Begäran om omprövning som gäller inkomstbeskattning

Denna anvisning gäller personkunder, rörelseidkare och yrkesutövare samt jord- och skogsbruksidkare.

Om du upptäcker att du har någonting att korrigera i din beskattning efter att den har slutförts måste du lämna en begäran om omprövning till skatterättelsenämnden. Till exempel beskattningen för 2018 kan tidigast slutföras i slutet av maj 2019.

Om du anger uppgifter för sent men din beskattning ännu inte har slutförts ska du läsa anvisningarna här.

När slutförs beskattningen?

Du kan lämna en begäran om omprövning till skatterättelsenämnden efter att din beskattning har slutförts. Dagen då din beskattning slutförs framgår av ditt beskattningsbeslut. Från och med 2018 slutförs beskattningen tidigare än förut för de flesta.

Från skatteåret 2018 är dagen då beskattningen slutförs kundspecifik. Beskattningen kan slutföras mellan maj och oktober året som följer efter skatteåret. Dagen då din beskattning slutförs anges i MinSkatt och i beskattningsbeslutet. Makars beskattning slutförs dock alltid samtidigt.

Observera att datumet för slutförandet av beskattningen kan uppskjutas om du eller din maka eller make gör ändringar i den förhandsifyllda skattedeklarationen eller om Skatteförvaltningen från något annat håll får uppgifter som påverkar din beskattning. I så fall får du ett nytt beskattningsbeslut med det nya slutdatumet för beskattningen.

Beskattningen för skatteåret 2017 slutfördes samtidigt för alla 31.10.2018. Även under tidigare år var slutdatumet för beskattningen alltid i slutet av oktober året som följde skatteåret.

Taija får en förhandsifylld skattedeklaration för 2018 på våren 2019. Taija ska göra ändringar i sin skattedeklaration senast 14.5.2019. Uppgifterna i skattedeklarationen ser ut att vara rätt och därmed gör Taija inga korrigeringar i sin skattedeklaration.

Efteråt märker Taija dock att det fanns ett fel i kostnaderna för resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Slutdatumet för Taijas beskattning 19.6.2019 finns antecknat i beskattningsbeslutet som bifogats till den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Om Taija märker felet innan beskattningen har slutförts kan hon korrigera uppgifterna genom att lämna de nya uppgifterna i MinSkatt eller på resekostnadsblanketten 1A. Om Taija märker felet först efter att beskattningen har slutförts 19.6 eller senare kan hon begära omprövning i MinSkatt eller på pappersblanketten Begäran om omprövning av inkomstbeskattningen.

Hur begär man omprövning?

Du kan begära omprövning av inkomstbeskattningen elektroniskt i tjänsten MinSkatt. I MinSkatt finns beskattningsbeslutens identifieringsuppgifter (t.ex. beslutsdag, beslutsnummer och skatteslag) för åren 2012–2017. Beslutens innehåll syns i MinSkatt först fr.o.m. skatteåret 2018.

Omprövning kan även begäras på pappersblanketten Begäran om omprövning av inkomstbeskattningen (3308r) eller med en fritt formulerad ansökan.

Vilka uppgifter ska begäran om omprövning innehålla?

En omprövningsbegäran ska alltid innehålla

  • ändringssökandens namn och personbeteckning
  • skatteåret för vilket ändring i beskattningen söks
  • vilka ändringar i beskattningen som yrkas
  • de grunder på vilka ändring yrkas.

Bifoga till omprövningsbegäran de handlingar som du åberopar, om du inte tidigare har lämnat dem till Skatteförvaltningen. Om du vill att beslutet skickas till ett ombud som du har gett fullmakt ska du meddela om detta i din omprövningsbegäran och ange ombudets adress som processadress.

När ska man begära omprövning?

Omprövning kan begäras genast efter att beskattningen har slutförts. Skattedeklarationen kan korrigeras eller kompletteras i MinSkatt eller genom att lämna uppgifterna på en separat blankett innan beskattningen slutförts.

Från och med skatteåret 2017 kan du begära omprövning av inkomstbeskattningen inom 3 år räknat från ingången av året efter utgången av skatteåret.

Om din omprövningsbegäran gäller skatteåren 2013–2016 kan du begära omprövning inom 5 år räknat från ingången av året efter utgången av skatteåret.

Om årets sista dag infaller på en lördag eller söndag är inlämningsdagen följande vardag. Kontrollera skatteåret och anvisningen för sökande av ändring i beskattningsbeslutet.

Tidsfrister för omprövningsbegäran enligt skatteår
SkatteårBegäran om omprövning ska vara framme senast
201331.12.2019
201431.12.2020
201531.12.2021
20162.1.2023
201731.12.2020
201831.12.2021
20192.1.2023
 Skatteår

Begäran om omprövning ska vara framme senast

 2011  2.1.2018
 2012  31.12.2018
 2013  31.12.2019
 2014  31.12.2020
 2015  31.12.2021
 2016  2.1.2023
 2017  31.12.2020

Tidsfristen kan vara kortare för sökande av ändring i ett rättelsebeslut på myndighetsinitiativ

Din beskattning kan också rättas på Skatteförvaltningens initiativ om Skatteförvaltningen i efterhand får uppgifter som påverkar din beskattning. Du kan också söka ändring i ett rättelsebeslut i beskattningen som fattats på myndighetsinitiativ genom att begära omprövning hos skatterättelsenämnden.

Kontrollera alltid tidsfristen för ändringssökande i den anvisning om ändringssökande som bifogats till beslutet. Tidsfristen för ändringssökande är antingen 3 år eller 5 år beroende på om beslutet har fattats före 1.1.2017 eller därefter.

Läs mer om rättelser på Skatteförvaltningens initiativ och om sökande av ändring i dem.

Om du lämnar en ny uppgift i en omprövningsbegäran

Om du lämnar en helt ny uppgift i omprövningsbegäran verkställer Skatteförvaltningen beskattningen för denna del och fattar ett kompletterande beskattningsbeslut. En ny uppgift är exempelvis en inkomst, ett avdrag eller något annat som påverkar beskattningen och som du inte tidigare deklarerat eller som beskattningsbeslutet på annat sätt inte har baserat sig på.

Förfarandet med kompletterande beskattningsbeslut tillämpas fr.o.m. skatteåret 2018. Du kan begära omprövning av ett kompletterande beskattningsbeslut hos skatterättelsenämnden. Tidsfristen för sökande av ändring är densamma som i det egentliga beskattningsbeslutet. Den finns antecknad i anvisningarna för sökande av ändring som har bifogats till det kompletterande beskattningsbeslutet.

Endast en omprövningsbegäran som har lämnats inom utsatt tid kan prövas

Omprövning ska begäras inom utsatt tid hos Skatteförvaltningen. Handlingarna ska postas i så god tid att de är framme hos Skatteförvaltningen senast den sista dagen för sökande av ändring. En begäran om omprövning som har anlänt efter den utsatta dagen avvisas utan prövning.

Skatten ska betalas även om ändring har sökts

Även om ändring i beskattningen har sökts ska skatten betalas inom den utsatta tiden. Skatteförvaltningen kan dock på din ansökan förbjuda utsökningen av skatten eller förordna att utsökningen ska avbrytas. Under utsökningsförbudet eller utsökningsavbrottet ackumuleras förseningsränta eller dröjsmålsränta på skatten som vanligt.

Besvär till förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen

Ändring i ett omprövningsbeslut kan anföras genom besvär hos förvaltningsdomstolen.

  • Fr.o.m. skatteåret 2017 är tidsfristen för att anföra besvär 60 dagar räknat från den dag då du fick del av omprövningsbeslutet.
  • Besvär som gäller skatteåren 2013–2016 kan anföras inom 5 år räknat från ingången av året efter utgången av skatteåret. Om din omprövningsbegäran gäller ett beslut om rättelse av beskattningen som fattats på Skatteförvaltningens initiativ efter 1.1.2017, är besvärstiden hos förvaltningsdomstolen 60 dagar räknat från den dag du fick del av omprövningsbeslutet.
  • Kontrollera alltid besvärstiden i besvärsanvisningen som bifogats till beslutet.

Besvärsskriften ska lämnas in hos förvaltningsdomstolen inom besvärstiden. Besvären till förvaltningsdomstolen kan också anföras elektroniskt i förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst

Du kan söka ändring i förvaltningsdomstolens beslut genom att anföra besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen ger besvärstillstånd. Besvär ska anföras inom 60 dagar efter att du fick del av förvaltningsdomstolens beslut. 

En besvärsskrift till förvaltningsdomstolen eller till högsta förvaltningsdomstolen kan vara avgiftsbelagd.

Exempel 1: Beskattningen för skatteåret 2016 slutfördes 31.10.2017. En begäran om omprövning som gäller skatteåret 2016 ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast 2.1.2023.

Exempel 2: En begäran om omprövning som gäller skatteåret 2017 ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast 31.12.2020.

Exempel 3: En begäran om omprövning som gäller skatteåret 2018 ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast 31.12.2021. Det kundspecifika slutdatumet för beskattningen påverkar inte saken eftersom tidsfristen för sökande av ändring beräknas från utgången av skatteåret.

Exempel 4: Skatteförvaltningen har 15.6.2018 på myndighetsinitiativ rättat din beskattning för skatteåret 2016. Du kan söka ändring i detta omprövningsbeslut på myndighetsinitiativ genom att begära omprövning senast 31.12.2019.

Exempel 5: Skatteförvaltningen har 22.3.2019 på myndighetsinitiativ rättat din beskattning för skatteåret 2014. I detta omprövningsbeslut på myndighetsinitiativ kan du begära omprövning inom 60 dagar från delfåendet av beslutet.