Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Begäran om omprövning som gäller inkomstbeskattning

Denna anvisning gäller personkunder, rörelseidkare och yrkesutövare samt jord- och skogsbruksidkare.

Om du upptäcker att du har någonting att korrigera i din beskattning efter att den har slutförts måste du lämna en begäran om omprövning till skatterättelsenämnden. Till exempel beskattningen för 2021 kan slutföras mellan maj och oktober 2022.

Om du anger uppgifter för sent men din beskattning ännu inte har slutförts ska du läsa anvisningarna här.

Dagen då beskattningen slutförs är kundspecifik. Beskattningen kan slutföras mellan maj och oktober året som följer efter skatteåret.

Dagen då din beskattning slutförs anges i beskattningsbeslutet som finns i MinSkatt: Så här hittar du beskattningsbeslutet i MinSkatt. Makars beskattning slutförs dock alltid samtidigt.

Observera att datumet för slutförandet av beskattningen kan uppskjutas om du eller din maka eller make gör ändringar i den förhandsifyllda skattedeklarationen eller om Skatteförvaltningen från något annat håll får uppgifter som påverkar din beskattning. I så fall får du ett nytt beskattningsbeslut med det nya slutdatumet för beskattningen.

Taija får en förhandsifylld skattedeklaration för 2021 på våren 2022. Taija ska göra ändringar i sin skattedeklaration senast 10.5.2022. Uppgifterna i skattedeklarationen ser ut att vara rätt och därmed gör Taija inga korrigeringar i sin skattedeklaration.

Efteråt märker Taija dock att det fanns ett fel i kostnaderna för resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Slutdatumet för Taijas beskattning 17.6.2022 finns antecknat i beskattningsbeslutet som bifogats till den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Om Taija märker felet innan beskattningen har slutförts kan hon korrigera uppgifterna genom att lämna de nya uppgifterna i MinSkatt eller på resekostnadsblanketten 1A. Om Taija märker felet först efter att beskattningen har slutförts 17.6 eller senare kan hon begära omprövning i MinSkatt eller på pappersblanketten Begäran om omprövning av inkomstbeskattningen.

Hur begär man omprövning?

Du kan begära omprövning av inkomstbeskattningen i tjänsten MinSkatt. I MinSkatt visas beskattningsuppgifterna per skatteår. För 2016 visas endast beskattningsbeslutens identifieringsuppgifter (till exempel beslutsdag, beslutsnummer och skatteslag).

Begär omprövning i MinSkatt

Se anvisningen för hur omprövning begärs i MinSkatt.

Omprövning kan även begäras på pappersblanketten Begäran om omprövning av inkomstbeskattningen (3308r) eller med en fritt formulerad ansökan.

Vilka uppgifter ska begäran om omprövning innehålla?

En omprövningsbegäran ska alltid innehålla

  • ändringssökandens namn och personbeteckning
  • skatteåret för vilket ändring i beskattningen söks
  • vilka ändringar i beskattningen som yrkas
  • de grunder på vilka ändring yrkas.

Bifoga till omprövningsbegäran de handlingar som du åberopar, om du inte tidigare har lämnat dem till Skatteförvaltningen. Om du vill att beslutet skickas till ett ombud som du har gett fullmakt ska du meddela om detta i din omprövningsbegäran och ange ombudets adress som processadress.

När ska omprövning begäras?

Omprövning kan begäras genast efter att beskattningen har slutförts. Innan beskattningen har slutförts kan du korrigera eller komplettera skattedeklarationen i MinSkatt eller lämna uppgifterna på en separat blankett.

Du kan begära omprövning av inkomstbeskattningen inom 3 år räknat från ingången av året efter utgången av skatteåret.

Om din omprövningsbegäran gäller skatteåret 2016 kan du begära omprövning inom 5 år räknat från ingången av året efter att beskattningen slutförts.

Kontrollera skatteåret och anvisningen för sökande av ändring i beskattningsbeslutet.

Om årets sista dag infaller på en lördag eller söndag är inlämningsdagen följande vardag. Observera att en omprövningsbegäran oavsett om den lämnats på papper eller i MinSkatt ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast den sista dagen av tidsfristen kl. 16.15.

Tidsfrister för omprövningsbegäran enligt skatteår
Skatteår Begäran om omprövning ska vara framme senast
2016 2.1.2023
2017 Tidsfristen har gått ut 31.12.2020
2018 Tidsfristen har gått ut 31.12.2021
2019 2.1.2023
2020 2.1.2024
2021 31.12.2024
2022 31.12.2025
 Skatteår

Begäran om omprövning ska vara framme senast

 2011  2.1.2018
 2012  31.12.2018
 2013  31.12.2019
 2014  31.12.2020
 2015  31.12.2021
 2016  2.1.2023
 2017  31.12.2020

Tidsfristen för rättelser som gjorts på Skatteförvaltningens initiativ

Din beskattning kan också rättas på Skatteförvaltningens initiativ om Skatteförvaltningen i efterhand får uppgifter som påverkar din beskattning. Också i ett sådant beslut om rättelse av beskattningen som gjorts på myndighetsinitiativ kan du söka ändring genom att begära omprövning hos skatterättelsenämnden.

Begäran om omprövning ska lämnas inom 3 år från utgången av det skatteår som begäran gäller. Om Skatteförvaltningen har fattat ett rättelsebeslut alldeles i slutet av tidsfristen för sökande av ändring, kan du trots det söka ändring inom 60 dagar från den dag då du fick del av beslutet.

Kontrollera alltid tidsfristen för sökande av ändring i den anvisning för sökande av ändring som bifogats till beslutet.

Läs mer om rättelser på Skatteförvaltningens initiativ och om sökande av ändring i dem.

Om du lämnar en ny uppgift i en omprövningsbegäran

Om du lämnar en helt ny uppgift i omprövningsbegäran verkställer Skatteförvaltningen beskattningen för denna del och fattar ett kompletterande beskattningsbeslut. En ny uppgift är exempelvis en inkomst, ett avdrag eller något annat som påverkar beskattningen och som du inte tidigare deklarerat eller som beskattningsbeslutet på annat sätt inte har baserat sig på.

Förfarandet med kompletterande beskattningsbeslut tillämpas fr.o.m. skatteåret 2018. Du kan begära omprövning av ett kompletterande beskattningsbeslut hos skatterättelsenämnden. Tidsfristen för sökande av ändring är densamma som i det egentliga beskattningsbeslutet. Den finns antecknad i anvisningarna för sökande av ändring som har bifogats till det kompletterande beskattningsbeslutet.

Endast en omprövningsbegäran som har lämnats inom utsatt tid kan prövas

En begäran om omprövning ska lämnas till Skatteförvaltningen inom utsatt tid. Dokumenten ska postas i så god tid att de är framme hos Skatteförvaltningen senast på den sista dagen för sökande av ändring kl. 16.15. Observera att du ska lämna din omprövningsbegäran också i MinSkatt före kl. 16.15. Omprövningsbegäranden som anlänt efter den utsatta dagen avvisas utan prövning.

Skatten ska betalas även om ändring har sökts

Även om ändring i beskattningen har sökts ska skatten betalas senast på förfallodagen. Det ackumuleras dröjsmålsränta på en obetalad skatt oavsett sökande av ändring. Skatteförvaltningen kan dock på din ansökan förbjuda utsökningen av skatten eller förordna att utsökningen ska avbrytas. Läs mer om avbrytande av verkställighet. Under utsökningsförbudet eller utsökningsavbrottet ackumuleras dröjsmålsränta på skatten som vanligt.

Besvär hos förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen

Ändring i ett omprövningsbeslut kan sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen.

  • Tidsfristen för att anföra besvär är 60 dagar räknat från den dag då du fick del av omprövningsbeslutet.
  • Besvär som gäller skatteåret 2016 kan anföras inom 5 år räknat från ingången av året efter utgången av skatteåret. Om din omprövningsbegäran gäller ett beslut om rättelse av beskattningen som fattats på Skatteförvaltningens initiativ efter 1.1.2017, är besvärstiden hos förvaltningsdomstolen 60 dagar räknat från den dag du fick del av omprövningsbeslutet.
  • Kontrollera alltid besvärstiden i besvärsanvisningen som bifogats till beslutet.

Besvärsskriften ska lämnas till förvaltningsdomstolen inom besvärstiden. Den ska vara framme senast den sista dagen av besvärstiden kl. 16.15. Besvärsskriften kan också lämnas till förvaltningsdomstolen elektroniskt via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst

Se förvaltningsdomstolarnas adresser (Oikeus.fi)

Du kan söka ändring i förvaltningsdomstolens beslut genom att anföra besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen ger besvärstillstånd. Besvär ska anföras inom 60 dagar efter att du fick del av förvaltningsdomstolens beslut. 

En besvärsskrift till förvaltningsdomstolen eller till högsta förvaltningsdomstolen kan vara avgiftsbelagd.

Läs mer om domstolarnas avgifter (Oikeus.fi)

Exempel 1: Beskattningen för skatteåret 2016 slutfördes 31.10.2017. En begäran om omprövning som gäller skatteåret 2016 ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast 2.1.2023.

Exempel 2: En begäran om omprövning som gäller skatteåret 2019 ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast 2.1.2023. 

Exempel 3: Skatteförvaltningen har 14.6.2021 på myndighetsinitiativ rättat din beskattning för skatteåret 2019. Du kan söka ändring i detta omprövningsbeslut på myndighetsinitiativ genom att begära omprövning senast 2.1.2023.

Exempel 4: Skatteförvaltningen har 22.3.2022 på myndighetsinitiativ rättat din beskattning för skatteåret 2016. I detta omprövningsbeslut på myndighetsinitiativ kan du begära omprövning inom 60 dagar från delfåendet av beslutet.

Den här sidan är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Lämna kommissionen respons på sidan.

https://europa.eu/youreurope/index_sv.htm
Sidan har senast uppdaterats 18.8.2022