvänd avräkning i skatteavtalen

Om det är fråga om i Finland betalda pensioner som grundar sig på sociallagstiftningen, och pensionstagaren har sitt hemvist i Italien, Schweiz eller Thailand, undanröjer Finland undantagsvis dubbelbeskattning som källstat . Också i det fall att pensionstagarens hemviststat är Finland och källstaten Thailand eller Italien undanröjer källstaten dubbelbeskattning då det är fråga om en pension som grundar sig på sociallagstiftningen. I denna situation är det fråga om så kallad omvänd avräkning.

Från början av 2019 tillämpas omvänd avräkning även på pensioner som avses i artikel 17.2 i skatteavtalet mellan Finland och Spanien. I praktiken innebär det att omvänd avräkning tillämpas på pension som betalas av ett offentligrättsligt samfund bortsett från alla pensioner som betalas från Finland till en person som bor i Spanien. Omvänd avräkning tillämpas även på pensioner som intjänats i anslutning till affärsverksamhet som idkas av ett offentligrättsligt samfund. Omvänd avräkning tillämpas inte på pension som betalas utifrån en trafikförsäkring, eftersom den bara beskattas i inkomsttagarens hemviststat.

Omvänd avräkning innebär att pension, förmån eller livränta som betalas från Finland till en person som bor i en annan stat beskattas i Finland så, att den skatt som betalas på samma inkomst till hemviststaten avräknas vid beskattningen i Finland. Avräkningen kan emellertid inte överskrida beloppet av den skatt som betalas till Finland för samma inkomst. Bestämmelserna om oanvänd avräkning av utländsk skatt i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning tillämpas inte, eftersom denna lag handlar om undanröjande av dubbelbeskattning av inkomst som förvärvats i en främmande stat.

4.5.3 Beskattningens takregel

I 136 § 3 mom. i inkomstskattelagen finns det bestämmelser om takregeln för beskattningen. Takregeln tillämpas när en person som är bosatt i Finland har förvärvsinkomster från utlandet, och dubbelbeskattning undanröjs enligt undantagandemetoden. Genom bestämmelsen säkerställs att en person som får denna typ av inkomst på grund av beskattningen i Finland inte blir strängare beskattad än en person som får motsvarande inkomster enbart från Finland (ISkL 136 § 4 mom.)

Enligt takregeln granskas med hjälp av en jämförelsekalkyl att den totala belastningen av beskattningen (utländska inkomstskatter + finländska inkomstskatter) inte blir större än fören person som har motsvarande inkomster enbart från Finland. Om det finns risk för att denna situation uppstår, frångår Finland en del av sina inkomstskatter i proportion till skatterna. Beskattningens takregel påverkar inte påförandet av sjukförsäkringspremien eller rundradioskatten.

5 Beskattning av pension som en person med hemvist i Finland får från utlandet

5.1 Allmänt

Enligt 9 § i inkomstskattelagen är personer som är bosatta i Finland skyldiga att betala skatt på inkomst som har förvärvats här och annorstädes. Också pensionsinkomst från utlandet utgör skattepliktig inkomst för personer som är bosatta i Finland, även om inkomsten har beskattats i källstaten.

Ett skatteavtal mellan Finland och källstaten påverkar beskattningen av en pensionsinkomst från utlandet. Innehållet i de olika skatteavtalen varierar, och det är skäl att kontrollera det exakta innehållet i det tillämpliga skatteavtalet.

De situationer som ur pensionstagarnas perspektiv är de vanligaste granskas närmare i de följande styckena som också innehåller en redogörelse för hur pensioner behandlas i enlighet med ett skatteavtal mellan Finland och källstaten. Pensionssystemen är mycket olika i olika stater, och därför är det inte alltid klart vilken typ av inkomst en inkomst från utlandet utgör med tanke på skattesystemet i Finland och vilken skatteavtalsbestämmelse som ska tillämpas. I dessa fall måste skattebehandlingen av inkomsten avgöras från fall till fall med hänsyn till de gällande förhållandena. Denna aspekt har också förts fram i detta kapitel. I detta kapitel behandlas också specialfall, till exempel beskattningen av utländska frivilliga pensionsförsäkringar och andra avtal om pensionssparande samt pensionsförsäkringspremier.

Utöver skatteavtalen kan även andra internationella avtal påverka beskattningen av pensionerna. I kapitlet granskas också beskattningen av pensioner som utbetalats till Europeiska unionens personal och FN:s tjänstemän.

5.2 Norden

En pension från ett annat nordiskt land utgör skattepliktig inkomst för en person som bor i Finland. Beskattningen av en pensionsinkomst från ett annat nordiskt land avgörs på basis av artikel 18 i det nordiska skatteavtalet (FördrS 26/1997). Skatteavtalet innehåller ingen särskild artikel gällande en pension som intjänats i ett offentligrättsligt samfunds tjänst, utan bestämmelserna i artikel 18 tillämpas på alla pensioner. Enligt artikeln kan källstaten alltid beskatta en pensionsinkomst. I detta fall ska Finland som hemviststat undanröja dubbelbeskattning. Dubbelbeskattning undanröjs i regel enligt avräkningsmetoden.

Ett undantag till den ovan nämnda huvudregeln finns i avtalets artikel 26.2 som innehåller bestämmelser om sekundär beskattningsrätt. Enligt den aktuella artikeln har endast hemviststaten rätt att beskatta inkomsten, om källstaten enligt avtalet fått beskattningsrätten och inte utövar sin beskattningsrätt på grund av sin interna lagstiftning. I detta fall finns det inget behov av att undanröja dubbelbeskattning.

Skatteavtalet mellan de nordiska länderna ändrades 4.4.2008. På grund av ändringen tillämpas undantagandemetoden på undanröjandet av dubbelbeskattning, om pensionstagaren bott i Finland 4.4.2008 eller dessförinnan och då fått pension från något annat nordiskt land. Undantagandemetoden tillämpas så länge som pensionstagaren bor i Finland utan avbrott. Undantagandemetoden tillämpas också på en sådan ny pension som börjar efter 4.4.2008, om pensionstagaren bott i Finland och fått pension från något annat nordiskt land redan innan 4.4.2008, med andra ord har personen tidigare fått pensionsinkomst som ska beaktas enligt undantagandemetoden från något annat nordiskt land.

Sjuk- och aktivitetsersättningen som utbetalas från Sverige är en ersättning som grundar sig på arbetsoförmögenhet och som i Sverige betraktas som pensionsinkomst. Även i Finland betraktas denna inkomst som pensionsinkomst i beskattningen.

5.2.1 Svensk skatt som avräknas i Finland

I Sverige påverkas beskattningen av pensionsinkomst av huruvida en person betraktas som allmänt eller begränsat skattskyldig i Sverige. På en begränsat skattskyldig persons pension uppbärs i allmänhet en så kallad SINK-skatt i Sverige. En del av pensionen kan vara skattefri i Sverige, om pensionstagaren får allmän pension på basis av en socialförsäkring. Om hela pensionen som utbetalas från Sverige underskrider beloppet av den skattefria delen, innehåller Sverige ingen skatt på pensionen.

Skattefriheten i Sverige grundar sig på Sveriges interna lagstiftning och påverkar inte inkomstens skattepliktighet i Finland. Hela pensionen utgör skattepliktig inkomst i Finland, även om en del av eller hela pensionen är skattefri i Sverige.

5.3 Estland

Pensionsinkomst från Estland beskattas i Finland enligt artikel 18 eller artikel 19.2 i skatteavtalet mellan Finland och Estland (FördrS 96/1993). En pension som grundar sig på socialskyddslagstingen och erhålls från Estland utgör skattepliktig inkomst för en person som bor i Finland. Dubbelbeskattning undanröjs enligt undantagandemetoden. Förfarandet är det samma om det är fråga om en lön som utbetalats för ett arbete som utförts i ett offentligt samfunds tjänst, om mottagaren bor i Finland men ändå inte är finsk medborgare (artikel 19.2.a).

Om en i Finland bosatt finsk medborgare från Estland får en pension som grundar sig på en tjänst hos ett estniskt offentligrättsligt samfund, beskattas pensionen endast i Finland (artikel 19.2.b). Också en pension som inte grundar sig på den estniskalagstiftningen om social trygghet beskattas endast i Finland, om pensionstagaren inte har något medborgarskap eller är finsk medborgare och inte samtidigt estnisk medborgare.

En pension som en i Finland bosatt estnisk medborgare får och som inte grundar sig på den estniska lagstiftningen om social trygghet beskattas i Finland, och eventuell dubbelbeskattning undanröjs med hjälp av avräkningsmetoden.

Om pensionen grundar sig på ett arbete som utförts i ett offentligrättsligt samfunds affärsverksamhet, tillämpas artikel 18 och inte artikel 19.2 i skatteavtalet mellan Finland och Estland.

Pensioner som utbetalas av Sotsiaalkindlustusamet i Estland betraktas i regel som pensioner som avses i artikel 18 i skatteavtalet mellan Finland och Estland. Det är således i regel inte fråga om pension som grundar sig på offentlig tjänst. Det finns ändå undantag till denna huvudregel och därför ska beskattningsrätten alltid avgöras enligt de fallspecifika omständigheterna.

5.4 Tyskland

Det nya skatteavtalet mellan Finland och Tyskland (FördrS 86/2017) tillämpas på pensionsinkomster som erhållits från och med ingången av 2018. Enligt det nya skatteavtalet har Finland rätt att beskatta alla pensioner från Tyskland till en person som är bosatt i Finland. Till den del som skatteavtalet medger beskattningsrätt även Tyskland, undanröjs dubbelbeskattningen i Finland antingen med avräknings- eller undantagandemetoden beroende på hurdan pension det är fråga om.

Pension som grundar sig på lagstiftningen om social trygghet eller lagstiftningen om social trygghet till en i Finland bosatt person från Tyskland beskattas i Finland. Pensionen kan även beskattas i Tyskland. Dubbelbeskattning undanröjs i Finland enligt avräkningsmetoden.

Pension som grundar sig på en frivillig pensionsförsäkring eller motsvarande avtal till en i Finland bosatt person från Tyskland beskattas också i Finland. Pensionen kan även beskattas i Tyskland. Dubbelbeskattning undanröjs i Finland enligt avräkningsmetoden.

Pension som grundar sig på arbete i ett offentligrättsligt samfunds tjänst från Tyskland beskattas enbart i Tyskland. Finland beaktar emellertid denna typ av pension vid beräkningen av skatt på övriga inkomster. Då beskattas pensionen i Finland som inkomst i enlighet med undantagandemetoden. Pension som grundar sig på arbete i ett offentligrättsligt samfunds tjänst beskattas emellertid enbart i Finland, om pensionstagaren är bosatt i Finland och är medborgare i Finland. I dessa fall har Tyskland inte rätt att beskatta pensionen. Om pensionen grundar sig på arbete som utförts i samband med affärsverksamhet som bedrivs av ett offentligrättsligt samfund, beskattas pensionen i Finland och dubbelbeskattning undanröjs enligt avräkningsmetoden.

Om pension som grundar sig på offentlig tjänst utbetalas av en privat pensionsanstalt och i Tyskland tillämpas artikel 17 i skatteavtalet, kan pensionen också beskattas i Tyskland. Då undanröjs dubbelbeskattningen i Finland med avräkningsmetoden.

Beskattning enligt det skatteavtal som var i kraft till slutet av 2017 behandlas i versionen av dessa anvisningar som gällde 2015. Se versionshistorian upptill i denna anvisning.

5.5 USA

Bestämmelser om beskattningen av pensionsinkomst från USA ges i artikel 18 och 19 i skatteavtalet mellan Finland och USA (FördrS 2/1991). Enligt skatteavtalet mellan Finland och USA beskattas en pension som grundar sig på en privat tjänst som innehafts av en person som bor i Finland endast i Finland (artikel 18.1.a).

Pension som en i Finland bosatt person får från USA och som grundar sig på arbete i ett offentligrättsligt samfunds tjänst beskattas enligt skatteavtalet mellan Finland och USA endast i USA, om pensionstagaren inte är finsk medborgare (artikel 19.2.a–b). Även pension som grundar sig på socialskyddslagstiftningen i USA beskattas endast i USA (artikel 18.1.b). Finland beaktar emellertid en sådan pension som betalats från USA vid fastställandet av skatten på övriga inkomster vilket i praktiken innebär att pensionsinkomsten beskattas som inkomst i enlighet med undantagandemetoden.

5.5.1 Prestationer från 401(k)- och IRA-systemen

I USA tillämpas allmänt pensionssparprogrammet 401(k) dit både arbetstagaren och arbetsgivaren kan göra inbetalningar. Enligt lagstiftningen i USA kan en arbetstagare överföra en del av sin lön till ett 401(k)-konto före skatt (pre-tax-metoden). Till 401(k)-systemet kan en arbetstagare också överföra medel från nettolönen efter skatt (after-tax-metoden), varvid arrangemanget benämns Roth 401(k).

När en person som bor i Finland tar ut medel från 401(k)-systemet eller något annat pensionssparprogram som ordnats av arbetsgivaren så, att villkoren för uttagsålder i programmet och de övriga förutsättningarna uppfylls, beskattas uttaget i Finland som pensionsinkomst till den del det handlar om medel som arbetsgivaren placerat i systemet eller medel som arbetstagaren överfört till systemet före skatt (pre-tax-metoden) eller avkastning som ansamlats på sådana medel. Om arbetstagaren har placerat medel till pensionssparprogrammet av sin nettolön efter skatt (after-tax-metoden), är ett uttag av de placerade medlen inte skattepliktig inkomst, men uttag av avkastning som ansamlats på de placerade medlen är skattepliktig kapitalinkomst.

Medel som tas ut från IRA-systemet (Individual Retirement Account) beskattas på samma sätt som medel som tas ut från 401(k)-systemet, om de medel som finns på IRA-kontot har överförts dit från 401(k)-systemet. Om de medel som finns på ett IRA-konto inte grundar sig på 401(k)-arrangemanget, utan personen har placerat medel direkt i IRA-systemet, beskattas uttag av medel som pensionsinkomster i Finland. Likaså beskattas som pensionsinkomst den andel av de medel som tagits ut från ett IRA-konto som härrör från arbetsgivarens placeringar. Om medel efter skatt har placerats på ett IRA-konto (after-tax-metoden), är uttag skattepliktig inkomst (kapitalinkomst) bara till den del som gäller avkastningen på de placerade medlen. Ett arrangemang där medel överförs till ett IRA-konto efter skatt (after-tax-metoden benämns Roth IRA i USA.

Om medel tas ut från 401(k)- eller IRA-systemen innan den i villkoren för systemen fastställda pensionsåldern (åldern för uttag av medel) har uppnåtts, beskattas de uttagna medlen som övrig förvärvsinkomst i stället för som pensionsinkomst. Till den del uttagen grundar sig på placeringar som gjorts i systemet med medel efter skatt (after-tax-metoden), utgör endast andelen avkastning på de placerade medlen av uttaget skattepliktig inkomst (kapitalinkomst).

Pensionsinkomster som grundar sig på 401(k)-systemet eller IRA-systemet och som en i Finland bosatt person får från USA beskattas enbart i Finland. Enligt skatteavtalet har USA ingen beskattningsrätt till inkomsten. Det är emellertid möjligt att den amerikanska betalaren tar ut den amerikanska skatten på 30 procent vid utbetalning även om inkomsttagaren presenterar den amerikanska skattemyndighetens blankett W-8BEN till betalaren. Det är dock inte fråga om slutlig skatt. En i Finland bosatt inkomsttagare har rätt att ansöka om skatteåterbäring från USA, eftersom USA enligt skatteavtalet inte har någon beskattningsrätt till inkomsten. I beskattningen i Finland avräknas inte skatt som betalats till USA för inkomst som USA enligt skatteavtalet inte har någon beskattningsrätt till.

Om skatt som uppburits i USA inte har återburits till inkomsttagaren då skatteårets restskatt i Finland förfaller till betalning, kan inkomsttagaren ansöka om betalningsarrangemang. Närmare beskrivning om ansökan om betalningsarrangemang finns i Skatteförvaltningens anvisning Betalningsarrangemang. Inverkan av beskattning som verkställts utomlands i strid med skatteavtalet på beskattningen i Finland har behandlats närmare ovan under punkt 4.5 (Undanröjande av dubbelbeskattning) och i Skatteförvaltningens anvisning Beskattning utomlands i strid med skatteavtalet.

5.6 Frivilliga pensionsförsäkringar och andra pensionssparavtal

På en frivillig privat pensionsförsäkring som tecknats utomlands tillämpas bestämmelserna om frivilliga pensionsförsäkringar i inkomstskattelagen, om försäkringen uppfyller de förutsättningar som föreskrivs i 34 a § i inkomstskattelagen. Prestationerna från försäkringen utgör i dessa fall förvärvsinkomst i den utsträckning försäkringspremierna dragits av i beskattningen av förvärvsinkomster i Finland eller om prestationerna grundar sig på en försäkring som tecknats av arbetsgivaren. Till övriga delar utgör prestationerna från försäkringen kapitalinkomst.

Medel som tas ut från ett pensionssparprogram i enlighet med villkoren för programmet är förvärvsinkomst som beskattas som pensionsinkomst för en i Finland bosatt person. Uttag utgör skattepliktig inkomst oavsett om medlen grundar sig på placeringar som gjorts av arbetstagaren eller av arbetsgivaren. Till den del en arbetstagare har placerat medel i ett pensionssparprogram av sin nettolön efter skatt (after-tax-metoden), är uttagen från pensionssparprogrammet skattepliktig inkomst (kapitalinkomst) bara i fråga om avkastningen på medlen (HFD 2018:55). Också källstaten för pensionen kan ha rätt att beskatta denna typ av inkomst. I detta fall undanröjer Finland dubbelbeskattning på det sätt som fastställts i skatteavtalet enligt antingen avräknings- eller undantagandemetoden.

5.7 Återbetalning av pensionsförsäkringspremier

En återbetalning av utländska pensionsförsäkringspremier utgör skattepliktig förvärvsinkomst för en person som bor i Finland. Prestationen utgör skattepliktig inkomst oavsett om de återbetalda medlen grundar sig på pensionsförsäkringspremier som betalats av arbetstagaren eller arbetsgivaren. Prestationen betraktas inte som lön, och på denna kan inte skattefrihet gällande arbetsinkomst från utlandet i enlighet med 77 § i inkomstskattelagen tillämpas, även om arbetstagaren hade arbetat utomlands under den tid pensionsmedlen kumulerades (HFD 15.5.2001 liggare 1133). Om en arbetstagare har betalat pensionsförsäkringspremier med sin nettolön efter skatt (after-tax-metoden), är återbetalningen av premierna skattepliktig inkomst (kapitalinkomst) bara till den del som gäller avkastningen på försäkringspremierna.

5.8 Förenta Nationerna (FN)

De löner och arvoden som betalas till tjänstemän i FN:s och dess fackorgans tjänst är enligt konventionen rörande privilegier och immunitet för Förenta nationernas fackorgan (FördrS 24/1958) befriade från skatter. Denna befrielse gäller inte en pension som mottas av en tjänsteman som verkat i FN:s eller dess fackorgans tjänst, även om pensionen utbetalats av FN eller något av dess fackorgan. För en person som är bosatt i Finland utgör pensionsinkomsten skattepliktig inkomst (HFD 1990-B-528 och HFD 1978-B-II-556).

5.9 Europeiska unionen (EU)

Enligt artikel 12 (tidigare artikel 13) i protokollet rörande privilegier och immunitet för Europeiska unionen är unionens tjänstemän och övriga personal befriade från nationella skatter på löner och arvoden som utbetalats av unionen. Enligt artikel 2 i rådets förordning (Euratom, EKSG, EEG nr 549/69) är också mottagare av arbetslöshetspension som unionen har betalat, mottagare av ålderspension eller mottagare av efterlevandepension befriade från att betala nationella skatt. Pensioner som utbetalas av EU till tidigare personal (tjänstemän och anställda) beskattas inte i Finland, om skatt på dessa betalas till EU. Pensionerna påverkar inte heller beskattningen av övriga förvärvsinkomster (Jean Humblet vs. belgiska staten C-6/60).

Pensionerna till Europaparlamentets ledamöter betalas ur EU:s medel, och på pensionerna betalas skatt till EU. Enligt den nya ledamotsstadgan för parlamentarikerna (2005/684/EG) har medlemsstaterna fått en möjlighet att tillämpa sin nationella skattelagstiftning på parlamentarikernas representantarvode och pensionerna i den utsträckning dubbelbeskattning undviks. En pension som på basis av medlemskap i Europaparlamentet mottas av en person med hemvist i Finland utgör skattepliktig inkomst för hen i Finland. Dubbelbeskattning undanröjs enligt avräkningsmetoden som avses i 9 a § i förfarandelagen.

En person som hör till Europeiska unionens anställda kan enligt vissa förutsättningar överföra sin pensionsrätt till det finländska pensionssystemet när tjänsten avslutats. Denna fråga har behandlats i Skatteförvaltningens anvisning Överföring av pensionsrätten hos personalen i den Europeiska unionen i beskattningen.

5.10 Anvisningar för pensionstagarna

5.10.1 Förskottsuppbörd

När en person fått ett beslut om utbetalning av pension från utlandet eller om hen flyttar till Finland och får pension från utlandet, finns det skäl för hen att kontakta Skatteförvaltningen. Personen ska sända en redogörelse för vilken typ av pension det är fråga om till Skatteförvaltningen för en utredning av beskattningen (redogörelsen kan till exempel vara en kopia av pensionsbeslutet). I Finland beaktas pensionsinkomster från utlandet i förskottsuppbörden. Då kumuleras skatterna jämnt redan under förvärvsåret och behöver inte i sin helhet betalas som kvarskatt, inklusive räntor, när beskattningen har avslutats.

Utländska pensionsutbetalare är inte skyldiga att verkställa förskottsinnehållning i Finland, vilket betyder att inget separat skattekort skapas för pension från utlandet. På basis av utländska pensionsinkomster påförs i regel förskottsskatt. Den påförda förskottsskatten beaktas på samma sätt som förskottsinnehållning när beskattningen för skatteåret verkställs. Det skattebehov som uppstår på grund av utländska pensionsinkomster kan också beaktas i förskottsinnehållningsprocenten för andra inkomster om kunden separat begär detta.

5.10.2 Skattedeklaration

Den skattskyldighet som åligger en allmänt skattskyldig i Finland är global, och därför ska den skattskyldige i sin skattedeklaration deklarera inkomster från såväl Finland som utlandet. Pensionsinkomster från andra länder ska alltid deklareras antingen i tjänsten MinSkatt eller på en separat blankett, om de inte finns förhandsifyllda på skattedeklarationen.

5.10.3 Pension från Sverige

Pensioner från Sverige har i Finland vanligtvis tagits upp redan i den förhandsifyllda skattedeklarationen. I början av året sänder en svensk pensionsutbetalare till pensionstagarna en redogörelse (kontrolluppgift) för pensioner som utbetalats till pensionstagarna. Med hjälp av redogörelsen kan personen kontrollera beloppet av pensionen från Sverige och av eventuell skatt som betalats i Sverige.

Om beloppet av pensionsinkomsten eller den betalda skatten är felaktiga eller om uppgiften om pensionsinkomster från Sverige helt och hållet saknas på skattedeklarationen, ska pensionsinkomsten från Sverige och beloppet av skatt som eventuellt uppburits i Sverige deklareras på skattedeklarationen.

5.10.4 Valutakurs och valutaomvandlingskostnader

Om en pension utbetalas i någon annan valuta än euro, sker omvandlingen till euro vid avsaknad av någon annan utredning enligt den genomsnittliga kursen för valutan under utbetalningsåret. De genomsnittliga kurserna publiceras årligen bland annat på Finlands Banks webbplats och på Skatteförvaltningens webbplats Valutakurser.

Pensionstagaren kan också själv räkna ut eurobeloppet av pensionen utifrån betalningsdagarnas kurser, till exempel genom att ta reda på vilka dagar pensionerna betalas och vilken kurs banken använder för omvandlingen. I detta fall är det bra att i tilläggsuppgifterna till skattedeklarationen uppge att beloppet av pensionen har omvandlats till euro enligt betalningsdagarnas kurser. De kostnader som banken debiterar för valutaväxling kan dras av från pensionsbeloppet innan den skattepliktiga inkomsten fastställs. Som kostnader för valutaväxlingen görs ett avdrag om 60 euro per år, om ingen annan utredning lämnas.

De pensionsinkomster från Sverige som tagits upp i den förhandsifyllda skattedeklarationen har omvandlats från kronor till euro enligt skatteårets genomsnittliga kurs, och valutaväxlingskostnaderna (60 euro) har dragits av från pensionsinkomsten på tjänstens vägnar.

5.11 Sjukförsäkringens sjukvårdspremie på pensioner som betalas från utlandet till Finland

5.11.1 Fastställande av sjukförsäkringens sjukvårdspremie

Föreskrifter om fastställande av sjukförsäkringens sjukvårdspremie på pensionsinkomst som betalas från utlandet finns i sjukförsäkringslagen (1224/2004, SFL) 18 kap. 19 a §. Enligt sjukförsäkringslagen 18 kap. 19 a § 1 mom. beaktas pension som betalats från utlandet till Finland som inkomst vid fastställande av sjukförsäkringens sjukvårdspremie.

När sjukförsäkringens sjukvårdspremie fastställs beaktas dock inte sådan pension enligt förordningen om social trygghet eller grundförordningen som har betalats från ett annat EU- eller EES-land eller från Schweiz till Finland, om

 • det inte från Finland betalas pension till personen i fråga enligt förordningen om social trygghet eller grundförordningen, eller
 • personen i fråga, när han eller hon arbetat i ett land som betalat utlandspension, har betalat försäkringspremie på grundval av sina arbetsinkomster för finansiering av sjukvårdsutgifterna under pensionstiden.         

Ett maximibelopp för sjukvårdspremien har föreskrivits i SFL 18 kap. 19 a § 4 mom. Sjukvårdspremien får inte vara högre än de sammanlagda pensioner som betalas ut från ett EU- eller EES-land eller Schweiz och Finland enligt förordningen om social trygghet eller grundförordningen, om den fastställs på grundval av både utlandspension och pensioner från Finland.

5.11.2 Sjukförsäkringens sjukvårdspremie på pension från Sverige

Europeiska gemenskapens domstol gav 2006 avgörandet C-50&05. I det aktuella fallet fick personen pension både från Finland och från Sverige. I domen konstaterades, att hemviststaten har rätt att i beräkningsunderlaget för sjukförsäkringspremier även inkludera pensioner som en inrättning i en annan medlemsstat har betalt, under förutsättning att sjukförsäkringspremien inte överstiger det pensionsbelopp som utbetalas i hemviststaten.

I domen konstaterades dessutom följande: ”Artikel 39 (EG) i rådets förordning (i dag SEUT 45) utgör däremot hinder mot att pensioner som erhållits från institutioner i en annan medlemsstat beaktas, om avgifter redan erlagts i denna andra medlemsstat på förvärvsinkomster i denna medlemsstat. Det ankommer på den berörde att visa att dessa tidigare avgifter verkligen har betalats.”

Skatteförvaltningen inhämtade i början av år 2007 från Skatteverkets huvudkontor i Sverige ett utlåtande om, huruvida personer som har bott och arbetat i Sverige har betalt sjukförsäkringspremier i Sverige eller inte. Enligt utlåtandet betalade arbetstagarna premier i Sverige under åren 1963–1974 och 1993–1997. Premier togs likväl inte ut i Sverige för att täcka den försäkrades egna sjukvårdskostnader efter pensioneringen. Pensionstagaren behöver därför inte betala dubbla premier för att täcka samma förmåner, om Finland under pensionstiden inkluderar även pensionen från Sverige i beräkningsunderlaget för pensionens sjukförsäkringspremie.

Den svenska skatteförvaltningens utredning av sjukförsäkringsavgiften

6 Beskattning av pensionsinkomst som en person med hemvist i utlandet får från Finland

6.1 Allmänt

Som källstat beskattar Finland i allmänhet pensioner som betalas till utlandet. Skatteavtal kan dock begränsa Finlands beskattningsrätt. Ett skatteavtals begränsande effekt framgår antingen genom att skatteavtalet hindrar beskattningen av en pension i Finland eller genom att ett maximibelopp i procent har fastställts för skatten som betalas till Finland. När en pensionstagare är begränsat skattskyldig i Finland, påverkas Finlands beskattningsrätt även av den interna lagstiftningen.

Om en person som bor i utlandet är finsk medborgare, kan hen vara allmänt skattskyldig i Finland under flyttåret och de tre följande åren. En allmänt skattskyldig är skyldig att på inkomster från såväl Finland som andra länder betala skatt till Finland. Skatteavtal kan dock begränsa Finlands beskattningsrätt, om personens hemviststat enligt ett skatteavtal är någon annan än Finland. Vid tillämpningen av avtalet har Finland ställningen som källstat.

I utlandet bosatta begränsat skattskyldiga är skattskyldiga i Finland endast för inkomster från Finland. I detta fall kan inkomsten beskattas i Finland endast om den enligt inkomstskattelagen utgör inkomst från Finland. I inkomstskattelagen finns en förteckning över inkomster från Finland. Förteckningen ger endast exempel, men enligt etablerad praxis har den betraktats som uttömmande beträffande de inkomster som nämns i förteckningen. En pensionsinkomst från Finland är i princip inkomst från Finland som avses i bestämmelsen. Beskattningen av begränsat skattskyldigas pensionsinkomster påverkas förutom av den interna lagstiftningen även av skatteavtalen.

6.2 Pension från Finland (ISkL 10 och 13 §)

6.2.1 Pension som intjänats i ett offentligt samfunds tjänst

Pensionsinkomst som erhållits från finska staten, en finsk kommun eller något annat finskt offentligrättsligt samfund är inkomst som förvärvats i Finland, (ISkL 10 § 5 punkten).

En pension som utbetalas av finska staten och som grundar sig på ett arbete som utförts vid en utländsk beskickning kan dock vara skattefri, om

 • personen under tjänstgöringen var begränsat skattskyldig och inte var finsk medborgare,
 • personen vid tidpunkten för utbetalningen av pensionen var begränsat skattskyldig och inte var finsk medborgare (ISkL 76 § 1 mom. 4 punkten) och
 • beslutet om utbetalningen av pensionen fattats 1.1.1996 eller senare och ett skatteavtal inte hindrar hemviststaten att beskatta pensionen (ISkL 76 § 2 mom.).

6.2.2 Annan pension än sådan som intjänats i ett offentligrättsligt samfunds tjänst

Annan pension än sådan som grundar sig på en tjänst hos ett offentligrättsligt samfund utgör inkomst från Finland, om den direkt eller indirekt grundar sig på ett arbete, ett uppdrag eller en tjänst som enbart eller huvudsakligen utförts i Finland för en arbets- eller uppdragsgivare i Finland (ISkL 10 § 5 punkten).

Om pensionen grundar sig på ett arbete som utförts för en finsk arbets- eller uppdragsgivare och arbetet huvudsakligen utförts i något annat land än Finland, är den intjänade pensionen enligt inkomstskattelagen inte inkomst från Finland. Om pension intjänats under flera anställningar, granskas för varje anställning separat huruvida arbetet huvudsakligen utförts utomlands (HFD 2014:146).

Också annan pensionsinkomst som grundar sig på en trafik- eller pensionsförsäkring som tecknats i Finland utgör inkomst från Finland (ISkL 10 § 5 punkten).

En begränsat skattskyldigs pension som direkt eller indirekt grundar sig på ett arbete som utförts för ett finskt fartyg eller en finsk luftfarkort utgör inkomst från Finland (ISkL 13 §). Till exempel en sjömanspension beskattas i Finland, även om personen inte arbetat i Finland.

6.2.3 Frivillig pensionsförsäkring

En pension som grundar sig på en frivillig pensionsförsäkring som tecknats i Finland utgör inkomst från Finland (ISkL 10 § 5 punkten). Pensionsinkomst eller annan prestation på basis av en frivillig privat pensionsförsäkring som tecknats i någon annan stat utgör till den del försäkringspremierna har dragits av vid beskattningen i Finland också inkomst från Finland.

Närmare information om prestationer som anknyter till frivilliga pensionsförsäkringar och långsiktiga sparavtal finns i Skatteförvaltningens anvisning Beskattning av långsiktiga sparavtal och frivilliga pensionsförsäkringar.

6.3 Beskattning av pension i Finland

6.3.1 Beskattning av pension som betalas från Finland till utlandet

Pensioner som från Finland betalas till allmänt skattskyldiga som bor utomlands beskattas på samma sätt som pensioner som utbetalas till personer som är bosatta i Finland. Också förskottsuppbörden verkställs på samma sätt som i fråga om personer som är bosatta i Finland.

På beskattningen av begränsat skattskyldigas pensioner tillämpas lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978, källskattelagen). Pensioner som utbetalats från Finland till utomlands bosatta begränsat skattskyldiga beskattas på samma sätt som pensioner som utbetalats till personer med hemvist i Finland (856/2005). Också förskottsuppbörden verkställs på samma sätt som i fråga om personer som är bosatta i Finland.

Beskattningen av pensionen verkställs enligt lagen om beskattningsförfarande (1558/1995 BFL). En person som flyttat till och bosatt sig i utlandet för en längre period än ett år har ingen hemkommun i Finland. I beskattningen ändras dock inte personens hemkommun under den tid hen betraktas som allmänt skattskyldig i Finland. Även om personen är allmänt skattskyldig endast en del av året, betalar hen skatt på inkomsten som beskattas i kommunalbeskattningen för hela skatteåret till den kommun som var hens bosättningskommun den sista dagen året innan hen flyttade (BFL 5 § 2 mom. och hemkommunlagen 5 §).

En begränsat skattskyldigs kommunalskatteandel för hela året fastställs enligt den genomsnittliga kommunalskatteprocenten. År 2020 var den genomsnittliga kommunalskatteprocenten 19,97. Alla skatter som betalas av en begränsat skattskyldig går till staten (källskattelagen 15 § 2 mom.).

Situationer som är vanligast ur pensionstagarnas perspektiv tas upp i de följande styckena. Dessa innehåller en redogörelse för hur pensioner som betalas från Finland behandlas enligt ett skatteavtal, om Finland har ställningen som källstat och hemviststaten enligt skatteavtalet är någon annan än Finland.

6.3.2 Norden

När en persons hemviststat enligt skatteavtalet är något annat nordiskt land och hen får pension från Finland kan Finland alltid som källstat beskatta pensionen enligt skatteavtalet. I dessa fall undanröjer hemviststaten dubbelbeskattning enligt avräknings- eller undantagandemetoden.

Den nordiska skatteportalen (www.nordisketax.net) innehåller information på sex språk om beskattningen i de olika nordiska länderna och mellan dessa.

6.3.3 Spanien

Det nya skatteavtalet mellan Finland och Spanien har tillämpats från och med ingången av 2019. Med stöd av artikel 17.2 och 18.2 i det nya skatteavtalet kan Finland beskatta nästan alla pensioner, förmåner och livräntor som betalas från Finland till en i Spanien bosatt person. I det här avsnittet redogör vi för beskattningen enligt det nya skatteavtalet. Det gamla skatteavtalet med Spanien som var i kraft till slutet av 2018 behandlas i de föregående versionerna av dessa anvisningar. Se versionshistorian upptill i anvisningen.

Finland har rätt att beskatta följande pensioner som betalas från Finland: arbetspension från den privata sektorn, invalidpension, pension som grundar sig på frivillig individuell eller kollektiv pensionsförsäkring, pension som grundar sig på lagen om pension för företagare (1727/2006, FöPL) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006, LFöPL).

Pension som intjänats i arbete i ett finländskt offentligrättsligt samfund beskattas i Finland. Om pensionstagaren bor i Spanien och är spansk medborgare, beskattas pension som intjänats i ett offentligrättsligt samfunds tjänst emellertid bara i Spanien. Om pension har intjänats i anslutning till affärsverksamhet som drivs av ett finländskt offentligrättsligt samfund tillämpas bestämmelserna i artikel 17 om privat pension, varvid pension från Finland beskattas i Finland oavsett pensionstagarens medborgarskap.

I Finland beskattas också folkpension, garantipension och andra pensioner och förmåner som betalas utifrån socialförsäkringslagstiftningen eller den offentliga sociala tryggheten, som moderskaps-, faderskaps- och föräldradagpenning samt arbetslöshetsdagpenning. På pension som betalas med stöd av trafikförsäkringslagen tillämpas emellertid skatteavtalets artikel om annan inkomst och sådan pension beskattas bara i inkomsttagarens hemviststat.

6.3.3.1 Omvänd avräkning

Den dubbelbeskattning av pensioner, förmåner och livräntor som avses i artikel 17 i skatteavtalet med Spanien undanröjs med hjälp av så kallad omvänd avräkning. Således tillämpas omvänd avräkning bland annat på arbetspension från den privata sektorn, invalidpension, pension som grundar sig på frivillig individuell eller kollektiv pensionsförsäkring, pension som grundar sig på lagen om pension för företagare (FöPL) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL), när dessa betalas från Finland. Omvänd avräkning tillämpas även på pensioner som intjänats i anslutning till affärsverksamhet som idkas av ett finländskt offentligrättsligt samfund. Likaså tillämpas omvänd avräkning på förmåner som betalas utifrån finsk lagstiftning om social trygghet.

Omvänd avräkning betyder att pension, förmån eller livränta som betalas från Finland till en person som bor i Spanien beskattas i Finland på så sätt att den skatt som betalats till Spanien för samma inkomst avräknas i beskattningen i Finland. Avräkningen kan emellertid inte överskrida beloppet av den skatt som betalas för samma inkomst i Finland. De bestämmelser om omvänd avräkning för utländsk skatt som avses i metodlagen ska inte tillämpas, eftersom lagen i fråga gäller undanröjande av internationell dubbelbeskattning av inkomst som förvärvats i en främmande stat.

6.3.3.2 Tre års övergångsbestämmelse (2019–2021)

Det nya skatteavtalet med Spanien har en bestämmelse om en övergångsperiod på tre år. Under åren 2019–2021 har Finland inte rätt att beskatta sådana pensioner som grundar sig på tidigare tjänst och som avses i artikel 18 i det gamla skatteavtalet och inte heller pension som intjänats i anslutning till affärsverksamhet idkad av ett finskt offentligrättsligt samfund till den del pensionen är skattepliktig inkomst i pensionstagarens hemviststat Spanien. Pensioner som grundar sig på tidigare tjänst är förutom lagstadgade arbetspensioner till exempel pension som grundar sig på en individuell eller kollektiv pensionsförsäkring som arbetsgivaren tecknat för arbetstagaren samt invalidpension som betalas utifrån lagen om pension för arbetstagare (ArPL) och lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

Om pension som grundar sig på tidigare tjänst eller pension som intjänats i anslutning till affärsverksamhet som idkas av ett offentligt samfund inte är skattepliktig inkomst i Spanien, ska övergångsbestämmelsen inte tillämpas utan pensionen beskattas i Finland från och med början av 2019. Exempelvis om en invalidpension är skattefri inkomst i Spanien upp till ett visst belopp i euro och den överstigande delen är skattepliktig inkomst, beskattas i Finland det belopp som är skattefritt i Spanien. Om Finland står för pensionstagarens sjukvårdskostnader, bestäms sjukvårdspremien utifrån hela invalidpensionen.

Om pensionsinkomst är skattepliktig inkomst med stöd av lagstiftningen i Spanien, men ingen skatt behöver betalas på inkomsten till exempel efter att avdrag har beaktats eller av den anledningen att inkomstens belopp stannar under det belopp som ska beskattas, kan skattemyndigheten tillämpa övergångsbestämmelsen och låta bli att beskatta inkomsten i Finland. Övergångsbestämmelsen gäller till slutet av 2021 oavsett när pensionen har börjat betalas eller i vilket skede personen har blivit fast bosatt i Spanien. Pension som med stöd av övergångsbestämmelsen inte ska beskattas i Finland tas inte i beaktande i beräkningen av det skattebelopp som ska betalas för pension som beskattas i Finland. För sådan pension fastställs emellertid sjukvårdspremien, om Finland ansvarar för pensionstagarens sjukvårdskostnader.

Bestämmelsen om en övergångsperiod på tre år i skatteavtalet med Spanien tillämpas inte på andra pensioner än pensioner som grundar sig på tidigare tjänst i den privata sektorn och pensioner som intjänats i anslutning till affärsverksamhet som drivs av ett offentligt samfund. Övergångsbestämmelsen gäller således inte till exempel pension som grundar sig på lagen om pension för företagare (FöPL) eller på lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL), folkpension eller pension som grundar sig på en frivillig individuell pensionsförsäkring som personen själv har tecknat.

När övergångsperioden gått ut kommer pensioner som Finland som grundar sig på tidigare tjänst i den privata sektorn och pensioner som intjänats i anslutning till affärsverksamhet som drivs av ett offentligt samfund att beskattas i Finland. Spanien har i egenskap av pensionstagarens hemviststat också rätt att beskatta pensionen. Dubbelbeskattning undanröjs i Finland så att den skatt som betalats i Spanien gottgörs i Finland (omvänd avräkning).

6.3.4 Portugal

Från början av 2019 finns det inget gällande skatteavtal mellan Finland och Portugal. Pension som betalas från Finland till en person som bor i Portugal beskattas av den anledningen i enlighet med Finlands interna lagstiftning.

Om en person som bor i Portugal är allmänt skattskyldig i Finland, ska personen betala skatt för inkomst från Finland och från andra länder. En person som är allmänt skattskyldig i Finland är skattskyldig i Finland för alla typer av pensionsinkomster oberoende av varifrån de betalas.

Om en person som bor i Portugal är begränsat skattskyldig i Finland, ska personen betala skatt på inkomster från Finland. I punkterna 6.2.1–6.2.3 ovan redogjordes för när pensionsinkomst betraktas som inkomst från Finland för en begränsat skattskyldig.

Beskattning enligt det skatteavtal som var i kraft till slutet av 2018 behandlas i de föregående versionerna av denna anvisning. Se versionshistorian upptill i denna anvisning.

6.3.5 Frankrike

Enligt skatteavtalet mellan Frankrike och Finland har endast hemviststaten beskattningsrätt, om det inte är fråga om en pension som grundar sig på en tjänst som utförts i ett offentligt uppdrag. I källstaten kan en pension som intjänats i en tjänst hos ett offentligrättsligt samfund beskattas, om det har varit fråga om ett offentligt uppdrag (artikel 19.1). Enligt Frankrikes skatteavtal beskattas även andra pensioner än de som grundar sig på en tidigare tjänst endast i hemviststaten, och på dessa pensioner tillämpas artikeln annan inkomst (artikel 21). I detta fall beskattas till exempel en folkpension, en pension som grundar sig på en frivillig personlig pensionsförsäkring som tecknats av personen själv och en pension som grundar sig på en trafikförsäkring endast i hemviststaten.

6.3.6 Italien och Australien

I vissa avtal har även pensionstagarens medborgarskap betydelse vid fördelningen av beskattningsrätten gällande andra pensioner än de som grundar sig på ett offentligt uppdrag. Enligt skatteavtalet mellan Finland och Italien (FördrS 55/1983), har Finland som källstat inte rätt att beskatta pensionen, om en person som bor i Italien och inte är finsk medborgare får en pension som grundar sig på sociallagstiftningen från Finland. Denna pension beskattas endast i hemviststaten (artikel 18.2).

Enligt skatteavtalet mellan Finland och Australien (FördrS 91/2007) har endast hemviststaten rätt att beskatta pensionerna, om personen inte är medborgare i källstaten (artikel 17.3). Bestämmelsen gäller alla pensioner, dvs. pensioner som grundar sig på såväl sociallagstiftningen som en privat tjänst eller en tjänst hos ett offentligrättsligt samfund.

6.3.7 Tyskland

Det nya skatteavtalet mellan Finland och Tyskland (FördrS 86/2017) tillämpas på pensionsinkomster som erhållits från och med ingången av 2018. Enligt det nya skatteavtalet kan Finland beskatta alla pensioner från Finland. Finland kan emellertid inte beskatta pension som grundar sig på arbete i ett offentligrättsligt samfunds tjänst, om pensionstagaren är bosatt i Tyskland och är medborgare i Tyskland. Om pensionen grundar sig på arbete som utförts i samband med affärsverksamhet som bedrivs av ett offentligrättsligt samfund, beskattas pensionen med avvikelse från det som sagts ovan i Finland.

6.3.8 Återköp av pensionsförsäkring

Pensionsförsäkringar som återköps är i allmänhet frivilliga pensionsförsäkringar. Återköp av en pensionsförsäkring anknyter oftast till en situation där försäkringsbolaget ensidigt ändrar försäkringsvillkoren eller försäkringsstocken överförs till ett annat försäkringsbolag. Återköpsprestationen gällande en frivillig privat pensionsförsäkring utgör förvärvsinkomst till den del den grundar sig på försäkringspremier som dragits av från förvärvsinkomsten i Finland. Till övriga delar utgör prestationen kapitalinkomst.

På återköpsprestationen tillämpas artikeln annan inkomst i skatteavtalet. Artikeln annan inkomst ger i allmänhet endast inkomsttagarens hemviststat beskattningsrätt. Enligt vissa avtal kan en återköpsprestation beskattas även i källstaten (till exempel Kanada och Estland),

6.4 Sjukförsäkringens sjukvårdspremie på pensioner som betalas från Finland till utlandet

Under de tre följande åren efter året då en person flyttat utomlands påförs hen i Finland den försäkrades sjukvårdspremie som fastställs årligen. Sjukvårdspremien påförs även om pensionsinkomsten beskattas endast i hemviststaten på grund av att skatteavtalen inte påverkar påförandet av sjukvårdspremierna.

Skyldigheten att betala sjukvårdspremien upphör, om en person visar upp ett FPA-intyg enligt vilket hen inte är försäkrad i Finland, och Finland enligt socialskyddsförordningen 883/2004 inte svarar för att ersätta hens sjukvårdskostnader till den nya hemviststaten i det fall att den nya hemviststaten finns inom EU/EES-området eller är Schweiz.

När tre år har förflutit efter året då personen flyttade påförs ingen sjukvårdspremie för en person som bor utanför EU/EES-området eller Schweiz. Däremot kan premien påföras för en person som bor inom EU/EES-området eller i Schweiz, om Finland svarar för att ersätta personens sjukvårdskostnader till den nya hemviststaten (SFL 18 kap. 6 §).

6.5 Anvisningar för pensionstagarna

6.5.1 Förskottsuppbörd

Om en person är allmänt skattskyldig i Finland och får pension från Finland till utlandet vid tidpunkten för flyttningen, ska hen ansöka om en ändring i skattekortet, om flyttningen till utlandet påverkar beskattningen av pensionen i Finland. Också allmänt ska en skattskyldig som bor utomlands och till vilken pension börjar utbetalas från Finland ansöka om en ändring i skattekortet.

Om en pensionstagare är begränsat skattskyldig i Finland när pension börjar utbetalas till hen från Finland, kan pensionsanstalten på hens vägnar ansöka om ett skattekort med blanketten Ansökan om skattekort för begränsat skattskyldig pensionär Efter behov begär Skatteförvaltningen om tilläggsuppgifter från pensionstagaren för behandlingen av ansökan.

6.5.2 Skattedeklaration

En förhandsifylld skattedeklaration sänds till en i utlandet bosatt person som får pension från Finland. Skattedeklarationen sänds till såväl allmänt som begränsat skattskyldiga. Skattedeklarationen ska kontrolleras, och om den innehåller bristfälligheter eller fel, ska den korrigeras eller kompletteras och sändas tillbaka till Skatteförvaltningen. Deklarationsskyldigheten behandlas i en separat anvisning från Skatteförvaltningen.

En pension från Finland ska i allmänhet också deklareras i hemviststaten. Eventuell dubbelbeskattning undanröjs i hemviststaten, om Finland enligt skatteavtalet har rätt att beskatta pensionen med undantag av de situationer som tas upp i stycke 4.5.2. Närmare uppgifter och anvisningar om beskattningen av en pension som utbetalas från Finland lämnas av skattemyndigheterna i hemviststaten.

För att försäkra sig om att skatte- och annan myndighetspost når fram bör man se till att myndigheterna har rätt adress- och personuppgifter. En finsk medborgare ska anmäla ändringar i sina uppgifter till befolkningsdatasystemet i Finland, även om hen inte bor i Finland. Uppgifterna som ska anmälas omfattar bland annat adress, ingående av äktenskap, skilsmässa eller barnafödslar. Mer information om anmälningarna finns på magistratens webbplats Anvisningar för finska medborgare bosatta utomlands.

6.6 Överföring av beskattningsrätten till hemviststaten

En pensionstagare som flyttar från Finland till utlandet är ofta åtminstone i början allmänt skattskyldig i både Finland och den nya hemviststaten, dvs. personen har så kallat dubbel hemvist. I detta fall avgörs utifrån skatteavtalet den stat där personen anses vara bosatt när skatteavtalet tillämpas.

Bestämmelser om hur situationer med dubbel hemvist ska avgöras finns i artikel 4.2 i skatteavtalet. . Enligt artikeln bor en person med dubbel hemvist vid tillämpningen av avtalet i den stat där hen har en stadigvarande bostad till sitt förfogande.

Om en bostad står till pensionstagarens förfogande i båda staterna, bor hen i den stat där centralen för hens levnadsförmåner finns (de mest fasta personliga och ekonomiska banden). I beskattningspraxisen har betydelsen av de personliga banden betonats. Till exempel när en person och hens familj huvudsakligen bor i en bostad i en annan stat, kan centralen för levnadsförmånerna anses finnas i den andra avtalsstaten oavsett om hen har väsentliga ekonomiska band i Finland.

Om den skattskyldige inte har någon stadigvarande bostad i någondera avtalsstaten eller om det inte går att avgöra i vilken stat centralen för levnadsförmånerna finns, avgörs den hemviststat som avses i skatteavtalet på basis av var personen stadigvarande (sedvanligt) vistas. Det som har ansetts vara det avgörande i beskattningspraxisen är i vilken stat personen vistas mer.

Om en person stadigvarande vistas i flera stater eller om hen inte vistas stadigvarande i någon av dem, anses hen ha hemvist endast i den stat där hen är medborgare. Det är sällsynt att man blir tvungen att avgöra det hemvist som avses i skatteavtalet utifrån medborgarskap.

En överföring av beskattningsrätten gällande pensionen från Finland till pensionärens hemviststat förutsätter att personen anses bo i den andra staten på det sätt som avses i skatteavtalet. Detta förutsätter att flyttningen till det andra landet varit verklig och permanent. Om pensionstagaren inte har något hem i Finland efter flyttningen, är det i allmänhet klart att förutsättningarna uppfylls.

Om pensionstagaren fortfarande de facto har en bostad som används i Finland och också vistas mycket i Finland, blir bedömningen av hur förutsättningarna uppfylls inte entydig. I detta fall kräver också fastställandet av hemviststaten som avses i skatteavtalet en särskilt omsorgsfull granskning av pensionärens helhetssituation. Beskattningsrätten gällande pensionen kan överföras först när en tillräcklig utredning av flyttningens permanens har lagts fram, dvs. en utredning om alla följande omständigheter har lämnats:

 1. En utredning om pensionstagarens bostad
  • Det har påvisats att pensionstagaren har en stadigvarande bostad till sitt förfogande i den andra staten (i beskattningspraxisen har i allmänhet en bostad som reserverats för egen användning minst ett år i allmänhet betraktats som en stadigvarande bostad). Som utredning duger till exempel en kopia på köpebrevet eller hyreskontraktet.
  • En utredning har lämnats om hur man avstått från hemmet i Finland, till exempel en kopia på köpebrevet, ett intyg över att hyresavtalet sagts upp eller en utredning om att bostaden hyrts ut.
 2. Var pensionstagarens familj bor
 3. Hur mycket pensionstagaren vistas i Finland efter flyttningen
 4. Vilka inkomster pensionstagaren får från Finland till utlandet efter flyttningen och huruvida hen bedriver näringsverksamhet i Finland
 5. Beskattningsmässigt betraktar skattemyndigheten i hemviststaten pensionstagaren som boende i landet på det sätt som avses i skatteavtalet
  • Härav följer att man i hemviststaten kan beskatta inkomster från Finland och andra länder (global beskattningsrätt). För påvisande av boendet kan man använda till exempel blanketten Intyg för finsk skattemyndighet över skatterättslig hemvist (6132f). Många stater har en egen intygsblankett som skattemyndigheten i den aktuella staten använder för att bevisa att personens skattemässiga hemvist är i den aktuella staten.
 6. Tillhörighet till det finska bosättningsbaserade socialskyddet
  • Personen har lämnat ett FPA-intyg över att pensionstagaren inte hör till det finska bosättningsbaserade socialskyddet eller ett intyg över att personen avstått från FPA-kortet.
 7. Pensionstagaren har i Finland lämnat en anmälan om stadigvarande flyttning till utlandet till befolkningsregistermyndigheten.

En pensionstagare som flyttat till utlandet kan ansöka om en överföring av beskattningsrätten gällande pensionen till den nya hemviststaten med blanketten Ansökan om källskattekort eller skattekort - Person som flyttar eller bor utomlands (6207a).

Om ett skatteavtal hindrar att pensionen beskattas i Finland, kan beskattningsrätten överföras till hemviststaten tidigast från och med den tidpunkt då både datumet för flyttningen från Finland och ett intyg över boendet enligt skatteavtalet från skattemyndigheten i hemviststaten samtidigt är i kraft.

Exempel 1: Den finska medborgaren Y hade hyrt en bostad i Spanien för åtta månader, från och med början av september (år 1) till slutet av april (år 2). Y lämnar en flyttningsanmälan till magistraten i Finland och uppger som sin nya adress från och med början av september adressen för bostaden i Spanien. Under sommaren år 2 används bostaden av hyresvärden, men Y hyr bostaden igen från och med början av september år 2. Y:s maka har stannat kvar som boende i bostaden i Finland, och Y kommer till Finland över sommaren från och med början av maj till slutet av augusti. Från Finland får Y pension som grundar sig på en tidigare privat tjänst.

Under det första året (1) anser Spanien att Y är bosatt i landet, och Spanien beskattar inte Y:s pension från Finland på grund av att Y vistats under 183 dagar i Spanien under kalenderåret. Följande år (år 2) får Y ett intyg över hemviststaten från Spanien för att hen vistats mer än 183 dagar i Spanien under kalenderåret. Dessutom får hen från FPA ett beslut om att hen inte längre omfattas av det finska bosättningsbaserade socialskyddet på grund av att hen bor utomlands. I fråga om Finlands beskattning yrkar Y på att hen ska betraktas som boende i Spanien enligt skatteavtalet på grund av att hen vistas i Finland endast under sommaren.

Y betraktas enligt skatteavtalet som boende i Finland och är för sina globala inkomster skattskyldig för hela tidsperioden på grund av att en stadigvarande bostad står till Y:s förfogande i Finland och Y:s familj bor i Finland och hen har ingen stadigvarande bostad i Spanien.

Exempel 2: A meddelade till befolkningsdatamyndigheten att hen flyttat till Spanien 1.7.2015. Enligt ett intyg från den spanska skattemyndigheten är A beskattningsmässigt boende i Spanien från och med 1.1.2015. Beskattningsrätten överförs till Spanien från och med 1.7.2015.

6.7 Byte av hemviststat mitt under ett år

En persons hemviststat enligt ett skatteavtal byts ofta mitt under ett år. Hemviststaten byts i allmänhet omedelbart vid tidpunkten för flyttningen, om flyttningen är permanent. Fastställandet av hemviststaten påverkas förutom av skatteavtalet även av den interna lagstiftningen i den nya hemviststaten.

Om personen enligt den interna lagstiftningen betraktas som boende i den aktuella staten, ska det dessutom avgöras vilken stat som är personens hemviststat enligt skatteavtalet. Hemviststaten enligt skatteavtalet avgörs i allmänhet på basis av artikel 4.

Exempel 3: Om en person mitt under ett år flyttar från Finland till Spanien, påverkas beskattningen under det år då pensionären flyttade av tidpunkten för flyttningen. Om en pensionstagare flyttar till Spanien i slutet av året så att vistelsen i Spanien under flyttåret blir högst 183 dagar lång under kalenderåret, anser Spanien enligt den interna lagstiftningen att pensionstagaren inte är skattskyldig i Spanien för någon period under det aktuella kalenderåret, och personen är inte heller boende i Spanien på det sätt som avses i skatteavtalet.

Enligt skatteavtalet är personen inte boende i Spanien, och därför begränsar inte skatteavtalet mellan Finland och Spanien Finlands beskattningsrätt under det aktuella kalenderåret. I Finland kan skatt påföras på pensionstagarens inkomster, såväl pensionsinkomsterna som alla andra inkomster, under hela året. Det samma gäller i det fall att en person mitt under ett år flyttar från Spanien till Finland och pensionstagaren vistats högst 183 dagar i Spanien under det aktuella kalenderåret. Ett undantag i detta fall är att Finland inte har beskattningsrätt gällande inkomster som personen innan flyttningen från utlandet fått från andra stater än Finland, om pensionstagaren varit begränsat skattskyldig innan återflyttningen.

Om en pensionstagare flyttar från Spanien till Finland eller har flyttat från Finland till Spanien så att hen under kalenderåret vistas mer än 183 dagar i Spanien, anser Spanien enligt sin interna lagstiftning att pensionstagaren är skattskyldig i Spanien för hela kalenderåret. Enligt skatteavtalet anses dock en person vara boende i Spanien endast fram till flyttningen därifrån eller först från och med tidpunkten för flyttningen. Ett skatteavtal begränsar således Finlands beskattningsrätt fram till flyttningen eller från och med flyttningen. I Finland påförs till exempel inte skatt på pensionsinkomster som erhållits fram till flyttningen, om pensionen är en pension som intjänats i tjänsten hos någon annan än ett offentligrättsligt samfund. Inkomster som erhållits först efter flyttningen till Finland beskattas i Finland.

ledande skattesakkunnig Tero Määttä

ledande skattesakkunnig Anna-Leena Rautajuuri

Bilaga 1: Tabell över beskattningsrätten enligt ett skatteavtal för pensioner som utbetalas till Finland

Obs! I tabellen framläggs de allmänna principerna, enskilda fall ska kontrolleras i skatteavtalet.

V = undantagandemetoden
H = avräkningsmetoden
Y = uteslutande beskattningsrätt för Finland

Tabell över beskattningsrätten enligt ett skatteavtal för pensioner som utbetalas till Finland

Stat varifrån pensionen utbetalas

Pension som grundar sig på sociallagstiftningen

Pension som intjänats i tjänsten hos ett offentlig-rättsligt samfund

Annan pension som grundar sig på tidigare enskild tjänst, livränta och pension som intjänats i ett offentligrättsligt samfunds affärsverksamhet

Nederländerna och Zambia

Australien

K

 

H1)

V2)

 

H1)

H

 

Y

Arabemiraten, Argentina, Azerbajdzjan, Barbados, Indonesien, Kazakstan, Moldova, Uzbekistan, Turkmenistan, Hongkong och Sri Lanka (från 2019)

H12)

V2) 3)

H

Armenien, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Brasilien, Irland, Israel, Kirgizistan, Kroatien, Makedonien, Mexiko, Pakistan, Serbien och Montenegro, Singapore, Slovakien, Slovenien, Tadzjikistan, Thailand 7), Tjeckien, Ukraina, Uruguay och Vietnam

H

V2)

Y13)

Bulgarien

K

Y

Y

Spanien

H14)

V2)

H15)

Egypten och Frankrike

Y

V4)

Y

Italien 7), Schweiz och Tanzania

Y

V2)

Y

Kina, Marocko och Polen

H

V2)

Y

Cypern, Filippinerna 5), Grekland, Kina, Korea, Nya Zeeland, Ungern, USA och Österrike

 

K

V2)

Y5) 13)

Indien, Malta, Rumänien och Storbritannien

K

V2)

K

Japan

 

Kanada

Y

 

H

H11)

 

H

Y

 

H

Estland, Lettland och Litauen

 

Luxemburg, Malaysia

K

 

 

K

V2)

 

 

K

H6)

 

 

Y

Norden 9), Ryssland och Sydafrika

K

K

K

Tyskland

 

Turkiet

H

 

V2)

V2)

 

V2)

H

 

Y8)

1) dock Y, om mottagaren inte är australiensisk medborgare

2) dock Y, om mottagaren är finsk medborgare

3) på pension från Barbados undantagandemetoden oavsett medborgarskap

4) dock Y, om pensionen inte intjänats i ett uppdrag av offentlig karaktär, eller som tjänsteman (Frankrike)

5) avtalet med Filippinerna gäller inte kommunalskatt, pension från privata sektorn kan dock beskattas på Filippinerna (H), om den utbetalas på basis av ett filippinskt företags pensionssystem som inte är registrerat enligt den filippinska lagstiftningen

6) dock Y, om mottagaren saknar medborgarskap eller är finsk medborgare utan att samtidigt vara medborgare i utbetalarstaten

7) källstaten kan beskatta sina medborgares pensioner som grundar sig på socialskyddslagstiftningen, men ska undanröja dubbelbeskattning

8) dock V 2), om det är fråga om en pension som intjänats i ett offentligrättsligt samfunds affärsverksamhet

9) dock H, om det är fråga om en ”ny” pension (börjat efter 4.4.2008)

10) ingen progressionseffekt (HFD:1990-B-535)

11) dock V, om den som får pension från Japan är japansk medborgare

12) dock V, om det är fråga om en socialskyddsprestation från Argentina, och denna är av skattefri karaktär

13) dock H, om livränta från Belgien, Brasilien, Cypern, Israel, Mexiko, Slovakien, Tadzjikistan, Tjeckien eller Uruguay

14) pension beskattas i Finland och den finska skatten räknas till godo i Spanien (omvänd avräkning) Åren 2019–2021 beskattas pension som grundar sig på tidigare tjänst enbart i Finland.

15) pension beskattas i Finland och den finska skatten räknas till godo i Spanien (omvänd avräkning) Åren 2019–2021 beskattas pensioner som grundar sig på tidigare tjänst, inklusive pension som grundar sig på en frivillig pensionsförsäkring som tecknats av arbetsgivaren, och pension som intjänats i anslutning till affärsverksamhet som drivs av ett offentligrättsligt samfund uteslutande i Finland. 

Bilaga 2: Tabell över beskattningsrätten enligt ett skatteavtal för pensioner som utbetalas från Finland till utlandet

Obs! I tabellen framläggs de allmänna principerna, enskilda fall ska kontrolleras i skatteavtalet.

x = skatteavtalet tillåter beskattning i Finland
– = enligt skatteavtalet beskattning endast i hemviststaten

Tabell över beskattningsrätten enligt ett skatteavtal för pensioner som utbetalas från Finland till utlandet

Hemviststat

Pension som grundar sig på sociallagstiftningen  bl.a. ArPL-, FöPL-, LFöPL-, sjömanspension, olycksfallspension, folkpension, familjepension

Pension som intjänats i tjänsten hos ett offentlig-rättsligt samfund och pension som intjänats i ett offentlig-rättsligt samfunds affärsverksamhet

Pension som grundar sig på en frivillig pensionsförsäkring som tecknats av den försäkrade eller arbetsgivaren

Annan pension, till exempel en trafikförsäkringspen-sion eller annan pension som grundar sig på en riskförsäkring

Nederländerna  x11)  x5) x9) 11)
Australien  x2) x2)
Egypten x1) x x
Japan, Frankrike10) x1) 4)

Azerbajdzjan, Belgien, Cypern, Georgien, Israel, Kirgizistan12), Makedonien12), Malta, Moldavien, Rumänien, Slovakien, Tadzjikistan, Tjeckien, Ukraina, Singapore, Vitryssland
Turkmenistan
Hongkong

x x5) x
Bosnien-Hercegovina, Grekland, Irland, Kroatien, Luxemburg, Republiken Korea, Schweiz, Serbien och Montenegro, Ungern, USA, Österrike x x5)
Malaysia, Bulgarien, x x
Barbados, Danmark, Island, Kanada7), Norge, Sverige, Sydafrika x x x x
Armenien12), Ryssland x x x

Arabemiraten, Argentina, Brasilien, Filippinerna, Indien, Indonesien, Kazakstan, Nya Zeeland, Pakistan, Storbritannien, Thailand, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam, Zambia
Sri Lanka (från 2019)

x x5) 20) 21) x x
Tanzania x1) 3)
Spanien  x17) x18) x19)
Polen x x5) x
Kina x x5) x x
Estland, Lettland, Litauen x x5) x6) x
Mexiko x9) x5) x9) x
Italien x2) x5)

Marocko
Tyskland

x x5) x x

Turkiet

x3) x3) x x

Slovenien

 x12)  x5) 13)  x12)

annan stat

x x x x

1) dock –, om pensionen betalas på arbete i samband med ett offentligrättsligt samfunds affärsverksamhet

2) dock –, om mottagaren inte är finsk medborgare

3) dock –, om mottagaren är medborgare i hemviststaten

4) dock –, om det inte är fråga om en pension som intjänats i ett uppdrag av offentligrättslig karaktär

5) dock –, om mottagaren är medborgare i hemviststaten och pensionen inte har intjänats i ett offentligrättsligt samfunds affärsverksamhet

6) dock –, om mottagaren är medborgare i hemviststaten utan att vara finsk medborgare Om mottagaren är finsk medborgare är skatten högst 15 %

7) skatt på pensionen högst 20 %. På köpt pension (livränta) är skatten högst 15 %, om premierna inte varit helt eller delvis avdragbara i beskattningen mottagaren är finsk medborgare, är skatten 15 %

9) skatt på pensionen högst  20 %

10) särskilt avtal för personer som lokalt anställts för tjänst vid finsk dipl. beskickning i Frankrike

11) dock –, om pensionstagaren redan 20.12.1997 bodde i Nederländerna och rätten till pension började före denna tidpunkt

12) Skatt högst 25 %

13) Skatt högst 25 %, om pensionen intjänats i ett offentligrättsligt samfunds näringsverksamhet. 

14) dock x, om pensionen inte har beskattats i hemviststaten

15) dock x, om pensionen grundar sig på en frivillig, privat pensionsförsäkring som tecknats av personen själv och pensionen inte har beskattats i hemviststaten

16) andra pensioner x än de som grundar sig på en tidigare tjänst, om pensionen inte har beskattats i hemviststaten

17) dock - åren 2019–2021, om pensionen är skattepliktig inkomst i hemvistlandet. För folkpensionens del dock x.

18) dock - åren 2019–2021 på pension som intjänats i anslutning till affärsverksamhet som idkas av ett offentligrättsligt samfund, om pensionen är skattepliktig inkomst i hemvistlandet. Pension som intjänats i ett offentligt samfunds tjänst (men inte i anslutning till affärsverksamhet) dock -, om pensionstagaren är spansk medborgare.

19) dock - åren 2019–2021 på pension som grundar sig på en av arbetsgivaren tecknad frivillig pensionsförsäkring, om pensionen är skattepliktig inkomst i hemvistlandet

20) För Sri Lankas del X, även om personen vore medborgare i hemviststaten, om personen dessutom är finsk medborgare och allmänt skattskyldig i Finland. Då ska Finland i fråga om pension som betalats av ett offentligt samfund men som inte intjänats i anslutning till samfundets affärsverksamhet, gottgöra den skatt som betalats i Skri Lanka.

21) Dock -, om pensionstagaren bor i Hongkong och har rätt att vistas där.

Sidan har senast uppdaterats 31.3.2020