Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Begäran om omprövning som gäller inkomstbeskattning – privatpersoner

Denna anvisning gäller privatpersoner, rörelseidkare och yrkesutövare samt jord- och skogsbruksidkare.

Med begäran om omprövning av inkomstbeskattning kan du ansöka om rättelse av beskattningen av förvärvsinkomst och kapitalinkomst och om rättelse av avdrag, såsom resekostnader och hushållsavdrag. Du kan begära omprövning efter att din beskattningen för skatteåret har slutförts.

Gör så här innan du lämnar in begäran om omprövning

 • Om den förhandsifyllda skattedeklarationen som du får våren 2024 innehåller någonting som måste korrigeras eller kompletteras, gör ändringarna i skattedeklarationen. Läs deklarationsanvisningen.
 • Om du anger uppgifter för sent men din beskattning ännu inte har slutförts ska du läsa anvisningarna här.
 • Om du upptäcker att du har någonting att korrigera i din beskattning efter att den har slutförts kan du göra en begäran om omprövning enligt anvisningarna på denna sidan. Du ser dagen i beskattningsbeslutet för 2023 som finns i MinSkatt (Kontakt – Beslut och brev) efter att du har fått den förhandsifyllda skattedeklarationen. Beskattningen för 2023 kan tidigast slutföras i slutet av maj 2024.

Handläggningstiderna är längre för omprövningsbegäranden än för skattedeklarationer. Därför bör ändringarna hellre anmälas i tid i skattedeklarationen än i efterhand med ansökan om omprövning.

Exempel: Våren 2024 får du en förhandsifylld skattedeklaration för 2023. Uppgifterna i skattedeklarationen ser ut att vara rätt och därför gör du inga korrigeringar i deklarationen. Efteråt märker du dock att det fanns ett fel i resekostnaderna. I beskattningsbeslutet som bifogats till skattedeklarationen är slutdatumet för din beskattning den 17 juni 2024.

Om du märker felet innan beskattningen slutförs, ska du korrigera uppgifterna genom att lämna de nya uppgifterna i skattedeklarationen. Om du märker felet först efter att beskattningen har slutförts, det vill säga den 17 juni, kan du begära omprövning.

Anvisning om begäran om omprövning

1

När kan jag begära omprövning?

Du kan begära omprövning senast inom tre år räknat från ingången av det år som följer på skatteåret. Du ser skatteåret på beskattningsbeslutet.

Om årets sista dag är en lördag eller en söndag, är inlämningsdagen vardagen därpå. Omprövningsbegäran ska vara framme inom Skatteförvaltningen före klockan 16.15 på inlämningsdagen.

Den sista dagen att begära omprövning enligt skatteåret
Skatteåret Begäran om omprövning ska vara framme senast
2021  31.12.2024
2022  31.12.2025
2023  31.12.2026
2

Så här gör du en begäran om omprövning

Du kan begära omprövning av inkomstbeskattningen i MinSkatt.

Gå till MinSkatt

 1. När du har loggat in i MinSkatt, väljer du fliken Skatteärenden.
 2. I punkten Omprövningsbegäranden ska du välja länken Alla omprövningsärenden.
 3. Välj länken Begäran om omprövning av inkomstbeskattningen för personer.
 4. Vid det rätta året ska du välja länken Välj skatteår.
 5. Vid den rätta skattedeklarationen ska du välja länken Begär omprövning av beskattningsbeslutet.
 6. Fyll i de punkter som gäller din egen situation och i vilka du söker ändring. Skicka sedan din begäran om omprövning.

Om du inte kan sköta ärenden i MinSkatt: kan du begära omprövning på en pappersblankett eller en fritt formulerad ansökan.

3

När du har begärt omprövning

Om du har kvarskatt ska du betala den senast på förfallodagen, även om du har begärt omprövning. Vid behov kan du ansöka om betalningsarrangemang eller förbud mot utsökning av skatten.

I MinSkatt kan du följa behandlingen av din begäran om omprövning: Välj fliken Kontakt och i punkten Deklarationernas och ansökningarnas status ska du välja länken Uppföljning av behandlingsläget.

När din begäran om omprövning har behandlats, skickar Skatteförvaltningen ett beslut om det till MinSkatt och per post till din hemadress. Beslutet innehåller information om en eventuell skatteåterbäring eller kvarskatt. Du kan kontrollera den förväntade handläggningstiden för ansökningar.

Ytterligare information och anvisningar om rättelser

Skatten ska betalas senast på förfallodagen även om du har begärt omprövning av beskattningen. Det löper dröjsmålsränta på en obetalad skatt.

Ring Skatteförvaltningens servicenummer 029 497 027 (Betalningsrörelse) för att få de anvisningar för betalning som du behöver. Du kan också kontrollera de uppgifter som du behöver för betalningen i MinSkatt: Så här betalar du skatter i MinSkatt.

Om du har svårigheter med att betala skatten på förfallodagen lönar det sig att ta reda på om du kan få ett betalningsarrangemang. Läs mer om att ansöka om betalningsarrangemang

Om din begäran om omprövning godkänns och du inte har andra skatteskulder återbärs den överbetalda skatten med ränta automatiskt till dig.

Avbrytande av verkställighet betyder att skatten inte skickas till utsökning medan omprövningsbegäran behandlas eller att en redan inledd utsökning avbryts. Du kan ansöka om avbrytande av verkställighet samtidigt med begäran om omprövning eller separat senare.

Om din avsikt är att betala skatten i sin helhet oavsett din omprövningsbegäran lönar det sig inte att ansöka om avbrytande av verkställighet.

Observera att om du ansöker om avbrytande av verkställighet

 • löper det dröjsmålsränta på skatten också under avbrottet, alltså från den ursprungliga förfallodagen fram till betalningsdagen
 • dina skatteåterbäringar kan inte användas till att betala kvarskatter
 • du kan inte få ett skatteskuldsintyg, det vill säga ett intyg över betalningen av skatter.

Utsökningen kan hindras antingen helt eller begränsat

Verkställigheten av skatt kan avbrytas på två olika sätt:

 • I sin helhet: Skatten skickas inte till utsökning och dina skatteåterbäringar eller betalningar till Skatteförvaltningen används inte till att betala skatten.
 • Begränsat: Dina skatteåterbäringar och andra inbetalningar kan användas till skatten, skatten kan skickas till utsökning, och också annan egendom kan utmätas. Utsökningsmyndigheten får dock inte sälja den utmätta egendomen innan ditt ärende har slutbehandlats.

Verkställigheten av skatten kan avbrytas i sin helhet, endast om skatten ännu inte har skickats till utsökning.

Om din omprövningsbegäran avslås, avslås också din begäran att avbryta verkställigheten. I en sådan situation kan den obetalade skatten skickas till utsökning. Utsökningsmyndigheten får visserligen inte sälja exempelvis fastigheter, aktier i bostadsaktiebolag och inte heller aktier i ömsesidiga fastighetsbolag under tiden som din begäran om omprövning behandlas.

Läs mer i den detaljerade skatteanvisningen: Avbrytande av verkställighet

Du kan återkalla en omprövningsbegäran antingen delvis eller helt. Välj i MinSkatt fliken Skatteärenden. Välj sedan i punkten Omprövningsbegäranden länken Återta omprövningsbegäran.

Också Skatteförvaltningen kan rätta din beskattning efter att din beskattning har slutförts. Detta beror på att Skatteförvaltningen i efterhand kan få sådana uppgifter som påverkar din beskattning. Följden av en sådan rättelse för dig kan vara antingen skatteåterbäring eller mer skatt att betala. Skatteförvaltningen kan till exempel rätta inkomstbeskattningen, fastighetsbeskattningen, momsbeskattningen eller arbetsgivarprestationer på myndighetsinitiativ.

Skatteförvaltningen kan rätta din beskattning inom samma utsatta tid som du själv kan lämna en omprövningsbegäran, det vill säga inom 3 år räknat från början av året efter skatteåret.

En omprövningsbegäran kan dock alltid lämnas inom minst 60 dagar från att du tagit del av beslutet.

I vissa fall kan Skatteförvaltningen förlänga tiden för omprövning med 1 år och i mycket exceptionella situationer med 6 år.

De utsatta tiderna är olika också om behovet att ändra beskattningen beror på en straffprocess.

Om du är missnöjd med en rättelse som gjorts på Skatteförvaltningens initiativ kan du söka ändring i den genom att lämna en begäran om omprövning.

Läs mer i de detaljerade skatteanvisningarna:

Ändring i ett beslut som meddelats med anledning av omprövningsbegäran kan sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Kontrollera den utsatta tiden och de anvisningar om hur man anför besvär som har bifogats till beslutet.

Den här sidan är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Lämna kommissionen respons på sidan.

https://europa.eu/youreurope/index_sv.htm
Sidan har senast uppdaterats 23.2.2024