Distansarbete i Finland för en utländsk arbetsgivare

Denna anvisning är avsedd för de personer som bor i Finland och är anställda hos en utländsk arbetsgivare men som antingen helt eller delvis arbetar på distans i Finland.

Du bor i Finland men arbetar i en annan stat för en lokal arbetsgivare

Om du arbetar i en annan stat för en arbetsgivare där, betalar du skatt på din lön till denna stat. Du deklarerar lönen i din hemviststat (i beskattningen i Finland) och de skatter som betalats till arbetsstaten beaktas i Finland. 

Du distansarbetar i Finland

Om du har övergått till att arbeta på distans i Finland ändras din arbetsstat och du betalar skatt på din lön till Finland.

Din utländska arbetsgivare tar inte ut skatt på din lön i Finland. Därför ska du själv betala skatterna som förskottsskatt.

Gör så här:

Ansök om förskottsskatt. Läs mer om att ansöka om och betala förskottsskatt

Kontakta också skattemyndigheten i den andra staten så att den inte längre tar ut skatt för det arbete som du utfört i Finland. Om skatt på din lön tagits ut till en annan stat för det arbete som du utfört i Finland ska du ansöka om att få tillbaka de överbetalda skatterna hos skattemyndigheten i denna stat.

Läs anvisningarna som gäller när arbetsgivaren är från ett annat nordiskt land

Om sexmånadersregeln varit tillämplig på din lön tidigare och din lön varit skattefri i Finland kan sexmånadersregeln inte tillämpas på den lön som du fått när du arbetat i Finland.

Läs mer 

Du arbetar delvis på distans i Finland

Om du bor permanent i Finland och arbetar delvis exempelvis på distans för en utländsk arbetsgivare och delvis i arbetsgivarens hemviststat, kan den andra staten beskatta din lön endast till den del du arbetar där. Vid behov delas lönen mellan arbetsstaterna i proportion till arbetsdagarna.

Eftersom du bor permanent i Finland betalar du skatt på hela lönen till Finland. Finland undanröjer dubbelbeskattningen genom att beakta de skatter som betalats till en annan stat för den del av lönen som intjänas av arbete som utförts i en annan stat.

Exempel: En i Finland bosatt person arbetar för ett tyskt företag. Personen har avtalat med sin arbetsgivare om att arbeta 10 dagar i månaden i Tyskland och för övrigt på distans i Finland. Hen betalar skatt på sin lön till Tyskland för de 10 dagar som hen arbetar i Tyskland.  Hela lönen beskattas i Finland men de skatter som betalts till Tyskland för 10 dagar tas i beaktande. Enligt skatteavtalet mellan Finland och Tyskland undanröjs dubbelbeskattningen med avräkningsmetoden som innebär att den skatt som betalts till Tyskland avräknas från den finländska skatten.

Din arbetsgivare är från ett annat nordiskt land och du arbetar på distans i Finland

Målsättningen är att skatt betalas i förskott endast till en stat när det gäller arbetssituationer i de nordiska länderna. Detta mål ingår i det så kallade trekkavtalet mellan de nordiska länderna. 

Gör så här för skatteåret 2020

Lön för arbete i Finland beskattas endast i Finland. Om du har betalat skatter till ett annat nordiskt land för det arbete som du gjort i Finland ska du ansöka om överföring av skatterna till Finland. Skatterna räknas dig till godo i den finska beskattningen.

Lämna en separat redogörelse i din skattedeklaration för dina inkomster från ett nordiskt land och de skatter som du betalat till landet:

  • Deklarera den lön som du fått för arbete i Finland i MinSkatt eller på blankett 50A i punkten Löner, arvoden och ersättningar. Ange i punkten den lön som den utländska arbetsgivaren betalat för arbete som du utfört i Finland.
  • Ansök om överföring av skatten från ett annat nordiskt land till Finland om du betalat skatt på lönen för arbete i Finland till ett annat nordiskt land. Markera då i MinSkatt eller på blankett 16A punkten Jag ansöker om överföring av skatten från Finland till ett annat nordiskt land eller från ett annat nordiskt land till Finland.

  • Redogör också på en fritt formulerad bilaga för de tidsperioder under vilka du har arbetat i Finland och i ett annat nordiskt land, det totala beloppet av lön och hur lönen fördelas i proportion till arbetsdagarna i Finland och det andra nordiska landet samt de skatter till det andra nordiska landet som hänför sig till lön för arbete i Finland.
  • Ange på en fritt formulerad bilaga om du undantagsvis är försäkrad i den ursprungliga arbetsstaten.

Den skatt som tagits ut i ett annat nordiskt land motsvarar nödvändigtvis inte den slutliga skatten i Finland. Du kan undvika eventuell kvarskatt genom att betala tilläggsförskott. Du kan betala tilläggsförskott utan dröjsmålspåföljder fram till utgången av januari 2021.

Läs mer om att ansöka om och betala tilläggsförskott

Distansarbetet i Finland fortsätter ännu 2021

Om du fortfarande arbetar på distans i Finland 2021 för en arbetsgivare från ett annat nordiskt land ska du göra så här:

1

Ansök om förskottsskatt

Ansök om förskottsskatt i Finland genast från ingången av året. Läs mer om att ansöka om och betala förskottsskatt.

  • Uppskatta hur stor andel av arbetsdagarna du arbetar i Finland
  • Ansök om ändring av förskottsskatterna om det sker ändringar i arbetet
2

Kontakta skattemyndigheten i det andra nordiska landet

Kontakta också skattemyndigheten i det andra nordiska landet så att du inte längre betalar skatt till ett annat land för det arbete som du utfört i Finland.